BÍLÉ BRATRSTVO - ŠAMBALA

08.10.2013 23:26

BÍLÉ BRATRSTVO - ŠAMBALA

 

 

Zde je malá ukázka knihy od Karen Danrich a Thomas Webeer s názvem VZESTUP s podtextem DUCHOVNÍ HIERARCHIE ZEMĚ

 

 

 

Osobně je mi tato pravda velmi blízka a cítím, že je to nejpřesnější výklad (vůbec a všeobecně) lidského bytí. Vše ostatní je dle mého názoru pouhou lží a přetvářkou, která se snaží lidské vědomí držet na nejnižší vibraci.

 

 

 

Zde předkládám ukázku z knihy:

 

 

 

 

 

Dosažení vědomí 25. dimenze:

 

 

 

Překonání připoutanosti duše

 

 

 

Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski, a Thomas Weber, Rama

 

 

 

1. prosince 1998

 

 

 

My, Lord a Lady Rize, kteří řídíme 144000 chrámů vně vašeho řídícího Boha a Bohyně,

 

 

 

popisujeme další fázi vzestupu, která zahrnuje iniciace 2500-3500 a obsahuje ztělesnění

 

 

 

celkového počtu 3500 řetězců DNA. Uvědomte si prosím, že naše číslování iniciací je

 

 

 

nepodstatné. Naším požadavkem bylo, aby náš kanál vymyslel nějaký systém, který by

 

 

 

umožňoval nějakou synchronizaci mezi genetickými a energetickými změnami v tělesné

 

 

 

formě. Jsme rádi, když takto navržený systém tento cíl splňuje.

 

 

 

Rádi bychom vysvětlili něco kolem DNA. V originální předloze každé lidské formy na zemi

 

 

 

(zděděné spolu s originálními dvěma řetězci DNA), existuje možnost zapojit 15000 řetězců

 

 

 

DNA, které existují v duchovní formě. Tato možnost 15000 řetězců existuje, neboť kdysi,

 

 

 

před mnoha pády ve vibracích, 15000 řetězců bylo ztvárněno při vytváření lidské formy. Jak

 

 

 

klesaly vibrace planety, celkový počet z originální předlohy DNA nebylo možné ve fyzickém

 

 

 

těle zapojit z důvody pádu do hustoty. Postupně za posledních 50000 let, v lidské formě

 

 

 

poklesl počet z 15000 na dva řetězce DNA.

 

 

 

Každý z původních dvou řetězců DNA je paralelou a je v harmonickém vztahu k ostatním

 

 

 

15000 řetězců. Paralelně vedle každého původního DNA řetězce, existuje 7500 vrstev

 

 

 

potenciálního DNA materiálu, který se podobá vrstvičkám cibule. V procesu vzestupu, když

 

 

 

je ztělesněna další vrstva DNA, je ovlivněna patřičná část fyzikálního, éterického, mentálního

 

 

 

a emocionálního těla, a to zapříčiňuje odbourávání myšlenkových forem strachu,

 

 

 

přeměnu energetického toku v aurickém poli neboli světelném těle, a nárůst fyzických

 

 

 

vibrací.

 

 

 

Vibrace odpovídá rychlosti rotace molekul. V molekulové struktuře typu slunečního systému,

 

 

 

který na Zemi převládá, je nejvyšší možné rotace, kterou je tento systém schopen udržet,

 

 

 

dosaženo při ztělesnění 2500 řetězců DNA. Má-li se s navyšováním vibrací pokračovat,

 

 

 

molekulární struktura se musí změnit, jak jsme popisovali v kapitole "Dál za osvobození".

 

 

 

Molekulární struktura se změní z typu slunečního systému na tříkruhový vzor, který se

 

 

 

podobá tří kuličkovému ložisku, kde kuličky neustále rotují kolem sebe. Tříkruhový vzor

 

 

 

nemá tak omezené možnosti jako sluneční systém rotace molekul. Čím rychleji energetické

 

 

 

kuličky v tříkruhovém vzoru kolem sebe rotují, tím je vyšší vibrace. Při postupném

 

 

 

ztělesňování DNA řetězců 2500-3500, se rotace v každé molekule zvětšuje jakmile je

 

 

 

ztělesněn další segment DNA, a tím se zvyšuje postupně vibrace celé tělesné formy.

 

 

 

V dalším segmentu vzestupu dochází k biochemickým změnám. Z biochemického hlediska je

 

 

 

současné lidské tělo vystavěno z aminokyselin neboli proteinů, které jsou spojeny dohromady,

 

 

 

lipidů neboli tuků, a minerálů čili kostí. Náš kanál není biochemik a tak nemáme tolik

 

 

 

informací abychom to přesně vysvětlili z hlediska medicíny. Jistě však v budoucnu některý

 

 

 

jiný kanál o tom předá detailnější informace.

 

 

 

Aby byla tělesná forma schopná udržet vyšší vibrace, struktura proteinů, tuků a kostí se musí

 

 

 

změnit na "lehčí" neboli méně hustou formu. Během další fáze vzestupu jsou proteiny, tuky a

 

 

 

minerály v tělesné formě postupně přeměňovány na méně hustou strukturu. Některé

 

 

 

aminokyseliny, které nejsou již více pro tělo potřebné, jsou úplně z organismu vyjmuté a

 

 

 

postupně z těla odcházejí. Některé aminokyseliny mají zkrácené řetězce. Analogií může být

 

 

 

koncept "červeného masa" neboli hovězího, které je transformováno na lehčí "bílé" maso

 

 

 

nebo rybí. Podobným způsobem mají husté tuky neboli polypeptidy zkracovány řetězce, aby

 

 

 

vytvářely "lehčí" formu tuku. Opět tento postup můžeme přirovnat k vepřovému sádlu, které

 

 

 

je transformováno na tuk podobný tuku v zelenině. Kosti jsou také postupně

 

 

 

transformovány na skupiny minerálů, které jsou menší a méně husté.

 

 

 

Ve stáří jsou u lidí běžné křehčí kosti. To je důsledek rozpadu, který v kostech ve

 

 

 

stáří převládne. Mnoho z vás je dobře obeznámeno rozpadem v zubech, který vám tam

 

 

 

vytváří prohlubně a díry, které pak dentista musí vyplňovat. Rozpad v kostech má taktéž za

 

 

 

následek vytváření děr v celé kostře. Všechen rozpad je opraven do iniciace 3024. Jakmile je

 

 

 

rozpad opraven, začne restrukturalizace minerálů v kostech.

 

 

 

Naše kanály monitorují menší skupinu učitelů a léčitelů, kteří podstupují další fázi procesu

 

 

 

vzestupu. Problémy, které se vyskytují u této skupiny mohou tak být studovány a jakmile

 

 

 

zbytek lidstva začne podstupovat tento proces, může jim být předcházeno, nebo jsou

 

 

 

opraveny. Jedním z problémů který byl objeven je, že někteří jedinci neudrží svoji novou

 

 

 

vibraci, ačkoliv již mají krystalickou formu (ukončili iniciace 1024). Tito jedinci často

 

 

 

zakouší extrémní vlny nálad a energií, od velmi vysokých a energetizujících až k velmi

 

 

 

nízkým, takže musí dlouho spát, nebo si schrupnout během dne. Objevili jsme, že v jejich síti

 

 

 

energetických drah některé chybí.

 

 

 

Všechny formy lze přirovnat k hustě slisované pavučině energie, velice podobné holografické

 

 

 

struktuře překřížených vláken v kusu látky. Běžná síť u dospělého člověka s dvěma řetězci

 

 

 

DNA má mnoho defektů, děr a trhlin ve zhuštěné tkanině energie, která drží pohromadě jejich

 

 

 

tělesnou formu. Oblasti kde jsou díry, defekty a trhliny jsou obecně řečeno místa, kde je

 

 

 

mnoho rozpadu a které mohou vést k nemoci daného orgánu nebo oblasti těla. Během iniciací

 

 

 

1024-3024 jsou ve většině tyto oblasti opraveny, tak jak dochází k transmutaci rozpadu v těle.

 

 

 

K dírám a trhlinám u mnoha jedinců přibývá ještě problém, že mnoho energetických drah či

 

 

 

vláken, které procházejí lidskou formou zcela chybí. V některých případech naše kanály

 

 

 

dokonce viděly, že chybí až padesát procent energetických drah či vláken. To bylo hlavně u

 

 

 

jedinců, kteří měli největší problémy s udržením své vibrace.

 

 

 

Krystalická předloha tvoří nový energetický vzor, který překrývá éterické tělo lidské formy.

 

 

 

Krystalická předloha je přidána na začátku 13. zasvěcení a je během některých iniciací podle

 

 

 

potřeby měněn. Většina této práce se děje v noci, když iniciát spí a Řád Rize na ni dohlíží. Jak

 

 

 

tělesná forma navyšuje svoji vibraci, je v předloze nahrazena stará sekvence rozvodné sítě

 

 

 

novou a buňky v té dané oblasti těla jsou převedeny na krystalickou strukturu. Když někde

 

 

 

kolem hlavní linie chybí rozvodná vlákna, nelze informaci a energii transportovat ke

 

 

 

skupinám buněk, které jsou v dané oblasti těla. Když chybí informace, nemohou být buňky v

 

 

 

této oblasti transformovány na krystalickou strukturu. Výsledkem jsou pak kapsy s buňkami,

 

 

 

které v těle vibrují v nižší frekvenci. Nerovnoměrná distribuce vibrací pak ztěžuje udržování

 

 

 

vysoké vibrace v průběhu denních činností.

 

 

 

Aby tento problém mohl být odstraněn, Řád Rize přivedl velké množství průvodců

 

 

 

léčitelů, kteří asistují při prořezávání chybějících energetických linií tělesnou formou.

 

 

 

Připomínáme, že to není pouze lidský problém. Chybějící rozvodné kanály se objevují i u

 

 

 

rostlin, živočichů, minerálů, delfínů a velryb a taktéž u samotné Matky Země. Nyní probíhá

 

 

 

proces opravy tohoto problému u všech forem na Zemi. Ti z vás, kteří procházíte tímto

 

 

 

procesem a mají problémy s energií nás mohou navštívit v našem hlavním léčitelském chrámu

 

 

 

Řádu Rize (který existuje v centru Země) a mohou si nechat opravit rozvodné kanály buď ve

 

 

 

spánku, nebo při meditaci.

 

 

 

Když už jsme přirovnali vzor nové DNA k vrstvičkám cibule, rádi bychom něco dodali též o

 

 

 

dimenzích a pokroucení. Dimenze též připomínají vrstvy cibule. Kdybyste si představili vaše

 

 

 

stvoření jako cibuli, dimenze s nejnižší vibrací by představovala krajní slupku. Čím vyšší je

 

 

 

dimenze, tak existuje na vrstvičce, která je blíže k centru cibule a má vyšší vibraci. Čím vyšší

 

 

 

vibrace, tím blíže k centru a tento střed můžeme přirovnat k "jednotě s Bohem".

 

 

 

Pokroucení lze připodobnit k ohnutí paprsku nebo šípu. Ve vysokých dimenzích, v blízkosti

 

 

 

středu cibule, je paprsek rovný jako šíp. Jakmile tento paprsek sestupuje skrze vrstvičky

 

 

 

cibule jako šíp, každá vrstva způsobí jeho malé zakřivení. Čím nižší dimenze, tím větší je

 

 

 

zakřivení. Když dosáhne paprsek poslední vrstvičku cibule, nejnižší dimenzi, je

 

 

 

pokroucen do takové míry, že již nepřipomíná rovný paprsek, ale spíše spirálu.

 

 

 

Vytvoříme-li analogii mezi paprskem a myšlenkou, pak ve vysokých dimenzích

 

 

 

jsou myšlenky Boha/Bohyně jasné a precizní a tečou v přímém směru jako rovný

 

 

 

paprsek. Jakmile Jeho/Její myšlenky sestupují do nižších dimenzí, začínají se ohýbat (jako

 

 

 

spirála) a pak jsou subjektem pokřivené interpretace. Myšlenky lidské civilizace ve třetí

 

 

 

dimenzi jsou důsledkem největšího pokroucení myšlenek Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nejen

 

 

 

lidská civilizace zakouší pokroucení Boha/Bohyně, ale též Lordové a Lady, kteří vytvářejí

 

 

 

formu a řídi Hierarchie vaší reality.

 

 

 

Pokroucení má přímou souvislost s připoutaností. Připoutanost je energeticky viditelná jako

 

 

 

energetické paprsky spojující jedince s někým jiným, nebo s objektem jeho života. Nejenom

 

 

 

formy neboli těla zakouší připoutanost, ale i duše, která tuto formu obývá. Připoutanost duše

 

 

 

se od připoutanosti lidí nijak neliší a lze ji pozorovat jako energetické propojení mezi duše s

 

 

 

jinou duší nebo jinou skupinou duší.

 

 

 

Připoutanost (propojení mezi dušemi) ve vysokých dimenzích Boha/Bohyně neexistuje. V 25.

 

 

 

dimenzi vašeho stvoření připoutanost mezi dušemi též neexistuje. Zkušenost připoutanosti

 

 

 

začíná až u duší žijících na úrovni 20. a nižší dimenze. Čím nižší dimenze, tím je větší

 

 

 

připoutanost, čili silnější energetické vlákno mezi dušemi.

 

 

 

Tato vlákna mezi dušemi překážejí při komunikaci s Bohem/Bohyní jak informace sestupují

 

 

 

do nižších dimenzí. Jak informace sestupují, vlákna mezi dušemi způsobují, že se komunikace

 

 

 

ohne nebo pokřiví, neboť nemůže vláknem projít, ale musí jít kolem něj a mezi vlákny. Jak se

 

 

 

komunikační kanál Boha/Bohyně ohýbá a proplétá mezi vlákny připoutanosti duší žijících na

 

 

 

úrovních 3-20 dimenze, komunikace sama o sobě je pozměněna nebo pokroucena a v

 

 

 

některých případech dokonce může být úplně zablokována a tak nedojde do nižších úrovní.

 

 

 

Úroveň připoutanosti ve třetí dimenzi vytváří síť podobnou pavučině, která je velmi hustá. Je

 

 

 

v ní velmi málo prostupů pro informace. Z toho důvodu jsou myšlenky ve třetí dimenzi tak

 

 

 

husté a je velmi nesnadná komunikace mezi duchem a lidmi. Na Zemi je připoutanost mezi

 

 

 

lidmi na fyzické rovině, mezi dušemi na éterické rovině a mezi Lordy a Lady, kteří udržují

 

 

 

vibrace 1. až 7. paprsku.

 

 

 

Vlákna mezi dušemi ve třetí dimenzi jsou důsledek karmy. Karma je jednoduše řečeno

 

 

 

dohoda mezi dvěma dušemi. Všechny dohody mezi jakýmikoliv dušemi mají za následek

 

 

 

propojení. Proces vzestupu postupně uvolňuje karmu, všechny dohody a všechna propojení

 

 

 

fyzických forem i duší. Opravená genetická předloha pro krystalickou formu umožňuje

 

 

 

uvolnění těchto vláken a způsobuje, že každá duše procházející procesem vzestupu uvolňuje

 

 

 

všechny vlákna ve všech dimenzích v celé své duševní linii. Opravená předloha a uvolnění

 

 

 

vláken připoutanosti je důsledek "odpuštění" dědičné karmy pocházející od řídícího Boha

 

 

 

vašeho stvoření, Lorda Rámy.

 

 

 

Mimo čas a prostor existuje vše najednou. Když jste jasnozřiví a vyladíte se na třetí dimenzi,

 

 

 

můžete komunikovat s Lordy, se kterými je mnoho z vás obeznámeno: Kuthumi, Hilarion,

 

 

 

Serapis Bey, Sanat Kumara, Djwal Kuhl a tak dále. Tito Lordové jsou plni stejné

 

 

 

připoutanosti jako celé lidstvo. Úroveň komunikace kterou oni dostávají z dimenzí nad nimi

 

 

 

je velice pokroucena vlivem připoutanosti, která převládá v dimenzích 3-5. Když se vyladíte

 

 

 

na čtvrtou dimenzi, naleznete Lordy a Lady čtvrté dimenze, a když se naladíte na pátou

 

 

 

dimenzi, naleznete novou Hierarchii páté dimenze. Hierarchie páté dimenze se pozvedla nad

 

 

 

pokroucení dimenzí 3-5 a tak komunikace s nimi je čistší než s jejich předchůdci. Nelze ale

 

 

 

říci, že by pátá dimenze byla prosta všeho pokroucení. Zajisté není. Když iniciát vzestupuje,

 

 

 

je však nezbytné, aby pracoval s nejčistšími komunikačními kanály, směry a průvodci, kteří

 

 

 

zajišťují léčení jejich tělesné formy.

 

 

 

My, ze Řádu Rize, jsme na Zemi ukotvili 800 léčitelských chrámů a pracujeme přímo s

 

 

 

hierarchií páté dimenze. Průvodci léčitelé, kteří přicházejí ze Řádu Rize, jsou každých 48

 

 

 

hodin vyměňováni za nové. Proč? Pouhých 48 hodin stačí, aby naši průvodci začali být též

 

 

 

pokřiveni vibracemi, které na Zemi existují. Z tohoto důvodu jsou tak často vyměňováni. Je

 

 

 

naším cílem zajišťovat co nejčistší možnou komunikaci. Vytváříme komunikační a léčitelský

 

 

 

most mezi řídícím Bohem a Bohyní tohoto stvoření a Bohem a Bohyní vašeho Jádra v

 

 

 

dimenzi 4000, stejně tak jako s vaší milovanou Zemí.

 

 

 

Jsme dostupní všem pro kanálování i práci při meditaci nebo ve spánku. Jediné co musíte

 

 

 

udělat, je zaměřit se na jméno Rize a my budeme energeticky přitaženi do vaší přítomnosti.

 

 

 

Možná se divíte, proč jsme na Zemi. Jsme zde, protože modlitby a prosby o pomoc dosáhly

 

 

 

do našich chrámů a řídícímu Bohu a Bohyni vašeho Jádra. Tyto modlitby byly zakotveny

 

 

 

těmi, kteří studují spolu s našimi kanály a vytvořily vibrační vlnu dostatečně mohutnou, aby

 

 

 

dosáhla za hranice pokřivení vašeho řídícího Boha a vyslala jasné volání o pomoc, které se

 

 

 

rozeznělo ve vašem Jádru.

 

 

 

Když se skupina lidí sejde dohromady se společným záměrem, lze vytvořit vibraci, která je

 

 

 

vyšší, než kterou kdokoliv z nich je schopen udržet. Tato zvýšená vibrace může být použita

 

 

 

aby pomohla skupině projít určitý segment zasvěcení, pro léčení těla, planety jako celku, nebo

 

 

 

pro komunikaci s dimenzemi, které by jako jednotlivci nedosáhli. Tomu naše kanály rozumí a

 

 

 

intuitivně vědí, že jejich prosba o pomoc bude zaslechnuta jedině tehdy, když vytvoří

 

 

 

dostatečně vysokou vibraci, která překoná bariery pokroucení, které obklopují vaše stvoření.

 

 

 

To se podařilo v červenci 1998 a Řád Rize reagoval na volání o pomoc, volání po ukončení

 

 

 

bolesti na Zemi a volání po novém zítřku založeném na lásce, které je dostatek pro všechny.

 

 

 

Vědomí a tělesná forma jsou sice oddělené, ale jsou vzájemně svázané. Ačkoliv iniciátova

 

 

 

tělesná forma může přebývat ve třetí dimenzi, jeho vědomí během procesu vzestupu může

 

 

 

začít dosahovat k myšlenkovým formám vyšších dimenzí. Čím vyšších dimenzí

 

 

 

myšlenkových forem iniciát dosahuje, tím má čistší komunikační kanál, a tím dostává

 

 

 

informace od Boha/Bohyně jasnější a méně pokroucené. Čím je vyšší vibrace, kterou je

 

 

 

schopná tělesná forma udržet, tím je vyšší dimenze, do které vědomí dosáhne. Naše kanály

 

 

 

cestovaly a dosáhly dimenzí až dva miliony. Každý iniciát bude kontaktovat ty dimenze, ve

 

 

 

kterých přebývá jeho Já Jsem Přítomnost, aby mohly splnit úkol své duše na Zemi. Ti z vás

 

 

 

kdo ve svém světelném těle vědomě cestujete, jakmile dosáhnete zasvěcení 1024, můžete

 

 

 

přímo přijít do Řádu Rize a přímo s námi komunikovat v našich chrámech.

 

 

 

Jakmile iniciát dosáhne zasvěcení 3500 a ztělesní 3500 řetězců DNA, začnou dosahovat

 

 

 

vědomí 25. dimenze. 25. dimenze již existuje mimo připoutanost a tím je méně náchylná na

 

 

 

pokroucení než nižší dimenze. Nelze říci, že by v 25. dimenze žádné pokřivení nebylo, pouze

 

 

 

tam chybí pokřivení vztahující se na připoutanost. Vědomí 25. dimenze též osvobodí iniciáta

 

 

 

od emocionální připoutanosti duše vztahující se na připoutanost jeho duševní linie v 25

 

 

 

dimenzi. Některé připoutanosti duše se budou vztahovat na citovou připoutanost, kterou má

 

 

 

iniciát na fyzické úrovni. Jak připoutanost duše, tak připoutanost na fyzické úrovni jsou

 

 

 

uvolňovány současně.

 

 

 

Příkladem uvolnění připoutanosti tohoto druhu může být náš kanál Míla. Neměla dohodu se

 

 

 

svým pětiletým synem na úrovni duše, že mu bude dělat rodiče, a veškerá karma mezi nimi

 

 

 

byla již uvolněna před mnoha měsíci. Vídávala se synem pravidelně, dokud nebyl uvolněn

 

 

 

zbytek připoutanosti myšlenkových forem o rodičovství. Její duše si nepřeje, aby se v tomto

 

 

 

životním období zabývala rodičovstvím neboť její duše má jiné cíle, které na fyzické rovině

 

 

 

zabírají mnohem více času. Důsledkem, po ukončení tohoto segmentu iniciací, je že Míla se

 

 

 

vzdala rodičovských povinností s výchovou syna a předala je svému bývalému manželovi a je

 

 

 

volná pro plnění záměrů její duše.

 

 

 

V lidské tělesné formě je to právě připoutanost, která stojí duši v cestě při naplňování jejího

 

 

 

Božského plánu. V lidských myšlenkách je zrušení dohody o rodičovství považováno za

 

 

 

tragédii. Ale z perspektivy duše, jestliže není dohoda mezi duší rodiče a duší dítěte o

 

 

 

pokračování vztahu, pak pokračování takového závazku je ve skutečnosti v rozporu se

 

 

 

směrem vývoje, pro který se duše zrodila a který chce v tomto ztělesnění naplnit. Připoutanost

 

 

 

se střetává z naplněním Božského plánu.

 

 

 

Ostatní členové skupiny našich kanálů bojují proti partnerským a manželským svazkům, které

 

 

 

nejsou v souladu s přáním duše. Předpokládáme, že pro většinu iniciátů bude obtížné ukončit

 

 

 

tento segment vzestupu, bez uvolnění všech vztahů, které jsou založeny na připoutanosti a ne

 

 

 

na dohodách duší.

 

 

 

Pro naše oba kanály znamenalo uvolnění vztahů založených na připoutanosti přenechání dětí

 

 

 

manželům a ukončení komunikace se svými rodiči, sourozenci a mnoha dalšími, kteří nejsou

 

 

 

v souladu se záměrem jejich duše. Důvodem je i posun ve vibracích, které nyní ztělesňují.

 

 

 

Všechny vztahy na Zemi jsou založeny na podobné rezonanci. V případě našich kanálů, jejich

 

 

 

rodiče, sourozenci, děti a bývalí manželé již více nerezonují s jejich novou vibrací a proto byli

 

 

 

vyvrženi z jejich okruhu. Podobným způsobem jsou ti, kteří jsou k nim nyní přitahováni na

 

 

 

souběžné cestě vzestupu a spoluvytvářejí zkušenost intimity, harmonie a radosti když se

 

 

 

shromáždí.

 

 

 

Mnozí si budou myslet, že je to těžká cesta. Ale ze zkušenosti našich kanálů lze říci, že

 

 

 

přítomnost osob s velmi nízkou vibrací v nich vyvolává fyzicky nepříjemné pocity, které

 

 

 

často vedou až k pocitu nemoci. To je prostě výsledek nerezonance s nízkými vibracemi,

 

 

 

který způsobuje disharmonii a vibrační kolísání v jejich éterickém poli a auře. Takové

 

 

 

vibrační kolísání způsobuje fyzickou bolest, citovou bolest a občas i pocit fyzické nemoci z

 

 

 

důvodů disharmonie. Je-li fyzická bolest k neunesení, je jediným přirozeným řešením

 

 

 

ukončení vztahu.

 

 

 

Pozemská rovina reality je obtížná úroveň k překonání. Ti kdož se dali na duchovní cestu

 

 

 

často zjišťují, že jsou testováni způsoby, které nejsou příjemné a postrkují hranice toho o čem

 

 

 

si mysleli, že se toho musí "vzdát", nebo to opustit, aby vzestoupili. Všechny takové testy

 

 

 

které souvisí s procesem vzestupu demonstrují iniciátovu vůli upřednostnit jejich duši,

 

 

 

Boha/Bohyni, a Božský plán před vším ostatním. Ti, kteří vytrvají na cestě a následují touhu

 

 

 

své duše, zažijí odměnu ve větší radosti, lásce a svobodě, než jakou si v lidské tělesné formě

 

 

 

uměli kdy představit.

 

 

 

INICIACE 2500-3500:

 

 

 

ZTĚLESNĚNÍ VÉDICKÉ ROVINY

 

 

 

Védická rovina je nevědomou rovinou reality a má vesmírnou podstatu . Nevědomá Védická

 

 

 

rovina byla vytvořena jako důsledek destrukce vesmíru, neboli pádů vesmíru v průběhu času.

 

 

 

Vesmír, v naší terminologii, je oblast obsažená Logosem nebo Lordem, která obsahuje mnoho

 

 

 

slunečních systémů. V případě Země spadáte do vesmíru, který obsahuje devět hvězd včetně

 

 

 

hvězdného systému Plejád a vašeho slunce. Váš vesmír byl po dobu jednoho milionu let řízen

 

 

 

Lordem Melchizedekem a teprve nedávno byl předán do rukou nového Logose, Lorda

 

 

 

Suntuno.

 

 

 

Víme, že na Zemi je mnoho bytostí, které stále spolupracují s Lordem Melchizedekem. Bude

 

 

 

nutný vzestup Země do další dimenze, aby všechna vědomí a energie Lorda Melchizedeka

 

 

 

byly ze Země odstraněny. Důvod je jednoduchý. Hladina hustoty a připoutanost na Zemi

 

 

 

brání Melchizedekovi, aby uvolnil všechny své energie z molekulární struktury Země dříve,

 

 

 

než lidstvo a Země zvýší své vibrace. Vědomí Lorda Melchizedeka však opustilo svoji pozici

 

 

 

v tomto vesmíru a Lord Suntuno nyní řídí devět hvězdných systémů v tomto vesmíru, včetně

 

 

 

našeho slunce. Až Země vzestoupí, dostane se pod jurisdikci nového vesmírného Logose

 

 

 

(Lorda a Lady Adoni) a stane se třetí hvězdou ve hvězdném systému Síria.

 

 

 

Tříkruhový vzor, který bude lidstvo a Země ztělesňovat při svém vzestupu nebude obsažen

 

 

 

jen v energetické a molekulární struktuře tělesné formy. Stávající struktura slunečního

 

 

 

systému se také změní, aby odrážela nový tříkruhový vzor. Po vzestupu Země budou ve

 

 

 

hvězdném systému Síria rotovat kolem sebe tři hvězdy podobně jako tři koule v molekulární

 

 

 

struktuře našeho nového genetického vzoru. Tento tříkruhový vzor sebou přinese konec

 

 

 

pokroucení na solární úrovni ve formě páté dimenze. Veškeré pokroucení je důsledkem ztráty

 

 

 

spojení s Bohem/Bohyní Všeho Co Je. V tříkruhovém vzoru jsou energie mužská, ženská i

 

 

 

energie Božské Jednoty neboli Boha/Bohyně/Vše Co Je.

 

 

 

Hvězdný systém Síria je předurčen, aby byl vzorem ze kterého proudí veškeré energie do

 

 

 

všech forem v tomto stvoření, které mají být opraveny a vyvedeny z pokřivení. Sírius A bude

 

 

 

řídící hvězdou ovládající Sírius B a C podle Božského plánu Lorda a Lady Adoni a z toho

 

 

 

důvodu bude zodpovědný za prosazování solární úrovně vzoru Božské jednoty. Sírius B bude

 

 

 

zajišťovat ženský aspekt, a Země neboli Sírius C bude zajišťovat mužský aspekt. Všechny tři

 

 

 

hvězdy budou spolupracovat a vytvářet rovnováhu a jednotu v slunečním systému. Na

 

 

 

předlohu těchto změn dohlíží Řád Rize. Po vzestupu Země budou podobné korekce

 

 

 

provedeny v hvězdném systému Plejád a Lord Suntuno zahrne při vzestupu pátou dimenzi asi

 

 

 

za 4000 let.

 

 

 

Tento výsledek ovšem závisí na vzestupu Země, který nebude stoprocentně jistý, dokud

 

 

 

všechna vědomí na Zemi se s tímto záměrem nesjednotí. To vyžaduje, aby každá lidská bytost

 

 

 

souhlasila se vzestupem na úrovni duše. Prozatím pouze jedno procento lidské populace

 

 

 

souhlasilo se vzestupem. Přes všechny informace, které byly do vaší úrovně reality předány z

 

 

 

jiných zdrojů, jedno procento nestačí vytvořit dostatek energie aby podpořilo Zemi na jejím

 

 

 

vzestupu. V současné době je Země na cestě ke katastrofě, i když je přáním Řádu Rize obrátit

 

 

 

tento výsledek pomocí pochopení lidského vědomí. Jsme stále v procesu zasévání těchto

 

 

 

informací do vědomí ostatních druhů ve vašem stvoření, aby též měli příležitost zúčastnit se

 

 

 

na změně budoucnosti Země.

 

 

 

Na védické rovině naleznou iniciáti prokletí, která jsou zaznamenána v podvědomí vesmíru.

 

 

 

O podstatě prokletí jsme detailně psali v kapitole Dál za osvobození a doporučujeme, aby jste

 

 

 

si tuto kapitolu přečetli, jestliže jste tak již neučinili. Když iniciát ztělesní stav "kompletního

 

 

 

osvobození" neboli zasvěcení 1024, je transformována všechna karma udržovaná v nevědomí,

 

 

 

která má souvislost se zemskou úrovní, a nevědomá rovina svázaná se Zemí se sjednocuje v

 

 

 

jejich tělesné formě s vědomou rovinou. Když iniciát ztělesní zasvěcení 2500, je

 

 

 

transformována všechna karma zaznamenaná v solárním nevědomí a nevědomá rovina

 

 

 

sluneční úrovně se sjednocuje v jejich tělesné formě s vědomou rovinou. Když iniciát ztělesní

 

 

 

zasvěcení 3500, je transformována všechna karma zaznamenaná ve vesmírném nevědomí a

 

 

 

vesmírná nevědomá rovina se sjednocuje v jejich tělesné formě s vědomou rovinou.

 

 

 

Aby bylo možné oslovit karmu zapsanou na nevědomé vesmírné úrovni, musíme objasnit účel

 

 

 

řídícího Boha/Bohyně vašeho Jádra. My, Řád Rize dohlížíme na 144 řídících Bohů/Bohyní,

 

 

 

kteří se cvičí. Na jednotlivých úrovních tréninku se Bohové a Bohyně učí o tvoření a

 

 

 

destrukci z perspektivy ztělesnění planet, hvězd, vesmíru, galaxií, kosmu, stvoření, nebo jako

 

 

 

řídící Bůh/Bohyně mnoha stvoření současně. Váš řídící Bůh je tvořen čtrnácti bohy stvořiteli,

 

 

 

kteří se spojili aby vytvořili paralelní zkušenost. Lord Ráma udržuje stvoření ve kterém

 

 

 

existuje i Země a to je jedním ze stvoření, která on simultánně prožívá.

 

 

 

Každé z deseti stvoření, které Lord Ráma prožívá, je jako film s kompletním scénářem. Role

 

 

 

Lorda Rámy se podobá úloze ředitele, který dosazuje ostatní stvořitele (kteří mají zájem na

 

 

 

spoluúčasti v tomto dramatu) do různých pozic, které se musí obsadit. Lord a Lady Athéna

 

 

 

jsou nyní na pozici bohů stvořitelů vašeho stvoření. Lord a Lady Athéna podstupují proces

 

 

 

mnoha změn. Jedna z nich je výměna Lorda Melchizedeka Lordem Suntuno. Důvodem je, že

 

 

 

Lord Suntuno je obeznámen s tokem energie ve stvoření tohoto typu a stojí mimo zkušenost

 

 

 

pokřivení a proto může pomoci s nápravou problémů a anomálií ve vědomí tohoto stvoření.

 

 

 

Stvoření vznikají a zanikají. Někdy dojde k jejich kompletnímu zhroucení. To je cesta, jak se

 

 

 

Bohové stvořitelé učí o ničení a seznamují se s tím, co už příště "nedělat". Každý z Bohů má

 

 

 

svoji arénu ve které ve skutečnosti může způsobit jen málo destrukce nebo škody zbytku

 

 

 

stvoření. Mimo formu není nikdy nic ztraceno. Duše mohou být "přetaveny" a opraveny když

 

 

 

Lord/Lady ukončí svoji výukovou lekci, a pak mohou pokračovat do další zkušenosti zase o

 

 

 

něco chytřejší.

 

 

 

Lord Melchizedek přijal roli Lorda vesmíru od dvou Lordů, kteří byli nedávno nahrazeni

 

 

 

Lordem a Lady Athénou. Lord Melchizedek byl velmi nezkušený Lord. Avšak, stvoření se

 

 

 

dostalo až tak daleko do hustoty, že velmi málo Lordů mělo zájem jej udržovat, a tím pádem

 

 

 

sehnat někoho na tuto práci nebylo vůbec jednoduché. Melchizedek, ve své nezkušenosti, plně

 

 

 

neporozuměl účelu polarity. Polarita funguje pouze tenkrát, když jsou oba póly v rovnováze.

 

 

 

Ve stvoření s podobnou civilizací, je potřeba udržovat v rovnováze proporcionální mix světla

 

 

 

a tmy (neboli tvořivých a destruktivních sil) v rámci civilizace jako celku. Melchizedek,

 

 

 

protože neporozuměl polaritě, oddělil světlo a tmu, umístil všechny temné duše do vašeho

 

 

 

slunečního systému a všechny tvořivé duše do ostatních osmi slunečních systémů Plejád.

 

 

 

Iniciáti objeví, že je zapsáno ve vesmírném nevědomí, že Země a náš sluneční systém byl

 

 

 

používán jako vězeňský tábor pro "temné" neboli destruktivní duše. Řídící orgány na

 

 

 

Plejádách posílaly "temné duše" na Zemi posledních 300000 let. Podle vesmírných záznamů

 

 

 

vašeho stvoření bylo rozhodnutí o tomto použití našeho slunečního systému učiněno z důvodu

 

 

 

jeho vzdáleného umístění od všech ostatních hvězdných systémů a značné vzdálenosti od

 

 

 

Plejád. Sanat Kumara a vaše Planetární a Sluneční Hierarchie dostaly za úkol zajistit, že nikdo

 

 

 

neunikne (což jinými slovy znamená nebude se vyvíjet) a výměnou za to dostali volnost při

 

 

 

řízení jejich stvoření, bez vnějšího zasahování.

 

 

 

Jedním z problémů nevyváženosti polarit, které Melchizedek zapříčinil ve vašem stvoření, je

 

 

 

nedostatek vývoje. Bez vývoje nemůže Země vzestoupit. Bez vzestupu Země spontánně shoří

 

 

 

a stane se z ní černá díra. Bez vzestupu Země nemůže Slunce a váš sluneční systém

 

 

 

vzestoupit, a to se týká i Slunce dvanácté dimenze, kolem kterého se naše Slunce otáčí, a

 

 

 

stejný dopad to má i na část Mahátmy. K tomu můžeme ještě připočítat stejnou sekvenci

 

 

 

vývoje slunečního systému Plejád, která by následovala. Černá díra kterou by Země vytvořila

 

 

 

by odsála veškerou životní sílu ze zbývajících dvou třídimenzionálních planet ve hvězdném

 

 

 

systému Plejád, a ty by též nebyly schopné vzestoupit, až přijde jejich čas. Tím pádem by se z

 

 

 

nich též staly černé díry ovšem s tím rozdílem, že pak už by vzniklé černé díry měly dostatek

 

 

 

přitažlivých sil, aby do sebe vtáhly zbytek celého stvoření. Zde vidíte důvod, proč má tolik

 

 

 

bytostí z jiných dimenzí takový zájem na vzestupu Země a jsou nápomocní při odstraňování

 

 

 

vaše

 

 

 

ho pokroucení. Z toho je i vidět, proč je pro vzestup Země nutná intervence z oblastí mimo

 

 

 

pokřivení.

 

 

 

Dalším problémem s evolucí planety obsazené téměř výhradně destruktivními dušemi je, že je

 

 

 

pro takovou planetu je vzestup vlastně nemožný. Destruktivní duše odsávají tolik životní síly

 

 

 

planety, že navýšení vibrací je nemožné, dokud nejsou všechny destruktivní duše odstraněny

 

 

 

a přetaveny. Velké Bílé Bratrstvo, které zná tento problém pracuje na legislativě, která by

 

 

 

umožnila odstranění destruktivních duší ze Země, aby mohla vzestoupit. Když tato legislativa

 

 

 

projde, sestoupí do uvolněných lidských forem příchozí z vysokých úrovní s cílem vzestupu

 

 

 

lidské formy a pomoci tak Zemi s jejím globálním vzestupem.

 

 

 

Chyba oddělení světla a tmy, kterou Melchizedek udělal není nijak nová. Každý Bůh Stvořitel

 

 

 

se musí naučit dopad takových experimentů, a to se naučí, když udržuje stvoření. Takže my,

 

 

 

Řád Rize, nijak Melchizedeka nesoudíme, ačkoliv jsme si dobře vědomi hladiny bolesti která

 

 

 

na Zemi existuje jako důsledek takového experimentu. Skrze zkušenost bolesti se Lordi

 

 

 

Stvořitelé v tréninku této úrovně učí co mohou dělat a co ne.

 

 

 

Prokletí vesmírné úrovně mají šest hlavních vzorů a iniciát vidí jak se odráží v lidstvu stejně

 

 

 

tak jako v jeho vlastní zkušenosti. Tato prokletí působí stejně jako ta, o kterých jsme již

 

 

 

mluvili, a mají za následek ztrátu síly a informací. Když byl z vašeho slunečního systému

 

 

 

vytvořen vězeňský tábor, Plejáďané prokleli váš sluneční systém šesti způsoby. Jakmile

 

 

 

iniciáti projdou tímto úsekem zasvěcení, navrátí se jim jako jednotlivcům síly na vzestup,

 

 

 

které byly kolektivně lidstvu sebrány Plejáďany.

 

 

 

Rádi bychom upozornili na to, že mnoho lidí bylo odzbrojeno předávanými informacemi z

 

 

 

Plejád. Ačkoliv informace z takových zdrojů mohou být hodnotné, je nezbytné, aby iniciát

 

 

 

nalezl svoje vedení v sobě a ze své Já Jsem Přítomnosti. Takové vedení přichází mnoha

 

 

 

cestami dokonce i k těm, kteří nejsou jasnozřiví nebo telepaticky nadaní. Za iniciací 1024 se

 

 

 

objevuje vědění těla. Vědění těla je zážitek, kdy jednoduše víte co je pro vás správné a jaký je

 

 

 

další krok vaší cesty. Vědění těla je přístupné pomocí technik známé jako kineziologie neboli

 

 

 

"svalové testování." Náš kanál Ráma (před tím než se objevily jeho telepatické schopnosti) se

 

 

 

naučil dělat všechna rozhodnutí ve svém životě pomocí "svalového testování". Jeho závazek

 

 

 

poslouchat pouze zpětnou vazbu získanou ze svého svalového testování mu pomohla projít

 

 

 

procesem vzestupu bez přímého telepatického kontaktu. Poslední dobou se mu otevřely i

 

 

 

schopnosti telepatického slyšení, jasnozřivosti a schopnosti přijímat informace jako kanál. To

 

 

 

se přihodí i mnoha iniciátům, kteří projdou iniciací 5024, ačkoliv to závisí na záměru duše,

 

 

 

který má být v té které konkrétní tělesné formě vyplněn.

 

 

 

KLETBA NA VIBRACE

 

 

 

Aby se ubezpečili, že Země a sluneční systém se nebude vyvíjet (aby se ujistili, že žádná

 

 

 

duše, kterou sem poslali neunikne), prokleli Plejáďané naše vibrace, aby omezili náš vývoj.

 

 

 

Taková kletba činí nemožným, aby některý iniciát dosáhl vibrací vyšších než je určitá oktáva

 

 

 

dokud tato kletba není uvolněna. Když naše kanály ukončily tento segment iniciací, dostali se

 

 

 

za hranice vibračního omezení nastaveného Plejáďany.

 

 

 

Kletba na vibrace se může též objevovat mezi lidmi a často vede ke zkušenosti deprese. Často

 

 

 

rodiče, kteří jsou sužování nadšením svých dětí, je nevědomě proklejí na vibrace. Když se tak

 

 

 

stane, dítě ztratí radost, kterou dříve znalo, a může dokonce upadnout do stavu hlubokých

 

 

 

depresí, což závisí na tom jak moc jsou jejich vibrace omezovány. Kdykoliv se dítě snaží

 

 

 

posunout se do oblasti radosti a štěstí, kletba způsobí propad vibrací zpět a vrátí je do stavu

 

 

 

depresí nebo bolesti. Mnoho dospělých nese takovou kletbu a trpí záchvaty depresí, mučivou

 

 

 

úzkostí a bolestmi. Náš kanál Ráma trpěl depresemi skoro celý život. Jeho trvající záchvaty

 

 

 

depresí měly přímou souvislost s genetickou kletbou uvalenou Plejáďany na lidské vibrace a

 

 

 

nemohly být úplně uvolněny, dokud jeho tělesná forma neztělesnila Védickou rovinu.

 

 

 

KLETBA NA KONTAKT SE ZDROJEM

 

 

 

Aby se ubezpečili, že Země a sluneční systém se nebude vyvíjet, prokleli Plejáďané náš

 

 

 

kontakt s naší Já Jsem Přítomností. Bez vnitřního nebo vyššího vedení, se druh nemůže

 

 

 

vyvíjet. Když je uvolněna tato oblast prokletí z vesmírného nevědomí, obnoví iniciát svůj

 

 

 

přímý kontakt se svojí Já Jsem Přítomností.

 

 

 

Kletba na kontakt se zdrojem se mezi lidmi též objevuje a má za následek narcismus ve vaší

 

 

 

civilizaci. Narcismus je stav bytí, kdy jedinec nemůže navázat vztah k nikomu a ničemu

 

 

 

mimo sebe a svá vlastní dramata. Extrémní forma narcismu je známá též jako autismus.

 

 

 

Narcismus je důsledek kletby Plejáďanů na kontakt se Zdrojem, která se v lidské tělesné

 

 

 

formě stala genetickou.

 

 

 

Naše kanály objevily, že většina lidí má tendenci k polarizaci v jednom ze dvou směrů: Buď

 

 

 

jsou do určitého stupně narcističtí, nebo ztratili sama sebe v narcistických dramatech ostatních

 

 

 

lidí. Někdo to může nazývat polarizací mezi vnitřním a vnějším zaměřením. Vnitřně

 

 

 

zaměřený jedinec je do určitého stupně narcistický a jedinec zaměřený vně je ne-narcistický.

 

 

 

Vnitřně zaměřený jedinec trpí neschopností pochopit nebo se spojit s realitou někoho jiného.

 

 

 

Rozumí pouze svým vlastním dramatům a jedinou cestou jak se s někým může spojit, je

 

 

 

zatáhnout ho do svého vlastního dramatu. Pokud je toto drama diskutováno, jsou schopni

 

 

 

pochopit konverzaci. V okamžiku, kdy chce ten druhý začít mluvit o svých vlastních

 

 

 

dramatech, narcistický jedinec začne zírat do prázdna a není schopen soustředit se na

 

 

 

konverzaci nebo komunikaci.

 

 

 

Jedinec zaměřený vně trpí ztrátou osobnosti soustavným zatahováním do dramat jiných lidí.

 

 

 

Takový jedinec nakonec nachází sám sebe, jak skončil ve vztahu s vnitřně zaměřeným

 

 

 

jedincem a zjišťuje, že jeho život je řízen potřebami jiných.

 

 

 

Když iniciát projde tímto segmentem zasvěcení, osobnost najde střední cestu a svoji vlastní

 

 

 

identitu ve všem co touží ve svém životě spoluvytvořit. Příliš narcističtí jedinci se naučí

 

 

 

soucítit s jinými a opět získají schopnost spojit se s jinými i svou vlastní Já Jsem Přítomností.

 

 

 

Příliš vně zaměření jedinci znovu získají smysl pro svoji vlastní identitu a určitý odstup od

 

 

 

potřeb ostatních a též se spojí se svojí vlastní Já Jsem Přítomností.

 

 

 

KLETBA NA INFORMACE

 

 

 

Aby se ubezpečili, že Země a sluneční systém se nebude vyvíjet, uvalili Plejáďané na náš

 

 

 

sluneční systém kletbu, tím vyjmuli všechny nezbytné informace pro vývoj z planetárních a

 

 

 

solárních archívů. Když chybí informace pro vývoj nebo přežití, duše, aby ve stvoření přežila,

 

 

 

se stává závislá na druhých a jejich řídících orgánech. Kletba na informacích vedla ke

 

 

 

zkušenosti závislosti na druhých, jinak se v tomto slunečním systému nedalo přežít. Jakmile je

 

 

 

tento segment iniciací zpracován, iniciát již více nezávisí na Planetární nebo Solární

 

 

 

Hierarchii aby fyzicky přežil nebo vzestoupil, a všechny informační archívy které pro svoji

 

 

 

misi potřebují jsou jim otevřené a přístupné.

 

 

 

Závislost je problémem pro lidskou civilizaci jako celek. Všichni mají strach o své přežití a

 

 

 

závislost vyvěrá z nedostatku informací nutných pro přežití v Akašických záznamech neboli

 

 

 

informačních knihovnách. Nedostatek informací vytváří civilizaci, kde jeden má nadání pro

 

 

 

něco a jiný pro něco jiného a lidstvo se naučilo dělit se o talenty a nadání, aby jako vzájemně

 

 

 

závislý celek přežilo. Chudoba a bezdomovectví je toho důsledkem pro ty, kteří nemají

 

 

 

informace nutné pro fyzické přežití a nemají nikoho, na kom by mohli být závislí.

 

 

 

V paradigmatu páté dimenze se spolupráci daří jen potud, pokud každý člověk přispívá

 

 

 

stejným dílem pro zvětšení blaha celku. V paradigmatu spolupráce jsou

 

 

 

stále různé stupně nadání, darů a zkušeností mezi jednotlivými lidmi, ale každý stejně přispívá

 

 

 

k hladkému běhu civilizace. Ve vašem současném systému jsou tací, kteří přispívají lidstvu

 

 

 

jako celku málo a žijí dobře. Pak jsou mnozí, kteří přispívají hodně a žijí v chudobě.

 

 

 

Ti kteří nemohou mnoho přispívat, mají omezené informace. Omezené informace mají za

 

 

 

následek pád při všem, co v životě zkusí. Přispívání může nastat jen tehdy, když existuje

 

 

 

zkušenost z prací, kterou chce jedinec přispět. Když iniciát dosáhne této úrovně zasvěcení a

 

 

 

uvolní kletbu na informacích, všechny informační archívy se mu otevřou, tím je umožněno

 

 

 

nezbytnými znalostmi, jedinečnými dary a talentem přispívat lidstvu jako celku na Zemi.

 

 

 

KLETBA NA ZAUJETÍ A TVOŘIVOST

 

 

 

Tyto dvě kletby budeme probírat současně, protože jsou velmi úzce spjaté. Plejáďané věděli,

 

 

 

že zaujetí a tvořivost by mohly přivést některé jedince v tomto slunečním systému k evoluci a

 

 

 

tak omezili výrazové pásmo vibrací zaujetí a tvořivosti. Je-li omezené zaujetí a kreativita,

 

 

 

život se stává monotónní, opakující se a nudný.

 

 

 

Na vibrační oktávě vesmíru Melchizedek, Lord vašeho stvoření, též zažil opakování a

 

 

 

monotónnost. Opakování a monotónnost též vyzkoušeli solární a planetární hierarchie, které

 

 

 

řídili Zemi 300000 let. Kvůli nudě a monotónnosti Melchizedek a ostatní členové hierarchie

 

 

 

zmechanizovali většinu ovládání vaší reality. Místo aby vědomě monitorovali všechny akce

 

 

 

Země a vašeho slunečního systému, Melchizedek a ostatní řídící orgány vytvořili stroje

 

 

 

(nevědomé součásti sama sebe), které monitorovaly Zemi a vaše Slunce. Vytvořili

 

 

 

mechanizaci protože vlastní monitorování bylo nudné a stále se opakující.

 

 

 

My, Řád Rize, máme zkušenosti s takovým chováním učících se Bohů stvořitelů. Stroje, které

 

 

 

jsou nevědomé se nemohou vyvíjet. Z toho důvodu musí být hierarchie, se kterými je mnoho

 

 

 

z vás seznámeno, vyměněny aby mohla Země vzestoupit a jejich mechanizace vyjmuta a

 

 

 

přeprogramována pro vývoj. Mechanizace vytvořená Melchizedekem byla konstruována, aby

 

 

 

omezovala vibrace a udržovala myšlenkové formy strachu v dobrém stavu ve vašem

 

 

 

slunečním systému. Většina těchto strojů je nyní rozebírána nebo přeprogramovávána Řádem

 

 

 

Rize.

 

 

 

Skrze mechanizaci vašeho slunečního systému došlo k tak velké připoutanosti duší ve vaší

 

 

 

třídimenzionální realitě. Výše v této kapitole jsme se zmiňovali o připoutanosti duše neboli

 

 

 

propojeních mezi dušemi a jak tato vlákna blokují příjem vzkazů od Boha buď tak, že je úplně

 

 

 

odříznou, nebo je pokroutí jak se musí proplétat skrze mnoho skupin energetických sítí. Aby

 

 

 

stroje neztratily stopu duše a udržovaly záznamy o karmických poutech mezi dušemi,

 

 

 

skupinami duší a připoutanostmi duše, jsou nutné kabely. Naše kanály objevily, že všechna

 

 

 

vlákna svazující duši v dimenzích 3-20, jsou důsledek mechanizace, kterou určité vládnoucí

 

 

 

orgány v tomto stvoření vytvořily, aby se zbavily nudy.

 

 

 

Mechanizace na Zemi a ve slunečním systému není jediná, kterou by Lordové vašeho stvoření

 

 

 

používali. V ostatních sektorech vašeho stvoření nebyla ovšem využita až do takového stupně

 

 

 

jako ve vašem slunečním systému. Vlákna vytvořená kolem duše z důvodu mechanizace

 

 

 

použité ve vašem slunečním systému, vytvořila téměř úplné přerušení komunikace mezi

 

 

 

Bohem/Bohyní, inkarnovanou duší na Zemi a Lordem řídícím Zemi. Čím větší počet dělníků

 

 

 

světla projde tímto segmentem zasvěcení, tím více energetických vláken ve vašem slunečním

 

 

 

systému se rozpadne a pro ty kteří budou následovat, bude snadnější zaslechnout jasný hlas

 

 

 

vedení Boha/Bohyně/Vše Co Je. Překonání myšlenkových forem které vytvářejí mechanizaci

 

 

 

a připoutanost duše umožní navíc iniciátům opustit připoutanosti duše ve své duševní linii až

 

 

 

do 25. dimenze.

 

 

 

Mnozí z vás jsou dobře obeznámeni s podstatou opakovatelnosti ve vaší realitě. V minulých

 

 

 

kapitolách jsme psali o mechanizaci ve vaší realitě. Mechanizace, kterou naše kanály objevily

 

 

 

při svém vzestupu, měla vztah k myšlenkovým formám strachu. Každá myšlenka založená na

 

 

 

strachu která je stále trápila, měla svoji mašinu, kterou vytvořily speciálně za tím účelem

 

 

 

minulé vládnoucí orgány hierarchií. Jakmile byl stroj odstraněn, myšlenkové formy založené

 

 

 

na strachu odešly s ním. Ti z vás, kteří jste na cestě vzestupu, můžete zavolat Řád Rize na

 

 

 

pomoc při odstraňování myšlenkových forem založených na strachu, které vás zaplavují, buď

 

 

 

při meditaci nebo ve spánku. Jednoduše nás zavolejte a naší průvodci léčitelé se objeví, aby

 

 

 

vám pomohli.

 

 

 

Kletba na tvořivosti a zaujetí hraje svou roli i mezi jednotlivci na Zemi. Skrze kletbu na

 

 

 

tvořivost a zaujetí ztrácíte nezbytné informace dovádějící vize k manifestaci ve svém životě

 

 

 

nebo čchi čili energii nutnou pro udržení tvoření, které již přineslo své ovoce. Mnozí se

 

 

 

podivují nad tím, že v jedné chvíli jsou ve svém životě úspěšní a jindy zase všechno ztrácejí.

 

 

 

Často jsou takové extrémní zkušenosti důsledkem kletby, která způsobuje ztrátu informací

 

 

 

nebo energie nutné pro udržení určitého stvoření nebo manifestace. Když jsou všechny kletby

 

 

 

na zaujetí a tvořivost uvolněny, veškerý tvořivý potenciál iniciátovy reality je obnoven a tak

 

 

 

vize a sny, které iniciát po celý život nosil, se mohou stát realitou.

 

 

 

Kletba na zaujetí vyústila na Zemi ve vibraci hněvu. Hněv je červená vibrace; zaujetí je

 

 

 

fuchsiově růžová. Červená vibrace hněvu je pokřivením jasné růžové která reprezentuje

 

 

 

zaujetí. Jakmile iniciát dokončí tento segment iniciací, hněv je v energetickém poli a

 

 

 

ztělesnění kompletně transmutován. Když se tak stane, veškerá touha někoho zranit z

 

 

 

jakéhokoliv důvodu, je též uvolněna a soucit a láska se stávají jedinou zakoušenou vibrací a

 

 

 

emocí. Lidstvo je jako celek zamořeno hněvem a agresí, která je důsledkem této kletby.

 

 

 

Jakmile celá civilizace projde tímto segmentem zasvěcení, hněv a agrese zmizí z povrchu

 

 

 

Země.

 

 

 

KLETBA NA MAGII NEBO SNOVÉ TKANÍ

 

 

 

Plejáďané věděli, že ti, kteří mají dar magie se mohou probourat Plejádskou državou tohoto

 

 

 

slunečního systému a vyvíjet se a uniknout. Z toho důvodu uvalili kletbu na magii a vyjmuli

 

 

 

tyto informace ze solárních i planetárních archívů. Skrze magii a čarování je radost a láska

 

 

 

udržována ve stvoření. Bez magie není radost a láska. Bez radosti a lásky je váš sluneční

 

 

 

systém předurčen k zakoušení bolesti.

 

 

 

Při zmechanizovaném monitorování Melchizedek a ostatní členové vašich hierarchií

 

 

 

nepostřehli hladinu bolesti zakoušenou na Zemi, protože nebyli vědomě přítomní aby ji zažili.

 

 

 

Mnoho aspektů duší určitých členů hierarchií a Melchizedeka samotného je v současné době

 

 

 

inkarnováno na Zemi, aby začali chápat bolestnou realitu, kterou svou nedbalostí vytvořili.

 

 

 

Jakmile iniciát projde tímto segmentem zasvěcení a znovu nabude magické schopnosti a

 

 

 

spřádat své individuální sny, kolektivní sen lidstva bude moci být znovu utkán aby obsahoval

 

 

 

vibraci lásky a radosti, spolupráce a dostatku pro všechny. Na osobní úrovni se život

 

 

 

zasvěcence ochotného projít tímto segmentem zasvěcení stane neobyčejně magická a

 

 

 

synchronní, kdy se stále více snů a tužeb manifestuje v jejich životě.

 

 

 

Magie a synchronizace přichází zabalená spolu se spojením s Já Jsem Přítomností.

 

 

 

Synchronizace je výsledek Já Jsem Přítomnosti dohlížející na potřeby jedince, předpovídající

 

 

 

je ještě před tím, než jsou skutečně potřebné a uvádějící do pohybu nezbytné energie, aby

 

 

 

bylo požadavku učiněno za dost. Já Jsem Přítomnost jedince (která je vlastně osobním Bohem

 

 

 

bytosti) se stará o život člověka a projevuje se tímto způsobem, pokud je s ní člověk v

 

 

 

kontaktu a je ochoten následovat vnitřní vedení. V oddělenosti od Já Jsem Přítomnosti se

 

 

 

život stává těžkým a plným strachu. Když je kontakt obnoven, Já Jsem Přítomnost může

 

 

 

převzít vládu a spolutvořit všechny iniciátovy potřeby a touhy. Takové spolutvoření vyžaduje,

 

 

 

aby se iniciát odevzdal vyššímu vědění a pochopení své Já Jsem Přítomnosti. Ze zkušenosti

 

 

 

našich kanálů lze říci, že čím hlubší je odevzdání, tím větší je magie a synchronizace ve všech

 

 

 

životních zkušenostech.

 

 

 

Mnozí jsou zvědaví, zdali magie takového stupně jako je okamžitá manifestace a podobné

 

 

 

dary bude možná v procesu vzestupu. Ano, jsou možné a jsou demonstrovány zasvěcenci na

 

 

 

Zemi i v tomto století. Tato magie byla dána některým iniciátům pro určité vtělení na základě

 

 

 

dohody a spojenectví s Plejáďany, kteří (při spojenectví) uvolnili kletbu na magii. Tito jedinci

 

 

 

byli pak pečlivě sledováni Plejádskými řídícími orgány aby se ujistili, že těchto darů

 

 

 

nezneužijí pro ublížení jiným.

 

 

 

Dar magie bude našim kanálům teprve plně předán. My, Řád Rize, máme obavy ze zneužití

 

 

 

těchto darů, ne sice našimi kanály, ale jejich následovníky. Věříme, že zaměření těch, kteří

 

 

 

jsou na spirituální cestě, musí být plně soustředěno na proces vzestupu, a podle našeho

 

 

 

pozorování je příliš snadné nechat se rozptýlit nebo se zamilovat do magie. Proto budou tyto

 

 

 

dary předány jen tehdy, až bude kolektivní sen znovu utkán a vzestup Země bude zajištěn.

 

 

 

Cílem procesu vzestupu je vzestup a umožnění vzestupu Zemi a při tom se zbavit strachu.

 

 

 

Cílem vzestupu není schopnost magicky tvořit jakékoliv fantazie nebo materiální objekty

 

 

 

které vyvěrají z touhy ega.

 

 

 

FYZICKÉ A ENERGETICKÉ ZMĚNY

 

 

 

Fyzické změny, které se během iniciací 2500-3500 stanou, zahrnují kompletní obrat všeho

 

 

 

zbývajícího rozkladu ve fyzické tělesné formě. Když je všechen rozpad uvolněn, veškeré

 

 

 

stárnutí buněk je obráceno. K tomu se připojují ještě další dvě nové žlázy přímo nad kyčlí.

 

 

 

Tyto dvě žlázy slouží k tomu, aby soustavně filtrovaly krev, odstraňovaly jakýkoliv další

 

 

 

rozklad který by se mohl při každodenním životě objevit. Žlázy dále zvětšují velikost břicha.

 

 

 

Velikost určitých aminokyselin, lipidů, a minerálních řetězců se v těle zkracuje. Z toho

 

 

 

vyplývá, že určité substance a toxiny jsou neustále vylučovány. Proto doporučujeme koupele

 

 

 

napomáhající tomuto procesu. Naše kanály během tohoto segmentu iniciací pozorovaly

 

 

 

zápach amónia v potu a tělesných tekutinách. Amónium tvoří konce aminokyselinových

 

 

 

řetězců, které se zkracují v tělesné formě.

 

 

 

V tomto segmentu iniciací je potřeba aby iniciát vědomě přijímal proteiny. Proteiny z ryb by

 

 

 

měly být konzumovány denně, aby zajistily dodávku nových aminokyselin nezbytných pro

 

 

 

pokračující proces restrukturalizace tělesné formy. Z tohoto důvodu může být pro mnohé

 

 

 

iniciáty těžké zůstat v období tohoto segmentu iniciací vegetariány. Myslíme si, že všechny

 

 

 

systémy víry, jako je vegetariánství, musí být uvolněny a tělo musí dostat to, co pro svůj

 

 

 

vzestup potřebuje. Pozorovali jsme, že většina iniciátů podstupující tuto část práce na

 

 

 

vzestupu, měla menší problémy s tím, co je potřeba udělat, aby bylo možné pokračovat v

 

 

 

zasvěceních.

 

 

 

Z energetického hlediska jsou během tohoto segmentu iniciací konvertovány na tříkruhový

 

 

 

systém střední neboli podvědomé vrstvy čaker v energetickém poli. Světelné tělo je též

 

 

 

konvertováno ze tvaru Mer-Ka-By na tříkruhové energetické pole. Toto tříkruhové světelné

 

 

 

tělo umožňuje iniciátům cestovat (vědomě nebo během spánku) mimo vaše Jádro, za dimenzi

 

 

 

4000.

 

 

 

DODATEK ZE VZESTUPU

 

 

 

Mnoho z vás informace v této kapitole pobouří. Myslíme si, že pobouření je dobrá věc,

 

 

 

protože jen když jste pobouřeni, tak začnete měnit vlastní podstatu vaší reality. Když se

 

 

 

například podíváte na pobouření Afro- Američanů ve Spojených státech. Jejich pobouření z

 

 

 

toho, jak se k nim chovali, vyústilo ve hnutí, které změnilo celý způsob života všech ras

 

 

 

žijících v Severní Americe. Pobouření předchází změny. Má-li lidstvo změnit potenciální

 

 

 

výsledek kompletního zániku Země na její vzestup, je pobouření nezbytnou součástí

 

 

 

zkušenosti. Dovolte, aby pobouření vniklo i do vašich snů, kde i vy budete požadovat, aby vše

 

 

 

co bylo na Zemi a v celém slunečním systému učiněno, bylo opraveno.

 

 

 

Zjišťujeme, že některé části tohoto materiálu nejsou v souladu s informacemi přinesenými

 

 

 

dříve našimi kanály. Prvních šest kapitol vznikalo pod vlivem pokroucení Lorda Sanandy,

 

 

 

Lorda vašeho vesmíru, a proto předaný materiál odráží tento konflikt. Naše kanály slíbily

 

 

 

samy sobě, že se budou vyvíjet za hranice všech předchozích pokřivení jejich myšlenkových

 

 

 

forem a doufáme, že ti, kteří zpracovávají tento materiál udělají to samé.

 

 

 

Pro ty z vás, kteří podstupujete proces vzestupu: Duchovní škola Vzestupu pod vedením

 

 

 

našich kanálů shromáždila mnoho talentovaných léčitelů kteří jsou dostupní pro telefonní

 

 

 

konzultace, pro vedení nebo pro radu v případě krize. Bližší informací naleznete na

 

 

 

originálních www stránkách pod oddílem Staff & Consultations (personál a konzultace). Naše

 

 

 

kanály i mnozí další v této organizaci nabízejí množství setkání pro výuku i podporu procesu

 

 

 

vzestupu. Bližší informace opět naleznete na originálních www stránkách v oddíle Calendar

 

 

 

of Events (Kalendář událostí).

 

 

 

Doufáme, že jsme vás podpořili na vaší osobní cestě vzestupu. Jakmile těch několik málo,

 

 

 

kteří nabyli zpět své síly začne promlouvat a vytvářet vlny, potenciální změny a nová

 

 

 

budoucnost začne být možná. To vyžaduje, aby všichni, kteří se odváží vzdorovat, kteří jsou

 

 

 

ochotni pokračovat ve svém vývoji za každou cenu, změnili výsledek budoucnosti Země.

 

 

 

Budeme vás všechny podporovat na každém kroku vaší cesty.

 

 

 

Do příštího setkání, posíláme požehnání na vaší cestě. Namaste.

 

 

 

Následuje článek: Dosažení stavu Bódhisatvy

 

 

 

Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. Všechna práva vyhrazena.

 

 

 

Překlad Vratislav Kašpárek, 2000.

 

 

 

Zpět na obsah
 

 

—————

Zpět