Biorezonance - celostní metoda léčení

19.11.2012 23:41

 


 
 Aura Visuals

Každá cesta – to je pouze cesta, a ani v tobě,
ani v jiných není nic, co by ti zakazovalo tuto cestu opustit,
pokud si to tak přeje tvé srdce... Na každou cestu
se dívej pečlivě. Prožívej jej tolikrát, kolikrát to považuješ za nutné.
A mezitím polož sám sobě, ale pouze sobě, jedinou otázku:
Má li tato cesta srdce? Pokud ano, je to dobrá cesta... 


     Carlos Castaneda ( Učení Don Juana )

 Úvod

Náš život se posledních několik desetiletí znatelně mění. Všímají si toho všichni. Odráží se to nejen na našich pocitech, ale i na všem kolem nás – věda, technika, kultura, vztahy mezi lidmi. To všechno je důsledkem velkých změn, které vesmír, zemi, přírodu a lidstvo čekají. Stranou nezůstane ani medicína. Bohužel v poslední době se klasická medicína nachází v krizovém stavu. Naopak holistická medicína stále více a více předvádí své možnosti. Princip léčby člověka a ne nemoci je k dnešními dni aktuálnější a efektivnější. Popoháněna progresivnější kvantovou fyzikou, se medicína snaží brát člověka ne jako složitou biologickou konstrukci, ale jako seskupení biologicko-informačních substancí. Medicína stále více a více pociťuje potřebu holistického přístupu k člověku, kdy ho bere jako seskupení makro a mikrokosmu.
V posledních desetiletích je veškerá aktivita naší skupiny ( Bioar Altemedicum ) zaměřena právě na nacházení nejoptimálnější metody v diagnostice a léčbě člověka. Jedním z našich projektů, který se velice osvědčil, je metoda sestavení individuálního biorezonančního modulu pro konkrétního pacienta. Na základě kompletního vyšetření pacienta s tím, že se bude brát v potaz jehoaktuální ( individuální ) biorezonanční karta celého organismu, sestaví naši specialisti jeho vlastní individuální biorezonanční modul. Tento modul si pacient vezme k sobě domů a může jej používat v jakoukoli dobu – neustále nebo občas. Je to modul, který léčí a udržuje pacientovy orgány a soustavy v dobrém, zdravém stavu. Je to modul, který pacientu dává možnost osvobodit se od léků, tlumičů bolesti, léků na křeče nebo na spaní ( možnosti takového modulu jsou velmi rozsáhlé ). Je to modul, který dává pacientu možnost zůstávat čilým a energickým.

V tomto článku se Vám pokusíme detailněji popsat tuto metodu.

 Popis projektu

V základu jakékoliv patologie v organismu člověka leží procesy, jejichž vlivem se harmonické informačně-polové kmitání buněk organismu změní na disharmonické. Tyto změny probíhají v buňkách jak při funkčních, tak i při strukturních změnách v orgánech a soustavách. Pochopitelně obnova strukturních změn tkání organismu není lehký úkol, ale „upravit“ funkční narušení, převést disharmonické kmity do harmonických, je úkol o dosti snazší.

Vrátit funkční narušení orgánů a soustav k normálním, fyziologickým kmitům znamená, zbavit Vás mnohých patologických symptomů bez jakýchkoliv léčiv. Právě proto Vám navrhujeme k tomuto postupu využít naší biorezonanční metody Aura Visuals.

O tom, že kolem nás existují fyziologické harmonické frekvence, ví mnozí. Je to například:
- relaxační nebo povzbuzující hudba
- dráždící nebo příjemné barevné kombinace
- příjemné nebo naopak nepříjemné vůně a pachy
- a dokonce tak obyčejné věci jako uklidňujcí nebo iritující slova

Mohli bychom dál pokračovat v tomto seznamu – jsou to všechno elementy, které nám přináší buď pozitivní frekvence nebo naopak negativní.

Bohužel všechny tyto frekvence jsou pouze tím, co nás obklopuje. A ne vždy, dokonce prakticky nikdy, nemohou tyto dráždiče dosáhnout cílového orgánu našeho organismu a plně jej vyléčit. Proč?
Všechny tyto dráždiče se do našeho organismu dostávají skrz naše smyslové orgány, což způsobuje to, že se silně filtrují našim nadvědomím, kde zůstává 99% z nich. Což je v podstatě normální. Naše nadvědomí je bariérou do podvědomí a chrání naše orgány od nežádoucích a neočekávaných dráždičů, i když jsou občas i přínosné. 

Nicméně jsou nám známy metody spojení vědomí s nadvědomím. Jsou to metody vypracované vědou, psychologií a filosofií. Pomocí těchto metod můžeme pustit skrz bariéru psychoverbálních filtrů přínosné frekvence přímo na naše orgány a soustavy, čímž je donutíme pracovat unisono s harmonickými frekvencemi. Tím samým zbavíme orgány a soustavy problémů. Je zajímavé i to, žetato metoda nemůže uškodit. Vyjímkou je jediná kontraindikace – epilepsie. Metoda biorezonančního korigování funkce orgánu je neškodná, vzhledem k tomu, že orgán bude spolupracovat pouze s harmonickou frekvencí, odmítne spolupracovat s neharmonickou frekvencí. Pud sebezáchovy to soustavě jednoduše nedovolí. 
Dlouhou dobu si věda myslela, že právě sbírka aminokyselin a jejich uspořádání formuje genom člověka. Současná kvantová fyzika, spolu s novými technologiemi ukazuje existenci submolekulárních pólových struktur, které v sobě nesou jak charakteristiky energie, tak i charakteristiky hmoty a mají při tom holografické vlastnosti. Právě tyto submolekulární polové struktury jsou stavebními kameny genomu, a právě tyto struktury sjednocují a koordinují práci všech orgánů a soustav organismu. Právě tyto struktury sjednocují člověka s přírodou a právě ony sjednocují makrokosmos s mikrokosmem.
Námi navržená metoda Aura Visuals není ničím novým ani vymyšleným. Všechno je to již miliardy let známo přírodě i vesmíru. V naší metodě jsme sjednotili východní filosofii a současnou medicínu, starobylé mýtické znalosti o přírodě a vesmíru a moderní znalosti kvantové fyziky. V našem projektu Aura Visuals je sjednocena řada biorezonančních komponentů, které se zesilují video-asociativním způsovem. Celý tento komplex umožňuje harmonicky působit přímo na funkční, a často i na strukturní, narušení. 
Pomocí naší metodiky Aura Visuals obnovujeme narušení fyziologie organismu využívaje při tom zákonitosti přírody, makro a mikrokosmu.

 Stručný popis mechanismu působení


V mnohých filosofických směrechem se můžete setkat s termínem „avidya“ – blud o sobě samém a o světě. Druhé vysvětlení tohoto stavu je – neklidný stav mysli. Právě tento stav se považuje za původce lidského utrpení, neštěstí a nemocí. Přijetí sebe sama jako součást okolního světa nám může pomoci zbavit se mnohých problémů. Tomuto principu věnujeme hodně pozornosti při přípravě naší metody, využívaje tak komplexní přístup celostní medicíny. Jedním z paradoxů fyziky je to, že se prakticky veškerá pevná hmota skládá z atomů. Ale jakmile se dostaneme hlouběji do atomové fyziky ( protony, elektrony, submolekulární částice ), vidíme, že celý prostor uvnitř molekul se skládá prakticky z prázdnoty. Pokračování je ještě zajímavější. My a všichni kolem nás se skládáme z větší části z prázdnoty a při tom nemůžeme projít stěnou. Atomy a částice létají chaoticky, ale jsou schopny udržovat formu hmoty. Velice to připomíná kolo vrtule, které můžeme zpozorovat při vysoké rychlosti otáčení jednotlivých jejích listů. 

Začali jsme naše vysvětlení principu působení metody otázkami, na které je těžké odpovědět. Tyto otázky jsou přímo spojené se zdravím člověka a s naší metodou, ale dlouho zůstávaly bez odpovědí. Jakmile se nad tím lidé začali zamýšlet, natrefovali na vlnu nepochopení okolních lidí, kteří je obviňovali, že se zabývají metafyzikou.
Dnes, na začátku tohoto tisíciletí, díky mnohým vědcům a filosofům, se to pokoušíme pochopit. Pojďme se spolu podívat na to, co probíhá v našem organismu. Jak víme z biologie, biologická energie se vytváří v našich buňkách. Tato energie vzniká přeměnou lipidů, sacharidů a bílkovin. Složitými neuro-humorálními procesy na buněčné a mezibuněčné úrovni, přes systém mitochondrií, cytochrom, pomocí kyslíku a fosfatázy získáváme zdroj energie - Adenosintrifosfát ( zkr. ATP ), který přímo v buňkách organismu vytváří vysokoenergetické proudy bio-elektronů.

Z toho všeho můžeme vytáhnout řadu klíčových závěrů:
Za prvé, proces metabolismu – to je proces přeměny materiální hmoty na biologickou elektroenergii organismu a elektroenergie s proudem elektronů v pohybu vytvářejí elektrický magnetismus.
A teď druhý velice zajímavý závěr – biologická energie je energií elektomagnetickou a tudíž vytváří elektromagnetické pole.

Když se začínáme probírat těmito otázkami, vytváříme si tak prostor pro ještě větší množství dalších otázek. Ale jestli nás několik desetiletí zpátky tyto dotazy omezovali a odváděli k metafyzice, dnes můžeme pokračovat v diskuzi o biorezonanci živého organismu, využívaje při tom vědecké postuláty. Takže... Je pochopitelné, že k prozkoumání elektromagnetického pole bychom mohli využít rovnice Maxwella – nejobecnější rovnici pro elektrická a magnetická pole v klidovém prostředí. Z Maxwellových rovnic vyplývá, že proměnné magnetické pole je vždy spojeno s elektrickým polem, které vytváří. Proměnné elektrické pole je spojeno naopak s magnetickým polem, které vytváří, tzn. elektrické a magnetické pole jsou neodlučitelně spojené jeden s druhým – vytváří jednotné elektromagnetické pole. 

Ovšem toho je možno využít pouze u klidového prostředí a tyto rovnice hrají v učení o elektromagnetismu stejnou roli, jako Newtonovy zákony v mechanice. Nicméně v organismu je složité použít Newtonovy fyziky, aktuálnější je právě kvantová fyzika s jejími nejnovějšími znalostmi. Zvláště důležitými jsou současné objevy v kvantové fyzice – a to kvantová teorie pole, zkoumající chování kvantových soustav s nekonečně velkou hodnotou stupně svobody – kvantových ( neboli kvantovaných ) polí.
Takovým způsobem se na elektromagnetické pole živého organismu, ani na jakékoliv narušení tohoto pole, rozprostírajícího se v prostoru ( které nazýváme elektromagnetickými vlnami ), nemůžeme dívat z pohledu Maxwellovské fyziky. Jakékoliv elektromagnetické vlny se rozprostírají v prostoru se stejnou rychlostí – s rychlostí světla. Světlo je také elektromagnetickou vlnou. V závislosti na délce této vlny můžeme rozdělit elektromagnetické záření na infračervené, viditelné, ultrafialové, rádiové, rentgenové záření a gamma záření. Ale všechno tohle jde, dokud tvrdíme, že neexistují částice, schopné letět rychleji než světlo ( mikroleptony čili kvarky či tau leptony ).
Moderní věda dokazuje, že Einstein při vší své genialitě nebral v potaz pravděpodobnost takové existence. Objevy provedené řadou vědců, nejprve v teoretické rovině a poté i v praktické, dokazují existenci těch nejmenších částic – mikroleptonů ( Martin Lewis Perl ).

Za objev takzvaného třetího pokolení elementárních částic ( tau lepton, neboli tau neutrino či mikrolepton ) obdržel Martin Perl Wolfovu cenu za fyziku ( 1982 ). Následně obdržel i Nobelovu cenu ( 1995 ), kterou si rozdělil s fyzikem Frederickem Reinesem. Řeč je o vlnovém rezonančním vzájemném působení nejmenších částic – mikroleptonů. Masa mikroleptonů (10-40) je o dost menší než masa elektronů (10-13).
Později řada vědců potvrzuje, že existují částice, které mají extrémně malé rozměry a nesou v sobě charakteristiky hmoty a energie v souhrnu s vlnovou rezonancí ( holograficky solitonové mechanismy ). A takovýmto způsobem, kolem každého objektu, například těla člověka, existuje mikroleptonové pole. A čím menší jsou mikroleptony, tím více je pole rozprostřeno.
Jedním z míst, kde se posledních několik let provádí výzkumy mikročástic třetího pokolení je Mezinárodní Jaderná laboratoř ( CERN – Conseil Europeen de la Recherche Nucleaire, Evropská organizace pro jaderný výzkum. V současné době jsou jejími členy: Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Jugoslávie do r. 1961, Německo, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Spojené království, Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Bulharsko. Status pozorovatele mají státy Turecko, Rusko, Japonsko, USA, Indie, Evropská komise a UNESCO ).
V rámci projektu OPERA ( Oscillation Project with Emulsion-Racking Apparatus ) je již teď dokázáno, že extrémně malé částice jsou schopny dosáhnout větší rychlosti než světlo. To opětovně dokazuje existenci nejen extrémně malých částic, ale i biopolí osobité charakteristiky.
Takže, pokud se podíváme na tyto vědecké objevy a vynálezy, příjdeme na to, že vnitřní bioenergie člověka je přímo propojena s elektromagnetickým polem. Elektromagnetické pole každého lidského orgánu se shrnuje a vytváří jednotné elektromagnetické pole. Toto pole má informačně-holografický charakter. A pokud máme možnost s ním vzájemně na sebe působit, můžeme diagnostikovat a korigovat funkci každého orgánu.

Vycházeje ze všeho výše zmíněného se snažíme v naší metodice Aura Visuals zformovat v organismu každého člověka možnosti biorezonance orgánů s harmonickými frekvencemi, čímž pomůžeme slabému orgánu nebo soustavě se zotavit.

První etapou tohoto projektu bylo sestavení univerzálních biorezonančních modulů. Už teď pracujeme nad individuálními ( osobními ) moduly pro konkrétní organismus, přičemž bereme v poraz veškeré individuální psycho-fyzické a biorezonanční charakteristiky pacienta. 
Na základě osobní, biorezonanční karty člověka, se sestaví „biorezonanční scénář“ pacienta. V něm se vezmou v potaz nejen současné patologie probíhající v organismu, ale i všechna potenciální rizika, hrozící pacientovi do 5 let. Také se do tohoto „scénáře“ zahrnuje nelineární působení všech orgánů a soustav. Berou se v potaz psychosomatické faktory a obecný elektromagnetický potenciál celého organismu. Shumanovy vlny jsou také neoddělitelnou součástí tohoto „koktejlu“.

Všechno tohle dostane pacient pro osobní použití. Tuto kartu je možno časem měnit, podle toho, jaké změny probíhají v organismu pacienta. Tato metodika je velice populární mezi lidmi, kteří myslí na své zdraví a jeho prevenci.
 

zdroj : www.biorezonance.info/nemoci_aura_visuals.html

 

—————

Zpět