Celestýnské Bílé bytostí - Posun mentálního těla

06.05.2015 12:11

Celestýnské Bílé bytostí - Posun mentálního těla

 
 
 
      Skvělé překrásné nebeské bytosti světla na Zemi, ctíme vás pro cestu krásy, kterou nastupujete v tomto čase vzestupu. Krása je vaší cestou, krása je vaším vtělením, krása je vaší zkušeností a to je vaše pravda. Tam, kde je přítomen Stvořitel, tam je krása, krása je stejně jako láska podstatou Stvořitele, energií, která jej popisuje a vykresluje. Jedním z největších darů na Zemi a ve vašem procesu vzestupu je schopnost rozpoznat a zažít krásu Stvořitele ve svém vlastním bytí, ve všem. Dokážete-li změnit perspektivu své mysli a dovolit si poznat a uvěřit, že zde existuje Stvořitelova energie popisovaná jako skutečná krása, která je vždy přítomná, dokonce i v těch nejtvrdších prostředích či situacích, pak si dovolíte vstoupit do božského proudu a esence Stvořitele. Smyslem takové zkušenosti je poznat Stvořitele, otevřít se prožitku a vtělení Stvořitele. K poznání krásy Stvořitele v každém a ve všem, obzvláště v sobě, je třeba vstoupit do čistého prožitku Stvořitele. To je velmi čistá a pravdivá cesta k poznání, že jste neoddělitelně spojeni v jedno se vším, čím je Stvořitel.
 
      Chceme vás vyzvat, abyste poznávali krásu Stvořitele v jednoduchých krocích, vizích a zkušenostech ve své realitě a také v jádru svého bytí. Pobízejte sami sebe k tomu, abystepětkrát denně zkoušeli poznávat krásu Stvořitele. Když například oceníte krásu květiny nebo třeba úsměv cizího člověka, zastavte se na chvilku ve svém vnitřním tichém prostoru a skutečně se účastněte té krásy. Chvíli vdechujte krásu Stvořitele do svého bytí, jako by to bylo kouzelné či posilující světlo.Prociťte přítomnost té krásy, která není, jak víte hmatatelná, ale je to esence Stvořitele; nechť  toto skutečné požehnání projde celým vaším bytím a nechť zůstane tam, kde je ho třeba. Prociťte krásu pronikající do vašeho bytí a vězte, že toto je váš okamžik prožívání Stvořitele a všech jeho překrásných vibrací. Každá vibrace univerza je vám v tomto okamžiku otevřena, je vám přístupná,abyste ji prozkoumali, upomenuli se na ni a zarezonovali s ní. Takové jednoduché uvědomění si krásy Stvořitele ve vašem bytí a realitě může rozšířit vaše vědomí a zpřístupnit vám celý vesmír. Chceme vás povzbudit a připomenout vám, jak krásní a velkolepí jste jako energetické bytosti a duše, které žijí v nepřetržité integraci a splynutí se Stvořitelovým vesmírem, krásnou tapiserií energie životní síly. Když si dovolíte uvědomovat si krásu každý den, zapojíte přirozenou krásu svého vlastního bytí, znásobíte její přítomnost a ona vpluje do vašeho fyzického bytí a promítne se do celé vaší reality. Promítání krásy bude pohonem pro hlubší prožívání Věku lásky na Zemi. Poznávání skutečné krásy podporuje hluboké prožívání Stvořitele a lásky a tím dochází k navýšení manifestace lásky na Zemi. Pro další manifestaci Věku lásky na Zemi vás žádáme, abyste se zapojili a zakoušeli krásu Stvořitele ve všech jeho nádherných a skvostných formách. Naším největším přáním je, abyste rozpoznávali krásu ve všech situacích a prožitcích ve své realitě, ať už jsou původně považovány za negativní či pozitivní, bolestivé či radostné, neobvyklé nebo běžné. Rádi bychom vás podpořili, abyste se odpoutali od omezujícího třídimenzionálního myšlení, které vás stále připoutává k zúženému pohledu na Zemi i sebe sama, abyste mohli vidět širší obraz svého bytí, reality a cesty vzestupu. Toto je velmi mocný prožitek, protože jakmile se začnete odpoutávat od zúžené a zužující perspektivy sebe i fyzické reality, napojíte se na vědomí Stvořitele a skutečně dovolíte své mysli a vnímání přesunout se do páté dimenze, která umožňuje vtělení duše až k bodu vzestupu. Až se vaše mysl, mentální tělo a perspektiva posunou do páté dimenze, pak bude možné vidět fyzický svět na zcela jiné úrovni, vaše realita už nebude sérií výzev, zklamání a zmatku. Vše uvidíte, uvítáte a prožijete jako krásné požehnání znovusjednocení se Stvořitelem a tak budete skutečně prožívat a radovat se z bezpečí, lásky a vnitřního uvědomění.

      Ve Stvořitelově vesmíru jsou dimenze vědomí, na které se můžete napojit a přijmout je, abyste urychlili své vnitřní uvědomění a rozpomenutí. Různé aspekty a těla vašeho bytí  se mohou napojit na různé dimenze vědomí. Od roku 2012 se vaše mentální tělo napojuje a vtěluje do páté dimenze Stvořitelova vesmíru, aby zažilo obrovské osvobození, rozšíření a svobodu, které pronikají do celého vašeho bytí, a aby došlo k přívalům osvětlení, osvícení a sladění s božstvím. Mysl, mentální tělo a vnímání mnohých se někdy přepíná velmi agresivním způsobem a nevyrovnaně ze třetí dimenze do čtvrté, páté a dokonce i šesté dimenze. Třetí dimenze podporuje fyzické prožitky, pozorování, naslouchání  a rezonanci s fyzickým tělem a poznávání jeho možností a omezení. Čtvrtá dimenze podporuje rezonanci s emocionálním tělem, které zakouší božský proud Stvořitele. Pátá dimenze, která rezonuje s mentálním tělem a dokončuje vtělení duše, podporuje dovršení vzestupu. Protože je mentální tělo zavázáno sladit se plně a přijmout pátou dimenzi, dostává nástroje a podporu z páté dimenze, aby se plněji otevřelo a přijalo vtělení duše. Mentální tělo a vnímání se začíná měnit, aby se sladilo s duší a tím se propojilo s hlubším uvědoměním a poznáním své pravé podstaty. Jak duše prostupuje do mentálního těla skrze světlo páté dimenze, přijetí a projevení Věku lásky se manifestuje ve větším objemu a hojnosti pro všechny.

       Když mentální tělo prokmitává do páté dimenze a zpět, můžete zažívat momenty prosvětlení a osvícení. Když se mentální tělo prolne do páté dimenze plněji, okamžiky prosvětlení a osvícení se již mohou stát nekonečným prožitkem rozšířeného Stvořitelova vědomí. Můžete žádat o naši podporu pro hlubší prostoupení vašeho mentálního těla a perspektivy do páté dimenze.

      "Celestýnské Bílé bytosti, žádám nyní o službu vaší podpory a pomoci. Prosím, obklopte mě svým bílým nebeským světlem, které léčí jakýkoli odpor vůči Stvořiteli, který mám ve svém bytí. Očistěte mě zcela, abych mohl plněji zakusit proud Stvořitelovy energie a má duše se mohla pohybovat svobodně a snadno celým mým bytím. Prosím, připravte celé mé bytí, zejména mé mentální tělo, na hlubší prolnutí a vtělení energií, vibrací a světla páté dimenze.

      Uvědomuji si, že když umožním svému mentálnímu tělu plněji rezonovat s pátou dimenzí, dávám prostor své duši a Stvořitelovu vědomí proudit přes i skrze mé mentální tělo a přinést mi hlubší vědomí, osvícení a poznání Stvořitele. V hlubším propojení a vtělení páté dimenze na úrovni mentálního těla, umožňuji úzké perspektivě a soustředění se na třetí pozemskou dimenzi jednoduše odpadnout. Dovoluji si vzít na vědomí, vidět a vnímat širší obraz a boží plán mé cesty vzestupu, postupující moudrost a vědomí z mé duše do mentálního těla, které automaticky posunuje úhel mého pohledu a přesvědčení na hlubokou úroveň jádra mého bytí.

      Vyzývám nyní Celestýnské Bílé bytosti, přitáhněte vědomí Stvořitele páté dimenze, aby mohlo proniknout do mého mentálního těla, mé mysli, myšlenkových procesů, přesvědčení a úhlů pohledu. Připravte pro mě klidný a snadný přechod, až se mé mentální tělo začne usazovat ve vědomí Stvořitele páté dimenze.

      Nyní si dovoluji rozpoznat božský proud, světlo a osvícení mé duše, jež proudí plněji do mého vědomí a mentálního těla a tím urychluje můj vzestup a rezonanci se Stvořitelem. Děkuji."

      Jen klidně seďte nebo ležte a my, Celestýnské Bílé bytosti, vás obklopíme naším čistým bílým světlem a stáhneme nejprve do naší a pak do vaší energie vědomí Stvořitele páté dimenze. Jen přijímejte a představujte si světlo proudící do celého vašeho bytí, obzvláště do vaší mysli a mentálního těla. Řekněte si v duchu: "Přijímám pátou dimenzi, přijímám svou duši." Energie kolem vás i ve vašem bytí se zintenzivní, pouze zhluboka dýchejte a vězte, že my vás provázíme a napomáháme tomuto klíčovému a vlivnému posunu ve vašem bytí, který vám přinese hlubší jistotu ve sjednocení a propojení s vaší duší.

      Největší zážitek z páté dimenze je osvobození skrze stažení, přijetí a vtělení duše a jednolité propojení vašeho mentálního těla s pátou dimenzí; a tak budete moci skutečně prožívat Věk lásky.

      V lásce, svobodě, pravdě a večném propojení
      Celestýnské Bílé bytosti
      
Zdroj: https://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

—————

Zpět