Co jsou systemické konstelace?

18.08.2022 16:42

 

Co jsou systemické konstelace?

Odborně řečeno jsou rodinné nebo systemické konstelace poradenská metoda, používaná v oblasti osobního rozvoje, terapie, ale i v mnoha jiných oblastech - tak například v podnikovém poradenství. Konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké tuto novou metodu osobního rozvoje popsat pro někoho, kdo seminář konstelací nezažil. Ale protože máte samozřejmě právo na to, vědět předem, o co vlastně jde, zde tři definice:

1. Konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, firmy nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím můžeme pochopit souvislosti.

2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životěvnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. To ovšem neznamená, že to, co se ukazuje v konstelacích, je "správnější pravda", nebo "reálnější skutečnost". Je to jiný, alternativní obraz mé "vnitřní" reality, na který, když ho přijmu jako "také možný", reaguje mé okolí jinak a já mám na výběr - zůstat ve starém, nebo se rozšířit o nové. Tím tedy můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.

3. Konstelace jsou spojení se z životem. Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jak se konstelace dělají? Konstelační "rituál".

Důležité předem: konstelace jsou zážitková metoda, ve které jde o pocity, prožitky a teprve po prožitku konstelace o vysvětlení a pochopení toho, co konstelace ukazuje. Nejlepší způsob práce s konstelacemi je v kruhu spoluúčastníků semináře. Optimální počet soluúčastníků je 15 - 25, existují ovšem také menší i větší semináře.

Mimo semináře je také možné, stavět individuální konstelace, kde klient přechází z jedné role do druhé případně pracovat s figurkami. Zde se budeme zabývat skupinovou prací, tedy jakýmsi standartním průběhem konstelace v rámci semináře.

Klient si poté, co krátce představí svou zakázku nebo svůj problém, vybere ze spoluúčastníků zástupce pro důležité členy svého systému. Tyto zástupce mu většinou navrhne vedoucí konstelace ("konstelář"). Když je stavený systém například jeho rodina, postaví hlavní představitele - svoje rodiče, sourozence, toho či onoho prarodiče a samozřejmě také sebe. Jeho vnitřní obraz může vypadat například jako na obrázku vlevo. Zástupci mohou roli odmítnout - například když potřebují zpracovat předchozí konstelace nebo když se na roli prostě necítí.

Vybrané zástupce pak klient postaví do prostoru podle svého vnitřního obrazu tak, jak to cítí, že to "je". Při stavění do pozic je podle mě nejlepší, vést zástupce oběma rukama za ramena (tak jako to vidíme v obrázku vpravo). Jedině tak má klient kontrolu nad umístěním zástupce do přesně té pozice, kterou mu vybral. Celá konstelace a především stavění do rolí by mělo probíhat v klidném a koncentrovaném prostředí, průběh konstelace by neměl být rušen mluvením účastníků mimo role nebo odcházením a pohybem nezúčastněných osob.

Důležité je, aby klientem postavený obraz systému vycházel z toho, jak klient svůj systém vnímá, ne jak by chtěl, aby vypadal. Důraz leží tedy na tom, co je a nikoliv na tom, "jak by to mělo být" případně "jak by si klient přál, aby to bylo".

Po postavení konstelace si klient sedne tak, aby na konstelaci a na to, co se zde bude dít, dobře viděl a na řadě je konstelář. Ten buď dotazováním se zástupců, jejich přemisťováním, nebo přenechání zástupců jejich samovolnému pohybu zkoumá, co systém potřebuje k většímu uvolnění a harmonii. Při tom může toho či onoho zástupce nechat pronést jisté rituální a uvolňující věty ("Zůstaneš v mém srdci", "Chyběls mi" atd.). K pohybům v konstelaci říká jejich "duchovní otec" Bert Hellinger: "V systému můžeme pozorovat různé pohyby. Všechen pohyb má ale společný směr - je to směr k sobě, dohromady, nikdy ne opačný."

(Příklad pohybu v konstelaci:) 
Na obrázku vlevo je znázorněna situace "objevení se" dlouho postrádaného člena v systému - například mrtvého dědečka, o kterém se z nějakého důvodu nikdy nemluví. To může způsobit změnu klientova vnitřního obrazu systému a tím i jeho vnímání reality. Teď se může klient otočit k systému a nemusí následovat dědečka do samoty a zapomnění.

Konstelace zpravidla končí, když se dosáhlo jistého uvolnění systému. Někdy také konstelace jakoby "uvázne na mrtvém bodě". To nemusí vždy znamenat prohru - často právě takové konstelace působí blahodárně. Klient si totiž uvědomí, že to či ono se děje a může se rozhodnout, zdánlivé nedostatky systému akceptovat a vydat se svou cestou dále.

Někdy postaví konstelář klienta ke konci konstelace do jeho role. Vymění ho tedy za jeho vlastního zástupce. To se děje zpravidla tehdy, když je výhodné, aby si nově objevenou pozici či situaci klient sám vyzkoušel.

Po ukončení konstelace všichni zúčastnění vystoupí z rolí. To mohou udělat velikým krokem z role ven, otřepáním se případně očištěním energetického těla. Vědomé vystupování z rolí je důležitá součást konstelačního rituálu!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jak působí konstelace?

V seminářích konstelací můžeme pozorovat několikanásobný účinek. 

Na racionálně-informační úrovni pochopíme, co se v našem systému stalo nebo stále ještě děje, jak se komu daří a kdo v systému chybí. Tato úroveň je mnohdy důležitá pro organizace, podniky a pracovní kolektivy, kteří si konstelacemi mohou překvapivě rychle vyřešit vnitřní spory, problémy týkající se kompetence, kvalifikace a hierarchie.

Důležitá úroveň působení konstelací je emocionálně-prožitková. Tím, že uvidíme a akceptujeme skutečnost “tak, jak je“, obdržíme sílu jít dál, pokračovat v započaté cestě bez iluzí a bez růžových, ale zamlžujících brýlí. V tomto směru se hodí konstelace pro všechny, kteří mají touhu se dál vyvíjet.

V dalším průběhu konstelace máme možnost zažít pozitivní alternativu k našemu vnitřnímu obrazu reality. Tím, že pozorujeme změny v systému během jeho přeskupování a tím, že akceptujeme poslední “obraz“ konstelace – stav, ve kterém má konstelace největší jasnost a účinek, dáme průchod tomu, co je nové, nečekané a možné. V tomto ohledu je prospěšné, nechat na sebe působit poslední stav konstelace, aniž bychom ho oslabovali intelektuálními otázkami. Tato úroveň konstelací nám pomáhá překonávat problémy, harmonizuje a dává nám sílu v obtížných situacích.

V konstelacích se stále setkáváme ještě s jinou, racionálně těžko vysvětlitelnou úrovní působení. Nejlépe se dá tento účinek přirovnat k tomu, co šamani a rituální léčitelé nazývají působením v paralelním světě. Často se stává, že účastníci konstelací hlásí, že provedená konstelace měla pozitivní účinek i na ty příslušníky systému, kteří nebyli vůbec přítomni a ani o konstelaci nevěděli. Toto působení konstelací není (doposud) akademickou vědou uznáváno a často je příčinou neporozumění a skeptického pohledu na tuto metodu.

Když začneme vnímat realitu "trochu" jinak, ve větších souvislostech, s větší hloubkou vhledu, tak se lehce může stát, že náš problém, který jsme dosud viděli jako těžké břemeno, se rozplyne. Určitě to znáte - v lese v noci vypadají pařezy jako příšery. A sotva se rozední, už si na mě člověk může sednout a dát si snídani.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Co lze konstelacemi řešit?

V podstatě všechny problémy, které se tkají vztahů jednotlivců či částí systému k jiným částem tohoto systému nebo k systému samému. To jsou například:

Rodinné problémy
Problémy s otcem, matkou, dětmi
Problémy mezi sourozenci
Přejímání osudů jiných rodinných příslušníků
Neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů)

Vztahové problémy (většinou souvisejí s vlastním rodinným systémem)
Nevěra a žárlivost
Neschopnost najít partnera
Hádky s partnerem/partnerkou
Nutkavé jednání vpartnerství
Stále stejný typ partnera/partnerky

Problémy na pracovišti
Problémy s kolegy / kolegyněmi
Úloha "černého petra"
Mobbing a bossing
Vybírání vhodných koleků / kolegyň a 
Pproblémy v týmové práci

Problémy v podniku
Problémy s řízením, problémy v managementu
"Nevysvětlitelné" jevy a náhody - např. stále se opakující poruchy v chodu
Hádající se a navzájem omezující se oddělení
Konflikt jednoho zaměstnance
Konflikty mezi majiteli
"Neuctění" dřívějších společníků a z toho plynoucí problémy a stagnace

Chronické zdravotní problémy (konstelace symptomů - s čím souvisí můj symptom?)

Finanční problémy (konstelace skrytých finančních přesvědčení)

...a mnoho dalších vztahových problémů v rámci libovolných "celků".

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kdo "vede" konstelace?

V mém pojetí jsou systemické konstelace metoda, s jejíž pomocí nalezne klient řešení pro svoji zakázku v jádru sámTo především je na systemických konstelacích tak revoluční a nové. Neexistuje zde žádný poradce nebo terapeut, který by na otázky klienta mohl lépe odpovědět, než klient sám. Klient je vždy a v každém případě největší "expert" ve vlastní věci.

Totéž platí pro celý klientův systém - ať už se jedná o systém rodiny, systém partnerského vztahu, podnikový systém nebo "systém jeho vnitřních hlasů" - základní předpoklad v konstelacích je, že tento (váš) systém je vždy, za každých okolností, schopný, nalézt si víceméně sám cestu k harmonii a vyřešení svých úkolů (to je lepší slovo než "problémů). Jediné, co k tomu potřebujete, jsou informace a svoboda rozhodování.

Staří Číňané měli přísloví, které znělo: "Nic nepatří k rodinnému bohatství, co projde dveřmi". To znamená, že cokoliv, co přichází zvenčí, ať už dobře míněné rady nebo autoritativní nařízení, nemůže mít tu sílu, která je potřeba k tomu, věci změnit. Pravá změna je výsledek vlastního, vnitřního náhledu. Nebo - chcete-li - změny vnitřního obrazu.

Nicméně je velice těžké, aby si klient stavěl konstelaci sám. Na to je v systému příliš zapleten, je pro něj nemožné, se ze své role nebo funkce, kterou v systému nese, vystoupit. Je třeba lektora, který je schopen dvou hlavních kroků: být neutrální a nanachat se zápletkou klienta ustoupit se svým egem a zároveň mít vysoce vyvinutou schopnost vnímat tendence v systému. Je jasné, že tyto dovednosti lze zjískat pouze praxí a intenzivní prácí na sobě.

Manipuluje-li lektor systém, uzavře se tento do sebe a nevydá nutné informace. Abych použil přirovnání: Systém je jako měňavka, která se chce pohybovat (t.j. vyvíjet) jistým směrem. Z nějakého důvodu (=problém) to ale nejde. Lektor dává v konstelacích tomuto vývoji prostor, vyvíjet se už systém musí sám. To znamená, že lektor tento vývoj neřídí, nepředpojímá ani nechce přivodit. Prostě ho pouze umožňuje. Intuice, nebo chcete-li schopnosti lektora leží v tom, poskytovat prostor tam, kde je třeba. 

Pouze lektor(ka), která má nejen patřičný výcvik systemických konstelací, ale je zároveň osobnostně vyzrálý/á, má hluboké zkušenosti v práci s lidmi, rozpozná případy kontraindikací pro konstelace a je schopen "ustát" případy, kdy klient potřebuje (např. po konstelaci) podporu je schopen vést konstelace. V současné době naleznete na "trhu" jak dobré, tak i bohužel špatné lektory. Český institut systemických konstelací nabízí na svých tránkách seznam lektorů konstelací, kteří mají jistý výcvik a hlásí se k zásadám a etickým normám této organizace. Seznam najdete zde.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Před konstelací - kdy nutno být s konstelacemi opatrný?

Důležité na začátek: 
Konstelace podle Berta Hellingera (a jak je autor provozuje) nenahrazují kvalifikovanou psychoterapii nebo lékařskou pomoc, je-li tato nutná. Také neslouží jakémukoliv léčení či stanovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny. 

Semináře konstelací jsou sebepoznávací a vývojové semináře, ve kterých po celou dobu trvání 
nesou účastníci za sebe a za to, co dělají, plnou zodpovědnost. S klienty, kteří tohoto nejsou schopni nebo s nemocnými pacienty lze pracovat pouze za přítomnosti jejich ošetřujících terapeutů nebo po dohodě s těmito. Následující kontraindikace jsou uvedeny pouze pro orientaci účastníků.

• Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních (t.j. např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra...) krizích.

• V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité informovat lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.

• Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.

• V případech těžkých traumat v minulosti klienta (násilí, sexuální zneužívání, zdravotní traumata, válečná traumata atd.) a v případech výskytu těžkých psychických poruch v nejbližší rodině (sourozenic, rodiče) je zvýšenou opatrnost namístě. V těchto případech doporučuji vždy předchozí rozhovor s lektorem.

• U klientů, kteří jsou závislí na drogách, lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již započaté léčby a za přítomnosti či na doporučení terapeuta. Konstelaci doporučuji nejdříve po šesti měsících úplné abstinence od návykové látky.

• Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvláštní opatrnosti: kardiovaskulární poruchy (angina pectoris, infarkt, hypertonie atd.), těhotenství, epilepsie a dále celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci.

Chcete-li se na seminář konstelací připravit důkladněji, přečtěte si také toto.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Občasné problémy během a po konstelaci.

Systemické konstelace je velice účinná metoda osobního růstu. To znamená, že absolovování konstelací (příp. semináře) vede v mnohých případech ke změnám ve vnímání a chápání souvislostí klientova života a s tím i spojené přehodnocování hodnot a zaběhnutých "vzorců chování". Během seminářů konstelací, hlavně pokud je tato práce ještě nová a nezvyklá, se může stát, že naše rozumové chápání a kategorizování světa ("tak a tak to je, protože to už tak vždy bylo") je dočasně zmateno, nebo se v naší "realitě" objevují nové poznatky, které se nám zprvu nepodaří zařadit to toho, co je nám známé.

Postkonstelační symptom

Náš psychosomatický systém (tj. tělo a psychika dohromady) na toto přehodnocování reagují únavou, bolestmi hlavy, podrážděností, emoční labilitou nebo i útlumem. Náš psychický stav se může přechodně zhoršit. Během a po semináři se mohou vyskytnout pocity marnosti ("je toho tolik, že nevím, jak vůbec začít...), dezorientovanost ("nevím, kudy kam, ztratil jsem orientaci") a neklidu ("chci to už vyřešit, teď hned, ale nevím jak"). Ojediněle se stává, že si tělo vynutí čas ke zpracování konstelace např. týdenním nachlazením nebo indispozicí.

Toto jsou podle mých zkušeností většinou pozitivní signály, že konstelace působí - změna podvědomých negativních obrazů je, podobně jako v homeopathii, často provázena přechodným "prvotním zhoršením". Jak můj učitel Ramateertha říkal, "symptom běží ještě jedno čestné kolo na rozloučenou". Tyto symptomy by neměly být příliš těžké a trvat více než jeden až dva týdny. V opačném případě se pravděpodobně nejedná o následky konstelace. Pokud však máte pocit, že negativní symptomy, které trvají déle než jeden až dva týdny po konstelaci jsou s konstelací spojeny, doporučuji kontaktovat lektora, který konstelaci vedl a v případě tělesných nebo psychických potíží i odbornou pomoc.

Pocit zůstání v roli

V průběhu semináře dochází u některých osob, které stojí v rolích, k přenosu tělesných příznaků a symptomů těch členů systému, které představují. Tyto příznaky, jakkoliv mohou být jsou v rámci role i drastické, zmizí skoro vždy po vystoupení z role. Zřídka se stává, že tyto příznaky ještě několik hodin nebo i dní u představitele přetrvají, většinou v podobě pocitu "nebýt úplně ve své kůži" nebo "něčeho, co na mně zůstalo viset". Zde je důležité, aby lektor tento efekt rozpoznal a byl schopen klienty (představitele) jednak na "zůstávání v rolích" upozornit, jednak vhodnou technikou tento efekt omezit na minimum.

Všeobecně platí, že pokud u klienta nebo účastníka semináře přetrvává pocit "zůstání v roli", je možné toto sám ošetřit opětovným poděkováním tomu, koho jsme představovali a uspořádáním malého "rituálního" vystoupení z role. K tomu může sloužit okázalý krok stranou, oklepání se a hlasitě přednesená věta "Děkuji za možnost prožít roli ... atímto z ní vystupuji". Pokud toto nepomůže a pocit přetrvává dny až týdny dál, doporučuji kontaktovat toho, kdo konstelaci vedl a případně mi napsat mail (mohu doporučit někoho, kdo provede šamansky orientované "očištění").

Potřeba další pomoci

V ojedinělých případech je možné, že klient má po skončení konstelací potřebu dalších terapeutických či poradenských konzultací. V těchto případech doporučuji obrátit se na terapeuta či poradce (coache), který je obeznámen s konstelační technikou a může klientovi nabídnout pomocnou ruku při zpracovávání konstelace a v dalším osobním vývoji. Seznam několika takových terapeutů naleznete zde. V případě dotazů, nebo daří-li se Vám po konstelaci špatně, můžete kontaktovat per e-mail také přímo mě: info@janbily.cz S Vašimi maily nakládám samozřejmě důvěrně a snažím se odpovědět do týdne.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jak je to s nárokem na postavení vlastní konstelaci (a proč to nezaručujeme) se dozvíte zde.

Podmínky účasti na našich seminářích, které jsou pro každého účastníka závazné, najdete na stránce s přihláškou zde.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Feedback na závěr:

Následující feedback určitě není typický nebo jediný možný. Je ale tak hezky a přesně vyjádřený, že ho zde rád i s moji reakcí zde zveřejňuji.

"...A ještě nějaký ten feedback, aneb hezky česky zpětná vazba:) Milý Jane, po žádné z konstelací, které jsem kdy zažila, nenastal takový hukot, jako po Tvém semináři:)

Pozitiva :)
Zjišťuji, že mám kamarády a přátele, o kterých jsem ani nevěděla, že je mám, pořád někde trajdám a užívám si lidí kolem sebe. Ráno se mi vstává mnohem lépe než dřív. Začínám upravovat šatník směrem k veselým a živým barvám, které mi tak krásně sluší:). Přestala jsem se bát šéfa v práci. Podařilo se mi totálně vytočit partnera (doposud vytáčel pouze on mě) tím, co on běžně dělal mně (i když jsem ho vytočit nechtěla, ale nějak to vyplynulo ze situace, ale udělalo mi to ohromnou radost:). Konečně jsem schopna tykat partnerovým rodičům a starším kolegům v práci (partnerovy rodiče jsem asi rok vůbec neoslovovala, abych jim nemusela ani tykat ani vykat, bylo to značně namáhavé). Vidím lépe na pravé oko. A víc mě teď nenapadá:)

Negativa :(
Mám v sobě totální zmatek a chaos, nevím, co vlastně chci a nejsem schopná se rozhodnout. Mám v sobě díru, ve které je nic, vakuum. Tak pořád čekám, co se tam objeví a pořád nic :(
"

Moje odpověď: Ahoj A., moc děkuji za feedback. Ta pozitiva jsou nádherná. Ta negativa jsou taky krásná. Jak to??? Asi takhle: Život se nevyvíjí organizovaně. Děti se rodí ne když je rodiče "naplánují", ale když ony chtějí přijít na svět. Umíráme, ne když je to vhodné, ale když přijde náš čas. Když si myslíme, že máme něco pod kontrolou, tak se obyčejně stane něco, co nám to úplně rozbourá. Protože jen tak to jde dál. Rodí se to ze zmatků (a i z jistého řádu), z bolesti (a i z radosti a lásky). Kontakt k tomuto zmatku, k té černé díře, to je náš kontakt k životu - respektive k té jeho půlce, které se bojíme a kterou jsme dost úspěšně vytěsnili. Do ní patří to, co dříve nebylo tak lehké ignorovat, protože dřívější lidé na to neměli ještě tak dokonalou kamufláž, tak dokonalý "zmizík" jako my - televizi, magazíny, povrchní smaltalk, tisíce "jakoby-témat", která od toho odvádějí pozornost.

V té černé díře, o které se zmiňuješ, je mnoho bolesti a i zoufalství. Ona je totiž skutečně černá - to znamená, že pohlcuje všechno světlo, které tam dopadne. Je to naše smrt, Madame le Fin, která ale patří k životu zrovna tak, jako zrození, jako radost, jako láska. Dokavaď ji nepřipustíme, nežijeme úplně. Když jsem se rozešel nedávno se ženou, kterou jsem moc miloval (a na které se stal můj "vnitřní malý kluk" trochu závislý), měl jsem ji, tu černou díru, zase přezřetelně před očima. Myslel jsem si, že teď nemůžu vést seminář, tak mi bylo "špatně". Můj učitel řekl: "Právě teď!" A měl, jako obyčejně, pravdu. Když jsem seminář vedl v kontaktu s tou černou dírou, tj. když jsem ji nechal být tam, kde je, bylo vše intenzivnější a mělo to i na "klienty" ještě "pravdivější" působení, než kdybych tu díru "přes dobu semináře" odsunul na parkoviště. (Což jsem tak jako tak nemohl.) Takže: Say yes! Řekni "ano" k tomu, co tě potkává. Ke všemu. Jedině tak můžeš vidět ty ohňostroje. Ty jsou jedině na pozadí tmy nádherné.

Měj se moc krásně,
Jan. 

Zdroj : www.konstelace.info/konstelace.html

—————

Zpět