Geopatogenní zóny I.

17.10.2012 21:55

 

Geopatogenní zóny I.

11.8.2000 00:00
Zdravý domov

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval.

Postupně se označení "dračí žíly" nahradilo výrazem "geopatogenní zóny". Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země. 

Ke skutečně systematickému sledování těchto jevů dochází až v posledních několika desetiletích. Celá řada výzkumných prací a rozsáhlých pozorování potvrdily oprávněnost tvrzení, že GPZ škodí lidskému organizmu, a že jsou příčinou celé řady nemocí a zdravotních potíží. Původně se vycházelo z toho, že dlouhodobý pobyt v geopatogenních zónách způsobuje pouze rakovinu. Rozsáhlou práci na toto téma vypracoval olomoucký onkolog MUDr. Oldřich Jurišek. Onkolog s dlouholetou praxí, který již v počátcích své lékařské dráhy sledoval zajímavý úkaz. Mezi pacienty s nádorovým onemocněním se často vytvářely skupiny, které měly společnou adresu. 

Pocházely ze stejné čtvrti, ulice a nebo z jednoho domu. Na základě těchto pozorování vznikl výzkum, a ve spolupráci se špičkovými senzibily byla vytvořena mapa výskytu zhoubných novotvarů v podstatné části Olomouce a okolí. Do sledování bylo zařazeno více jak 30 000 lidí, a výsledky potvrdily, že onkologická onemocnění mají velmi úzký vztah k místu bydliště nemocného a že přímo souvisejí s geofyzikálními anomáliemi pod terénem a s průběhem podzemních vod. 

Podobný výzkum, zaměřený na působení geopatogenních zón byl proveden také v okolí Rakovníka. RNDr. Ing. Evžen Andres je po provedených měření přesvědčen, a jak uvedl v tisku, cituji "S určitostí si dovoluji tvrdit, že minimálně 40% zkoumaných domů bylo postaveno na geologicky nevhodných místech a byly příčinou zdravotních potíží jejich uživatelů". 

K velmi podobným závěrům došli také Ing. J. Chmelař a RNDr. J. Chmelař , kteří své poznatky velmi podrobně popsali v knize Gepoatogenní zóny a rakovina. Tato kniha je zaměřena právě na prokázání vztahu geopatogenních zón a jiných vlivů vůči rakovinovým onemocněním. Kniha byla vydána v roce 1996.

V roce 1994 byla u nás vydána kniha francouzského autora se sugestivním názvem Domy, které zabíjejí. Především třetí kapitola nazvaná rakovinové domy , popisuje důvody proč je v některých domech, popřípadě oblastech zvýšený výskyt onkologických onemocnění a mnoha dalších onemocnění, u kterých si nedovedeme vysvětlit jejich příčinu.

Anglická lékařka Jane Thurnel-Readová napsala knihu pod názvem Geopatogenní zóny kolem nás, ve které popisuje problematiku geopatogenních zón z pohledu lékařky. Na základě svých pozorování došla k závěru, že příčinou mnoha nemocí je právě geopatogenní stres. Geopatogenní stres se vyskytuje u osob, které dlouhodobě pobývají v geopatogenních zónách. Stres může mít mnoho forem, může vzniknout z jakékoli situace a člověk je potom okamžitě náchylnější k různým nemocem. Opět se potvrdilo, že výčet nemocí, které ovlivňuje geopatogenní stres je značný, a proto ho nelze zužovat pouze na rakovinová onemocnění. 

Ne každý je ale ochoten přiznat a dokonce pouze připustit, že existuje něco, co poškozuje zdraví lidí. Například vědečtí pracovníci, jako jsou Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc, RNDr. Jiří Grygar, Prof. MUDr. Heřt, Doc. Luděk Pekárek a nutno přiznat, že celá řada dalších, tvrdě vystupuje proti této teorii. Kdysi jsem jim to měl za zlé, ale dnes je plně chápu. Jak prosté a hlavně účinné je zvednout prst a prohlásit, že je to celé nesmysl, že nic takového neexistuje, popřípadě prohlásit, že jde o společensky nebezpečnou věc. Domnívám se, že tato zmínka o odpůrcích stačí, protože až čas ukáže, zda geopatogenní zóny skutečně a prokazatelně škodí, a co je společensky nebezpečné! 

Neinformovaný čtenář, a těch je prozatím většina, si jistě položí otázku: kdo má vlastně pravdu? Hledání pravdy o geopatogenních zónách není jednoduché, ale podstatné je to, že se hledá. Položíme-li si otázku, o jakou konkrétní energii jde, musíme přiznat, že je to doposud velká neznámá. Dostupná technika není schopna tento předpokládaný tok energie změřit, a přidáme-li k tomu poznání, že se tato energie chová mnohdy nevyzpytatelně, bude trvat ještě dlouhou dobu, než budeme na tuto otázku znát přesnou odpověď. Prozatím víme, že se geopatogenní zóny vytvářejí na podzemních pramenech, rudných žílách a tektonických poruchách. Hladina podzemních vod se mění a s touto změnou se mohou geopatogenní zóny přemisťovat. 

Podíl geopatogenních zón, vyskytujících se na podzemních vodách je zhruba 70 % a zbytek vytvářejí tuhé geologické anomálie. Nezanedbatelné jsou také odrazy od stavebních konstrukcí a další vlivy, které spolupůsobí na intenzitu a směr působení geopatogenních zón. Tím se prakticky stává, že dva různí lidé mohou určit zóny na zcela odlišných místech, vyhledávají-li je v různou dobu. Současně je lokalizace - vyhledávání zón přímo úměrná citlivosti jedince, který zóny vyhledává. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje měřící přístroj, musíme se smířit s určováním geopatogenních zón psychotronickou metodou - to znamená vyhledat GPZ pomocí virgule, kyvadla, nebo dalších pomůcek, které určití lidé k vyhledávání zón používají. Určit geopatogenní zóny není tak složité, jak se na první pohled zdá. Z vlastní zkušenosti vím, že zhruba 80% lidí dokáže zóny určit po velmi krátkém vysvětlení. To potvrzuje, že většina lidí tyto schopnosti má, ale neumí je ke své škodě využívat. 

Často se setkávám s názorem, že je lepší o škodlivých účincích geopatogenních zón nic nevědět, protože se s tím stejně nedá nic dělat. Tento názor je ve své podstatě velmi nebezpečný, protože pravdou zůstává léty ověřený fakt, že z dostupných poznatků se dá vyvodit tento závěr - nemoc se stává často problémem místa!! Místo onemocnění člověka odpovídá více jak v 90 % případů místu působení geopatogenních zón. Bylo zjištěno, že osoby, které po sobě užívají stejné místo dané například lůžkem, onemocní stejnou nemocí. Nemusí být přitom geneticky spřízněny. V těchto případech se jedná o dědičné místo, protože zde působí stejná negativní zóna, která vytváří podmínky pro stejný způsob ovlivnění a pro vznik stejného zdravotního problému. Závažným zjištěním se proto stal poznatek, že působení geopatogenních zón nebylo podloženo jen předpokládanými nádorovými onemocněními, ale že v ovlivňované části organizmu se vyskytoval velmi široký okruh zdravotních problémů.

Potvrdilo se, že pokud působení negativních zón překročí určitou hranici, kdy si již organismus nemůže sám pomoci, nastávají v něm postupně patologické změny a začínají se projevovat reálná onemocnění. Mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění, která uvádí literatura, patří častá rýma, záněty nosohltanu, astma, angíny, onemocnění průdušek, bronchitida. Dále se vyskytovaly nemoci revmatické, onemocnění kloubů a zvláště pak v širokém rozsahu onemocnění páteře. Mezi významná a častá onemocnění dále patří srdeční a cévní onemocnění, záněty žil, tromby, bércové vředy, různá onemocnění trávicího a zažívacího ústrojí, onemocnění žlučníku, jater, ledvin, močových cest, pohlavních orgánů, slinivky břišní a mnoha dalších. 

Byly zaznamenány také závažnější nemoci jako leukémie, skleróza multiplex a v neposlední řadě i četný výskyt nádorových onemocnění.Vliv geopatogenních zón také komplikuje léčení jakékoli nemoci, protože organizmus zatěžuje a oslabuje. Má na svědomí různé alergické i chronické stavy a může působit nepřímo i na vznik infekčních onemocnění. V důsledku obecného oslabení se mohou vyskytovat častější úrazy nohou, rukou apod. V mnoha případech, kdy se shoduje nemocné a operované místo s působením geopatogenních zón na nemocniční lůžko. Bylo zjištěno a ověřeno, že na závažnost a charakter vzniklého onemocnění má vliv intenzita působení geopatogenní zóny. Čím je vyšší, tím závažnější onemocnění se vyskytují. 

Geopatogenní zóny o vyšší intenzitě, která se většinou projevuje v místě koncentrace (křížení) dvou i více zón, může zapříčinit širší okruh onemocnění, a to postupně od méně závažných k závažnějším. Nižší intenzita vlivu koresponduje s lehčím onemocněním.

Autor: Milan Gargel

—————

Zpět