Jak se bránit elektrosmogu v domácnostech

17.10.2012 21:59

 

Jak se bránit elektrosmogu v domácnostech

6.3.2001 00:00
Zdravý domov

Pod slovem smog si představujeme něco rozptýleného v ovzduší, co nás většinou obtěžuje zápachem, pálením očí, podrážděním sliznice a pod. To znamená že většinou smog vnímáme a snažíme se mu pokud možno vyhnout. Někde jsem četl, že kdyby elektrosmog měl černou barvu, tak neuvidíme ani na vlastní ruce. Ale protože je neviditelný, tak nepoznáme, že jsme mu neustále vystaveni.

Elektrosmog je záření, které vzniká při výrobě, přepravě a spotřebě elektrické energie. Odborně by šel pojmenovat jako elekromagnetismus. Světlo je rovněž elektromagnetické záření, ale to vnímáme zrakem a organismus umí na jeho vlivy reagovat. Oko, tím že mění průměr zornice upravuje množství světelné energie dopadající na sítnici a tím jí chrání před případným poškozením. Tuto vlastnost ochrany má organismus jen proti úzkému pásmu kmitočtů, ostatní pásma, vznikající hlavně civilizační činností posledních sta let, organismus nevnímá. Proto je více než vhodné, aby se člověk naučil ve své blízkosti odstraňovat zbytečný a nebezpečný zdroj elekrosmogu. K tomu je ale nutné se seznámit alespoň se základy elektrických polí. 

Pojem pole znamená působení určité fyzické síly v prostoru. V tomto případě se jedná o sílu elektromagnetickou, která má složku elektrickou a magnetickou. U nízkých frekvencí měříme tyto složky odděleně.

STŘÍDAVÉ ELEKTRICKÉ POLE:
Je všude tam, kde vedeme elektrické napětí a nemusí ani vodičem protékat elektrický proud. To znamená, jakmile zastrčíme zástrčku spotřebiče do zásuvky vznikne ihned kolem přívodu a samotného spotřebiče střídavé elektrické pole. Nezáleží na tom, zdali spotřebič je zapnut, či ne. Intenzita tohoto pole závisí především na napětí, vlastnostech prostředí, vzdálenosti od zdroje a způsobu vypnutí spotřebiče. Intenzita pole se vzrůstající vzdáleností od zdroje klesá, přerušením nulového vodiče vypínačem spotřebiče vzroste intenzita pole za vypínačem a kolem samotného spotřebiče prakticky na dvojnásobek.

Jednotkou intenzity střídavého elektrického pole je V/m (Napětí ve voltech dělené vzdáleností v metrech ). Hygienický limit se pohybuje při frekvenci 50 Hz v oblasti 5-10 tisíc V/m. Jiné zdroje uvádějí , že citliví jedinci mohou vnímat hodnoty už od 50 V/m. V domácnostech se pohybují hodnoty v prostoru kolem 1 - 50 V/m , ale u některých zdí , vypnutých stolních lampiček, špatně zapojených lustrů dosahují hodnoty střídavého elektrického pole až několik tisíc V/m.

STŘÍDAVÉ MAGNETICKÉ POLE:
Je-li spotřebič zapnut, protéká-li přívodem elektrický proud, vzniká kromě již zmíněného střídavého elektrického pole ještě pole magnetické. Mezi oběma poli je souvislost. Intenzita střídavého magnetického pole závisí především na velikosti protékajícího proudu a vzdálenosti od zdroje. 

Jednotkou je A/m ( ampér na metr ), nebo častěji se používá jednotka magnetické indukce T ( Tesla), nebo G ( Gauss ). ( 100 mikro T = 1 G ) Přípustná hodnota podle EU z r. 1995 při 50 Hz je v oblasti 800 - 1000 mikro T. Jiné zdroje uvádějí, že určité riziko pro citlivé jedince při trvalém působení může nastat již nad 0,1 mikro T. V domácnostech se většinou pohybují hodnoty magnetického pole v oblasti 0,01 - 0,5 mikro T, v blízkosti zapnutých elektrospotřebičů, rozvodných skříní silových kabelů bývá intenzita těchto polí až o dva řády vyšší.

Hygienické limity jsou zprůměrované mezní hranice zjištěné krátkodobými experimenty se zdravými lidmi. Při vyhodnocování jistého prostředí nesmíme zapomínat na individuální stav jedince, zdali se jedná o místo spánku, kde dlouhodobě pole působí, nebo zdali jde o pracoviště, kde jsme v neustálém pohybu a případně i krátkodobě. 

Pokud se vyskytuje zároveň více druhů zátěží jejich účinky se mohou vzájemně posilovat a tím dochází k efektu " přetečení ". To znamená, že organismus může dlouho odolávat, aniž by vykazoval známky zátěže, ale pak stačí jediná kapka a " sklenice přeteče ". Pak stačí i malý podnět, aby se celý obranný mechanismus člověka zhroutil. Tou poslední kapkou může být i slabá virová či jiná infekce, s kterou by si organismus za normálních podmínek hravě poradil.

V TĚCHTO PŘÍPADECH MÁME NĚKOLIK MOŽNOSTÍ:
1. Pomocí antibiotik neustále likvidovat nové a nové infekce.
2. Medikamentózně neustále posilovat imunitní systém
3. Nalézt a snížit na možné minimum zatěžkávací faktory organismu (elektrosmog, případně zemní záření tzv. geopatogenní zóny )
Optimální asi bude kombinace více uvedených způsobů. 

Střídavá elektrická pole jdou poměrně snadno odstranit tím, že kovové části spotřebiče přizemníme a přívodní vodiče použijeme stíněné. Spotřebiče které momentálně nepoužíváme vytahujeme ze zásuvek. V některých případech je vhodné na noc vypnout v rozvaděči celé okruhy vedení., které v noci nevyužíváme, a to tehdy, když zdivo u kterého spíme je v rezonanci s elektrickým vedením a dosahuje hodnot 500 - 2000 V/m a to v celé ploše. Normální úroveň naměříme pak až ve vzdálenosti jednoho až dvou metrů. Citliví lidé bývají bez příčiny unaveni, podrážděni, trpí bolestmi hlavy, nebo i žaludečními neurózami.

Naproti tomu střídavé magnetické pole lze stínit velice obtížně, pouhé zemnění spotřebičů je neúčinné, zde je vždy lepší se od takovýchto zdrojů vzdálit.

Máme-li vytvořit pro sebe co nejméně rizikové prostředí musíme obě složky tedy, jak elektrickou ( V/m ), tak magnetickou ( mikro T ) snížit na minimum. 

V oblasti vysokých frekvencí (vysílače, mobilní telefony, mikrovlnné trouby ) je elektrická složka s magnetickou pevně spojená a měříme ji tedy společně jako výkon W/m2 ( watt na čtvereční metr ). Před vysokofrekvenčními poli nás částečně chrání již zdivo, kovové překážky, stromy a podobně. Kovové rolety v oknech na noc zatažené snižují tato pole až několikanásobně. Mobilní telefon připojený v autě na venkovní anténu se chová prakticky jak klasický telefon.

Tedy, cítíme-li se v určitých místech nesví a nechceme-li neustálým stěhováním pro sebe nalézat to nejvhodnější místo, je potřeba použít přístroje. Na našem trhu se objevila celá řada přístrojů většinou západní výroby. Jako na příklad Feld sonda, TriFeldmetr, Storfeldtester. Každý z těchto přístrojů měří jen určitá pole. Tak například Kubešův indikátor rezonance bzučením indikuje střídavá elektrická pole nad 50 V/m a spolehlivě nás upozorní na zdivo které je v rezonanci s el. Vedením, jak již bylo uvedeno. Upozorní nás na špatně zapojené stolní lampičky a pod. Pro hrubou orientaci nám pomůže i běžný digitální milivoltmetr schopný měřit střídavá napětí, když jeden měřicí vodič podržíme obnaženou částí v ruce a druhý vodič použijeme jako anténu.

Účelem tohoto článku není lidi vystrašit, ale pomoci jim najít některé z možných příčin jejich nevysvětlitelných zdravotních problémů u kterých by se dala určit diagnóza jako " elektrostres ". Vnějších příčin samozřejmě může být více, jako na příklad zemní záření u nás známé pod názvem " Geopatogenní zóny " , ale elektrosmog lze pomocí vhodných přístrojů spolehlivě potvrdit nebo vyloučit.

Autor: Eduard Boháč, 
Rymáňská 579, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel. 0305/592711

—————

Zpět