KATASTROFÁLNÍ DOPAD BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ

08.01.2013 23:02

 

KATASTROFÁLNÍ DOPAD BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Zdroj : www.doplnek.com/content/zprava-o-mozne-budoucnosti

 

„Postavili mi před oknem bytu vysílač. Nemohla jsem spát. Trochu lepší to bylo, když jsem se schovala za zeď. Teď spím v jiné místnosti, ale pořád to není dobré...“

 

Dopady bezdrátových technologií, jako jsou mobily či WiFi, na lidský organismus mohou být zásadní. V posledních letech se tomuto jevu věnují i některé z odborných laboratoří, s jejichž výsledky vás obeznámíme. Dosud zjištěné vlivy vysokofrekvenční technologie mají dvě základní oblasti dopadu, a to v oblasti štítné žlázy a hrudní kosti. Důsledky se projevují v nárůstu potíží se štítnou žlázou vedoucí až k výskytu karcinomů, oslabením imunitního systému a dalším závažným potížím. V oblasti hrudní kosti vznikají nevysvětlitelné bolesti. Užívání mobilů a podobných technologií má rovněž negativní vliv na plodnost, projevující se poklesem počtu spermií a jejich sníženou pohyblivostí. Další nepochybně negativní věcí je prokazatelně zvýšená agresivita. Tu lze přímo pozorovat výraznou změnou v chování osob během měření pod mobilovými vysílači. Často je uváděný syndrom „vaty v hlavě“, který vznikne po krátkémpobytu v posledním patře bytu s WiFi anténami nad stropem. Syndrom se projevuje sníženou schopností koncentrace, o intuici a dalším vnímání ani nemluvě.

Uvádím poznatek z mého měření školní skupiny dětí metody EAV – stav několika školáků opouštějících školu s vysílačem na střeše, navíc s dvaceti pěti mobily ve třídě, byl zjištěn jako alarmující. Uvedená tvrzení vycházejí z provedeného laboratorního výzkumu a následná měření pomocí metody EAV. Základem laboratorního výzkumu bylo zkonstruování převodníku, který přemění intenzitu zatím vědě neznámého pole na elektrický signál. Součástí tohoto pole je také pole člověka vnímané jako aura, vyzařování homeopatik ze zkumavky aj. Převodník umožňuje nejen například zapsat tvar pole kolem zkumavky, ale i prokázat čím a jak bylo pole změněno. Jde tedy o ryze technickou laboratorní metodu zkoumání vzorků. EAV je metoda zjišťování stavu člověka pomocí přístroje, který měří elektrický odpor v akupunkturních bodech podle doktora Volla. Nejzávažnějším důkazem, že se pohybujeme mimo vědě známý prostor, je následující fakt: Tvar zmíněného pole kolem zkumavky, které pole mobilu aWiFi deformuje, lze uchránit před poškozením netechnickým prvkem vyrobeným v naší laboratoři – rezonátorem pracujícím v oblasti biopole, neobsahujícím kov. Současné vědecké poznání nedokáže vysvětlit jev, kdy v prvém případě je za přítomnosti mobilu tvar pole poškozen a ve druhém případě, kdy je navíc přítomen nekovový rezonátor bez elektromagnetických vlastností, je tvar pole zachován.

Vliv mobilu a WiFi lze tedy rozdělit na nejméně dvě složky, o kterých již víme. První je tepelná (vědě známá) a zanedbatelná co do účinků na člověka. Druhá je v oblasti neznámého pole, jehož existence byla prokázána měřením, a poškození tohoto pole má na člověka dopad katastrofální, jak už bylo řečeno v úvodu.

 

Vyplývající závěry z měření:

1. Existuje vědou nepopsaná energie či fluidum, vázané na hmotu, které je možné měřit.
2. Je možné tuto energii do hmoty uložit a odebrat. Zde jsou schovány důkazy pro existenci homeopatie a např. i patogenních zón.
3. Je prokázán vliv bezdrátových technologií na tuto energii spojenou s hmotou, tudíž je náhled na účinky těchto technologií z pohledu účinků tepelných zcela nedostatečný. Měření pomocí EAV pak prokazují, že vliv bezdrátových technologií na energoinformační pole člověka je doslova katastrofální již v tisícinách hodnot těch intenzit vysokofrekvenčních polí, které povoluje čs. norma.

 

Každý objev usvědčuje vědu z předchozí neznalosti. Následující příklad znázorňuje v dějinách neustále se opakující situaci: Vezmu kompas – historicky první ampérmetr na světě. Přiložím jej na drát, jímž prochází elektrický proud. Střelka změní směr. Zatím nevím, zda je proud stejnosměrný či střídavý, jakou má frekvenci a tvar křivky. To budu umět změřit téměř jistě až později.

A v tomto okamžiku by neměl být na světě člověk, který prohlásí, že drátem neteče elektrický proud. Prokázal jsem existenci pro vědu dosud neznámého pole a neměl bych být napadán, že pole neexistuje jen proto, že dosud nejsou známy všechny jeho charakteristiky. Zřejmé je, že pokud se „to“ dá již změřit, nemůže se vědomí o existenci „toho“ vyhnout. Měli bychom „to“ respektovat, zvláště je-li měřitelný dopad na nás samotné. Také bychom měli mít možnost se bránit před závěry většiny techniků a bohužel i lékařů a vědců, kteří měří metrem a nevidí proud a odmítají si vzít alespoň kompas, a to i přesto, že jiní se již dívají, jak se jeho střelka hýbe. Takovým lidem bychom neměli dovolit, aby rozhodovali o našem zdraví.

Ing. Milan Hein
Převzato z odkazů Ing. Milana Heina,
www.milanhein.cz. Ing. Milan Hein je autorem dvou
desítek vynálezů z oblasti elektroniky, vývojový
pracovník firem: Analogové počítače Aritma Praha,
Ultrazkuky Kretz technik Rakousko,
Living technic USA Vermont. Byl oceněn jako nejlepší
vynálezce zdravotnictví ČSR v roce 1985.

 

 

RADA EVROPY DOPORUČUJE

Zakázat používání mobilních telefonů a wifi sítí ve školách


Výbor Rady Evropy zkoumal důkazy, že výše uvedené technologie mají „potenciálně škodlivý dopad“ na veškerou populaci, a dospěl k závěru, že je nutno okamžitě zasáhnout na ochranu dětí. Zpráva výboru argumentuje, že je zapotřebí vyhnout se chybám, k nimž došlo, když činitelé odpovědní za zdraví veřejnosti nereagovali dost rychle proti nebezpečí azbestu, kouření a olova v benzínu. Zpráva také zdůrazňuje, že potenciálně nebezpečné jsou bezdrátové telefony a zařízení na monitorování nemluvňat.

Výbor varuje, že elektromagnetická radiace, kterou vysílají bezdrátová zařízení, může způsobit rakovinu a ovlivnit vyvíjející se mozek.

Výbor doporučil, aby členské země EU:
– nastavily limity dlouhodobého vystavování lidí mikrovlnám, jaké vysílají mobilní telefony
– zavedly varovné nálepky na výrobky, které budou zákazníka informovat, že výrobek vysílá elektromagnetické vlny a že jeho používání je spojené se zdravotním rizikem
– zakázaly používání mobilních telefonů a bezdrátových počítačových sítí ve školách
– zahájily informační kampaně o zdravotním riziku, cílené na děti a mladé dospělé
– zintenzivnily výzkum a vývoj méně nebezpečných typů antén a mobilních telefonů


Závěry jsou v protikladu s informacemi od Světové zdravotnické organizace a např. i britského ministerstva zdravotnictví, které tvrdí, že elektromagnetické vlny z wifi zařízení a mobilních telefonů lidské zdraví nijak neohrožují. Experti na zdravotní otázky a telekomunikace nemají jednotný názor na nebezpečí mobilních telefonů a bezdrátových sítí. Zpráva, kterou r. 2007 vydal britský Výzkumný program o mobilních telekomunikacích a zdraví, dospěla k závěru, že mobilní telefony zdraví nijak nepoškozují, nyní však tento program provádí podrobnější studii dlouhodobého efektu používání mobilních telefonů. Jiní výzkumníci nenalezli žádnou vazbu mezi krátkodobým používáním mobilních telefonů a rakovinou.

Paul Elliot z Imperial College v Londýně, který je šéfem týmu provádějícím velkou mezinárodní studii dlouhodobých dopadů užívání mobilních telefonů u 200 000 lidí, poukazuje na to, že existují potenciální otázky, zda užívání mobilních telefonů ovlivňuje kognitivní vzorce a spánek lidí. Zdůrazňuje také, že dosud neexistují žádné studie analyzující dopad užívání mobilních telefonů na děti. Proto se doporučuje opatrnost.

Britské ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby děti používaly mobilní telefony jen výjimečně, pro nezbytné volání, a aby telefonovaly prostřednictvím mobilních telefonů jen krátce.


Převzato z odkazů
Ing. Milana Heina
www.milanhein.cz
Zdroj: https://www.blisty.cz/art/58601.html

—————

Zpět