MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE PROBÍHÁ I V ROCE 2012!

17.10.2012 21:36

 

zdroj :silesia.wz.cz/gpz.htm

Tato stránka je zaměřena na komplexní problematiku geopatogenních zón. Jelikož informace jsou na internetu dosti roztříštěné, naším cílem je zjednodušit jejich vyhledávání a přispět tak k poznání. Rozsah informací bude průběžně rozšiřován. Pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho názoru na GPZ, použijte naši emailovou adresu

POZOR!    MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE PROBÍHÁ I V ROCE 2012!

 • I v roce 2012 probíhá koordinovaně měření geopatogenních zón v celé České republice..Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, toto měření Vám zajistíme..
 • Požádat o měření můžete on-line zde  
 • Kontaktní mail měření: gpz@gpz.cz
 • Měření geopatogenních zón v celé České republice.

 • Co vlastně znamená slovo geopatogenní?

Dřívější označení "dračí žíly" bylo nahrazeno výrazem "geopatogenní zóny". Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos značí " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země.

 • Historie poznávání geopatogenních zón

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ.

 • Co jsou GPZ?

Z geologického hlediska mohou být nehomogenity v nejsvrchnější části zemské kůry způsobeny buď tektonickým porušením hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi. Například magnetické amfibolity na styku s velmi málo magnetickými břidlicemi a diority vytvářejí anomálně porušené magnetické pole. Křemence s vysokým zdánlivým měrným elektrickým odporem vytvářejí anomálně zvýšené elektrické pole na styku s břidlicemi, které mají elektrický odpor podstatně nižší. Homogenitu fyzikálních polí nad zemským povrchem narušuje voda tekoucí po tektonických poruchách a v říčních korytech zanesených říčními naplaveninami a vátými písky v geologické minulosti. Ani činnost člověka není zanedbatelná. Regulací říčních koryt a přemisťováním radioaktivních hornin na místa, kde byla radioaktivita dosud v mezích normálního pole, se vytváří zdraví škodlivé prostředí. To je i případ radioaktivního popelu z elektráren, strusky, hlušiny při těžbě radioaktivních surovin apod. Nad geologicky porušenými místy se vytvářejí anomálně porušená fyzikální pole.

 • Vliv GPZ na člověka

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější. Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.

Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón. Někteří odborníci jsou přesvědčeni, že existují určité energie, které sice dosud nelze nijak změřit, přesto existují - a skutečně mohou vyvolávat nemoci.

 • GPZ a fauna

Pes byl od nepaměti indikátorem geopatogenních zón. Nejlepší místo pro umístění postele je to, kam si lehne ke spaní pes. Pes nemůže spát tam, kde jej dráždí infrazvuk, který mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění. Kočka je pravým opakem psa. Je-li v pohodě, přede. Vibrací "záklopky" v dutině ústní při dýchání vytváří tón, podobný infrazvuku, který ji celou "rozvibrovává". Ráda tedy vyhledává místa, která jí tento zvuk připomínají. Tedy i infrazvukové patogenní zóny. Proto do míst, kde ráda odpočívá kočka, neumisťujeme lůžko, místo odpočinku ani pracoviště. I včely mívají větší snůšku medu v infrazvukových patogenních zónách, protože infrazvuk je nenechá odpočívat a udržuje je ve větší aktivitě. Šumy jim znějí jako jejich vlastní zvuk, který vydávají křídly v době jejich denní aktivity. Umístění úlů do vhodných GPZ tedy napomáhá kvalitě včelstev. Stejně tak i mravencům je dobře v patogenních zónách, neboť jako včely produkují vlastní zvuk podobný infrazvuku. Místa, kde byla mraveniště byla často totožná s GPZ. O skutečnosti, že zvířata jsou velmi citlivá na zemský magnetismus i umělá energetická pole, svědčí i výzkum českých vědců, který byl nedávno publikován... více zde >>

 • Energetická pole

Energická pole, která vznikají v zemi nebo na jejím povrchu, se proto zcela obecně definují jako geopatogenní zóny. Mezi nejdůležitější energetická pole, která mohou údajně vyvolávat nemoci u lidí i u zvířat, patří: 

 • podzemní prameny 

 • globální mřížková síť

 • tektonické poruchy a zlomy

 • elektrický smog

 • silová pole


Podzemní prameny
Podzemní prameny nebo také vodní žíly vznikají pod zemí nebo na jejím povrchu jako výsledek proudění vody. Tyto vodní žíly mohou vyvolávat zdravotní problémy. V této souvislosti jsou zmiňovány bolesti hlavy, návaly migrény, poruchy spánku, pocity přetažení, bolesti při pohybu a další příznaky. 

Globální mřížková síť
Hartmannova mříž, Curryho mříž (pásy Hartmanna a Curryho) - podle názoru řady různých terapeutů zabývajících se přírodní léčbou, pokrývají uvedené dvě sítě v téměř pravidelných vzdálenostech povrch celé naší planety - a jsou nezbytné k zachování koordinovaného magnetického pole Země. Obě uvedené mříže se navzájem překrývají. 

 • Pásy Hartmannovy, probíhající mřížovitě od Severu k Jihu a od Západu k Východu. Hartmannovy pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného pracoviště geologické biologie v Eberbachu na Neckaru a autora knihy “Die Krankheit als Standortproblem”. Podle fyzikálních průzkumů jsou tyto pásy stojaté vlny VKV kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Škodlivost těchto pásů je téměř konstantní. Výjimkou jsou místa křížení těchto pásů. V těchto místech se jejich patogenní účinek zesiluje. O Dr. Ernstu Hartmannovi více zde >>.

 • Pásy Curryho, probíhající mřížovitě od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Curryho pásy jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederau na Ammersee v Bavorsku. Autora knihy “Die Schlüssel zum Leben”. Průzkumy ukázaly, že tyto pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm (maximálně 100 cm). Opět jako u Hartmannových pásů je škodlivost pásů Curyho téměř konstantní. Křížení těchto pásů také zvyšuje svůj patogenní účinek O Manfredu Currym více zde >>.Tektonické poruchy
Pod pojmem tektonické poruchy a zlomy chápou terapeuti zabývající se přírodní léčbou posuny a zlomy v rámci zemské kůry. Klasickým příkladem může být známý a zlopověstný Příkop sv. Ondřeje u kalifornského pobřeží. Také tyto jevy jsou schopny vyvolávat zdravotní potíže.

Elektrický smog
Autoři odborných knih o přírodní léčbě se zmiňují o elektrickém smogu. Jde o kabelové propojení kancelářských prostor a bytů ve většině průmyslových zemí. Dle názoru terapeutů vyzařují televizory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, vysokonapěťová vedení, transformátory a ostatní elektrické přístroje určité pole, které může vyvolávat poruchy spánku, nervozitu a poruchy soustředění.

Silová pole
Silová pole nemusí být nutně zdraví škodlivá, u některých citlivějších osob, zvířat nebo rostlin však mohou způsobovat oslabení obranyschopnosti a zhoršení zdravotního stavu. Dlouholeté "ozařování" dokáže zničit i dokonale zdravého jedince. Podle údajů uváděných některými léčiteli je rozhodující doba zatížení.

 • Geopatogenní (GPZ) nebo geoaktivní (GAZ) zóny?

Geopatogenní  zóny, mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované a často neoprávněně podceňované. Někdy je dokonce použití výrazu  geopatogenní nevhodné. Jsou to energie – emise – emanace – záření - silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem. Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Záleží tedy na kontextu a někdy je i vhodnější použít označení "geoaktivní"zóna.

 • Stupnice škodlivosti GPZ a zón geopatického stresu (GPS):

Někteří autoři udávají dvanáctistupňovou škálu škodlivosti GPZ a zón geopatického stresu (GPS). Pokud Vás zajímá, přinášíme ji zde: stupnice GPZ.

 • Vliv předmětů ve tvaru pyramidy na odrušení GPZ a vlivů způsobujících geopatogenní stres

Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány a odrušeny vhodně umístěnou pyramidou. Více zde (nebo klikněte na obrázek pyramidy).

 

 

ODRUŠENÍ GPZ, POTLAČENÍ GEOPATOGENNÍHO STRESU


Člověk se bojí času a čas se bojí pyramid.
(Arabské přísloví)
Man fears Time, yet Time fears the Pyramids.
(Arab proverb)
Je Vaším snem vidět pyramidy? INVIA.cz Vám ho splní!

 

 

Vyjádření k reportáži. V úterý 14.6.2005 ve 21:40 odvysílala Nova pořad Na vlastní oči. V posledním příspěvku byl dán prostor názoru na léčivou energii pyramid. Bohužel Nova nevyužila možnosti o celé problematice přinést ucelenější informaci a podle mého názoru záměrně působení pyramidální energie zlehčovala až zesměšňovala. Reportérovi by asi nedalo moc práce najít si více informací o seriózním výzkumu působení pyramid, prováděném v minulosti např. ing. Karlem Drbalem. To bychom ale asi chtěli po panu redaktorovi moc. Pokud něčemu nerozumí (ing. Drbal definoval např. pyramidální energii jako souhrn energií okolních elektrických, magnetických, elektromagnetických, gravitačních a částicových polí, případně dalších energií, které nebyly dosud definovány, což opravdu není prosté téma), je pro něj asi nejjednodušší to zlehčit. K tomu posloužil bohužel i konstruktér pyramid sám. Z jeho projevu jsem pochopil, že s pyramidální energií je seznámen víceméně okrajově, i to byl ale záměr autora reportáže. Škoda. 

Máte-li chuť se vyjádřit také, pište do diskusního fóra.

 

Pyramidy. Stále nás udivují a ohromují. Chufuova nebo též Cheopsova či Velká pyramida v Gíze v Egyptě je jediným ze sedmi starověkých divů, který se dochoval až do naší doby. Po téměř 4000 let byla nejvyšší stavbou světa, vždyť po dokončení měřila 147 m. Je současně nejrozlehlejší a s největší přesností vybudovanou kamennou stavbou v dějinách. Na západním břehu Nilu ji nechal postavit druhý král 4.dynastie Staré říše Chufu. U nás je spíše známá řecká podoba jeho jména : Cheops (dle Herodota). Faraon Chufu vládl v letech asi 2551 - 2528 př.n.l. a osobně dohlížel na stavbu pyramidy, jež měla sloužit jako jeho hrobka. Vzorem mu přitom byla Červená pyramida jeho otce Snofrua, jež stojí v Dahšúru asi 30 km na jih od Gízy. Chufuova pyramida, která je mnohem větší, zahájila zlatý věk pyramid. Již před ní se v Egyptě budovaly pyramidy a mnoho dalších bylo postaveno v pozdější době. 

 • Chufuova pyramida je sestavena z 2 300 000 bloků vápence a její hmotnost činí podle odhadu přes 5 milionů tun.
 • Na plochu, kterou pyramida zabírá (5,15 hektarů), by se vešlo 200 tenisových hřišť.
 • Slavná bazilika sv. Petra v Římě by se na tento pozemek vešla dvakrát
 • Při svém egyptském tažení, Napoleon vypočítal, že tři pyramidy v Gíze obsahují takové množství kamene, že by z něj mohla být postavena zeď kolem celé Francie, vysoká 3 m a široká 30 cm.

Chufevova pyramida v Gíze

 

Nádherný letecký snímek pyramidového pole v Ghíze můžete získat po kliknutí na zmenšeninu zde:
(načítání obrázku může trvat déle, protože jeho velikost je 200 kB)

 

Tajemný a dokonalý geometrický tvar pyramid v Gíze přiměl mnoho odborníků ke zkoumání vlivu pyramid na toky energií v jejich okolí. Mnoho odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem nauky o vlivu pyramid (pyramidologie) je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie, která má v literatuře různé názvy - ód, orgon, prána aj. Část přetransformované energie pak pyramida vyzařuje do okolí. Tuto energii někteří autoři nazývají pyrén.  Je lhostejno, zda se jedná o stavbu masivní (jakou stavba v Gíze opravdu je), ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo  Ludolfovo číslo 3,14 a správná orientace stěn pyramidy vůči světovým stranám. 

Pro zvětšení klikni na obrázek - řez pyramidou

 • Odrušení vlivu geopatogenních zón a dalších příčin geopatogenního stresu pomocí pyramidy

Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány vhodně umístěnou pyramidou.  Působení pyramidy zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků, při onemocnění zmírňuje bolest a pomáhá překonávat chorobu, pro zdravý organismus působí preventivně. Pyramida umístěná v místech odpočinku pomáhá překonat nespavost. Blahodárný vliv odrušení GPZ na růst rostlin byl sledován jak v přírodě, tak i při domácím pěstování.

 • Jak tedy pyramida funguje?

Vlivem působení pyramidy vzniká chráněný prostor, který je přímo závislý na velikosti pyramidy. Například pyramida výšky 75 mm vytváří ochranné pole o ploše kolem 3 metrů čtverečních. Umístění a směrování pyramidy je vhodné konzultovat s odborníkem, preventivní umístění v místech dlouhodobějšího pobytu (pracoviště, pracovna, ložnice) je však možno zvládnout bez problémů. Potencováním pyramidy (správným geometrickým umístěním soustavy pyramid před jednotlivou instalací) lze dosáhnout jejího vyššího účinku. Máte-li zájem o další informace, případně o účinný nástroj k potlačení geopatogenního stresu, použijte tento mail

Již v sedmdesátých letech jsme nevěřícně kroutili hlavou nad tím, jak pyramida dovede brousit žiletky, dobíjet baterie, šetřit pohonné hmoty atd. Proč lidé tak rychle zapomínají na něco, co kdysi skvěle fungovalo a o čem si nikdo nedovolil pochybovat?

 

Hartmann mřížka

Škodlivé působení Hartmannovy mřížky lze řešit vhodně umístěnou pyramidou.

Pokud chcete sdělit svůj názor ostatním, založili jsme 10.5.2004 diskusní fórum, ve kterém můžete sdělit ostatním své zkušenosti s geopatogenními zónami, případně sami založit vlastní debatní skupiny na neomezené téma! Vstup zde.  

 • Slovníček pojmů

ód - termín poprvé použitý německým chemikem Karl von Reichenbachem (1788-1869). Je to zvláštní síla, která proniká celou přírodu a také životní síla vyzařující ze živé hmoty, jež je za jistých podmínek viditelná

prána - kosmická energie obsažená v prostoru, kosmická síla. Dle některých autorů se rozeznává pět základních a pět vedlejších prán - je synonymem pro životní sílu a životaschopnost organismů

nicram - energetický generátor využívající tvaru pyramidy, většinou destička s několika (např. čtyřmi) menšími pyramidkami, která se přikládá na nemocné místo (nejúčinnější jsou nicramy při revmatických onemocněních, rehabilitaci po zlomeninách, úporných bolestech hlavy, migrénách).

 

 • Jan Kefer (31.1.1906 - 3.12.1941),  předválečný předseda československých hermetiků Universalia napsal ve svém díle Syntetická magie o fenoménu pyramid stať, kterou si můžete přečíst zde: Jan Kefer o pyramidách v Egyptě.

 

 

—————

Zpět