Milí přátelé, - 10.1.2014

10.01.2014 15:06

 

Milí přátelé,

dnes přicházím se zpravodajstvím mimo běžné termíny, jak jsme zvyklí. Někteří jste již možná četli to celkem dlouhé pojednání od Jennifer Hoffman "Předpovědi na rok 2014 - Rok Lásky", kde se v jedné ze statí i dost obsáhle věnuje situaci kolem havarované japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě.  Že je ta situace vážná svědčí např. i to, že radioaktivita z Fukušimy dosáhla již i břehy USA a z nezávislých zdrojů pronikla zpráva, že příslušné orgány v USA objednaly větší množství jódu.  Určitý obrázek si můžete udělat např. i z tohoto článku, který vyšel v českém překladu Otrávení Pacifiku

K celé této situaci přijal Tom Kenyon poselství od Hathorů (pamětníci si možná vzpomenou, v minulosti jsme přeložili a zveřejnili celkem 7 jejich poselství přes T. Kenyona), kde situaci rozebírají a nastíňují řešení resp. říkají, že je nutná energetická pomoc a to až tak, že je potřebné krátce meditovat denně a posílat do oblasti energii.

Toto poselství vám zasílám, abyste si jej mohli v klidu sami přečíst a zaujmout stanovisko zda tato jejich výzva s vámi souzní či ne, zda se chcete připojit až takto se svou vnitřní aktivitou či jen občas nebo vůbec.

A prosím, abyste celou informaci vč. obsahu text sdělení Hathorů či i Toma Kenyona přijali ve Světle i Lásce, bez toho, že byste upadli do energií zděšení a strachu. Jen to, prosím, vezměte jako informaci na vědomí a s vědomím, vírou, že vše se ve Světle a v Lásce vyřeší ku prospěchu celého Lidstva a planety Země.a dle svého cítění se příp. k akci připojte, za což děkujeme. Již jen ten fakt, že nepropadnete strachu a zůstanete v energiích svého Srdce a víry v pozitivní dořešení havárie a regeneraci této oblasti je přínosné a vlastně jediné možné, kdy může takové řešení vzniknout. Strach není konstruktérem radosti apod. A současně věřme, že celá tato situace lidstvu dopomůže k uvědomení ukončit využívání jaderné energie, třebas i k mírovým, energetickým účelům
Vzpomeňme na slova Kryona, který na adresu jaderných elektráren říká, kromě toho, že jsou krajně nebezpečné, již proto, že používají energii mimo sféru láskyplných energií, tak také, že jsou to jen extrémně drahé tepelné elektrárny.

Přidávám také dříve přeložený channeling Hathorů - Světelná medicína, který je v textu tohoto nového jejich poselství vzpomínán.  Další dvě citovaná poselství přeložena nebyla.

A pro určité odlehčení tohoto mailu připojuji ještě k mailu další zprávu. Jde o překlad německého článku lektora Wernera Neunera "Dynamická Venuše". V článku se zabývá symbolikou a jistou propojeností symbolik numerologie, obrazců v obilí i planetárních uspořádání.

Přeji krásný, poklidný víkend


Láďa

 

Nové poselství Hathorů z 20.12.2013

Chanelováno Tomem Kenyonem

 

Poselství má dvě části. V první se budeme zabývat eskalací chaotického uzlu a druhá je věnována jaderné elektrárně ve Fukušimě.

 

Eskalace vašeho nynějšího chaotického uzlu

V porovnání s předchozím chaotickým uzlem je tento vysoce nevypočitatelný.

Z našeho pohledu to souvisí se změnami magnetického pole vašeho Slunce. V této fázi se projevují anomálie, ze kterých jsou vaši vědci zmateni. Zatímco pro Slunce začíná dynamická fáze magnetického přepólování, včetně fáze bezprostředně po posunu pólů, počítáme s další eskalací vašeho současného chaotického uzlu. Každý technický přístroj nebo biologický systém, který používá elektromagnetické pole, je v této fázi přeměny magnetického pole Slunce vystaven rušení.

Nebuďte tedy překvapeni, pokud se u počítačů nebo telekomunikačních zařízení poruchy objeví. Jako biologické organismy jste díky tomuto zvláštnímu chaotickému uzlu vystaveni neustálým zátěžím, a nezávisle na stupni vašeho vnímání a citlivosti se mohou objevit poruchy spánku, emoční labilita, kognitivní disonance, výpadky paměti (zejména krátkodobé) a omezení logického myšlení.

 

Sice jsme tyto odchylky již zmiňovali v minulém poselství, myslíme si ale, že vzhledem k aktivitě Slunce dojde nyní k nárůstu těchto fenoménů.

 

V našem minulém poselství Kognitivní a emocionální výzvy během chaotického uzlu jsme představili jednoduchou metodu, která vám pomůže tyto eskalační fáze lépe zvládnout.

 

Fukušima

Jaderná elektrárna Fukušima se v současnosti nachází v kritické fázi jejího odstavení, při kterém musí být z jednoho z poškozených reaktorů odstraněny vysoce radioaktivní tyče (palivo). Že k tomu dochází během současného chaotického uzlu, je mimořádně nepříznivé, ale to je přirozenost duality.

 

Fukušima představuje velkou ekologickou hrozbu a pokud se nepodaří zastavit šíření radioaktivity, bude nakonec ohrožen ekosystém celé planety. To je velmi komplexní situace.

 

Během zemětřesení v r. 2011 došlo ve třech reaktorech k tavení jádra (core meltdowns). V současnosti nemáte technologie, se kterými by bylo možné ovládat tak vysokou radioaktivitu. Navíc poškozené nádrže na radioaktivní vodu kontaminují spodní vody, které pak vtékají do Pacifiku.

 

Z naší perspektivy vidíme, že to bude mít zlé následky.

Navrhujeme zvukovou meditaci, abychom podpořili přírodní duchy této oblasti a také lidi, kteří jsou zaměstnáni nebezpečným, ale nutným odstavením elektrárny. Mimo to bude touto meditací inspirován vývoj nových technologií, které vám umožní lépe zvládnout krizi. Tato meditace je vhodná pro ty z vás, kteří se upsali dlouhodobé službě planetě.

Problematická situace ve Fukušimě bude v různých formách přetrvávat ještě dvě až tři desetiletí, nyní neznámé technologie umožní získat trvalou kontrolu nad následky tavení jádra a kontaminace vody.

 

Pokud se cítíte povoláni k této úloze a vnímáte rezonanci s tóny meditace, zveme vás k účasti na této planetární práci. Aby bylo možné se do této zvukové meditace zcela zapojit a pozitivně ovlivnit situaci ve Fukušimě, je zapotřebí jasnost záměru (čistota), silné vibrace a vytrvalost. Zde je žádáno vysoké spirituální mistrovství v mimořádně obtížné situaci.

 

Podívejme se na tři potřebné kvality.

 

 

 

Jasnost

Nutná jasnost se vztahuje na to, že vy jako lidské tvořivé bytosti  žijící na této planetě máte schopnost a právo měnit chod událostí, obzvláště jako kolektiv. To se děje prostřednictvím jasnosti vašeho záměru a prostřednictvím emocionální čistoty. Jde o sjednocení myšlení, záměru a s tím spojených emocí. Tím dosáhnete trvalého účinku.

 

Silné vibrace

Metaforicky vyjádřeno plavete v poli trosek celosvětového tsunami. A následkem tak velké změny v krátkém čase je velký nárůst strachu.

Abychom mohli spolupůsobit při této globální meditaci, této formě služby planetě, musíte vaše reakce strachu přechodně přetransformovat. Abyste mohli být účinným přínosem, musíte vstoupit do vysoce koherentního emocionálního stavu vibrací.

 

Vytrvalost

Protože bude situace ve Fukušimě trvat ještě mnoho let, nejedná se zde o krátkodobé použití spirituálního mistrovství. Spíš je potřeba, abyste se tou situací při svých meditacích opakovaně zabývali. Pokud jste si vytvořili cit pro meditaci, měli byste ji opakovat vždy, když v sobě pocítíte odpovídající volání, a tak dlouho, až budou problémy ve Fukušimě zcela vyřešeny.

 

Meditace

Zvuky, ze kterých sestává tato meditace, přivádějí přírodním duchům v oblasti Fukušimy léčivou energii. Mimoto podporují lidi, kteří tam pracují. Když posloucháte tuto zvukovou meditaci, měli byste se v ideálním případě dostat do takové vibrace, která by se dala popsat jako extáze, nadosobní láska, vděčnost a uznání (pochvala). Zatímco po celou dobu meditace budete setrvávat v jednom nebo všech těchto stavech vědomí, představujte si pozitivní řešení pro Fukušimu, tak jak vás to bude během meditace napadat.

 

Pokud ještě nevíte, jak se dostat do stavu extáze a chtěli byste s tím experimentovat, doporučujeme dřívější poselství Extáze a srdce. Tam najdete jednoduchou metodu, jak se do tohoto stavu dostat.

 

Není důležité, který koherentní stav vědomí využijete – ať je to extáze, nadosobní láska nebo vděčnost. Důležité ale je, abyste se dostali do tohoto vysokého stavu, ve kterém bude přetransformován nebo překročen veškerý strach a obavy, neboť jen tak docílíte s touto meditací účinku.

 

Soustřeďte se, bez toho abyste věděli, co přesně je potřeba, na jasný záměr, aby byly problémy ve Fukušimě vyřešeny pro blaho všeho života na této planetě.

 

Tento kolektivní záměr všech, kteří tuto meditaci provádějí, uvede do chodu kvantový efekt. Účel tohoto efektu spočívá v podnícení vývoje nových technologií a jiných pomocí pro Fukušimu.

Meditace trvá 3 minuty a 28 vteřin.

 

Osobní ochrana

Pokud žijete poblíž té oblasti, doporučujeme vám přečíst si znovu poselství Hatorů „Světelná medicína“. Tam naleznete metodu, kterou můžete aktivovat své výše dimenzionální aspekty, abyste ochránili svůj biologický projev, své tělo.

 

Závěr

Toto poselství je výzvou k speciální a velmi náročné formě planetární práce. Pokud jste povoláni k účasti na této planetární službě, pocítíte reakci ve svém srdci/mysli a oživení své bytosti.

Již jsme dříve řekli a opět to řekneme: „Cesta zasvěceného je uměním používat vědomí pro život.“ Tímto používáním dospějete k většímu mistrovství.

Těm z vás, kteří se cítí povoláni k účasti na této planetární službě, vzdáváme naši nejvyšší úctu.

 

Hatoři,

Předáno 27.11.2013

 

Tomovy myšlenky a pozorování

Krátce po zemětřesení v r. 2011, kdy byla elektrárna těžce poškozena, jsem se během meditace nečekaně ocitl na imaginárním místě, odkud jsem mohl vidět celé Japonsko.

Tibetský budhistický láma Yabsong Rinpoche seděl vedle mě, ukazoval na ostrov a řekl: „Již brzy bude celý svět trpět jako Japonsko.“ Jak se ukazuje, možná to bylo smutné proroctví.  Překračuje to rámec tohoto poselství, věnovat se blíže celé tematice.

 

Každý, kdo se zajímá o podrobnosti, si může vygooglovat „Fukušima záření“ [Fukushima radiation], tavení jádra [Fukushima core meltdown] a [Fukushima debris field], apod. Je však potřeba používat zdravý rozum, neboť je tam i mnoho nepřesných a zkreslených informací. Raději se zaměřit na vědecké odkazy expertů na atomovou energii, ekologii a mořskou biologii, souvislosti s nemocemi jako rakovinou apod.

Např. The Huffington Post (www.huffingtonpost.de oder www.huffingtonpost.tumblr.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian.com/uk) und Greenpeace (www.greenpeace.org/international/en/).

 

Pozadí zvukové meditace pro Fukušimu

Poté, co mě Hatoři požádali o channelování této meditace, požádal jsem je (já skeptik) o vysvětlení, jakpak by mohla tato meditace ovlivnit výsledek takovéto katastrofy. Uvolněné záření je vysoce toxické a způsobuje těžká poškození u většiny biologických forem, včetně nás lidí.

Vysvětlili, že se meditace soustřeďuje na tři zmíněné cíle –

1)    pomoc přírodním duchům v postižené oblasti,

2)    pomoc lidem, kteří vykonávají za mimořádně nebezpečných podmínek úklidové práce, a

3)    inspirovat lidi činné ve výzkumu a vědě k vývoji technologií, které by mohly pomoci ke zvládnutí takových výzev ve Fukušimě, které tu ještě nikdy dřív nebyly.

 

Zajímavé, Hatoři jsou toho názoru, že navíc k technickým řešením pro zvládnutí vysoké radioaktivity přispějí i buněční biologové a vědci zabývající se výzkumem hub a plísní.

 

Hatoři tvrdí, že se pomocí této meditace, pokud bude dobře použita, vytvoří efekt kvantového pole, který může ovlivnit budoucí vývoj ve Fukušimě. Ti, kteří s meditací pracují, budou měnit časové linie, jak to Hatoři nazývají. To je důležitá informace, která vysvětluje, jak je možné, že může být hrozivá situace ve 3D skutečně ovlivněna něčím tak prchavým jako je meditace. Proto vám doporučuji dřívější poselství Umění měnit časové linie.

 

Možná čtenáře zajímá, co jsem zažil při nahrávání zvuků, a já se pokusím mé zkušenosti popsat, i když je to velmi těžké popsat slovy, jaká dech beroucí šíře energií a kosmické pomoci je v této obtížné přechodné době lidstvu nabízena. Pokud vás tento aspekt nezajímá, přeskočte na další úsek Meditace, kde vysvětluji praktický průběh.

 

Světlo sestupuje

Během poznámek pro první channeling, které měly být podkladem pro zvukové nahrávky, jsem přijal silný mediální vjem, že na reaktory ve Fukušimě a jejich okolí sestoupila z kosmu věž z bílého světla.

 

Když jsem přijímal další channelované tóny, měnilo se toto světlo často až do fialového plamene. To jsem si vysvětloval jako pokus přetransformovat tamní náročnou energetickou situaci. Vnímal jsem i jiné barvy spektra – především zlatou, stříbrnou, modrou a fialovou. Pro mě je to znamení pro nápomocné zásahy bytostí ze světelných dimenzí.

 

Jednu chvíli během nahrávání jsem pocítil silné emoce, když jsem vnímal, jak byly channelované tóny z Dévických královských říší předány přírodním duchům v oblasti Fukušimy. Na chvíli jsem byl přemožen beznadějí, která přicházela od přírodních duchů. Bylo to tak silné, že jsem musel na chvíli přerušit nahrávání a nejprve nalézt emocionální rovnováhu, než jsem mohl pokračovat v channelování.

 

Asi po třetině nahrávky asi uslyšíte tři zřetelně rozpoznatelné hlasy dále vlevo, dále vpravo a uprostřed stereozvuků. Jedná se o hlasy tří Vyšších Dév (v mé terminologii znamená „vyšší“ výše na vibrační škále, přechod mezi vyšší astrální úrovní a éterickou úrovní). Pro mě tyto hlasy přinášejí pocit spirituální síly, s příměsí jemného soucitu.

 

Tyto mimořádné bytosti zaměřily svoji energii a cílený záměr na pomoc přírodním duchům té oblasti a zároveň i lidem, kteří provádějí nebezpečné práce kolem odstavení elektrárny.

 

Meditace

Nahrávka trvá 3:28 minuty.

 

Hatoři sice meditaci dobře popisují, ale pro srozumitelnost ještě jednou uvádím postup:

1)    Uveďte se do stavu uznání (pochvaly), vděčnosti, nadosobní lásky a/nebo extáze, zcela jak to odpovídá vašim schopnostem vytvářet tyto stavy. Podle zkušeností je pro většinu lidí nejjednodušší stav uznání a pochvaly, který je pro účinnost meditace dostačující. A Hatoři zdůrazňují, že je meditace účinná jedině tehdy, když se uvedete do takového koherentního duševního a emocionálního stavu, ve kterém jsou všechny obavy a strachy překročeny.

2)    Poslechněte si meditaci v tomto koherentním (soudržném) stavu vědomí.

3)    Představujte si přirozeným způsobem, že jsou problémy ve Fukušimě vyřešeny způsobem přínosným pro všechno živé.

 

U této formy vědění se nejedná o prázdné naděje nebo pouhé fantazie.  Touto metodou je možné za pomoci pozitivní emoce a duševní jasnosti manifestovat záměry. Tato energií nabitá jasnost (čistota) vytváří efekt kvantového pole, který popisovali Hatoři, když jsem se jich ptal, jak to funguje.

 

Jinými slovy: když tuto meditaci bude celosvětově provádět více z nás, uvedeme do chodu takovou energii, která může přinést nové a pozitivní výsledky. Jak budou vypadat se můžeme jen domnívat. Pokud bude mít meditace naším společným úsilím úspěch, očekávám pro Fukušimu citelný nárůst šťastných spojení a nové formy kreativních řešení problémů.

 

Tuším, že na světě bude více variant meditace. Důležité je, abyste pracovali způsobem pro vás přijatelným a přirozeným. Ti, co již mají zkušenosti s manifestací, beztak vědí, co je potřeba.

 

K mnoha výhodám této meditace patří, že je krátká a účinná. Rychle mne uvede do velmi otevřeného, na příjem připraveného stavu, a díky krátkosti se dá lehce včlenit do každodenních činností. Měli byste ji provádět sami. Do budoucna nejsou plány udělat z ní celosvětovou meditaci na určitý společný čas.

 

Jedenkrát to nestačí. Pokud má tento experiment vědomí něco ovlivnit, musí být tato meditace opakovaně prováděna mnoha lidmi po mnoho let.

 

Pro ty z vás, kteří na sebe vezmou tuto formu služby planetě, je tato meditace voláním soustředit se na naléhavé problémy. Bude vyžadovat mimořádnou míru duchovní síly a vytrvalosti.

 

Závěrečná myšlenka

„Problémy není možné vyřešit stejným způsobem myšlení, jakým vznikly.“

Albert Einstein

 

Pro poslech nebo stažení meditace klikněte tady,

 

Zvuková meditace pro Fukušimu je určena pouze pro osobní potřeby. Sdílení meditace na internetových stránkách není dovoleno!

 

 

 

Světelná Medicína:

Ochrana a Léčení před Radiačním Znečištěním, Neurotoxiny, Bakteriemi a Viry.

Vzkaz od Hathorů pro Planetu skrze Toma Kenyona

Po zemětřesení na Novém Zélandu, následovaném zemětřesením v Japonsku je jasné, že jste vstoupili do komplexnější fáze Vrcholu Chaosu.

Rádi bychom vám předali metodu ochrany a léčení radiačního znečištění stejně jako jiných fyzických stavů. Nazýváme to Léčení Světlem (Světelná Medicína).

Samozřejmě se to vztahuje k událostem, které probíhají v Japonsku, ale jak se projevují změny na Zemi, můžete čelit i dalším podobným výzvám ve vaší blízké budoucnosti i na jiných místech tohoto světa.

Tato metoda vám pomůže s obojím – ochranou i léčením sebe sama od projevů – nejen radioaktivity, ale i neurotoxinů a mutujících forem bakterií a virů. Z naší perspektivy můžete ve vaší blízké budoucnosti očekávat jejich nárůst.

Tato metoda vyvolává spojení s vaší Božskou Duší, vaším BA. Tato akce je spojena s říšemi světla, které jsou vaší součástí. 

Vše, co ve vašem Kosmu existuje, může být viděno jako působení či energetické vyjádření světla – dokonce i vaše nejhrubší formy hmoty jsou ve své podstatě tvořeny světlem.

Postup:
Při této metodě se spojujete se svou Božskou Duší, soustředíte se na svůj záměr přinést energii, která vás ochrání či vyléčí. Tento záměr vyšlete své Božské Duši s emoční vibrací přijetí či vděčnosti. Je to jednoduchá vibrační rezonance, která aktivuje vyšší aspekt vašeho bytí.

Vyšlete záměr spojený s oceněním či vděčností svému BA, přesunete své vědomí do své srdeční čakry a pak do svého srdce přijmete energii léčení či ochrany. Můžete tuto energii vnímat jako formu světla či geometrické vzory nebo můžete cítit navýšení energie. Nebo to naopak můžete prožívat velmi jednoduše jako myšlenku či pocit.

Jakmile je energie přijata do srdeční čakry, pak je okamžitě připravena k vyslání.

Pro tuto fázi budete potřebovat čistou vodu, protože voda tento typ informace drží extrémně dobře. Zatímco držíte v ruce nádobu s vodou, posíláte skrze svůj záměr energii, která se nachází ve vaší srdeční čakře dolů skrze paže až do rukou a skrze čakry, které jsou uprostřed každé dlaně. Energie touto cestou přejde do vody.

Doporučujeme vám zesílit tuto energii tím, že tuto proceduru zopakujete ještě dvakrát, takže jí celkem provedete třikrát. Poté se napijte vody. Voda pronikne do elementu vody ve vašem těle a léčba a ochranné kvality nakonec vstoupí do každé vaší buňky.

Tímto způsobem umožňujete vstup světlu a způsobujete jeho sestup skrze střed svého těla do vašeho srdce a poté jej vysíláte do elementu vody. Vědomí vody obdrží tuto energii a jakmile vodu vypijete, obdrží tuto energii i vaše tělo.

Jakmile se ocitnete v situaci, kdy jste vystaveni radioaktivitě, proveďte tuto proceduru tak, jak jsme jí popsali, umožněte energii, která sestupuje z BA, aby vás chránila a léčila od jakékoli možnosti otravy radioaktivitou. Pokud máte jakýkoli jiný prostředek ochrany, můžete ho obvykle provádět také. Ale pokud jste někde, kde s sebou nemáte žádný jiný nástroj než své vlastní vědomí, můžete se chránit a léčit sami.

Pokud jste vystaveni neurotoxinům, můžete udělat totéž a totéž vám doporučujeme i pokud jste uprostřed epidemie, která vyvolává bakteriální či virové infekce.

Jakmile kolektivně vstoupíte hlouběji do tohoto komplexnějšího a intenzivnějšího Vrcholu Chaosu, bakterie a viry budou mutovat rychleji. Tato metoda vám umožní chránit a léčit se z těchto mutujících forem života.

Je důležité pochopit, že vytváříte ochranu a léčení skrze sílu svého vlastního vědomí. Máte přímý přístup ke svým vlastním říším světla. Máte výhradní právo “zaměstnat” říše světla ve svůj vlastní prospěch či ve prospěch svých milovaných.

Pokud se ocitnete v některé z těchto obtížných situací, které jsme popsali, doporučujeme vám vzít si Světelnou Medicínu – což znamená vodu, kterou jste dobili – několikrát denně, tak jak vás povede vaše intuice.

Fyzické větvení zemětřesení v Japonsku a následné tsunami jsou velmi těžké pochopit. Ale rádi bychom přesunuli vaši pozornost od fyzických k myšlenkovým, emočním a duševním následkům takových neštěstí.

Vzhledem k faktu, že jste na Vrcholu Chaosu a energie z hlubokého vesmíru spojená s aktivitou slunečního záření ovlivňují vaše energetická těla, jste vy – jako kolektiv – ovlivňováni ještě vice. Myslíme tím to, že svědectví utrpení vašich blízkých se dotýká vašich srdcí. Také si uvědomujete, že jejich nesnáze by velmi snadno mohla být i vaší. Toto poznání může způsobit otevření vašeho srdce a je to právě srdce – vaše srdce – kde se projevují vyšší stavy vašeho vědomí. A tím se otřesy v Japonsku stávají jakýmsi zemětřesením kolektivního srdce.

Časy, kterou jsou před vámi rozhodně nejsou jednoduché. Z naší perspektivy se změny Země, které jsou před vámi, navýší. Ale jedním z výsledků takových událostí je to, že jste otřeseni až ke kořenům a masová hypnóza je na chvíli zastavena. A při takovém naprostém a surrealistickém ničení mnoho z nás velmi jasně vidí, že vaše civilizace spočívá na velmi slabých základech.

A proto je naší radou pro tuto fázi Vrcholu Chaosu – naučit se a ovládnout schopnost vytvořit Světelnou Medicínu pro sebe, takže jakmile nastane čas, budete vědět, jak použít tuto sílu pro ochranu a léčení, kterou budete mít již zcela zažitou. Také vám doporučujeme neřídit se v této době pouze svou myslí, ale spíše svým srdcem – a dovolit mu být dotčený (ve smyslu dojatý), protože je to vaše srdce, skrze které se spirálou povznesete ke své vlastní velikosti.

 

 

 

Hathoři

16. března 2011

Tomovy Myšlenky a Pozorování

Už je to asi dvacet let, co channelluji Hathory a jejich Planetární Vzkazy jsem začal předávat v únoru 2003. A za celou dobu jsem ještě nikdy necítil takovou naléhavost předat jedno z jejich poselství. Obvykle mám několik dní na to, abych rozjímal o jejich vzkazech než přidám svůj komentář. Ovšem tento luxus mi tentokrát nebyl dopřán. Požádali mě a Judi, abychom tento speciální vzkaz předal co nejdříve a proto jej okomentuji pouze stručně a věcně.

Ústředním vzkazem je zde to, že lidské bytosti mají schopnost vytvořit to, co Hathoři nazývají Medicínou světla a tento druh léku má zásadní moc a potenciál ochránit a vyléčit nás nejen od radioaktivního znečištění, ale i od účinků neurotoxinů a stejně tak i bakteriálních či virových infekcí.

Tato metoda je jednoduchá a věcná. Pro některé z vás může být celá myšlenka Božské Duše (BA) nová a proto mi dovolte vyjasnit její “umístění” a to, jak ji lze “použít”. BA, či Božská Duše, je aspektem vašeho vlastního vědomí, který je mimo omezení času a prostoru. Někteří z vás svou Božskou Duši možná nazývají Vyšší Já. Ale ať už ji nazýváte jakkoli, vaše Božská Duše existuje v tom, co Hathoři nazývají říšemi světla, a tento váš aspekt je povolán kdykoli mu vyšlete myšlenku ocenění či vděčnosti.

Vaše BA nemá místo v čase či prostoru, jelikož přesahuje obojí.

Ale má vstupní bod do vašeho energetického pole, které je asi na délku paže nad vaší hlavou. Pokud byste zvedli své ruce nad hlavu a dotkli se vzájemně konečky prstů na obou rukách, vaše prsty by byly velmi blízko tomuto vstupnímu bodu. A sem směřujte svojí pozornost v první fázi této metody tvoření Světelné Medicíny. (Umístění rukou nad hlavou je pouze kvůli představě, kde se toto místo nachází. Ve skutečnosti při tomto ruce vůbec nezvedáte.)  

Jakmile zaměříte svou pozornost na oblast vašeho bodu BA, držte ve své mysli představu světla, které chcete obdržet. Řekněme například, že jste byli nebo budete vystaveni nebezpečným formám radioaktivity a jste v nebezpečí radiačního znečištění. Jakmile zaměříte svou pozornost na svůj bod BA nad vaší hlavou, držte záměr, aby energie z vašeho BA byla energií léčení a ochrany před otravou z radiace.

Poté pošlete pocit ocenění či vděčnosti nahoru z vaší srdeční čakry do bodu BA nad vaší hlavou – a jak budete držet svůj záměr, vaše Ba vás ochrání či vyléčí od znečištění radiací.

Poté přesuňte svou pozornost od bodu BA do své srdeční čakry (ve středu vaší hrudi pod sternem) a poté čekejte než obdržíte energii ochrany a léčení od vašeho BA.

Pokud je pro vás toto nové, můžete svůj záměr společně s pocitem ocenění či vděčnosti vyslat směrem k vašemu BA několikrát, dokud nepocítíte odpověď, dokud nepocítíte navýšení energie. Jakmile ucítíte energii od vaší Božské Duše, přesuňte svou pozornost do své srdeční čakry a dovolte středu vašeho srdce, aby přijalo tuto energii.

Poté rukama obemkněte nádobu s čistou vodou a vyšlete tuto energii vaší Božské Duše do vody. Energetické léčení a/či ochrana, která vstoupila do středu vašeho srdce projde vašimi pažemi do vody skrze dvě čakry, které jsou ve středu každé dlaně.

Tento proces opakujte celkem třikrát a poté vypijte vodu.

Pokud jste ve vážné situaci, Hathoři vám doporučují vytvořit tuto Světelnou Medicínu několikrát denně a pít ji dle své intuice. 

Jak Hathoři zdůrazňují, Medicína Světla má mnohem vice způsobů využití než jen ochranu a léčení radiačního znečištění. Můžete se takto chránit před neurotoxiny stejně jako před bakteriálními či virovými infekcemi. Ačkoli to nezmínili, zeptal jsem se Hathorů po přijetí jejich vzkazu, zda by tato metoda mohla fungovat i při takových fyzických výzvách jako je rakovina. A oni řekli, že Světelná Medicína by zcela určitě mohla být vytvořena stejným způsobem i pro takovýto druh situace – stejně jako pro mnoho dalších.  

Vždy, když se setkáte s takovými situacemi jako je otrava z radiace, vystavení se neurotoxinům a/nebo epidemie bakteriálních a virových infekcí, podpoříte takto účinky léků. Jinými slovy, tato metoda není určena k tomu, aby nahradila lékařské či léčitelské řešení, ale je myšlena jako doplněk – něco, co můžete udělat sami pro sebe.

Poté, co mi Hathoři předali tento vzkaz, zeptal jsem se jich na ty, kteří si nedokáží tento lék vytvořit sami – jako děti nebo zvířata. Řekli, že můžeme pro ně můžete použít stejnou metodu pouze s tím rozdílem, že při tvorbě této medicíny se soustředíte i na to, komu je určena. Pokud ji tvoříte pro sebe, žádáte svou Božskou Duši o energii ochrany a léčení pro sebe. Pokud ji vytváříte pro své děti, vyšlete své Božské Duši myšlenku, že je tato medicína určena pro vaše děti.

Zde bych chtěl ještě něco dodat. Je mnohem lepší naučit někoho, jak si vytvořit Světelnou Medicínu než vytvářet závislost. Schopnost tvorby tohoto léku je vrozená všem lidským bytostem. Je to součástí vašeho multidimenzionálního dědictví. A umožnit někomu, aby toto učinil sám pro sebe je službou jeho či jejímu mistrovství.

Osobně bych velmi nerad viděl, tuto metodu používanou “léčiteli” s tím, že oni mají nějakou speciální sílu, kterou ostatní nemají. Tato metoda je lidským právem od jejich zrození a byl bych velmi rád, kdyby mohla být používána všemi lidmi.

Je toho mnohem víc, o co bych se rád v souvislosti s touto metodou podělil, ale z filosofického I metafyzického pozorování budu muset počkat na vhodnější dobu. 

Hathoři trvají na tom, abychom tuto informaci předali a nechali ji kolovat co nejrychleji.

Převzato z www.tomkenyon.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Marie Kuchařová - www.posvatnesrdce.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

Dynamická Venuše

 

Letos (2013) se objevilo více kruhů v obilí, kde je tématem číslo 4.

2.6.13 Alton Priors    21.6.13 Yatesbury    15.7.13 Hackpen Hill  1.8.13 Milk Hill         1.8.13 Stonehenge

 

Pythagorejci viděli 4 jako posvátné číslo, ze kterého vše vychází. Moderní fyzika to vidí podobně – ze čtyř základních sil (silné a slabé vzájemné působení, elmag. síla a gravitace) vzniklo Univerzum. A šamani pracují se 4 větry a 4 elementy (směry..., země, voda, vzduch a oheň).

 

4 tudíž dává tvar a strukturu. Tento mužský, uspořádávající princip má svoji důležitost a význam. Když se ale tato struktura stane příliš dominantní, omezuje živost, má přehnanou kontrolu a zabraňuje toku prapůvodních sil života. Žijeme v době, kdy se přesně toto stává problémem.

 

Marsův čtverec

Hru mezi ženskou, venušskou dynamikou a mužskou, strukturující fixací demonstruje „Signatur der Sphären“ (Quelle: Hartmut Warm, www.keplerstern.de).

 

Venuše tvoří společně se Zemí pentagram (prostřednictvím opakujících se „dolních konjunkcí Venuše“), tedy ženský pětičetný tvar, 5-strukturu. Bližší informace zde „Der Tanz der Venus mit der Erde“

 

Pokud vždy vyznačíme pozici Marsu, když se tento venušský pentagram dokončí, tak uvidíme, že se Mars objevuje vždy na těch stejných 4 bodech. Mars vytváří čtverec, Martův čtverec. A co víc! Pozorujeme-li tuto planetární hru více století, tak uvidíme, že je venušský pentagram dynamický, otáčí se. Marsův čtverec je naopak naprosto pevný a statický, nevykazuje ani minimální pohyb.

 

Protože žijeme ve světě, ve kterém je přemíra kontrolních mechanismů (imperialistické, peněžní a mocenské systémy), je zajímavé toto:

Země každoročně vystupuje z vlivu „Marsova čtverce“ ven. V letošním roce to bylo od 11.8. do 13.10.2013. Byla to dobrá doba, abychom využili strukturující, uskutečňující sílu léčivým způsobem a v souladu s prapůvodními silami života.

 

 

 

Venušská dynamika

Kruh v obilí z 1.8.2013 u Stonehenge(!) je podobný. Zde je ve čtverci pět šipkovitých tvarů, které utvářejí velkou dynamiku. 5 je jedním z čísel Venuše a ženské pra-síly, která se tady rozpíná uvnitř čtvercového tvaru a propůjčuje tomu celku pěkný dynamický pohyb.

 

Pokud hovoříme o Nové Zemi, pak musíme hovořit i o léčení Lásky, partnerství a sexuality. Cesta k vyléčené Zemi vede jedině cestou nové partnerské lásky, bez vlastnického myšlení, za to ale s novou otevřeností, pravdivostí a svobodou.

 

Jedná se o novou souhru mezi stukturujícím (omezujícím, vymezujícím) mužským principem a nekontrolovatelně svobodně milujícím ženským principem. Tato nová cesta je ve velkém evolučním plánu Matky Země a v každém z nás. Přeji nám všem potřebnou odvahu, abychom tuto novou cestu Lásky otevřenou myslí chápali, v srdci a v naší nejhlubší vnitřní pravdě cítili, abychom po ní pak také mohli jít a žít ji!

 

Ve spojení

Werner Neuner

 

 

—————

Zpět