Milí přátelé, - 12.8.2014

12.08.2014 22:38

 

Milí přátelé,

tento dnešní mail bude, tedy je o poznání kratší, méně objemný, co do přiložených materiálů, s ohledem na blížící se seminář. Jinak jsem se, jak pak vidno, já trochu rozepsal při popisu dále uváděného rozhovoru. Rozhovor je výborný, byť z počátku jsem měl dojem "nic neříkající". Ale bližší až u vlastního uvedení rozhovoru.

Začneme tentokrát opět poselstvím Mistra Hilariona. Je čímsi zajímavé. Má v sobě, jak to vnímám, jakýsi prvek "tajemna", když prezentuje jakousi blížící se kosmickou událost, která nás hodně ovlivní a hodně v dění na Zemi odkryje. A zdůrazňuje v té souvislosti nutnost, potřebu mít otevřená srdce. K tomu říká, že klíčem k otevření srdcí je zaměření se na radost. A pochopitelně nechybí ani připomínka toho, jakými mocnými tvůrci jsme.

Před týdnem jsme zveřejnili 1. část Kryonova channelingu "Cestování duší", který přijal Lee Carroll. A jak jsem psal, byl to channeling, který nabourával naše paradigma představ o životě za závojem, o duši, Bohu apod. Pro mnohé to mohlo být šokující, i jaksi nepříjemné. Nicméně, my víme, že je to pravdivé. Když si uvědomíme celou tu cestu poznání, po níž nás jiý celá léta Kryon vedl a vede, jak vždy s každým channelingem přidával, rozšiřoval předávanou informaci. Jak ji vždy posunoval a posunuje do další, výše vibrující vrstvy Skutečnosti, pak víme, že i toto co uvádí, je pravdivé jako Bůh sám.
Dnes Vám předkládám pokračování tohoto průlomového channelingu v němž Kryon představí další aspekty života duše i Vesmíru. V prvé řadě, jako vždy, zdůrazní nutnost a význam osobní vnitřní komunikace - channelingu.  A za další pak uvede na pravou míru název tohoto cyklu sdělení, kdy jde o metaforu, než o to, že by duše nějak cestovala. V dalších částech se zabývá podrobněji tématem lidské duše a zda vůbec jde o "lidskou" duši, tématem života ve Vesmíru, jakož i "vesmírnou", resp. galaktickou DNA, závojem mezi realitami, jeho zvedáním i tím, co s tím souvisí, i tím co vyplývá z toho, že jsem částí Boha. Nadále připomíná náš zvyk Boha "polidšťovat" tedy přenášet na něj aspekty života lidské Bytosti. A zabývá se také dědičností v širším pojetí. A v závěru slibuje, že to bude ještě složitější... :-) , čímž nám jistě udělal radost... :-) .

Je počátek dalšího měsíce a Ronna Herman přijala poselství AA Michaela pro srpen, v němž nám AA Michael připomíná nejdůležitější pravdy současného času. Takové, které jsou potřebné, abychom si uvědomili a vedlo to ke zvýšení našich vibrací a náš život se mohl stát harmoničtějším, plynulejším. Ve kterém se nevyskytuje vůbec nebo téměř vůbec konflikty či otřesy, šoky či chaos různého druhu. Poselství je nazváno "Zvyšování vaší moci zhmotňovat", což samozřejmě v první chvíli vytváří představu, že půjde o poselství s nějakým přímým návodem či popisem nějaké techniky jak dosahovat rychlého a jistého zhmotnění našich záměrů, jejich manifestaci ve hmotě. Ale je to trochu jinak. Návodem je zdůraznění uvědomění si své reality, čím je tvořená, čím je "znetvořená", co se děje při posunech Vědomí a co to vůbec znamená, stále vědomější si uvědomování starých myšlenkových vzorců a jejich rozpouštění. Tím, že tyto věci odejdou se osvobozujeme, rozšiřujeme vědomí, zvyšujeme vibrační úroveň své reality a život je "tekutější".  Velice zajímavá je informace, že myšlenka je hmatatelná věc. I k tomu AA Michael podává stručnou informaci.
Ronna Herman připojila k poselství ještě i svou osobní část v podobě meditace ke zlepšení schopnosti manifestovat vč. i potřebné afirmace.

Zcela nedávno bylo zveřejněno video se záznamem opravdu skvělého rozhovoru Juraje Kočara s Teal Swan (Scott), který se odehrál 6. června od 18:00 hod. Video bylo zveřejněno s lehkým posunem, jelikož bylo nutné dialogy přeložit a "vyrobit" titulky. 
Teal je jako vždy skvělá. Lze vnímat její lehkost mysli, její propojenost s Vesmírem, s vyššími úrovněmi Vědomí. Otázky ji nijak nezaskočily, okamžitě odpovídá do hloubky problematiky, je patrné, že její Vědomí "vibruje" na vyšší úrovni než tazatele. To ale není na škodu, že si nejsou rovnými partnery co do znalostí a schopností přístupu. Dává to rozhovoru určitou podobu, která trochu posluchačům více přináší to ono potřebné poznání, neboť otázky a podotázky padají na podkladě momentálních událostí, prožitků a vnitřního stavu člověka, který je na určitém počátku své cesty objevování a sebeobjevování, když lze vnímat jeho tápání a snahu o pochopení sdělovaného. Posluchače to může více "pozvat" do účasti, když vidí, že "není sám", kdo hledá...

V úvodu je asi 5timinutová úvodní část, pak již postupně oba aktéři přechází k vlastnímu rozhovoru. Juraj zahájil otázkou proč jsou lidé, lidské Bytosti, nejmocnější Tvůrci ve Vesmíru. Teal podala určité vysvětlení, které mne ale plně neuspokojilo. Domnívám se, že řečené má "jen" rozměr "pozemský", nikoliv "nadzemský" tzn. zdůvodnění rozměru galaktického či vesmírného této teze. Nicméně, je to v podstatě jediné místo, kde jsem byl "ne zcela spokojen".. :-) .  V dalších částech zazní až informační perly

Celý ten rozhovor obsahuje řadu témat, nicméně je všechny ve značné míře propojuje jedno téma, které prolíná velikou částí a k němuž se, zvl. Teal, vracela. A to téma významu emocí, pocitů, uvědomování si jich. Dále pak téma, které s tím hodně souvisí a to téma vnitřního dítěte, jeho význam a přesah. Teal dokonce uvedla, že nevyřešené vnitřní dítě, resp. traumata vnitřního dítěte, traumata z dětství apod. je snad jedinou příčinou vzniku rakovin. Teal v rozhovoru uvedla např., že vlivem vývoje naší společnosti, tak jak se vyvinula k tzv. vědeckému přístupu zkoumání a přijímaní nového poznání skrze výhradně zkoumání hmoty a hmotných souvislostí, a Vědomí jsme identifikovali s mozkem. Tak jsme se odcizili svým emocím, pocitům. Jako bychom je zavrhli. Jenže, kdo si zamezí přístupu k emocím, jejich vědomému prožívání, vnímání, ten si znemožní je rozeznávat, znemožní si vnímat zda jde o trauma z dětství nebo jde o nějaký soulad.
Dalším obsáhlým tématem je tvoření, proč se nám nedaří manifestovat to, co bychom si přáli, když děláme vše, co se píše v knihách, říkají různí význační učitelé a duchovní průvodci atd.
Hovořilo se o základních zákonech Vesmíru a zda mohou existovat Vesmíry, které jsou postavené na platnosti jiných principů a zákonů, či jiné jejich struktuře.
Hovořilo se také o komunikaci s buňkami, o DNA - zde uvedu, že ač tato pasáž byla celkem krátká, tak Teal vyjádřila myšlenky, které souzněly s tím, co nám o DNA říká Kryon.
Hodně slušná, obsáhlá, pasáž byla věnovaná tématu rakoviny, jak jsem již výše trochu i naznačil.
Zajímavé bylo téma nesmrtelnosti jako lidská bytost, fyzický člověk. Myslím, že to, co Teal uvedla zcela postihuje tuto problematiku. A souhlasím s tím, že člověk by se měl vymanit z působení různých omezujících vlivů skupinových vzorců chování a žití. aby si umožnil prodloužení života a více měl možnost se rozhodnout, zda jeho poznání a tvoření na planetě je již v takové úrovni, že setrvávání na planetě mu již nedává. Je to de facto taková paralela s očišťováním našich nižších energií. V okamžiku, kdy seznáváme, že nám ta či ona energie, vzorec chování, schéma, přesvědčení nijak neslouží, nijak již nemají potenciál nás posunout k pravdě, lásce, dalšímu poznání, pak se s nimi loučíme, čistíme je a odevzdáváme do Božích rukou.
Zajímavá byla také pasáž o podprahových informacích. A k tomu, mj. Teal řekla:  "...Většinu Tvé mysli tvoří nevědomá část. A to do té doby, než uděláš svou nevědomou část vědomou..." Ano, v tom je řečeno hodně, to je to, co nám říkají mnozí duchovní učitelé a průvodci..."Být vědomým člověkem, vědomým Tvůrcem"
A jedna z posledních myšlenek rozhovoru se týkala vzorce, který říká, že je třeba tvrdě pracovat, abychom dosáhli lepšího života v kontrastu s myšlenkou pouhé vizualizace a víry.
Celkově, jak jsem uvedl již na počátku, výborný rozhovor, resp. skvělé reakce a informace od Teal Swan (Scott).

Interview Teal Swan (Scott) , 6.6.2014 , české titulky, asi 2 hodiny

V neděli přijala nové poselství od Plejáďanů Pleja. Je to takové celkem krátké připomenutí toho, kdo jsme, proč jsme zde, jakož i toho, že oni, Plejáďané nám rádi posílají své energie pro usnadnění pozvednutí našich  Vědomí. Co ale bych rád z toho všeho se zde říká zdůraznil, je připomínka toho, že i naše buňka je samostatná bytost s vlastním Vědomím, žijící v mikrokosmu zvaném lidské tělo. A to jak na tyto bytosti působíme svými energiemi, svou vibrací, se odráží i na fyzickém stavu našich těl.

Dalším materiálem je horoskop Petry Nel na dalších 10 dnů.

A tady ještě dva krátké, informativní články, které nezaberou mnoho času... :-) .

Často se o lidech říká, že jsou ovce, jednají jako ovce apod.a již i v češtině zdomácněl výraz "ovčan, ovčané"... Jsme tedy ovce či nejsme? Na tuto otázku odpovídá krátký článek v němž se popisují závěry vědecké studie lidské tendence jednat jako ovce. A budete se možná divit, ale je tomu tak. Studie to prokázala, že takový aspekt lidského chování skutečně existuje a že již ani ne 5% lidí, zvl. informovaných lidí, dokáže ovládnout dav a přimět ho k následování či cílenému jednání. V další části pak autor hovoří na téma jak se stát samostatným člověkem, sám sebou. Článek má název "Studie dokládá, že až 95% lidí se skutečně chová jako ovce".

My všichni víme, že válka není řešením žádné situace. Válka plodí válku, nenávist a ta zase válku. Víme, že je třeba se svou myslí soustřeďovat na mír, spolupráci, vzájemné pochopení, respekt, přátelství i lásku a tomu odpovídající emoce a když takové vize vč. emocí udržíme, kolektivně, nicméně každý jeden za sebe, pak se s naprostou jistotou takový svět zhmotní. Tolik úvodem, k článku, který hovoří o válce. Hovoří o 1. světové válce, která měla letos 100. "výročí" od vypuknutí. Dnes, po 100 letech od této tragické události, svět je opět masírován propagandou, která by měla v čase lidské kolektivní vědomí připravit na "nutnost" války v zájmu míru, v zájmu demokracie, humanismus apod. Ve skutečnosti jen a pouze v zájmu zisků, v zájmu ovládnutí cizích území a možnosti vydrancovat jejich přírodní bohatství atd. a vyřešení svých ekonomických potíží. Z toho důvodu, z důvodu těchto určitých paralel, uvádím i tento článek nazvaný " Již 100 let se zabíjíme díky stejným lidem. Kdy nám to konečně dojde?" , pro připomenutí toho tehdy jako i dnes skrytého. Zvl. zcela konkrétní příklad v článku uvedený je dosti výživný, jak se říká. 
A také článek uvádím i z toho důvodu, aby byla o to více zřejmější ta nutnost schopnosti vnímat skryté, rozlišovat věci od sebe, vidět, umět rozeznat zájmy v pozadí, jsou-li a současně i si být vědom své osobní odpovědnosti za udržování vibrací lásky a míru na planete. K tomu, v současné době, je dobré si občas připomenout, že nepochopení, neznalost a spíše neschopnost lidstva tohle rozlišovat, zvládat a držet příslušnou vibraci k válce skutečně vedla, tak jak si tehdejší mocní usmysleli. Nedejme jim novou příležitost.

Citáty:

"Učte se, jak prožít každý okamžik v radosti. nehledejte výsledky, žádné nejsou. život nikam nesměřuje, nemá konec. život není zaměřený na žádný konečný cíl. život je tady a teď. žijte ho. žijte ho v plné úplnosti, žijte ho uvědoměle, žijte ho radostně - a budete naplnění. naplnění by se nemělo odkládat, jinak k němu nikdy nedojde. naplnění musí nastat teď - teď nebo nikdy..."   - Osho

Život začíná tam, kde končí strach.  Osho


Přeji všem krásný, pokojný "posuperúplńkový" týden a těším se na setkání v Podčejku na semináři

Láďa

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 10.8. 2014 – 17.8. 2014

Milovaní,
 světelní pracovníci světa se často shromažďují a spojují, aby zrealizovali změny v energetickém poli obklopujícím Zemi. Každý přináší své mocné vize/záměry pokojného světa, aby tak potlačil a zbavil účinku chaotické, tápající a zmítající se energie, které se snaží přivést planetu zpět do nižších vibrací. To se nestane, protože planeta Země se přesouvá do další fáze vzestupu do světelných říší a vaše světlo je velmi potřeba, aby pomohlo synchronizovaně s pohybem Země tvořit novou vitalitu, mír a graciézní změny v rámci celého lidstva. Svět, v němž žijete, je ve stádiu obnovy/vzkříšení a všechna jeho království a obyvatelé se potřebují na tuto událost naladit/napojit. Tím, kdo potřebuje zvýšit svou frekvenci a svou pozornost a vzpomenout si na svou vznešenost, je království lidí. Nechť ti, kteří jsou vědomí a probuzení, naslouchají v příštích týdnech svému srdci a s odvahou a silou následují vedení, jež dostanou.

Až nastane tato kosmická událost, srdce lidí se více otevřou a projeví se větší pocit sjednocení a jednoty. Tato pravda všechny povzbudí k tomu, aby spolupracovali v harmonii a míru. Když každý bude poslouchat pokyny své duše tím, že bude následovat vedení svého srdce, bude každý vědět, co dělat, až to bude třeba. Nejdůležitější je zůstat v kontaktu s přírodou. Několikrát denně stůjte bosi na zemi, pomůže vám to zůstat uzemnění a vyrovnaní. Jak už jsme říkali, je během těchto časů také přínosné nořit se každý den do vody. Klíčem k otevírání srdcí je zaměření se na radost, kterou vám dává každý nádherný/dokonalý detail v přírodě. Radost je stav bytí, který povznáší, inspiruje a přesahuje události z minula.

 

Každý z vás je vesmírem sám o sobě a tudíž může každý z vás tvořit realitu, po které nejvíc toužíte. Spíše než abyste se zaměřovali na všechno, co je ve světě podle zpravodajství špatné, zaměřte se na to, co chcete ve vašem světě prožívat a vidět. Všichni jste mocní tvůrci a je důležité, aby vaším záměrem bylo zůstat propojení s pobídkami vašeho srdce. Neposlouchejte ty, kteří intenzivně reagují na probíhající události a pochopte, že nejsou ještě spojeni se svými srdci. Neboť srdce je v této měnící se době kompasem. I nadále všem, kdo přijdou do okruhu vašeho vlivu, vědomě žehnejte z prostoru svého srdce. Společně, jako síly světla a lásky, tvoříte nový způsob bytí a konání.

 

Vstupujete do nové éry a to je pro všechny vzrušující a ta nejradostnější doba. Je čas navzájem oslavit všechno, co jste dokázali a povzbudit vaše sestry a bratry, kteří vystupují ze svých dřívějších omezení do rozvíjejícího se velkolepého obrazu. Pamatujte, že láska je největší síla ve vesmíru a že vesmír touží podpořit všechny a každého na planetě. Když každý z vás bude vděčný za všechno, co dostáváte, vesmír vám nestranně přinese více všeho dobrého. Spojte se tedy s vrozenou laskavostí, kterou jste, a sněte své sny, rozšiřujte svou vizi a odvažte se mít VELKÉ plány!      

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion 

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com 
 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

 

 

Cestování duše, druhá část

Tento živý channeling by přijat v Auklandu, Nový Zéland, v neděli 23. března 2014

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství.

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Kdysi se můj partner musel během prvních několika okamžiků channelingu vylaďovat. Musel změnit svůj výraz, snažil se uvolnit a nechat šišinku plynout bez toho, čemu se říká filtry lidského vědomí. Ale teď jen naskočím, kdykoliv je to vhodné. Takto to funguje, a ta zkušenost komunikace s Duchem se vyplácí tím více, čím více ji provozujete, proto je lidská bytost žádána, aby to procvičovala.

Budu pokračovat v učení o duši ze včerejšího večera. Mám jen několik dalších věcí, které vám chci sdělit, a vy jste možná některé z nich slyšeli už dříve. Můj partner mluví o těchto věcech, když učí, a já chci, abyste to slyšeli ode mě. Takže se toto stává druhou částí channelingu Cestování duše.

Jen aby bylo jasno, duše nikam necestuje. Toto téma je o vás a cestě, kterou podstupujete, abyste se s ní setkali. Je to o vašem poznávání toho, co to je. V podstatě jde o vaše cestování na setkání sama se sebou. Pojmenovali jsme to takto z určitého důvodu. Není to lineární. Musíte se na to podívat zpětně, abyste pochopili jeho důležitost.

Předtím, než začneme, bych rád řekl, že vím, kde jsem [Nový Zéland]. Toto místo je drahocenné, řekl jsem vám, že je tu kus Lemurie. Řekl jsem vám, že jsou zde Plejáďané. Oni plně zastupují nádheru laskavé rasy, jedné z těch ve vzestoupeném stavu, která stvořila vaše biologické a duchovní semenné rodiče. Na Zemi je jen málo míst, kde to mohu říci. Vlastně existuje opravdu jen 24 míst, která byla určena k tomu, aby měla atributy Plejádské časové kapsle. Časem vytvoří páry, a vy pochopíte dvojčinnou energii mezi nimi. Jedna tlačí to, co nemáte, směrem k vám, a jedna odstraňuje starou energii, kterou nepotřebujete. Tak to funguje. Nazvěte to doplňovačem pomalé energie, jestli chcete, ale je to také atribut dvojčinné energie (tlaku a tahu) v centru galaxie, kterou jste chybně nazvali černou dírou. Neexistuje v tom žádná singularita, moji drazí. Nemůže existovat dokonce ani ve 3D fyzice, tak jak ji chápete.

Na Novém Zélandu je uzel (viz Uzly a nuly*) a je důležitý, protože je to kus Lemurie. Je to předchozí i současný domov těch, kteří vám pomohli vytvořit božství ve vás. Tím uzlem je hora Mt. Cook/Aoraki a já chci vyslovit díky za ty, kteří si nedávno udělali čas, aby ji uctili, a kteří se na ni zaměřili. Na oplátku děkuje i ona. Je toho mnoho, co je třeba o tom vědět, protože jak se odhaluje a páruje se svým protějškem, chci, abyste se konečně podívali na energie mezi nimi a uvědomili si, k čemu jsou. To je k tomu vše.

 

Co je to lidská duše?

Chci pokračovat v diskusi o vaší cestě za poznáním lidské duše. Nejprve, a to je to nejkontroverznější, není to lidská duše! Říkáme jí lidská, protože jsme na Zemi s vámi a protože jí tak nazýváte vy. Duše je stvořitel. To jsme vám už řekli. Duše existovala už dlouho před tím, než byla Země vychladlá natolik, aby se po ní dalo chodit. Časem se měla stát vaší součástí. Je věčná oběma směry [minulost a budoucnost]. Přemýšlejte o tom: Předtím než lidé existovali v jakékoliv formě, měli jste duši. Takže i svou 3D logikou chápete, proč se nemůže nazývat lidskou duší? Nechte mě vzít vás na cestu. Ptám se: Kde jste byli – váš střed – duše? Kdo jste?

Kde jste byli předtím, než Plejáďané udělali pro tuto planetu to, co udělali? Měli jste něco společného s tím, co bylo před životem na této planetě? Mnoho duchovních vůdců – expertů na duchovní věci vaší Země – vám řekne, že všechno začalo, když jste sem dorazili. Skutečně? To je legrační! Dovolte mi, abych se vás zeptal: dorazil Bůh zároveň s lidstvem nebo už tady byl? Jestliže je vaše duše částí Boha, pak jste zde skutečně byli v době stvoření!

Chci vám předat několik informací, které mohou udělat věci většími, než cokoliv, co vám kdy bylo řečeno. Před vaším světem, existovalo mnoho jiných, které prošly tím, čím procházíte vy. Plejáďané jsou nejblíže spojeni s vámi a jsou vašimi duchovními rodiči. Oni odvedli tu práci a dohlížejí na vás, jako rodiče sledují své dítě, které má úplnou a naprostou svobodnou vůli, aniž si uvědomuje své rodiče. Je zde laskavost, láska a péče. Existuje probuzení na této planetě, a vy jste prošli precesí rovnodennosti, což bylo nastavení duchovního kalendáře pro tento test. Nyní se nacházíte v energii, kterou jsem předvídal, a o které jsem vám říkal asi před 23 lety - a teď tady sedíme.

V některých částech galaxie probíhá oslava, kvůli tomu co se děje na planetě Zemi. Je to pro vás příliš? Nedívejte se dnes na zprávy, protože váš boj se starou energií během přechodu není tím, o čem mluvíme. Mluvím o světových událostech, ale ne toho světa jak byste si mohli podle vašich zpráv myslet, ale světa, který představuje svět od jeho stvoření až do současnosti – svět zastupující vše, co se ve vaší historii odehrálo a co jste s tím udělali. Sedíte nad propastí masivní změny. Máte svobodnou vůli, jako jste vždy měli a vždy budete mít, ale my jsme to viděli už dříve. Moji drazí, my jsme to už viděli! Teď přijde to, co vám chci říci: Vy jste to viděli také. Uvědomili jste si to?


Vaše duše byla všude!

Vaše duše byla zainteresovaná i na jiných místech, na jiných planetách a v jiných konstelacích. Prožila v této galaxii život, který je starobylý, moji drazí, v porovnání s tím vaším na Zemi. Tak starý! Život může plně začít a budovat svou vlastní strukturu v průběhu několika miliónů let, když je planeta zralá a připravená a začne řádně a správným způsobem se zrychluje. Není to tak neobvyklé nebo obtížné. Naslouchejte vědě, toto je předpověď: Když nakonec naleznete nějaký druh života na jiných místech, která nemají vztah k této planetě, bude mít stejný typ biologické struktury DNA, na který jste zvyklí. Tyto struktury DNA jsou v galaxii běžné, a takto se život vyvíjí. Ano, budou zde odlišnosti, ale vy spatříte strukturální společné rysy, které před vás postaví důležitější otázku: Existuje galaktický biologický systém? Ano! Něco vám to poví: To, co máte na této planetě, není jedinečné. Stěží!

Když hledíte na hvězdy a ptáte se sami sebe: “Je tam život?“ je to jako stát na nádherné pláži a ptát se, jestli je někde jinde nějaká jiná pláž. Jenom proto, že vy ji nevidíte, neznamená, že neexistuje. Procesy, které vytvářejí velké množství pláží na vaší planetě, jsou stejné jako ty, které tvoří nespočet planet, na kterých může být život.

Vy jste byli součástí mnoha z těchto míst - ne vaše tělesná část, ale vaše duševní já, část kolektivu, který je duší. To si naléhavě žádá otázku: „Kdo jste? Tím nejlepším a nejpodstatnějším způsobem, jak ji zodpovědět, je prostřednictvím šišinky. Můžete začít komunikovat skrze svou buněčnou strukturu, kterou, zpočátku, nebudete cítit. Ale otevřete dveře a necháte je otevřené. Potom, velmi, velmi pomalu, energie prosákne dovnitř a vy si uvědomíte, že se měníte velice laskavým a jemným způsobem. Nepřekvapí vás to ani nebude šokovat, ani to nezpůsobí, že se budete bát. Naopak, jednoho dne se probudíte a uvědomíte si, že nejste sami. Uvědomíte si, že existuje pomoc a vy že jste mírumilovnější a zdravější. A tehdy si začnete uvědomovat, že to funguje. Takže, v čem je ten objev? V tom, že vaše duše není lidská duše. Je to Božská část vás a je součástí vývoje života v této galaxii po eony let. A to je STARÁ DUŠE!

Jen tak vás nestrašíme ani neplašíme, postupujeme pomalu. Lidé jen pomalu poznávají věci, které nikdy před tím neviděli nebo si nedokázali představit, proto postupujeme pomalu. Není nic krásnějšího než sledovat probouzející se lidské bytosti, které hledají, co chybí v jejich životě, ale které zde celou tu dobu byly. Řekli jsme vám, že jste „věční oběma směry“, což znamená, že jste stále zde a vždy budete. Takže, napovídá vám to něco o tom, kde tak mohla být vaše duše v minulosti, před příchodem na Zem?

 

Vaši semenní prarodiče

Celou dobu jste byli součástí většího plánu a současně i duší Plejáďanů. Šokuje vás to? Plejáďané měli za sebou celý milión let života ve svém světě, když život na Zemi právě začal. I oni měli planetu, která osela tu jejich, mnohem starší, v jiném souhvězdí této galaxie. To dělá tuto starší skupinu vašimi „semennými prarodiči“ a jejich jméno je Arkturiáni. Před tím byl ještě Orion! Pokud pracujete s těmito skupinami, moji drazí, už víte, že jsou zde, aby pomáhali – způsobem, jakým pomáhají prarodiče. I oni tu byli! Opravdu jste „děti hvězd“ v tom nejvelkolepějším smyslu!


Zvedání závoje není automatické

A teď chci, abyste se dozvěděli, že v této nové energii se závoj mezi námi lehce nadzvedává, protože za něj taháte. Je to dáno silou vědomí a duchovním probouzením. To tahá za závoj, který nás odděluje. Neslábne sám od sebe. Je zde a čeká, až za něj zatáhnete svým vědomím. To je váš současný program.

Dovolte mi použít lepší výrazy. Jestliže se probudíte do toho, kdo je kolem vás a který je multidimenzionální, bude to podle vašich podmínek, ne našich. Takto to vždy bylo, moji drazí. To člověk musí hledat, aby byl Bůh nalezen. Bůh vám nepředloží situaci, která vám poskytne pozitivní důkaz toho, kdo jste nebo co je na druhé straně závoje. Je to pro vás velká skládačka, kterou je těžké si představit. Musí to tak být, je to férová a čestná svobodná volba. Každá planeta, která si tím prošla, to musela vyřešit tímto způsobem. Takže tady je to, co vám chci říci a jak se to použije na dnešní učení. Byli jste tam. Vy jste tam byli! Opakuji, že jste sví vlastní předci a svá vlastní semena. Dovolte, abych se vás zeptal: Myslíte si, že některá z těchto informací, které si nesete ve své Akáše, se může jednoho dne probudit, když bude potřeba? [Narážka.]

Přenáší se tento galaktický původ do vaší Akáši? Částečně ano, ale ne tolik, jako vaše zkušenosti na Zemi. Za chvíli vám o tom povíme trochu více, ale právě v této chvíli vám chci říci, že jsou dvě věci, které vám chci připomenout. Už jsme je předávali dříve, ale teď mluvíme o duších obecně, takže je to ještě důležitější.

Musíme probrat dvě záležitosti. První je tato: I když jsme vám včera [první channeling] řekli, že nemůžete vložit lidské atributy na Boha a že je chyba myslet si, že Stvořitel vesmíru má lidské způsoby, přesto je jedna záležitost, kterou, jak se zdá, vždy pojímáte podle svého. To je koncept staré energie, který bude muset zmizet předtím, než se stane na této planetě cokoliv důležitého a tím je koncept posuzování (souzení).

Posuzování je lidský atribut a zároveň stará energie. Je to rozdělující atribut pocházející z pohledu jednoho člověka na druhého, jedné civilizace na druhou a rozhodování, že někdo si nevede v něčem dobře nebo nějak zasahuje do daného stavu věcí. Je to atribut přežití, ne atribut vyrovnanosti. Posuzování je všude, po celé planetě a vždy bylo. Sledovali jste někdy své děti, jak procházejí stupni dospívání? Jednou z fází je „děláš to špatně!“ Potom se oddělí od toho jiného „špatného“ dítěte a připojí se k těm, kteří to „dělají správně“. Je to záležitost růstu.

Posuzování způsobuje války a zvětšuje oddělení. Ale když jste budovali své náboženské struktury, rozhodli jste, že to patří i k Bohu. Nepatří. Patří to kompletně k lidem. Ale protože to bylo tak hluboko zakořeněno do vašeho vědomí, přirozeně jste to připsali nejvyšší síle, která je. Potřebovali jste Boha, který by měl tuto schopnost rozdělovat – rozdělovat lidi na ty, kteří to zvládli, a na ty, kteří to nezvládli. Bůh neposuzuje ani neodděluje části sebe sama!

Druhá problematika je tato: Chodíte kolem a připadáte si malí. Proč? Proč se ponižujete před Bohem? Právě jsem se dostal do problémů, viďte? Řekli jste, že být pokorný před Bohem je správné! Ale jestliže jste částí Boha, proč se skláníte sami před sebou? Dává vám tato informace smysl? Je na čase, abyste použili rozvíjející se duchovní zdravý rozum. Jestliže jste částí stvoření, nemusíte se sami sobě klanět.

Co když místo toho řeknete: „Je načase pozvednout se z mé ponížené pozice a chopit se síly, která je má! Přijímám svou sílu se shovívavostí, zdvořilostí, velkorysostí a integritou – ne ponížeností.“ Co je na tom dobrého plazit se před Bohem? Jak to pomáhá planetě? Důvod, proč mám s tímto poselstvím problém je, že „patolízalské poselství“ je to, které vám bylo předáváno od prvního dne! Vzpomínáte si na toto poselství minulosti? „Bůh je velký a vy ne, tudíž byste se měli sklonit před Všemohoucím.“ Ale na tomto obrazu je něco špatně. Mistři vám vyprávěli o vaší velkoleposti, ne o vaší nehodnosti! Když použijete mé včerejší a dnešní učení, začnete si uvědomovat, že jste částí skutečné velkoleposti, kterou je Bůh sám! Ta „všemohoucnost“ je ve vás. Je v každé jednotlivé molekule biliónů molekul DNA. To představuje Vyšší Já každého člověka, a toto Vyšší Já má velmi mírumilovné a trpělivé vědomí, které čeká, až jej objevíte. Opravdu si myslíte, že vaše Vyšší Já chce být uctíváno? Odpověď zní NE.

Chci, abyste začali smýšlet o Bohu a duši jinak, i o tom, co máte uvnitř. Zasloužíte si probudit se do své velkoleposti. Co řeknete o tomto prohlášení? Vězte také toto: Lidská velkolepost se neprojevuje v přehnané ješitnosti. Nemusíte se postavit a bít se v prsa a každému vyprávět, jak jste dobří. To žádný Mistr nikdy nedělal. Naopak, probudili jste se k vnitřní moudrosti a mistrovské zralosti. Lidé to ve vás spatří!

Co je jedním z hlavních atributů mistrovství? Ticho. Věděli jste to. Učili jsme vás to. Buďte tiší a poznejte, že jste Bůh.“ To je ticho. Když mlčíte, přichází vnitřní poznání. Jste moudří beze slov, protože v historii jste tam byli a dělali jste to. Možná, že neznáte detaily, ale jen tak chvíli seďte a mlčte. Necítíte, kdo jste? Je to tak vzdálené od vaší lidské intelektuální snahy? Je to tak vzdálené od vaší 3D logiky, abyste přemýšleli o tom, že je toho na životě mnohem více, než vám bylo řečeno?

Přestaňte Boha polidšťovat. Přestaňte vytvářet atributy situací, které jsou lidské a pak je aplikovat na Boha. Kolikrát jste slyšeli, že na některých místech jsou uvězněné duše? Říkají vám, že mohou být uvězněny mezi jedním a druhým místem, potom lidé rozhodnou, která místa to jsou. To vše je lidský výtvor. Vy to víte, že? Jak mohou být uvězněny části Stvořitele vesmíru? Neexistuje žádná individuální energie duše. Není 3D a není individuální. Všechno je součástí celku. Je to kolektiv, který je vaší součástí.

Jak může být část Boha lapená mezi člověkem stvořenými vrstvami? To nejde. Je to mytologie v pravém smyslu slova, moji drazí, takže až se příště někdo na něco podívá a řekne: „Toto je výsledkem uvězněné duše“, tak chci, abyste to již věděli lépe. Nemusíte nikoho opravovat, moji drazí. Bude úplně stačit, že VY to víte lépe. Chci, abyste viděli ten pravý systém, který existuje, ten, který je nádherný. Poslouchejte: Pro duše neexistují pozemské problémy ani žádný očistec. To všechno je lidská struktura přenesená na Boha. Žádná duše neodchází na žádné místo, kde by se připravovala na něco jiného, tak jak jsme vám to říkali už včera. Neexistují žádné úrovně sfér duše. Vaše duše je částí Boha, a Bůh je stvořitelem tohoto vesmíru. Úžasná Božská energie není rozdělená ani uvězněná – nikdy! Stojí mimo, daleko mimo to. Představuje energii něčeho, co vám nikdy nedokážu popsat. Ale prozatím, vše co musíte vědět je, že tato Božská energie vás nezměrně miluje a že všechno, co je zde pro vás, je laskavé. Nemusíte skákat přes překážky, moji drazí. Nemusíte se nechat jakýmkoliv způsobem zkoušet. Naopak, dovolte Božské esenci ve svém nitru, aby pro vás byla zřejmá.

 

Sdílení duše

Když tělesně skončíte [smrtí] a přesunete se do další energie, vaše duše je odebrána z vašeho těla a stane se opět součástí celku. A teď - když cítíte někoho, kdo odešel a kdo je jedinečný [asi znáte jeho jméno], je to skutečné a velmi jedinečné. „Joe zemřel, a já cítím jeho přítomnost.“

Ale pamatujete si, co jsme vám říkali v minulosti? Kousky a části vašich milovaných, kteří odešli, se stávají částí vás [vaší duše] po celý život. To je sdílení duše, moji drazí. Je důležité, abyste pochopili, jak to funguje. Jestliže vaše duše není jednotlivá, vytváří to prostor pro víru ve složitost existence. Jak může být vaše duše zároveň všemi vašimi minulými životy? Rozumíte tomu, co říkám? Jste velkolepý systém lidstva a nejste individuální: Joeovo tělo zemřelo a velkolepá část, která je větší než Joeovy buňky, žije dál, cítím jeho věčnost.“ Začněte se na sebe dívat jako na souhrn toho nejlepšího z Boha.


Uctívání

Říkáme to znovu: Jestliže chcete padnout před Bohem na kolena, abyste jej uctili – když se modlíte nebo když meditujete – jsme zde. Je zde jen jedna otázka, kterou byste měli pokládat a směřovat ji vašemu Vyššímu Já. Ta otázka zní: „Drahý Bože, řekni mi, co potřebuji vědět.Ta je nejlepší. A důvodem je toto: Všechno ostatní, na co byste se možná mohli ptát, je v ní již zahrnuto. „Pověz mi, co je to, co mám vědět, drahý Duchu, abych vyřešil problém dostat se z bodu A do B.“ Vy víte, kdo jste. Nepřišli jste sem proto, abyste trpěli, moji drazí. Je čas vyrovnat se i s tímto konceptem. Někdo to potřebuje slyšet. Utrpení nebylo v plánu. Cokoliv se stalo, stalo se. Máte úplnou kontrolu nad svou vlastní buněčnou strukturou a ta to chce od vás slyšet


Duševní dědictví

Chci otevřít poslední téma, a to je složité. Vždy si schováváme to nejlepší na konec – to, co je nejtěžší pochopit, koncepty, o kterých možná moc nepřemýšlíte. Teď už budete.

Tento atribut má co do činění s tím, čemu budeme říkat duševní dědictví. Když pohlédnete na dědičnost, tak jak ji chápete vy, je většinou buněčná a ve 3D [vaší realitě]. Dědičnost tohoto druhu je tím, čemu říkáme chemická dědičnost, ale matoucí je, že vy, coby lidská bytost, která si je vědoma svého duchovního doplňku, máte co do činění s protimluvemdvěma typy dědičnosti současně.

To vše se děje v jednom jediném těle. Chemická dědičnost je ta, o které vás učí ve škole. Přenáší se jí velké množství toho, co měli vaši rodiče a prarodiče [genealogie]. Vypadáte jako oni, máte atributy v buněčné struktuře jako oni a ve vaší DNA jsou věci, které k vám přicházejí od narození. To jsou určitá nadání, instinkty, alergie a náchylnost k nemocem nebo zdraví. Někteří z vás se dokonce mohou podívat na své ruce a poznat v nich ruce svých rodičů. To vše je chemická dědičnost a je mocná.

Protimluv: Člověk, který sedí na židli před vámi právě teď [Lee] má určitou chemickou dědičnost. Jeho chemie je irská, a kdyby stopoval svůj rod směrem zpět, zjistil by, že by to netrvalo příliš mnoho generací a nalezl by své příbuzné v Irsku. Může sledovat své jméno [Carroll], které je velmi irské, zpátky k rodině, která je dnes zde. Jednoho dne možná i navštíví své dědictví. Toto je chemická dědičnost.

Nicméně, ukázali jsme nedávno, že jeho předchozí minulý život nebyl irský! Byl za strouhou v Austrálii [výraz používaný na Novém Zélandu]. O čem to vypovídá? Jak to může fungovat? Kdo je? Je Ir nebo Australan? Odpověď zní, že má jednu cestu Akášickou a jednu chemickou. Takže je tedy jakousi kombinací – unikátní lidská bytost, která má naprosto odlišnou minulost, když se podíváte na Akášickou rodinu v porovnání s tou chemickou. Je fakt, že obě jsou správné. Je to matoucí, že? Ale většina z vás má stejný atribut!

Nemusí to být matoucí, když se podíváte na Podobenství o věčném stromu Evelyn, o kterém jsme mluvili už dříve. Předávám vám věci, které něco znamenají pro ty, kteří zde byli minulý večer. Lidé, stojíte v lese a všichni máte stejné kořeny jednoho stromu, který stojí ve středu. Máte rodovou linii toho, kdo si myslíte, že jste, ze stromů okolo vás nebo z mistrovského stromu? Máte obojí.

Chemii, kterou máte, můžete vystopovat zpět chemicky a poznáte svou 3D rodovou linii. To je vaše tělesná linie, která může snadno koexistovat s odlišnou Akášickou linií. Avšak nejsilnější rodovou linií jsou minulé životy a to je Akášické dědictví. To je pro vás nejobtížnější a také nejvíce odměňující. Matoucí je toto: Jak mohou existovat dvě cesty, které jsou tak rozdílné? Jako lineární myslitel je chcete ve své mysli rozdělit a ptáte se: „Která z nich je správná?“ Ale správné jsou obě.

Podívejte se na to takto. Řekněme, že jste nějaké auto. Vaše duše auta pochází z linie aut, která jezdí po levé straně silnice. To je vaše karmická automobilová linie. Ale když se inkarnujete, je z vás Ford. To nezmění stranu silnice, na kterou jste zvyklí, nebo stranu, kterou se teď musíte naučit používat. Jen to teď děláte jako Ford. Takže vaše chemie je Ford, ale vaše Akáša je, na které straně jezdíte.

Vezměte si mého partnera: Ví, že je součástí chemie svých rodičů, prarodičů a jejich rodičů. Má chemii jich všech. Ale také ví, že část jeho, která je Bůh, zná životy, které žil s jinou chemií, od jiných rodičů a jiných prarodičů. Instrukce pro vás, moji drazí, jsou tyto: Neanalyzujte to příliš! Chci, abyste se na sebe podívali a oslavovali, jak se to spojilo dohromady a vytvořilo to, kým jste. Vy jste jedinečná lidská bytost – naprosto unikátní. Tělesné komplikace a tajemství jsou mimo vše, co si dovedete představit. Právě jsem rozmotal skládačku, kterou si někteří poslechnou, a začnou si uvědomovat, že ta skládačka tady vždy byla. Vyřeší to v každém z vás některé věci, kterým jste nerozuměli - jako to, jak vás může čtenář Akáši vzít na úplně jinou cestu, než to udělali vaši rodiče.

Nesnažte se to pochopit! Naopak, chci po vás, abyste se jen dívali na krásu toho, jak to vytvořilo vás. Je to dost dobré? To je všechno, na co se musíte dívat. Jste unikátní v každém směru. Dostali jste sílu chemie, kterou potřebujete a Akášické životy, které potřebujete, abyste vytvořili starou duši, která dnes může mít význam na této planetě. Přemýšleli jste o tom? Všechno, čím jste prošli, mělo svůj smysl. Ale teď už jste hotovi s chozením do školy a skončili jste s pouhým přežíváním. Teď je na čase vyjít z jeskyně, spatřit, kdo jste, prověřit tu velkolepost okolo vás, stát zpříma a cítit světlo laskavého Boha. Nárokujte si své mistrovství!

Jednoduché? Ne. Ale vždy začnete malými krůčky, a ty se vždy změní ve větší. Takže teď je načase začít. To je poselství dnešního dne. Bude to mnohem složitější, slibuji. [Kryonův smích.]

 

A tak to je.

 

KRYON

 

* Jde o o 2 channelingy Kryona, kde podává obsáhlou informaci o tzv. „Uzlech a Nulách“. 

Lee Caroll - Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ  a také  ZDE vč. mapy

Kryon - UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 - Monika Muranyi   a také   ZDE

 

 

Zdroj: www.kryon.com - "Soul Journeying, Part 2"

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info a pro www.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

 

 

 

ZVYŠOVÁNÍ VAŠÍ MOCI ZHMOTŇOVAT“

Prostřednictvím Ronny Herman, Srpen 2014

 

Milovaní mistři, jak se posunujete po zpáteční cestě do říší vyšších dimenzí existence známých jako Řeka Světla Života, nebo někdy Duhový most Vesmírného vědomí, jsou vibrační vzorce ve vás i okolo vás ve stavu neustálé změny. To vyústilo ve vzrůstající expanzi vědomí, kde jsou filtry, skrz které se díváte na svět reality kolem sebe, stejně jako struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, nahrazovány vyššími pravdami, které vám dají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v kontaktu, k vám budou vždy odrážet zpátky víry a očekávání, která jste přijali za svou pravdu.

 

V bolestné a vysilující situaci vždy existují rušivé a nevyvážené věci, kterým věříte, a spojení, která vás udržují uvězněné ve falešné iluzorní realitě. To, čemu věříte, a co každodenně kontroluje a ovládá mnoho vašich akcí a reakcí, se pomalu rozpouští a je nahrazováno koncepty, které posilují vás samé, a vy je postupně přijímáte jako novou verzi (vizi) reality. Jste v procesu expanze svého vědomí Sebe, a rozvíjíte vědomí, více zaměřené, hlubší, jak vzhledem k těm, se kterými jste v kontaktu, tak k říším, které zatím nejste schopni vidět. Často jste slýchali rčení, že „všechno je iluze“. To neznamená, že vše, co bylo stvořeno ve fyzickém světě existence není pevné, nemá žádnou strukturu nebo se nedá definovat. Každá úroveň existence, v celém tomto Vesmíru připadá reálná těm, kteří ji obývají, stejně jako vám připadá reálný váš pozemský domov. Stvořitel a Jeho vliv zahrnující vše je jisto jistě tak reálný, jako jsme my.

 

Iluze je vaše vnímání světa, reality, kterou vidíte přes filtry vytvořenými vámi  samými: to, čemu věříte, struktury, co je pro vás tabu a omezení, která jste zakódovali do podvědomé mysli a přijali jako svou pravdu. Každý pohlíží na svět a každodenní události přes závoj toho, čemu věří a změněnou úroveň vědomí. Proto mnozí vidí všechno přes filtr negativity, zatímco Osvícené Duše zažívají život přes filtr lásky a neposuzování.

 

Během této doby zrychlené transformace, zažíváte významné změny zevnitř i zevně. Membrány mezi podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí se ztenčují, a tím vám umožňují dostat se k osobním informacím kterými sami sebe omezujete, které potřebujete uvolnit, a k rušivým konceptům, které potřebujete uzdravit, abyste se vrátili do vnitřní rovnováhy, jak se snažíte znovu se přihlásit k mistrovství Sebe. Pravá a levá hemisféra vašeho mozku, stejně jako matrix vašeho podvědomí, vědomí a nadvědomí, to vše je v procesu vnořování se a návratu do jednotného stavu nadvědomí a makrovědomí. Rčení „tak jak to bylo na počátku, tak to bude znovu“, se v mnoha směrech vztahuje k transformačnímu procesu, který nyní lidstvo zažívá.

 

Každé pozorování fyzickými smysly, které na vás udělá dojem, stejně jako každá akce, interakce a reakce, jsou automaticky přenášeny a zaznamenávány v buňkách vaší paměti podvědomé mysli. Znovu zdůrazňujeme, že vaše podvědomá mysl je subjektivní a bere každou myšlenku nebo zkušenost doslovně, a je proto ovlivnitelná vaším individuálním zaměřením, vašimi sklony. Podvědomá mysl bude pokračovat v tom, že bude odpovídat starým myšlenkovým vzorcům a bude je stále dokola přehrávat, dokud nebudou vyřešeny, rozpuštěny a přeprogramovány mylné koncepce.

 

Váš svět třetí a čtvrté dimenze je náhodný a chaotický, zatímco časové a prostorové kontinuum od vyšší čtvrté dimenze dál je ohebnější a tekutější. Když do sebe začleníte vibrační vzorce vyšších dimenzí, vše, co tomu neodpovídá, není s tím kompatibilní, vyplave na povrch, aby bylo rozpuštěno, což vyústí ve vyšší moudrost. Ti, kteří si vyvinuli svůj vnitřní zrak, vědí, že myšlenky jsou hmatatelné věci. Jsou si vědomi toho, že kvalita nebo frekvenční vzorec myšlenky určuje její barvu, zatímco povaha emoce určuje formu, jakou na sebe vezme. Čím je myšlenka zaměřenější a podrobnější, tím jasnější bude obrys. Myšlenky nižší frekvenční úrovně jsou temné, bahnité a rušivé, zatímco vyšší oktávy myšlenek, ty naplněné láskou, jsou jemné a zářivé. Musíte přijmout fakt, že vaše myšlenky jsou z látky a že ovlivňují vás a svět kolem vás.

 

Musíte být ochotni vyzkoušet předem dané představy o úplných tradicích/strukturách/hranicích svého života a musíte uvolnit nebo transformovat, přetvořit ty věci, kterým věříte, které vás udržují zaseknuté ve strukturálních omezeních způsobujících bolest vám samým. Uvolnění spojení, zastaralých zvyků a konceptů je průběžný proces a vyžaduje neustálou bdělost a obnovu na vyšší verzi. Jsme si vědomi toho, že jste si kolem sebe vybudovali zóny pohodlí, které je obtížné odsunout dozadu, i když jsou nepohodlné a omezující. Ale to je přesně to, co musíte udělat, milovaní, pokud máte expandovat a stát se mistry spolutvoření, ke kterému jste byli určeni.

 

Nechat věci odejít je osvobozující a dává vám to sílu rozšířit svoje vědomí a svůj svět. Čím vyšší budou vaše vibrační vzorce, tím tekutější budou omezení kolem vás. Nestaňte se připojenými ke strukturám života, které jste kolem sebe vybudovali. Musíte pochopit, že změna je součástí růstu. Rozhodujte se a volte každý den, a pokud se stáváte mistry, je pro vás příkazem, abyste se vždy snažili o ty nejvyšší volby. Hranice vašeho spektra duality budou užší a kyvadlo volby se bude vychylovat daleko méně napravo nebo nalevo od středu. Důsledkem toho bude vaše vnímání a vědomé vědomí (pozornost) expandovat a exponenciálně vzroste. „Mistr vždy kráčí po úzké cestě vzhůru“, to je dávná pravda, která stále platí. Vždy musíte hledat svou nejvyšší pravdu, a pak podle ní žít jak nejlépe dovedete.

 

Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že existuje pravidelná sekvence Vesmírných cyklů Stvoření, která určuje a zdůrazňuje obrovskou  různorodost BOŽÍHO PROJEVU. Proto je důležité, abyste se  naučili plout se změnami časů a přizpůsobit se jim, odstranit omezující věci reality třetí a čtvrté dimenze, kterým věříte, tak jak získáváte moudrost, hledáte vyšší pravdy a rostete blíž ke svému původnímu „Andělskému Stavu“.

 

Jsme uprostřed jednoho z největších cyklů transformace, který tento Vesmír kdy zažil; nicméně je důležité, abyste chápali, že na Zemi byly menší cykly změny, a každý z vás tím či oním způsobem tyto transformační doby zažil.

 

Přicházející Závod Sedmého Kořene bude nanejvýš vyvinutý a duchovně vyladěný a bude ovlivněn SEDMÝM PAPRSKEM transformace, pročištění, svobody a odčinění. Každý a všechno na Zemi bude ovlivněn zářením tohoto Sedmého Paprsku, Fialovým Plamenem Přeměny. Mnohá stará zastaralá učení jsou odstraňována, tak jak se rozvíjíte v moudrosti a zvyšujete své vibrační vzorce. Náboženské víry, které jsou založené na lásce a posilující, budou zachovány, zatímco ty založené na strachu a konceptech ovládání jsou pomalu odstraňovány. Během přechodu do věku osvícení přežijí ta náboženství, která budou ochotná rozšířit svoji filozofii a začlenit do ní odhalené vyšší pravdy Stvořitele.

 

Nové cykly „Bytí“ začínají díky ochotě ke změně a mohou být postupně lehce a elegantně začleněny. Nicméně, pro ty, kteří vzdorují změně, to bude prostřednictvím chaosu a konfliktu. Hodně záleží na vaší schopnosti přitáhnout pročistěnější zjemněné energie známé jako“vyšší pravdy“, reagovat na ně a přijmout je (nebo je odmítnout), a pak vyzařovat. Vaše Duše a Vyšší Já si pamatuje důvod, proč jste si vybrali, že zažijete a vyjádříte bolestné situace – ne jako trest, ale jako řešení.

 

Je nanejvýš důležité, abyste se snažili posílit své sebeurčení a svoji touhu po naplnění. Musíte se vyvinout z režimu služby svému egu ke stavu služby Duši. Vaše Duše je tou vaší částí, která je spojena s „Vesmírným Celkem“. Soucit získáváte buď těžkou cestou bolesti a utrpení (řízenou egem), nebo jednoduchým procesem sjednocení s Vyšším Já a božím Paprskem (inspirovaným Duší).

 

Nic nemůže uniknout záření a magnetickému vlivu vzácného Světla/Adamantinových částic Stvořitele, které nyní prozařují tento Vesmír, Podvesmír, galaxii, sluneční soustavu, Zemi a lidstvo. Čakry jsou jako elektromagnetické baterie uvnitř těla. Vibrace elektromagnetických frekvencí komunikují s mnoha úrovněmi vědomí. Vy musíte být v harmonii s vibračními frekvencemi a být na ně vyladěni, abyste je mohli vstřebat. Vyšší frekvence Světla/myšlenky/zvuku vibrují vaší krví, buňkami, kostmi, svaly a vazy a obohacují váš pocit, že se cítíte dobře. Nižší frekvence prostředí třetí/čtvrté dimenze omezují průtok životadárné energie, zvyšují hustotu systémů vašeho čtvrtého nižšího těla. Vaše krev nese genetické kódy vašeho pozemského rodu, předků, ale důležitější je váš vesmírný rod a vaše Andělské dědictví.

 

Mí milovaní nositelé Světla, žádáme vás, abyste na každý test a každou výzvu pohlíželi jako na příležitost uvolnit zastaralé myšlenky a vibrační vzorce, které již neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Naléhavě vás prosíme, abyste pohlíželi na své životní zkušenosti skrz filtry svého Svatého Srdce/Mysli, jak vynášíte ven Částice Diamantového Paprsku Života/Světla a naplňujete je láskou, dříve než je vyzáříte ven do světa a k lidstvu. Všichni jsme v tomto vesmírném tanci vývoje, a společně zvítězíme.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael

 

 

ZLEPŠENÍ VAŠÍ MOCI

ZHMOTŇOVAT

 

RONNA/ SVATÝ SPIS (ZÁKONÍK)

 

To, že budete pravidelně meditovat na své Svaté Srdce a vědomě aktivovat přicházející Adamantinové Částice Světla Stvořitele, které vstřebáváte, vyústí v hlavní přeměnu vašeho života, jak se budete stávat spolutvůrčími Mistry Sebe nejvyššího stupně.

 

V relaxovaném stavu začněte Dech Nekonečna (obr. 8). S každým dechem si představte, jak se vaše vědomí rozšiřuje, aby obsáhlo celou sluneční soustavu..........pak galaxii......................a pak Podvesmír. Představte si, ať už vnímáte cokoli, nádheru planet, hvězdných systémů, galaxií, a také prociťte ve svém Svatém Srdci moc a důstojnost rozsáhlosti prostoru...............“Velkou Prázdnotu“ naplněnou neprojeveným potenciálem Lásky/Světla (Adamantinovými Částiceni Stvoření, kterým dává moc Láska).

 

Nyní si představte sami sebe jako střed, ohniskový bod v tomto Podvesmíru, a jak k vám  ze všech směrů září „Tok Andělského Světla“. Hleďte na hranoly Světla tříštící se do Barev Duhy, které obsahují všechny ctnosti, kvality, znaky a možnosti Stvoření. Hluboce dýchejte, přitom jak se vyživujete tímto darem Lásky/Světla, jak začínáte cítit plynutí k vám a od vás.......nekonečný zdroj Látky Andělského Světla.

 

Vdechněte..............vydechněte...........vdechněte.........vydechněte..............přitom jak vidíte tento magický elixír plynout z centra vašeho Svatého Srdce v Nekonečném Symbolu, z obou bran vašeho srdce, zepředu i zezadu. Buďte si vědomi toho, že s vámi jako s nádobou a vodičem, kanálem na materiální úrovni, se budou Stvořitelovy částice látky čistého Světla vlévat do vás a vycházet z vás jako nekonečný zdroj. Tyto částice budou plynout ven do materiálního světa, aby se rozptýlily do různorodosti fyzických forem a zhmotnění prostřednictvím vašich vizí, semínek myšlenek a čistých záměrů/ vůle/ akcí!

 

ŘÍKEJTE SI AFIRMACI: _VYVOLÁVÁM SVÉ ANDĚLSKÉ RODNÉ PRÁVO A SVÉ SPOJENÍ  SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ A SVOU RODINOU DUŠÍ. ŽÁDÁM, ABYCH BYL(A) V SOULADU S MISTRY A BYTOSTMI SVĚTLA SE KTERÝMI MÁM ROZMLOUVAT A ABYCH ZÍSKAL(A) PŘÍSTUP A PŘEDÁVAL(A) VESMÍRNOU MOUDROST A PRAVDU, KTERÉ MÁM DO SEBE ZAČLENIT A SDÍLET TADY A TEĎ, VYVOLÁVÁM SVÉ MISTROVSTVÍ SEBE A PŘÍSLUŠNÉ KVALITY, DARY, CTNOSTI A ZNAKY SVÉHO ANDĚLSKÉHO JÁ, PŘEJU SI BÝT ŽIJÍCÍM ZOSOBNĚNÝM PŘÍKLADEM LÁSKY, HARMONIE, HOJNOSTI A RADOSTI.

JÁ JSEM ANDĚLSKÁ LÁSKA, JÁ JSEM ANDĚLSKÉ SVĚTLO; JÁ JSEM ANDĚLSKÁ VŮLE A JÁ JSEM ANDĚLSKÁ MOUDROST V AKCI.

 

A TAK SE STAŇ! TAK TO JE! JÁ JSEM TEN/TA, KTERÝ/Á JSEM“

 

Nakonec něco velmi důležitého, vždy udržujte přístup vděčnosti ke všem věcem, velkým i malým. Neustálý stav poděkování vznikající uvnitř Svatého Srdce umocní a rozšíří vaši schopnost spolutvořit v souladu s Andělským Plánem pro nejvyšší dobro všech.

 

Jak máte používat tento dar, který je pokladem větším, než si dovedete představit? Jaká jsou vaše největší přání? Jaké bude dědictví, které předáte světu a lidstvu? Dosáhněte hvězd, milovaní přátelé, protože neexistují žádná omezení toho, co můžete zhmotnit a sdílet, když jsou vaše přání v harmonii s Duchem.

 

Věčnou lásku a andělská požehnání, Ronna.

 

NEJVĚTŠÍ DAR

 

_AŤ VÁS VAŠE DUŠE VEDE SVĚTLEM

PO VAŠÍ POZEMSKÉ CESTĚ,

KDYŽ SE NOŘÍTE DO ZÁZRAKŮ ŽIVOTA.

AŤ VAŠE SRDCE PŘETÉKÁ RADOSTÍ

A INSPIRACÍ, KDYŽ SDÍLÍTE

SVÉ ZVLÁŠTNÍ DARY.

AŤ JE VAŠE CESTA NAPLNĚNA

 

POTĚŠENÍM A RADOSTÍ A POPRÁŠENA ZÁZRAKY.

AŤ NAJDETE MÍR A TRVALÉ POTĚŠENÍ

VE VŠECH VĚCECH, VELKÝCH I MALÝCH.

AŤ TO, CO HLEDÁTE

PŘINESE NEJDRAHOCENĚJŠÍ DAR ZE VŠECH DARŮ;

MOUDROST, SOUCIT, HARMONII

A HOJNOST, ALE NEJVÍC ZE VŠEHO,

AŤ MILUJETE A JSTE MILOVÁNI.“

 

RONNA

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

 

PLEJÁDSKÉ SVĚTELNÉ ENERGIE
přijala Pleja Světlo Krystal, 10.8. 2014

 

 

 

Hvězdy předurčují život člověka a projevují se svým Světlem a jemnohmotným působením v jeho vědomí. Z pohledu astrologie je proto zásadní ve vašem životě postavení hvězd v době narození a jejich konstelace během života, na to, co se v životě děje. Aby bylo u vás více toho radostného, přicházejí k vám vždy na pomoc vibrace hvězd a souhvězdí.

 

Hvězdy jsou vědomé bytosti, jsou jiného fyzického vyjádření, než- li vy naši drazí. Nesou si také svou vibraci, tak jako i souhvězdí a jiné energie ve Vesmíru. Souhvězdí je směsice vědomí – vibrací, které vám napomáhají uskutečnit pozitivní změny.

 

Také i buňka je vědomá bytost. Vaše fyzické tělo se skládá z buněk, jež jsou samostatnými bytostmi. Dá se tedy říct, že vaše lidské tělo je Vesmírem - mikrokosmem, plné inteligentních tvorů - buněk, které mezi sebou komunikují a reagují jako jeden celek. Zrcadlí se ve vás obrovský Vesmír - makrokosmu.

 

Vesmír je tedy možné považovat za jedno velké tělo, jež reaguje stejně. Vy - vaše těla, se nachází přímo ve velkém těle - Vesmíru, podobně jako vaše buňky.

 

Transformací neprocházíte jenom vy, vaše Vědomí, fyzické tělo - buňky, ale také vaše Země, vaše Slunce - Hvězda. Změny se dotknou vašeho celého okolního Vesmíru.

 

Planeta Země je také živoucí bytost, která má své Vědomí. Když mezi sebou komunikujete pozitivně a stejně tak přistupujete k Zemi, je pak zdravá a silná. Ocitáte se na Zemi v určité vibraci, prožíváte radost i smutek, ale i vibraci stromů, květin, zvuku, zpěvu ptáků, tóny barev a jiných energií ve hmotě třetí hustoty.

 

Přišli jste si nejen pro cenné zkušenosti, různé prožitky, pocítit to rozličné spektrum všech emocí, ale především transformovat své vědomí - kolektivní vědomí, aby se transformoval i okolní Vesmír. Nabízí se vám, nová, jemnější zkušenost, pocítit vibrace Vesmíru - Hvězd, souhvězdí a Galaxií.

 

Ze souhvězdí Plejád, již určitou dobu vstupujeme do vašich energií a máte možnost pocítit naše vysoké vibrace - lásky a hlubokých pravd. A to je vskutku nádherná nabídka co říkáte?

 

Budeme k vám teď často takto vstupovat, abychom posílili vaše vědomí. Plejádské světelné energie harmonizují a podporují vaši duševní sílu, odhodlanost, intuici, soudružnost, tvořivost, společenství. Dodávají pocit naplnění, bezpečí a jistoty. Jsou to energie Kristova vědomí.

 

Po celou dobu vás láskyplně probouzíme k transformaci vašeho vědomí, abyste se jako kolektiv poté také transformovali. Jak námi bylo již zmiňováno, naše vysoké vibrace pocítíte jen svým otevřeným srdcem. Otevřené srdce, které bije pro Jednotu. Buďte jednotní přátelé.

 

Milujeme vás..

 

S láskyplnými pozdravy k vám Plejáďané = Hvězda Maia

 

Tento channeling je možné dále šířit pouze s celým textem a s odkazem na zdroj https://www.facebook.com/pleja.kristal

 

 

 

Horoskop na období od 11. 8. – 21. 8. 2014
Přestaňte hledat lásku u lidí a nalézejte ji u Božské Matky

 

Do 14. 8. působí Osud, aby se šlo správnou cestou, zviditelňují se programy ega, abychom je mohli vidět a rozpustit. Zároveň prozřetelnost působí silnou silou darů, když jste hluboce oddáni vyššímu. Prozření. Viz předešlý horoskop.

Od 14. 8. se tato energie uvolňuje. 12. 8. Venuše vstupuje do znamení Lva a vytváří konjunkci s Jupiterem. Láska se spojuje s moudrostí, procítěnou v srdci. Přichází léčení skrze lásku. Hojnost, naděje a štěstí se otevírá. Odpuštění především sám sobě.

Přichází na Zem hodně pomoci Boží Matky, stačí se otevřít této energii a projde energie – laskavou péčí a něhou budou zahojeny rány. Světelné bytosti vyslány Boží Matkou přijdou k tomu, kdo je otevřený, přijímající a v důvěře. Jak mohu cítit lásku, když odmítám, kopu kolem sebe, strachuji se, vzdoruji a nepřijímám?

Když chcete dojít k osvícení, k osvobození, „musíte“ pochopit – přijmout – odevzdat se matce.

Pokud neprojdete odevzdáním se ženské energii Matky,  nemůžete dojít k celistvosti a být naplněni láskou a harmonií.

Možná namítnete: ,,Jak se ale energii Božské Matky otevřít?“

Omraam: ,,To je prosté, musíte milovat. Když milujete, vytvoří se ve vás harmonie, čímž se otevřou brány a okna a všechna nebeská požehnání do vás vejdou. Ve skutečnosti existují dvě metody pro práci na harmonii. Tou první je myšlenka. Představujete si, že se harmonizujete se všemi bytostmi, které vás obklopují. Druhou metodou je láska. První metoda je dobrá, ale není tak rychlá a účinná. Je k tomu zapotřebí mnoho let, abychom došli k myšlení, že jsme v harmonii se všemi tvory. Kdežto s láskou se harmonie dostaví okamžitě. Jenom řeknete: ,,Miluji vás“, a je to, soulad je tam hned.

Harmonizovat se, to znamená se usmívat, dívat se s láskou, zahrnovat vše láskou, všechny světelné bytosti a říkat jim: ,,Ó, vy obyvatelé nekonečna, miluji vás, rozumím vám, jsem s vámi v harmonii.“ Ještě nemáte tušení, co všechno se dá díky lásce dělat. Spokojujete se s tím, že ji dáváte několika bytostem na zemi a samozřejmě je to správné, můžete posílat myšlenky, pocity, úsměvy lidem, ale je to moc málo a ani není jisté, že z toho budete mít prospěch. Zatímco když pošlete vaši lásku vznešeným bytostem, tak tam, kde by nikdo neřekl, že tam bylo vůbec něco vysláno, ji bytosti zachytí, radují se z ní a stonásobně ji vracejí. To jsou ty pravé prožitky, to je to pravé propojení, spojení s vesmírnou Duší.“

Z knihy: Cesta ticha, Harmonie, podmínka vnitřního ticha.

Máte možnost načerpat dostatek energie, harmonie a lásky před dalším náročným obdobím, které nás následně čeká.

S láskou Petra Nel

https://www.astrologiepetranel.cz/category/horoskop/

 

 

 

Studie dokládá, že až 95% lidí se skutečně chová jako ovce

Mike Budrant

 

 

Vědci z university v Leedsu prováděli průzkum, který potvrdil naši tendenci jednat jako ovce, když bezděčně následujeme dav, jako bychom ani neměli svou vlastní uvažující mysl. I když se takovéto tendence možná projevují jen v určitých situacích, jako je třeba usměrňování proudů chodců v přelidněných místech, nestaví lidstvo do nijak příznivého světla.

 

Průzkum dokázal, že už menšina pouhých 5% jedinců může ovlivňovat směr proudícího davu – zbývajících 95% je následují, aniž by si uvědomovali, co se děje.

 

V rámci zmíněného průzkumu pod vedením prof. Krause a PhD. Dyera prováděli vědci série experimentů, při kterých skupiny dobrovolníků kráčely náhodným směrem po velké hale. Uvnitř skupiny vždy pár jedinců dostávalo instrukce, kterým směrem se má kráčet. Účastníkům experimentů nebylo povoleno vzájemně komunikovat ani kohokoliv jiného vědomě ovlivňovat.

 

Ve všech případech se došlo k závěru, že informovaní jedinci byli následováni ostatními v davu, přičemž se vytvářela formace zástupu (nebo stáda ovcí – záleží čemu dáte přednost).

 

„Každý jsme se už ocitl v situaci, kdy jsme byli strženi davem,“ vysvětluje prof. Krause. „Co je ale na tomto průzkumu zajímavé, je skutečnost, že účastníci našich experimentů se rozhodovali stejně i navzdory skutečnosti, že neměli povoleno mezi sebou komunikovat nebo gestikulovat. Ve většině případů si lidé ani nevšimli, že vlastně byli vedeni někým jiným.“

 

Je to děsivé. Jsme až takové ovce, že dovolujeme několika málo „informovaným“ jedincům, aby nás vedli, aniž bychom věděli, co se vlastně děje? Je to smutné, ale dává to smysl. Kolik z nás se nechává napalovat podvody všeho druhu jen proto, že pochází od přítele nebo z „dobře informovaného“ zdroje, z různých pyramidových akcí nebo náboženských hoaxů či z politických kamufláží! Vypadá to, že jsme schopni uvěřit skoro všemu nebo případně slepě tolerovat každé poselství, které pochází z prostředí s dostatečnou důvěryhodností.

 

Jak být sám sebou

 

Je několik věcí, které můžete udělat nejen proto, abyste nežili jako ovce, ale abyste se mohli těšit z plného, prosperujícího a vzrušujícího života. Následuje několik základních pravidel, které většina lidí z davu zpravidla přehlíží.

 

Stanovte si, čeho chcete v životě dosáhnout. Za svých více než 25 let praxe s vyučováním metody NLP (Neuro Linguistic Programming) jsem se tázal už tisíců lidí, co vlastně chtějí. A byl jsem vždy překvapen, jak neuvěřitelně nízké procento lidí dokáže dát na tuto otázku odpověď. Jaké jsou vaše prvořadé cíle? Kterým směrem se ubíráte? Kam se chcete dostat během příštích pěti let? Nejčastější odpověď však vždy bývá: já vlastně nevím. Uvidíme, jak to dopadne. Snad jen každý desátý jedinec s určitostí a konkrétností odpoví v následujícím duchu:

 

Moje tři nejvyšší cíle jsou právě teď tyto...

 

V průběhu příštích pěti let bude můj život úplně jiný v těchto ohledech...

Nejdůležitější překážky na mé cestě jsou tyto...

Dovednosti, ve kterých se potřebuji zdokonalit, abych dosáhl svých cílů, jsou tyto...

 

Nikdo nedokáže přesně předpovídat budoucnost, ale některé věci nám mohou být užitečnější, než jen pouhé očekávání budoucnosti s přístupem „uvidíme, jak bude“. Pokud si své cíle nestanovíte sami, pak to bude vaše rodina, přátelé, komunita nebo kulturní prostředí, kteří to udělají za vás (ať už vědomě či nevědomky). Tomu se říká také status-quo. Nebývá přitom nijak překvapivé, že status-quo nikoho příliš neinspiruje.

 

Naučte se provádět vědomá a úplná rozhodnutí. Velmi mnoho našich rozhodnutí nebývá dobře zváženo. Při uplatnění metod NLP se učíme, že rozhodnutí a motivace bývají tvořena z vizuálních, sluchových a kinestetických komponent. Tyto jsou stavebními kostkami mentálních procesů. Ze špatného, impulzivního nebo politováníhodného rozhodování ale nemůžeme mít žádný prospěch. Impulzivně se rozhodujeme, když nemluvíme o svých záležitostech (chybí sluchová složka). Emotivně se rozhodujeme, pokud neuvažujeme o dalších možnostech (chybí vizuální i sluchová stránka). Nebo se necháváme polapit mentálními smyčkami, které nemají konec (nekonečné vnitřní promluvy bez podnětů k jednání).

 

Ve všech zmiňovaných případech kvůli scházejícímu základu vlastních pevných záměrů míváme sklony podřizovat se rozmarům jiných lidí. Pokud nám schází schopnost diskutovat a analyzovat svá rozhodnutí, můžeme pak přijímat analýzy někoho jiného jako doktríny. Pokud míváme sklony k emocionálnímu rozhodování, můžeme se stát kořistí kohokoliv, kdo v nás umí vyvolat takové emoce. Když nedokážeme vytvořit myšlenky, které dotváří náš pocit jistoty, děláme možná totéž co jiní lidé, kteří se chtějí nějak vymanit z nekonečné vnitřní smyčky.

 

Fascinující je to, jak v našem vzdělávacím systému nedokážeme učit způsobům, jak si stanovovat své cíle nebo dělat rozhodnutí. Tyto věci přitom tvoří základ opravdového charakteru a individuality – a také nás chrání před závislostí na myšlenkách nebo názorech druhých lidí.

 

Provádějte svá rozhodnutí se všemi stavebními kameny pohromadě a s jasným seznamem cílů, které máte ve své mysli. To vás udrží mimo sféru ovčího stáda.

 

Neberte mě ale doslovně. Důkladně o tom přemýšlejte.

 

Zdroj: https://www.naturalmagic.cz/psychika-pul-zdravi/61-studie-doklada-ze-az-95-lidi-se-skutecne-chova-jako-ovce

 

 

 

 

Již 100 let se zabíjíme díky stejným lidem. Kdy nám to konečně dojde?

Ladislav Kašuka

 

Před 100 lety vypukla první světová válka (28.7.1914 – 11.11.1918).

 

Tato válka byla důsledkem dlouhodobého imperiálního soupeření světových mocností o ekonomický prostor, vliv a kolonie (ve své základní podstatě se tedy nelišila od těch budoucích). Byla vedena mezi tzv. Ústředními mocnostmi, které představovali Německé císařství, Rakousko Uhersko, Osmanská říše a Bulharsko na straně jedné a mocnostmi tzv. Dohody, což byli Francie, Velká Británie, Itálie, Carské Rusko, USA, Japonsko, Belgie, Rumunsko, Řecko, Portugalsko a Černá Hora na straně druhé [...]

 

Tato válka si vyžádala cca 9 911 000 mrtvých (také, což se málokdy uvádí cca 7 750 000 pohřešovaných, tedy se vší pravděpodobností také mrtvých, jen roztrhaných, nebo znetvořených tak, že jejich těla se buď nikdy nenašla, nebo nešla identifikovat).

 

Celkem tedy zřejmě přišlo úplně zbytečně o život, nebo jinak řečeno navždy zmizelo cca 17 661 000 lidí v důsledku soupeření kapitalistických států a jejich představitelů o dominanci jedněch nad druhými.

 

Tyto údaje nejsou žádnou novinkou, většina lidí je zná a lidská lhostejnost nad tím co bylo, ale již není, je nezměrná. Málokdo se zamyslí nad tím, co k této válce vedlo, jaký panoval v zemích, které je rozpoutaly, politický systém, nebo kdo za tím vším stál a měl z této války prospěch a zisk.

 

To, že válka nakonec skončila vítězstvím států Dohody, ví také téměř každý. Že skutečnými vítězi však byli nadnárodní korporace a bohatí průmyslníci, si však již odvodí málokdo.

 

Vlastníci velkých zbrojovek, továren na textil a dolů totiž měli obrovské zisky, lhostejno na jaké straně a v kterých zemích se v této válce nacházeli.

 

Tyto podniky, které v různých ve válce znepřátelených státech tolik vydělávaly na lidském utrpení a smrti, spolu totiž spolupracovaly (mnohdy měly dokonce stejné majitele, nebo patřily rozvětveným průmyslnickým rodinám, žijícím v několika zemích), a měly mezi sebou tajné kartelové dohody.

 

Díky těmto dohodám umřelo ještě mnohem více lidí, než bylo nutné, protože tito lidé záměrně prodlužovali válku za účelem zisku.

 

Pro ještě větší zbohatnutí, již tak velmi bohatých lidí, tedy umírali obyčejní poctiví pracující, kteří byli nahnáni do války jako zvěř, jako pouhé položky a čísla v nestvůrném krvavém kšeftu tehdy právě vznikajících nadnárodních korporací.

 

Dejme si sem teď jeden konkrétní případ:

 

Doly na železnou rudu potřebnou na výrobu zbraní a střeliva, se tehdy nacházeli v Briey-Thionville na hranicích Německa, Francie a Lucemburska.

 

Vlastnila je Německo-Francouzská rodina Wendelů. Na začátku války ovládala doly Francie. Tato pánev představovala v roce 1914 místo, odkud pocházela velká část evropské produkce železné rudy. Její obsazení Německými vojsky znamenalo, že státy tzv. Ústředních mocností budou mít dost rudy na vedení války, přesto se tomu Francie nesnažila zabránit.

 

Francouzský generál Verraux po válce prohlásil, že dostal těsně před válkou v zapečetěné obálce rozkazy, které mu v případě mobilizace a vypuknutí války přikazovaly vydat doly bez odporu Němcům, (což mělo prodloužit válku a přinést tak zisky výrobcům děl a dalším průmyslníkům vydělávajícím na smrti a utrpení lidí).

 

V průběhu samotné války pak ředitel dolů poslal tajně dopis francouzskému senátoru Bérengeru, kde ho nabádal k akci, protože pokud by Francouzi doly znovu obsadili, Němcům by zbyla jen malá zásoba méně kvalitní rudy z Pruska (zbrojní výroba Německa by se téměř zastavila a Němci by nemohli dále vést válku).

 

Francouzský štáb i prezident byli o těchto skutečnostech informováni, přesto odmítli jakoukoli ofenzívu mířenou na tyto doly. Dokonce zakázali jakékoli bombardování těchto dolů, nebo vlaků s rudou směřujících z této oblasti do Německa!!!

 

Několik odvážných francouzských letců tyto příkazy neuposlechlo a pár bomb v této oblasti shodilo, za což byli přísně potrestáni. Lze s jistotou říci, že nebýt těchto tajných dohod mezi průmyslovými kartely a podplacenými politiky, skončila by válka mnohem dříve a ztráty na životech by byli mnohem menší.

 

Každá smrt vojáka, nebo civilisty kulkou, nebo dělostřeleckým nábojem z německých zbraní, vyrobeným z rudy vytěžené v těchto dolech, padá na vlastníky dolů, průmyslníky a úplatné politiky, kteří takto vydělávali krvavé peníze bez ohledu na lidské životy.

 

Toto je však pouze jeden příklad z mnoha. Od té doby na základě podobných dohod mezi oligarchy, bankéři a korporacemi zemřelo mnoho milionů dalších nevinných lidí.

 

Co je na celé věci snad úplně nejhorší, je, že jména těch oligarchů vlastnících tyto nadnárodní korporace a banky jsou pořád stejná.

 

Copak se lidé nikdy nepoučí a budou pořád ochotně nastavovat své krky a umírat jen proto, že se některá z těchto mocných rodin náhodou nepohodne s druhou?

 

Jediná válka, která by měla v dnešní době smysl, by byla taková, která by byla vedena k vybudování nezávislé národní ekonomiky a anulování vlivu těchto v drahých oblecích se naparujících vrahů, kteří jsou ve skutečnosti zodpovědní za 99% bídy a utrpení na celém světě.

 

Zdroj: https://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1534-jiz-100-let-se-zabijime-diky-stejnym-lidem-kdy-nam-to-konecne-dojde

 

—————

Zpět