Milí přátelé - 17.5.2013

17.05.2013 08:15

 

Milí přátelé,

v prvé řadě informace k technické kvalitě mailů. Podnikl jsem různé kroky k tomu, aby se nedělo, to "zkracování" textu. Věřím, že dnes Vám mail přijde všem v pořádku. No, nicméně, pro jistotu, ještě i dnes kopie průvodního textu je v příloze. Nebudete-li vidět podpis, víte, že to bylo nějak zkráceno, je třeba jít do kopie v příloze. Opět na konci. A dejte mi vědět, že to bylo zase "oříznuté".

Dnes posílám nové, úžasné poselství Matky Země, které převzala Pamela Kribbe a které má název "Spiritualita Země". Matka Země hovoří jednak o tom poutu, které mezi námi existuje a dále pak, jako hlavní téma otázku  proč jsme na sebe vzali tuto roli, život ve fyzickém těle  Co se tím přihodilo - došlo k zastření toho kým jsme. A dále se pak pokračuje v rozebírání aspektů hledání sebe sama, toho kým jsme, hledání Domova apod. V té souvislosti hovoří o významu našeho těla, našich pocitů a emocí.

Zajímavé sdělení předal Kryon Barbaře Bessen. Má název "Tvé mistrovství je teď!". Je to o růstu, poznávání, způsobech, o současné potřebě spojovat se se svým Vyšším Já, o pozorování světa skrze sebe, skrze spojení s Vyšším Já, tak aby k nám přicházely poznatky vnitřní cestou a abychom se nenechali manipulovat z vnějšku dodávanými "pravdami".

Jennifer Hoffman tento týden přináší zajímavý článek pro současnou dobu. Má název "Deset příznaků, že jste na konci své energetické cesty".  V tomto případě ani není nutné k tomuto článku uvádět něco bližšího pro zorientování. Název je dosti výmluvný.  

A další část mailu je věnovaná rakovině. V posledních několika dnech se nám informačními médii prohnala smršť zpráv (a masáže) k rakovině v rámci pro-alopatické medicínské kampaně kolem rozhodnutí americké herečky Angeliny Jolie (k tomu pak níže).

Rád bych Vás seznámil s případem jiného Američana, který nebyl "ovčan", měl dostatek síly a odvahy a rozhodl se léčit se sám. Předesílám, že mu byl diagnostikován rakovinný nádor tlustého střeva ve 3. stadiu. Další podrobnosti k popisu nádoru, vývoje případu, chování lékařů až po jeho současné osobní vyjádření si přečtěte v krátkém článku (1 stránka) s názvem "Muž, který se sám zbavil rakoviny a lékaři ho označili za blázna".

Pak, podívejte se na krátký dokumentární film o případu vyléčení muže z rakoviny kůže v pokročilém stadiu tady u nás, v ČR, v Liberci. Jeho případ byl v roce 2000 prezentován v reportáži na ČT 2. Podívejte se tedy na video, které před pár lety pro ČT natočil V. Poltikovič s názvem "Zpověď muže, který se zázračně vyléčil z rakoviny"

A dále pak uvádím ještě jeden článek, který je ale trochu odlišný. Článek z amerického webu, kde se autor, MIke Adams, vyjadřuje k případu Angeliny Jolie. Nechci tím v žádném případě zpochybnit její právo a svobodnou vůli se jakkoliv rozhodnout, co se týká přístupů a postupů vůči svému tělu a svému fyzickému zdraví. K tomu se tím zveřejňovaným článkem nevyjadřuji. Nemám právo ji de facto soudit.
Ale, mohu se vyjádřit k principu samotnému, jak je to nyní prezentováno a využíváno. K jejímu vystoupení apelující na další ženy. A chci říct, že celý tento operativní zákrok a jeho mediální využití je jen jeden další smutný případ zneužití tzv. celebrity k prosazování zájmů, jak já to nazývám, finančního zdravotnictví tj. zdravotnictví, které nesleduje zájem pacienta, ale zájem sebe sama, svého zisku. Není to její vítězství nad sebou a nad možností onemocnět rakovinou, ale je to vítězství té celé zatímní farmaceuticko-zdravotnické mašinerie požírající své klienty za účelem svého zisku. Provádět apologetiku kroku a zákroku, založeného na strachu, iluzi, že by mohla snad, možná, s takovou nebo onakou pravděpodobností nastat rakovina a ne na faktu a situaci vyvinutého nádoru, což je zásadně jiná situace a jistě velmi psychicky náročná, mohou skutečně jen strůjci nebo posluhovači toho obludného systému, který jak mnozí my, laici již vědomě kritizujeme, nemluvě o mnoha našich lékařích, kteří již na to také přišli. Jako např. Dr. Hnízdil, Dr. Lebenhart a další. Je jich již dost a ne všichni jsou mediálně známí.Takže si můžete, chcete-li přečíst článek s názvem "Angelina Jolie inspiruje ženy k sebemrzačení oslavou perverzní dvojité mastektomie".

Již jsem to chtěl odeslat, když mi přišel článek dost k věci, který jsem se rozhodl ještě přidat. Autorkou je britská vědkyně, lékařka, která se i zabývala výzkumem rakoviny a která jednak onemocněla rakovinou prsu a která se posléze k překvapení všech, uzdravila. Nádor zcela zmizel. A to na podkladě změny životosprávy, jinak na podkladě jejího a jejího manžela  "objevu" . Článek má název "PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu".

A na závěr, abych mail po tomto těžkém tématu trochu odlehčil přidávám odkaz na video záznam vystoupení jihokorejského kouzelníka v pořadu francouzské televize. Úžasné.

Přeji všem pohodu a mír v životě
Láďa

 

 

 

Spiritualita Země
Země prostřednictvím Pamely  
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, já jsem hlas Země. Všechny vás s velkým potěšením zdravím! Jsem zde s vámi, uvnitř vás, a ve všem, co vás obklopuje a to mezi námi vytváří hluboké pouto. Pomáhám vám vyjádřit vaši duši prostřednictvím vašeho těla, skrze hmotu. Společně ztvárňujeme tanec, tanec Nebe a Země, tanec duše a těla. Přesto se tento tanec pro mnohé stal bojem, lopotnou námahou. Bytí člověkem se stalo bojem o přežití a to ve mě budí zármutek. Ve mě je hluboká touha přijmout vás a hrát spolu s vámi v tomto krátkém životě na Zemi. Tančit, radovat se a zcela vpustit do vašeho vědomí, kým v samotném jádru jste: jste hvězdou Světla – božským bytím, které je zde, aby přijalo dobrodružství inkarnace.

Sestoupili jste do mé sféry a vzali na sebe tělo z masa a kostí. Proč jste tak učinili? Jaká je důležitost, význam tohoto dobrodružství? Děláte tak z lásky. Z lásky jste se narodili z lůna Boha, odkud jste se vydali na dlouhou cestu – vy jako jedinečná duše, abyste objevili a zakusili stvoření, které oplývá potenciálem. Zvolili jste si přijít na Zemi na tuto dlouhou výpravu a znovu roznítit své Světlo. Právě na této planetě, na mě, na Zemi, je v činnosti spousta různých vlivů, včetně těch, které vás odrazují. Právě zde na Zemi je mnoho protichůdných sil – Temnota a Světlo, život a smrt, atd. – hrajících svou roli v ohromné „hře“ života. Vzpomínka na to, kým doopravdy jste, kým jste byli, když jste se zrodili ze sféry Božství, je touto „hrou“ zastřena. Tím, že jste se stali člověkem, jste se po cestě ztratili.

V této době může být v srdcích lidí pociťováno volání. Existuje upřímná touha nalézt hluboko uvnitř sebe to, kým jste bez určování vnějšími vlivy, bez manipulace zvnějšku. Touha navrátit se k samotnému jádru své bytosti: duši, hvězdě Světla.

Ráda bych vám pověděla něco o dobrodružství, které na mě, na Zemi, podnikáte. Právě díky vzájemnému působení se mnou se rozvíjíte a nalézáte sami sebe. Jste tady a teď, jste lidskou bytostí, a umění žití na Zemi je dovolit energii své duše, aby zcela proudila do vaší lidské podstaty, abyste svou duši na Zemi zcela přijali. V minulosti jste byli učeni, že duše je něco vyššího a že jí můžete dosáhnout jen tím, že potlačíte svou lidskou přirozenost. V minulosti bylo učiněno mnoho velmi přísných úsudků o pozemské lidské přirozenosti. Právě kvůli náboženství a duchovním tradicím, které mluví a učí o duši, se lidé odcizili své přirozenosti: svým touhám, vášním a touhám sexuálním.

Kolik existuje výhrad a úsudků, které jsou směřovány proti lidské přirozenosti? Vám jako duši byl dán úžasný nástroj, ve kterém máte jako lidské bytosti žít: je to vaše tělo s jeho spontánními přirozenými emocemi. Co se stane, když jste od mládí učeni tomu, že byste tomuto nástroji neměli důvěřovat, že byste se měli spíše podřídit zásadám a principům, které získáte zvenčí: prostřednictvím výchovy vaší rodiny, ve škole či kostele nebo vaší kulturou? Kořeny těchto tradic se rozšiřují hluboko do mnoha lidí, i když se domnívají, že už v ně nevěří. Stále v nich zůstává negativní soud ohledně své vlastní přirozené lidskosti.

To, co se odehrává, je, že mnoho lidí se odcizuje svým nejhlubším emocím, tužbám a pocitům. Vidím v lidech osamělost, odloučení a hluboký stesk po domově, aniž by tušili, odkud tento stesk vychází. Je zde nostalgická touha po rovnováze a harmonii, kdy jste schopni být v klidu sami sebou, spontánně, stejně jako dítě. V každém z vás žije tato touha – tento stesk po domově – a zároveň jste odloučeni od nejzpůsobilejšího nástroje, který máte: od vašeho těla s jeho pocity a prvotní přirozeností. Je to ta část, o které bych ráda hovořila. Je to ta část, která vám ukazuje cestu – cestu zpět Domů, kde Domov odpovídá tomu, kým jste, a pocitům jednoty. Přijměte, kdo jste – milujte se! – tím, že tak činíte, šíříte lásku a harmonii kolem sebe – tak jednoduché to je.

Povzbuzuji vás, abyste zakusili proudící přirozenost své duše. Mnoho z vás touží spojit se se svou duší, toužíte po tom, moci žít na Zemi s radostí a vášní. Je to případ mnoha z vás, že nejprve se probudí proud vaší duše prostřednictvím hlavy. Hledáte větší smysl v tom, co vidíte a zažíváte kolem sebe a právě prostřednictvím hlavy se seznamujete s novými nápady. Poté následuje průlom do vašeho srdce a pocitů, kde se seznámíte se Světlem své duše na hlubší úrovni. Vaše duše vás žádá, abyste prozkoumali vše, co se zdá být samozřejmé, a výsledkem je možná to, že se věci obrátí vzhůru nohama. Vnímejte, zda dokážete ve svém srdci prožít otevření k proudu své duše, která k vám chce přijít blíž. Nepovzbuzujte jen hlavu, otevřete i své srdce. Právě prostřednictvím těla zažíváte proud duše.

Nechejte tyto touhy klesat ještě dál – do vašeho břicha. Břicho je sídlem vašich emocí a pocitů. Duše se může skutečně zakotvit a opravdu vyvíjet a účastnit se života na Zemi jedině tehdy, když může protékat vašim břichem. Přijít Domů k sobě znamená, že umožníte proudu své duše, aby se usídlil plně ve vašem celém těle a zvláště ve vašem břiše.

Představte si na chvíli dítě sedící v oblasti vašeho břicha. Toto dítě je symbolem vaší původní přirozenosti a emocí, kdy nejste ovlivněni tím, co jste se naučili. Kdysi jste byli bezstarostným a šťastným dítětem, a toto dítě nese onu prapůvodní část vaší duše. Pozorujte, zda nacházíte toto dítě sedící ve vašem břiše. Jak vypadá? Je šťastné a radostné nebo smutné a ustrašené? Cítí se třeba nepochopené, roztrpčené nebo rozhněvané? Zde v oné nejlidštější části vás samých, v tomto lidském dítěti, leží klíč k vašemu Domovu. Pohleďte na toto dítě, spojte se s ním a natáhněte k němu ruku. Zeptejte se ho: „Co potřebuješ, abys mohlo být uvolněné? Co si přeješ, tady a teď, v tomto okamžiku? Dovol si být spatřeno – dodávám ti k tomu odvahu.“ Vezměte toto dítě za ruku a obejměte ho. Chce být vaše a chce, abyste o něj pečovali.

Nyní pohleďte na problém nebo otázku, se kterou se potýkáte v každodenním životě. Vždy je tu něco, s čím se potýkáte nebo za co bojujete! Tyto boje nastávají často proto, že příliš přemýšlíte: děláte si starosti s tím, co byste měli dělat a jak byste měli přijít na nějaké řešení, může zde být i vytrvalé hodnocení sebe sama. Chcete v sobě a ve svém životě něco změnit a často neuspějete. Tím, že o problému příliš přemýšlíte, zdá se, že neexistuje cesta ven – spíše se zamotáváte do těsné smyčky. Přemýšlení vám nenabízí cestu ven, protože proces přemýšlení je často krmen myšlenkami mimo vlastní já.

Obraťte se k dítěti uvnitř. Jak dítě tento problém prožívá? Jaké jsou v něm nebo v ní emoce. Co od vás toto dítě nyní potřebuje? Dopřejte si čas, prostor a ticho, abyste se setkali s touto částí sebe sama.

Mnoho z vás věnuje tolik pozornosti věcem kolem, že existuje jen málo času nebo prostoru setkat se s vnitřním dítětem uvnitř sebe sama – avšak tam leží klíč k přeměně. Obvykle, když se s vámi snaží vnitřní dítě spojit prostřednictvím svého hněvu, smutku nebo osamělosti, se nic nezmění, protože si nejste vědomi zdroje těchto emocí. Jen tehdy, když si uvědomíte své nejhlubší emoce a jejich zdroj, symbolizovaný tímto dítětem, můžete sebe sama lépe pochopit a důvěřovat si.

Mnoho z vás hluboko uvnitř cítí pocit, že je na špatném místě a že je bez domova, hledáte mimo sebe dočasné řešení a úlevu od své bolesti. Nikdo nechce zažívat bolest opuštění a pocit, že je ztracen! Chcete, aby tato bolest odešla a díky této bolesti se obracíte k vnějším věcem: k podnětům, povzbuzením, rozptýlením, vztahům nebo situacím, které ve vás tento nedostatek vyplňují, i přesto, že je tato úleva pouze dočasná. Buďte k sobě upřímní a pozorujte, jak často tak činíte. Mějte však také soucit pro tento impuls ve vás, který stále hledá, i když vás vždy táhne ze středu a jde ven, snažte se porozumět, proč se tato reakce odehrává. V duši lidských bytostí existuje bolest a je velmi těžké této bolesti naplno čelit. Domníváte se, že kdybyste tam šli, bylo by to, jako když padáte do bezedné, černé jámy. Může se zdát, že je snadné obrátit se k dítěti, které žije uvnitř vašeho břicha, ale tak jednoduché to není. Vyžaduje to absolutní upřímnost a propuštění vnějšího světa jako řešení vašich problémů.

Konečný Návrat k sobě je něco, co se odehrává uvnitř. Znamená říci absolutní „Ano“ všemu, čím jste. Nikoli jen tomu, co má úspěch venku nebo co ve vašem životě vyvolává jistotu a bezpečí. Znamená to otočit se také dovnitř k temným částem: k bolesti, osamělosti, neznalosti a nepochopení. Přijmout tyto skryté části vyžaduje odvahu a odhodlání. To je to, po čem toužíte a co po vás žádá vaše duše. Proč po tom vaše duše touží? Protože jen tím, že se podíváte na svůj stesk po domově a na svou nejhlubší bolest, se může duše skutečně rozzářit zevnitř.

Mnoho lidí je dnes fascinováno spiritualitou a hledají smysl života. Velmi často vidíte, že to začíná v hlavě čtením knih a výměnou nových myšlenek, časem se však začne otevírat i srdce. Ale pak chce duše klesat ještě hlouběji – do břicha – a tam se setkáváte se vzdorem svých nejtěžších částí sebe sama. S částmi, které byly jako lidská bytost, nebo jako dítě, nebo ve vašem mládí, nebo možná i mnohem dál v minulých životech, hluboce zraněny. Cesta do duše dosahuje dál a hlouběji, přesto je řešení nablízku. Ve skutečnosti vám odpověď na vaši touhu po Domově leží přímo u nohou, jak tomu vždy bývá.

Ve spojení s vašim pozemským lidstvím a emocemi, i kdyby byly omezené nebo blokované, leží možnost návratu k tomu, co nazývám Ráj. V Bibli je starý příběh, který říká lidem, že byli vyhnáni z Rajské Zahrady. Rajská Zahrada neboli Ráj byla ve svém nejčistším stavu pozemské povahy: svobodná, divoká a zelená a stejně tak i lidé: svobodní a lehce sami sebou. Pak přišel v jisté chvíli rozsudek – mohli bychom říci temnota – o odvržení z bezpodmínečného pocitu lásky, z lehkého následování své vlastní přirozenosti.

Kde je tedy Rajská Zahrada? Byla někdy zde na Zemi? Pravím vám, Rajská Zahrada leží jako příslib ve všech vašich srdcích. Je záměrem v těchto těžkých časech, abyste zrodili a vyjádřili Ráj pradávných časů, tentokrát tady na Zemi. Tento proces začíná tím, že se odvážíte sestoupit do nejhlubších koutů svého bytí, odvážíte se tam rozzářit své Světlo a tomuto světlu se nevyhýbáte. Učiníte tak, když propustíte průměrnost a stanete se výjimečnými, s vědomím, že vaše duše a vaše nejhlubší touha je mimořádná!

Často se stává, že když nejdříve slyšíte volání své duše ve své hlavě a jen do nějaké míry ve svém srdci, váš život se stává neklidným. Vnímáte existenci své duše, ale stahujete se, když přijde na realizaci nejhlubšího pláče vašeho srdce. Je zde ohromný strach, propast k překročení. Tam se střetnete se strachy, odporem, který leží skrytý v oblasti břicha.

Spiritualita proto vyžaduje jiný způsob nahlížení na to, co znamená být člověkem. Žádá si, že uzavřete mír se svou pocitovou povahou, nebudete se bát nejhlubších emocí, vášní a tužeb a skutečně se odvážíte na ně pohledět. Nežít z učení nebo teorií, které jsou diktovány zvenčí, byť zní ušlechtile a duchovně, ale žít skutečně ze svého srdce, ze svého břicha a ze své lidskosti – aby vaše duše mohla zářit zevnitř.

To se na Zemi nyní odehrává a všechny vás to volá. Člověku dává ohromnou radost ustoupit zvenku dovnitř, vrátit se zpět Domů. Povzbuzuji vás, abyste tak všichni učinili a ponechali to prosté a jednoduché. Jít touto cestou vyžaduje odvahu, a přesto to může být radost. S každým krokem se více ladíte na signály svého těla a svých emocí a získáváte důvěru v to, kým jste. Naslouchejte svému vnitřnímu dítěti. Odvažte si stoupnout za to, kým doopravdy jste, už se neskrývejte – je vás třeba!

V určitém okamžiku se vaše duše rozhodla následovat touhu ztělesnit své Světlo na Zemi a své Hvězdné světlo zde zářit a šířit. Toto ztělesnění vám dává radost a dává radost i druhým, neboť inspirovaná lidská bytost probouzí motivaci v druhých – činit tak však vyžaduje odvahu. Věřte Světlu své duše a pociťte moudrost a sílu, kterou jste. Uzavřete mír se svou lidskou podstatou a odvažte se ztělesnit svou sílu zde na Zemi plně. Jsem zde pro vás. Pociťte moji sílu – sílu přírody. Představte si strom, jehož silně vyvinuté kořeny rostou hluboko do Země. Staňte se tímto stromem a spolehněte se na zemi, která vás živí. Pociťte sílu v kmeni a ve větvích a vnímejte, jak tato síla sahá až k hojnému listoví, které nese Jarní květy a Letní ovoce.

Požádejte svou duši, aby vám předala vzkaz, a projevte ho skrze své pocity a tělo. Jazyk duše je skutečně velmi blízko. Tuto moudrost nenajdete ve většině odborných knih ale v sobě. Pozorujte znovu zázrak toho, kým jste, a zázrak těla, které vás nese – jste krásní! Jste dětmi Země a dětmi Nebe a mostem mezi obojím. Znovu pociťte ohromnou úctu a respekt za to, že jste tím, kým jste. Žádám vás, abyste tak učinili a nebyli již více závislí, abyste vyvinuli znovu důvěru a stali se svým vlastním průvodcem. Z této důvěry vezměte ruku druhého a spojte se s jeho nebo její krásou tak, že se budete dívat hlouběji než jen na zevnějšek. Vnímejte tlukoty srdcí lidí kolem sebe a tímto způsobem se mezi sebou spojte. Prostřednictvím lidstva, nové spirituality, se rodí spiritualita Země.

 

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

 

 

 

Tvé mistrovství je teď!

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, květen 2013

 

Buďte pozdraveni, milí přátelé. Jsem Kryon z Magnetické služby. Jste připraveni na další špetku Boha?

 

Máte chuť se se mnou ještě hlouběji ponořit do bytí Všeho-co-je? To není úkol pro nízko vibrující rozum. Je to cesta odevzdanosti a důvěry. Určitě jsi už slyšel o starých mistrech, jak toto srovnání vysvětlovali tázajícímu žákovi na příkladu plného šálku. Pokud je šálek plný, nelze už do něj nalít žádnou tekutinu. Šálek se nejprve musí vyprázdnit. Podobně je to i s tebou a tvou cestou k mistrovství. Přichází k tobě veškeré vědění. Neexistuje nic, co by ti bylo upřeno. Otázka jen zní: Jsi připraven přijmout to nové? Je tvůj šálek, tvoje nádoba, tvůj systém čtyř těl připraven propustit všechno to, co se v něm nashromáždilo, abys mohl přijmout to nové? Tím novým je v tomto případě myšlena svoboda. Chceme do tebe vložit nové vědomosti, které vlastně žádným věděním nejsou. Neboť dogmatické vyptávání a učení by opět zaplnilo tvou nádobu. Z toho máme obavu, abys nemísil nové vědění s tím starým, čímž by opět vznikaly vzorce a představy, jichž by ses pevně držel. Například: vyjdeš-li z předpokladu, že cesta k celistvosti je těžká a namáhavá, dokonce strastiplná, pak takové informace, které přebíráš z knih, informujících o tradičních metodách rozšíření vědomí, v tobě budou pravděpodobně podporovat a vyživovat staré vzorce. Rozumíš, co tím mám na mysli?     

 

V uplynulém měsíci jsme vám vložili do rukou nástroje, které vám mohou pomoci; nemusíte je však využívat. Tvé Vyšší já, jež je ti nejbližší na schodech k celistvosti, ví, co teď potřebuješ, co je pro tebe dobré. Věz, že pokud se přecpáváš vědomostmi o cestách k poznání, jež jsou sice obecně pravdivé, avšak v této době už poněkud překonané, pak tyto informace v tobě mohou živit staré uložené vzorce, věci, které se stále ještě nacházejí ve zpola naplněném šálku. 

 

Doporučujeme ti následující: Pokud se budeš v klidu zabývat svým současným životem, pokud možno v hlubokém spojení se svým srdcem nebo dokonce s vnitřním napojením na tvé Vyšší já, Posvátné srdce, sídlo tvého Vyššího já, pak k tobě budou odtamtud přicházet rady, jež ti ukáží cestu. Pak můžeš přesně vnímat nebo slyšet, co dalšího je v tvém životě na řadě a jaké dualistické prožitky je třeba urovnat, aby tvá pozemská noha mohla lehčeji kráčet životem. Chápej mě správně: není to myšleno tak, že bys vůbec neměl žít pozemským životem. To je velký omyl, který částečně pochází z hnutí New Age. Tento chybný závěr ti může způsobit mnoho starostí a problémů navíc. Jde o to žít svůj život tady, avšak s interdimenzionální nohou ve tvé božské moudrosti. To se ti možná může zdát nemožné. Avšak když si to vyzkoušíš, třeba i na drobných problémech či zádrhelech všedního dne, pocítíš, že už tak rychle neupadáš do nářků na své trápení, nepropadáš hněvu či totálnímu popírání své spirituality. To poslední by znamenalo propad na vahách duality směrem dolů. Je skutečným uměním propojovat jednu nohu s tou druhou. Tohle vám musíme stále znovu a znovu klást na srdce. Vyzkoušej si to. Teď, nejlépe hned.       

 

Podívej se, jaké záležitosti tíží nebo tísní tvé srdce, způsobují tlak či stažení žaludku. Jaké starosti tě trápí v každodenním životě, v manželství, v povolání nebo  v přátelství? Nahlédni do hloubky a popros své Vyšší já, aby ti pomohlo při hledání důvodů a  poradilo, co je třeba udělat. V tvém životě neexistuje nic, co bys nemohl nahlédnout a transformovat. Znáš to sám z minulosti: některá dramata se vyřeší, dáš-li jim čas. Jiná odejdou, když si dáš na čas a nerozhoduješ se ukvapeně. Nebo tě ve spánku či v klidu napadne, jak to můžeš řešit. Nyní nastalo časové okno, kdy můžeš své starosti zpracovávat ještě jinak. Ponoř se do sebe, do svého Posvátného Vyššího srdce,  k tomu jsme ti dali už hodně návodů (v knihách i měsíčních channelingách) a popros svou vyšší instanci, aby ti pomohla k jinému, vyššímu úhlu pohledu na tvé starosti. Jakým způsobem jsi spojen s lidmi nebo záležitostmi, které tě trápí? Proč tě to potkalo právě teď nebo to už trvá delší dobu? Co je potřeba udělat, abys to mohl propustit?  Možná už nastal vhodný okamžik, abys změnil svůj život ve smyslu jiné práce, přestěhování nebo změny svého okolí. To vše pocítíš a zároveň budeš vědět, co je třeba udělat.

 

Při řešení a změnách se ti dostane pomoci. Děje se to tzv. synchronicitami. Ve správný moment ti někdo zatelefonuje nebo se setkáš s někým, kdo ti pomůže vyjasnit nějakou záležitost či starost. Pozoruj se z nadhledu a sleduj, jak podivuhodně účinkuje tvůj čistý záměr. Čistým záměrem mám na mysli upřímný a poctivý úmysl něco vyřešit, ukončit nebo zahájit. Bez postranních myšlenek nebo nízkých úmyslů ega. Pokud si z hloubi duše přeješ se uzdravit, vyřešit manželské problémy nebo konečně najít cestu k nové práci, pak se to stane. Jen se ještě jednou pozorně podívej, zda skutečně chceš své problémy a starosti propustit. Nebo zda tvé ego, tvé osobnostní já, třeba i rádo netrpí nebo se nechá zneužívat. Nevěřil bys, kolik lidí trpí nebo se sebou nechají špatně zacházet a dokonce si v tom i trošku libují! Možná proto, že chtějí přitáhnout pozornost? Proto je důležité vyjasnit si i tento aspekt tvého problému.     

 

Ta nádherná vysoká energie, která nyní proudí na Zem, kterou také nazývám „Zlatou vlnou“, čistí všechna energetická pole, jak to tvé, tak pole Země, a zároveň také pomáhá a podporuje procházení tímto procesem. To, co se nyní děje ve vnějším světě, se děje i ve tvém nitru a ve tvých uložených vzpomínkách. Jde o božské čištění, propouštění všeho starého a odevzdávání se Bohu.

 

Důvěřuješ Bohu v sobě, že ví, co je pro tebe dobré? Nejsi od Boha oddělen, neboť ty sám jsi Bohem; každý jím je. Ty sám určuješ, jak se bude odvíjet tvůj život, nikdo jiný, resp. neměl bys připustit, aby o tvém životě rozhodoval někdo jiný. Nechat se utiskovat nebo žít v nedostatku, to není nic, co přichází zvenčí, to vychází z tebe samotného. Nikdo ti nebrání v tom, aby ses změnil. Jen ty sám, pokud si myslíš, že to nejde nebo že nemůžeš jednat jinak. Nereptej tolik, že něco nemáš a že bys to chtěl, protože to jiní mají. Raději se podívej, proč to nemáš. A ptej se, zda to, co mají jiní, skutečně potřebuješ, nebo zda by to naopak spíš nebránilo tvému vývoji. Člověka nedělá bezpodmínečně šťastným krásný dům, šťastný může být i v malé chatrči. To míním i symbolicky. Tvé Vyšší já nemá nic proti luxusu a podobným věcem, které tě mohou potěšit. Pokud se však za tím honíš přes mnohá úskalí, pak není dobré snažit se je zdolat. Raději se podívej, proč tu ta úskalí jsou. Možná sis je sám vytvořil?     

 

Na cestě k rozšířenému vědomí je důležité pochopit, že k onomu vytouženému vysvobození  z nepříjemností duality je třeba přestat posuzovat a hodnotit. Nevyplatí se usilovat o to jen z toho důvodu, že ostatní míní, že je to zapotřebí. Ty sám musíš vnímat uvnitř sebe, co by tvůj život mohlo zpříjemnit. Každý cítí individuálně, co jej naplňuje. Jeden rád pobývá v přírodě a naslouchá bzučení včel, jiný zas kutí ve své sklepní dílně a to jej uspokojuje. Další zas miluje svou práci, rád se zabere do tvůrčí energie a užívá si to, co pro jiného může znamenat každodenní stres. Co je lepší? Nic není lepší. Vše je cestou k sobě. I když je to tmavá sklepní dílna, nad kterou jiný kroutí hlavou. Dovolím si tu uvést jednu lidovou moudrost:   

 

„Kdo chce kam, pomozme mu tam!“


Jak by mělo vypadat nebe na Zemi? Nerozhlížej se kolem sebe ani nečti e-maily o tom, jaké jobovky zas vypouští svět médií.  Ne všechno je takové, jak to vypadá, a ne vše je třeba strávit  nebo přijmout tak, jak se to nabízí. V bezpečí kráčí ten, jenž si zařídí život podle svého vnitřního Boha, neboť ten dokáže vykouzlit ve svém životě mír. „Jenže mně chybí víra“, může namítnout některý probouzející se člověk. Co se musí ještě stát, abys uvěřil? Co ti brání v tom věřit, že na Zemi začíná úplně jiná, nová éra a že se všichni toho zázraku smí zúčastnit? Jen je třeba na tuto skutečnost zaměřit svou pozornost a neptat se po důkazech

 

Přece jen však myslím, že existuje jeden důkaz, který můžeš vnímat, když se ponoříš do „Zlaté vlny“, která nyní zaplavuje a transformuje Zemi (návody jsou v posledních knihách Barbary Bessen i na CD). Kdo se této vlně oddá pln úžasu a bez jakéhokoli očekávání, zažije, co centrum galaxie nyní přichystalo pro lidstvo a Zemi: novou vysoko vibrující energii, která vše mění a dává Zemi a lidstvu velkou příležitost vstoupit do Jednoty. To, co jinak trvá miliony let, se tady může stát během několika roků: Vzestup do vyšší dimenze.

 

Nechceš oslavit tuto cestu a své znalosti o ní? Nechceš skákat radostí jako malé dítě a konečně odložit stranou své hloubání a hodnocení? Užívej si života, neboť je velmi vzácný a jedinečný. Kolik mimozemských sourozenců by zde rádo bylo a prožívalo toto jedinečné dění v této části vesmíru. Užívání si, radost a smích jsou těmi nejlepšími klíči pro požehnaný život v době Vzestupu.

 

V hluboké lásce a sounáležitosti,

 

KRYON

 

Přijala Barbara Bessen v květnu 2013. Článek je volnému, nekomerčnímu užití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu https://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-mai-2013/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.  

 

 

 

 

 

Deset příznaků, že jste na konci své energetické cesty

Jennifer Hoffman

 

Mohla jsem tento článek nazvat ,,Deset cest, jak poznat, že vašemu životu došel benzín“, protože přesně takový pocit máte, když se ocitnete na konci energetické cesty - jako auto, jemuž došel benzín a které tedy nikam nejede. Znamená to ale jen, že stezka, na níž se nacházíte, vám už nenabízí žádnou další energii a neexistuje nic, co by bylo možno v tomto energetickém prostoru stvořit, protože nyní jste na odlišné energetické úrovni.

Na své stránce na Facebooku  jsem před pár dny zmínila, že jsme všichni tento týden asistovali otevření a aktivaci určitého energetického portálu, který sice dříve existoval, ale byl po celé věky neaktivní. S tímto novým energetickým portálem máme přístup k takové spoustě nových a různých frekvencí, které způsobí, že si mnohem více uvědomíte omezení své současné stezky a stejně tak fakt, že toho k dispozici máte mnohem více. Jste na konci své energetické cesty a je čas zvážit změnu pohonné hmoty z bezolovnatého benzínu na raketové palivo.

Je to trochu, jako byste žili v pohodlném, obyčejném domově a zašli na návštěvu do obrovského, honosného sídla jako je třeba Biltmore Estate (Asheville, S. Karolína). Když se pak vrátíte domů, náhle vám to tam připadá malé a ne příliš elegantní. Když čelíme novým frekvencím, jež mohou náš život rozšířit mnoha různými způsoby, vyhlíží náš život najednou malý, těsný a omezený. Vidíme, kde můžeme provést změny a divíme se, proč jsme tyto příležitosti neviděli dříve.  Posuzování tu však není příliš užitečné, protože nám to na naší stávající energetické cestě nebylo k dispozici, nicméně s novými frekvencemi se nabízejí nové možnosti.

Jak ale poznáme, že to, co vidíme, je možné, a jak se s tím máme spojit a manifestovat to? Jsme chytří, silní, nadaní a dost schopní, abychom sami sobě vytvořili nové možnosti? Jsme, pokud se s těmi novými energiemi spojíme, avšak nejprve se musíme odpojit od energetické stezky, která nám již dobře neslouží, protože nemá odpovídající frekvenci, jež by umožnila manifestaci těchto nových potenciálů. Každá energetická frekvence má jistý limitovaný potenciál, a jakmile té úrovně dosáhnete, není nic dalšího. Je to pro příslušnou energii konec cesty a dále vám není schopna posloužit při vytváření nových aspektů vašeho života. Týká se to i vztahů, situací a lidí ve vašem životě.

Zde je hlavních deset příznaků, podle nichž lze poznat, že vaše stezka již dosáhla svého limitu, kdy vám energie ve vašem životě moc neprospívá a vy se nacházíte na konci jedné cesty, připraveni vydat se na jinou:

1.    Váš život se vám už nelíbí, máte pocit, že vás omezuje a je vám těsný, a víte, že tam venku je pro vás něco více naplňujícího, ač ještě netušíte, co to je.

2.    Nelíbí se vám, co provádíte se svým životem, což může zahrnovat vaši práci, kariéru, finanční situaci, vztahy nebo místo, kde bydlíte. Můžete to vnímat i jako odčerpávání energie.

3.    Věci, které vám přinášely potěšení, vám nyní nepůsobí žádnou radost. Možná si ani nevzpomínáte, jaké je být šťastný/-á.

4.    Cítíte se odpojeni od lidí kolem sebe a snad je už ani nemáte rádi (je jedno, kdo to je, týká se všech vztahů a lidí, včetně rodinných příslušníků). Snad se vám i trochu vyhýbají (nebo hodně), anebo – když jste s nimi – vám konverzace připadá nucená a je pro vás těžké s nimi komunikovat. 

5.    Cítíte se uvízlí, neschopni pohybu žádným směrem a dost možná buď hodně toužíte po změně a jste ochotni se kvůli tomu pohnout kterýmkoliv směrem, nebo jste tak zmateni, že nejste právě teď ani schopni uvažovat o tom, že byste něco podnikli.

6.    Zdá se vám, že postrádáte motivaci, chybí vám tvořivost a ctižádost. Při provádění byť jen jednoduchých, známých věcí máte pocit, jako byste se brodili silnou vrstvou bláta.

7.    Cítíte se být poněkud duchem nepřítomní, zmatení a vaše myšlení je zamlžené. Je pro vás složité se soustředit a zaměřit se i na ty nejmenší věci, a zdá se vám, že trvá neuvěřitelně dlouho, než něco dokončíte.

8.    Trávíte spoustu času sněním o tom, že jste někde úplně jinde – kdekoliv, kromě svého vlastního života v této chvíli.

9.    Vnímáte silné pokušení zmizet, utéci, odejít na nějaké neznámé místo a opustit svůj současný život, abyste zjistili, co vás učiní šťastnými.

10.                       Máte nutkání uklízet svůj obytný prostor, zbavovat se věcí, které už nechcete, a když se probíráte svými věcmi, jste překvapeni, jak velkého množství z nich jste ochotni se vzdát.

 

A co dál? Jak překonat ten nedostatek motivace a celkové sklíčenosti, jež vás nyní zaplavuje?

Přestože vám to může připadat jako ta nejhorší noční můra, je to vlastně váš nejsilnější okamžik, jelikož váš strach ze změny může být malý v porovnání s tím, jak moc si přejete změnu a jste ochotni ji připustit. A právě tehdy se to může stát. Bez ohledu na to, jak silný a slibný je potenciál oné energie, dokud si neuvědomíme, že stezka, po níž kráčíme, pro nás už nemá v zásobě žádnou energii, a nejsme ochotni zvážit novou, zůstává veškerý potenciál té energie pouhým potenciálem.

Dalším krokem je pouvažovat, co můžete podniknout. Co z toho, s čím jsme spojeni, nyní můžeme propustit? Pro jaké výsledky můžeme už teď začít budovat základy? Vaše sny vám poskytnou odpověď na otázku ,,Co chci?“, takže věnujte pozornost svým tajným přáním, tomu, co následuje vaše prohlášení typu ,,Přeji si...“

Můžeme postoupit od nespokojenosti a skleslosti k podniknutí podnětné akce, pokud víme, že jsme-li v depresi a nešťastní, došli jsme na konec nějaké energetické stezky. Jestliže budeme následovat stezku svých snů a nadějí, začne se nám otevírat nová stezka.  A když učiníme odvážný krok, rozšíříme potenciál té nové energie do podoby nové reality našeho života.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 13. 05. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Muž, který se sám zbavil rakoviny a lékaři ho označili za blázna

 

 

Kdybyste svému běžnému lékaři řekli, že se chcete vyhnout chemoterapii a raději si vyléčit rakovinu díky organickému životnímu stylu plnému šťáv a syrové stravy, mohl by vás nazvat „bláznem“. Mohlo by vám to však zachránit život.

Muž, který měl 3. stádium rakoviny tlustého střeva a jemuž dávali 60procentní šanci žít dalších 5 let s chemoterapií, se rozhodl upustit od chemoterapie a vsadit na přirozený životní styl.

Výsledek? Po devíti letech je tento muž nadmíru spokojen se svým životem.

 V 26 letech se Chris začal potýkat s noční můrou, s níž si nedokázal poradit. Po návštěvě onkologa zjistil, že je v 3. stádiu rakoviny tlustého střeva - která se rozšířila i mimo tlusté střevo. Kromě toho, že ve střevu nosil nádor o velikosti golfového míčku, který dá rostl, rakovina zachvátila i lymfatické uzliny. To vše zjistil dva týdny před vánocemi, které chtěl Chris strávit se svou rodinou.

Byl to okamžik, ve kterém většina běžných lékařů nutí pacienty k okamžitému a nákladnému zásahu a „alternativní“ způsoby léčby odsoudí jako zbytečné a nebezpečné. Chris zažil přesně tento scénář. Nejdříve se podvolil přání lékaře a rozhodl se absolvovat chirurgický zákrok.

Dali mu 60procentní šanci žít dalších 5 let životem, jenž by se dotýkal i jeho ženy a dětí. Je velmi zvláštní, že v podobných případech se chemoterapie většinou neaplikuje, nicméně Chrisův lékař na ní trval (Proč asi?). V tu chvíli se Chris rozhodl jinak. Sám si prostudoval články o vývoji rakoviny a alternativních způsobech léčby a oznámil lékaři, že hodlá vyzkoušet přírodní léčbu. Vydal se na cestu, během níž je výživa a životní styl mnohem důležitější než lékařské zákroky, a zjistil, že výživa je jádrem v podstatě jakékoli choroby.

To však bylo prostě nepřijatelné pro Chrisova onkologa, který mu řekl, že po prvotním chirurgickém zákroku vlastně nezáleží na tom, co jí (a po zákroku mu dávali hamburgery sloppy joe – viz obr. vpravo). Doktor prohlásil, že Chris je blázen, a přírodní způsob léčby ohodnotil jako vtip. Dieta přece nehraje žádnou roli ve vašem zdraví, nebo snad ano?

Po devíti letech je Chris naživu a zdráv, žije se svou ženou a dvěma dcerami, a to vše díky důslednému životnímu stylu založenému na přírodní a syrové stravě. Jeho příběh viděly tisíce lidí na Youtube (jen anglicky) a nedávno se proslavil na GreenMedInfoTV. Chris napsal na svém blogu:

„Lidské tělo je moudře sestaveno tak, aby se samo léčilo, a dostává-li správné živiny a péči, dokáže to. Ať už vám lékaři řeknou cokoli, máte možnost volby. Vy máte moc změnit své zdraví. Když jsem to dokázal já, dokážete to taky!“

 

Má také svoje stránky: https://www.chrisbeatcancer.com/

Překlad: Tomáš Piňos

Zdroj: naturalsociety.com

Zdroj překladu: www.ac24.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelina Jolie inspiruje ženy k sebemrzačení oslavou perverzní dvojité mastektomie
Mike Adams

Angelina Jolie včera oznámila, že si nechala chirurgicky odstranit oba své prsy, i když neměla žádnou rakovinu prsu.

Je nositelkou genu BRCA1 a ošálili ji, aby uvěřila, že její genetický kód je něco na způsob absolutního plánu na chorobné projevy – čímž s největší určitostí není.

Nespočet milionů žen je nositelkami genu BRCA1 a nikdy se u nich rakovina prsu neprojevila, protože vedou zdravý životní styl bránící rakovině založený na chytré výživě, cvičení, rozumném vystavování slunečnímu svitu a vyhýbání se chemikáliím způsobujícím rakovinu.

Jolie, jako mnohé další ženy, které byly oklamány rakovinnými mastičkáři, se rozhodla, že nejlepším způsobem, jak se vyhnout rakovině prsu, je nikoliv vedení zdravého životního stylu vyhýbajícího se rakovině, nýbrž si raději nechala chirurgicky odstranit svá prsa, při tom, co popsala jako „tři měsíce lékařských zákroků.“

… jen pro případ, víte. Protože v těchto dnech člověk nemůže být nikdy dost opatrný, když je rakovinový průmysl při každé příležitosti děsí, že už jsou polomrtvé. „Má prsa by mě mohla zavraždit!“ tohle vypadá, že bude v těchto dnech sloganem mnoha žen, všech těch, co jsou oběťmi pobuřující propagandy rakovinového průmyslu a jejich her na strach.

Dovolte mi, sdělit vám, co mám na srdci, přímo: Vaše prsa nejsou vaši nepřátelé! Daleko spíše vás zabije průmysl rakoviny než vaše prsa. (O tom ale více později …)

 

Křížové tažení za osvobození ženy: Osvoboď se od svých prsů

Horší než to pouhé sebezmrzačení je ten akt vyloženého lékařského šarlatánství. Angelina Jolie klade své rozhodnutí, jako určitý typ křížové výpravy za osvobození žen, když jedná a mluví o své „volbě“ zbavit se svých prsů tak nějak, jako by to osvětlovalo novou cestu posílení všech žen. (Není to ve skutečnosti zvrhlé?)

Au, co si to Jolie udělala za ohavnost. Zmrzačila si své vlastní tělo, aniž by to mělo jakékoliv medicínské ospravedlnění, pak oslavovala tohle strašlivé zohavení přes nějaký druh pokřiveného vnímání toho, co to ženskost vůbec je. Být svéprávnou ženou neznamená uříznout si prsa a potratit živé děti – ač obě tyto věci jsou často klamu podléhajícími skupinami žen oslavovány. Být svéprávnou ženou znamená chránit své zdraví, své tělo a svou ženskost úctou a respektem ke svému tělu, ne jeho mrzačením.

Činorodá, sebevědomá, zdravá žena, která chrání svou plodnost a vyživuje své nenarozené dítě, je daleko hrdinštější a více posiluje svéprávnost než taková, co si mrzačí tělo v nějakém druhu zvrhlé oběti rakovinovému průmyslu. Angelina Jolie, ač se na ni často nahlíží jako na symbol ženské síly, zjevně naprosto ztratila styk se základními pravdami úcty ke „chrámu“ svého vlastního ženského těla.

 

Rakovina se nikdy neomezuje jen na prsy

Rakovina, když se objeví, je mimochodem problém metabolického systému, ne lokálním problém jen prsů nebo jiných orgánů. Je možno ji diagnostikovat v prsní tkáni, to ale není jediné místo, kde roste. Nápad, že se někdo může vyhnout rakovině jen tím, že si nechá odstranit svá prsa, je absurdní. Pokud jsou v těle přítomny podmínky pro rakovinu – kvůli neodpovídající výživy, expozici chemikáliemi, radiací atd. – tak se rakovina vyvine na mnoha různých místech, ne jen v prsní tkáni. Odstranit orgán, který by jednoho dne mohl být jednou z mnoha lokalit, kde se diagnostikuje rakovina, je úplně iracionální a medicínsky zvrhlé. Logicky je to dost podobné jako argumentovat, že se můžete vyhnout píchlé pneumatice, odstraněním všech pneumatik!

Chcete-li se opravdu dovědět pravdu o rakovině – a ZACHRÁNIT si prsy! – sáhněte po naší „sadě CD s novým řešením pro rakovinu“. To třetí CD je naprosto úžasné a nabízí ohromující informace, které doslova mohou pomoci zachránit váš život. Můžete si rovněž celou kolekci poslechnou zadarmo během našeho Summitu pro nové řešení uzdravení z rakoviny, který bude zahájen příští pondělí 20. května.

Kdyby Angelina Jolie slyšela ty informace na těchto CD, tak by řekla obchodníkům se strachem z rakoviny „NE!“ a zjistila by, že existují daleko účinnější a sebeposilující způsoby, jak se chránit před rakovinou. Ženy kdekoliv potřebují slyšet skutečně posilující, sebeúctu povzbuzující, holistické informace o rakovině a přestat poslouchat to šílenství od rakovinového průmyslu a jejich oklamané, obětované mluvčí jakou Angelina Jolie.

 

Oslava lékařského zneužívání žen

Média mainstreamu glorifikují rozhodnutí Jolie, nechat si uříznout své perfektně zdravé prsy, oznámením, že Jolie je „obdivována za odvahu.“ V úvodníku NYT Jolie napsala: „Doufám, že další ženy budou moci mít z mé zkušenosti prospěch.“ (Ne, to jsem nebyl já, kdo to tak formuloval. Ona doslova chce, aby si i jiné zdravé ženy nechaly uříznou své prsy…)

Medicínský průmysl, který nikdy neumí couvnout před příležitostí lékařsky zneužít žen kvůli zisku, prostě naskakuje na vyfešákovaný alegorický vůz marketingu dvojité mastekomie. V článku v Businessweek genetická poradkyně Rebecca Nagy prohlašuje: „Vedení takovýchto konverzací nás všechny posiluje větší svéprávností. To, co udělala, je obdivuhodné.“

Obdivuhodné?? Uříznout si části svého těla, v nichž není ŽÁDNÁ choroba? S touto logikou jsou i potraty prevencí rakoviny, protože ty děti by jednoho dne vyrostly a rozvinuly by se u nich nádory. Lepší je zabít je zavčas a „zabránit rakovině,“ ne?

Iracionalita rozhodnutí Jolie je opravdu odpuzující. Ještě horší je myšlenka na to, že může inspirovat i další ženy, aby si také nechaly zmrzačit svá zdravá těla. Kdyby si Jolie uřízla obě nohy a nazvala to „volbou“ k prevenci rakoviny nohou, tak moc nepochybuji, že by ji mnohé ženy následovaly, a uřízly si nohy také. Jolie sama říká, že si možná v budoucnu nechá vyříznout i vaječníky, protože by jednoho dne mohla dostat rakovinu.

Netřeba být raketový vědec, aby člověk viděl, kam tohle medicínské šílenství nakonec povede. Jste ohroženi rizikem rakoviny ledvin? Odstraňte ledviny. Riziko rakoviny tlustého střeva? Odeberte to střevo. Rakovina plic, možná? Odstraňte plíce, jen pro případ! Tohle je logika Angeliny Jolie, kterou úplně oklamal průmysl rakoviny, aby zmrzačila své vlastní tělo na základě ničeho jiného než medicínského obchodu se strachem a rakovinového šarlatánství.

Nelze pochybovat o faktu, že strach může být účinným marketingovým nástrojem, mimochodem, když přijde na rakovinu prsu. Průmysl rakoviny vydírá každoročně miliardy dolarů na základě iracionálního strachu šířeného dezinformovanými ženami.

Medicínské mrzačení se v populaci ovčanstva šíří jako nákaza

Není nic moc vzrušujícího ani hrdinského na tom, nechat si od chirurgů ukrojit části těla a pak prohlásit, že jste „před-přežili“ rakovinu, protože jste provedli rakovinovou prevenci.

Nebo zrovna tak, byste se dostali k rozhodnutí na základě největšího klamu vašeho života a udělali si ze svého původně zdravého těla obloženou mísu šarlatánských krajíčků z jeho odřezků. To je medicínské šílenství ve své nejhorší podobě … zvláště vzhledem k tomu, že u žen lze snížit riziko rakoviny prsu o 78% používáním ničeho většího než je vitamin D. Jo, vezmi si vitamin D, a ponech si prsa! To je kšeft, co?

Proč si mužští rakovinoví doktoři neuříznou svá vlastní varlata?

Mimochodem si všimněte, že muži si nikdy nenechávají odstranit varlata, aby snížili riziko jejich rakoviny. Ani mužští rakovinoví doktoři, onkologové a chirurgové, kteří celý den krájí ženská prsa. Určitě si myslí, že odřezávání prsů je úžasná myšlenka, ale požádejte některého z nich, aby se zbavil vlastních varlat kvůli „prevenci“ rakoviny, a bude na vás koukat, jako kdybyste spadli, no, z hrušky.

Protože uříznout si vlastní varlata, abyste zabránili jejich rakovině, kterou ani nemáte, by samozřejmě bylo stupidní. Čiré šarlatánství. Navrhněte to muži, a vězte, že se vám buď vysměje nebo vám rozbije hubu. Žádný etický doktor by nikdy neodstranil perfektně zdravá varlata muži, který by neměl žádné symptomy jejich rakoviny. Samotná takováto myšlenka je absurdní a dost možná byste tím riskovali žalobu za zneužití medicíny.

Tak proč je nějak přijatelné řezat prsa „svéprávným ženám“, které si myslí, že činí nějakou formu sociálního prohlášení tím, že si mrzačí svá zcela zdravá těla?

 

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: naturalnews.com

 

 

 

 

 

 

* PROČ ŽENY V ČÍNĚ neonemocní na rakovinu prsu *
 

(Prof. Jane Plant, PhD, CBE)

"Proč věřím, že vzdávání se mléka je klíčem k poražení rakoviny prsu ... "
 

 

Nemám jinou možnost, jen umřít nebo se pokusit najít pro sebe léčbu. Jsem vědkyně - opravdu existuje rozumné vysvětlení pro tuto krutou nemoc, která zastihne jednu z dvanácti žen v Anglii?


Protrpěla jsem ztrátu prsu, a podstoupila radioterapii. Procházela jsem bolestivou chemoterapií a byla pod drobnohledem některých z nejvýznamnějších specialistů naší země. Ale hluboko uvnitř jsem s jistotou cítila, že čelím smrti. Měla jsem milujícího manžela, překrásný dům a dvě malé děti, o které se bylo třeba postarat. Zoufale jsem chtěla žít.


Naštěstí, tato touha mě přivedla k odkrytí faktů, které byly v těch dobách známé jen hrstce vědců.


Kdokoliv, kdo přišel do kontaktu s rakovinou prsu ví, že určité rizikové faktory - jako stárnutí, časné mateřství, pozdní začátek menopauzy a výskyt rakoviny prsu v rodině - jsou zcela mimo kontroly. Ale existuje mnoho rizikových faktorů, které jsme schopné jednoduše kontrolovat.


Pokud tyto "kontrolovatelné" rizikové faktory proměníme na jednoduché změny, které můžeme všichni udělat v našich každodenních životech, pomůžeme tím rakovině prsu předcházet nebo ji léčit. Můj odkaz zní, že dokonce i pokročilé stádium rakoviny se dá překonat, protože mně se to podařilo.


Takový první záchytný bod k porozumění, co ve mně rakovinu podporovalo, mi dal můj manžel Peter, také vědec, který se vrátil ze služební cesty v Číně, zatímco já jsem byla napojena na léčbu chemoterapií. Přinesl s sebou pohlednice a dopisy, a také pár skvělých bylinných čípků, které po něm posílali moji přátelé a vědečtí kolegové z Číny.


Čípky mi byly zaslány k léčbě rakoviny prsu. Navzdory hrůzné situaci jsme se oba dobře od srdce zasmáli a pamatuji si, že jsem říkala, že pokud toto je způsob léčby rakoviny prsu v Číně, tak se trochu divím, že Číňanky se nemoci úspěšně vyhýbají.


Tato slova se mi ozývaly v hlavě. Proč ženy v Číně nemají rakovinu prsu? Jednou jsem spolupracovala s čínskými kolegy na studii o souvislostech mezi chemickým složením půdy a nemocemi člověka a nějaké statistiky si z té doby pamatuji. Tato nemoc v celé zemi prakticky neexistovala. Jen jedna z 10 000 žen v Číně na ni umírá, ve srovnání s tím hrozným číslem jedna z dvanácti v Británii a dokonce chmurnějším průměrem jedné ženy z 10 ve většině západních zemí, je to číslo téměř zanedbatelné. Ne je to jen věc Číny, že je více venkovskou krajinou s menším množstvím městského znečištění.

 

Ve vysoce urbanizovaných Hong Kong-u, čísla narostly na 34 z každých 10 000 žen. To však stále, ani zdaleka, nezbavuje západní země zahanbení.

 

Japonská města Hirošima a Nagasaki mají podobné výsledky. A nezapomínejte, že obě města byla napadená jadernými zbraněmi, takže kromě běžné rakoviny založené na znečištění bychom očekávali přísun i nějakých případů založených na radiaci.


Závěr, který můžeme z těchto statistik vyvodit, vámi svou přesvědčivostí otřese. Pokud by se žena ze západu přestěhovala do průmyslové a ozářené Hiroshima, snížila by riziko styku s rakovinou o polovinu. Je to evidentně absurdní. Mně se však zdá jasné, že nějaký životní faktor, který nesouvisí se znečištěním, urbanizací zda životním prostředím, vážně zvyšuje šance západních žen onemocnět na rakovinou prsu.


Pak jsem zjistila, že cokoliv stojí za obrovskými rozdíly mezi čísly ve statistikách orientálních a západních zemí, rozhodne nemá nic společného s genetikou.


Vědecký výzkum dokazuje že Číňané nebo Japonci, kteří se přestěhovali na západ, se za jednu nebo dvě generace přizpůsobili hostitelské komunitě, ve smyslu že jejich šance na onemocnění se zvýšily a stali se tedy totožnými s našimi.


Stejná věc se stane, pokud orientálci začnou žít západním životem v Hong-Kongu. Ve skutečnosti slangový výraz pro rakovinu prsu v Číně se dá přeložit jako "nemoc bohatých žen". Je to kvůli tomu, že v Číně jen ti zámožnější si mohou dovolit jíst takzvané 'Hong Kong food“ nebo hong kong-ské jídlo.


Číňané nazývají západní jídlo, zahrnujíc vše od zmrzliny a čokolády, přes špagety a sýr feta, jako Hong Kong food, kvůli dostupnosti v bývalých britských koloniích a nedostatku v
někdejší čínském kontinentu. Takže mi to dává perfektní smysl, že cokoliv co způsobilo mou rakovinu prsu a mělo šokující vysoký dopad na tuto zemi obecně, mělo téměř jistě něco do činění s naším životním stylem,, na vyšší úrovni ".


Je tu však důležitý bod také pro muže. V mém výzkumu jsem sledovala stejně údaje vztahující se k rakovině prostaty které vedly k podobným závěrům. Podle výpočtů ze Světové zdravotnické organizace, počet mužů kteří čelí s rakovinou prostaty ve venkovské Číně je zanedbatelný, jen 0,5 z každých 100 000 mužů. Avšak v Anglii, Skotsku a Walesu jsou tato čísla 70násobně větší. Rovněž jako rakovina prsu, i tato nemoc postihuje většinou bohatší lidí střední třídy či vyšší socioekonomicky postavené skupiny, tedy těch, kteří si mohou dovolit jíst vydatné druhy jídel.


Pamatuji si, že jsem řekla svému muži:,, No tak Peter, akorát si přišel z Číny. V čem je čínský způsob života tak odlišný? Proč i oni neonemocní na rakovinu prsu? "Rozhodli jsme se využít naši společnou vědeckou minulost a jít na to logicky. Ověřili jsme vědecké informace, které nás dovedly k tématu tuky ve stravě.

 

Výzkumy z osmdesátých let objevily, že pouze 14% kalorií v průměrné čínské stravě byly tuky, ve srovnání s téměř 36% v západní stravě. Ale strava, na níž jsem žila roky před tím než jsem dostala rakovinu prsu, měla velmi malý obsah tuků a byla bohatá na vlákninu. Kromě toho jako vědkyně vím, že tuk přijatý do těla dospělého člověka, na základě vyšetření, které byly dělány na velké skupině žen během 12-jejich let, neukazuje vzrůstající riziko rakoviny prsu.

 

Potom, jednoho dne, se stalo něco mimořádného. Peter a já jsme spolu pracovali více než 10 let, takže si nejsem jistá, kdo z nás první řekl:,, Číňané nejedí mléčné produkty. "


Těžko se vysvětluje ne-vědci, to náhle mentální a emocionální nadšení, které cítíte, když víte, že jste pronikli k podstatě věci. Je to jako kdybyste měli v hlavě hodně kousků skládačky, které se najednou během pár vteřin složí a vytvoří jasný obraz. Náhle jsem si vzpomněla jak množství Číňanů bylo fyzicky neschopných tolerovat mléko, jako Číňané, se kterými jsem pracovala, vždy říkávali, že mléko je jen pro miminka a jako jeden z mých blízkých přátel, čínského původu, vždy zdvořile odmítl sýrový chod na společných večeřích.

 

Nevím o žádném Číňanovi, žijícím tradičním čínským životem, který by někdy použil kravské nebo jiné mléčné výrobky na nakrmení svých dětí. Tradice povoluje kojení ale nikdy ne používání mléčných produktů.


Kulturní Číňané považují naši zaujatost mléčnými výrobky za velmi zvláštní. Vzpomínám si na pobavení velké delegace čínských vědců, krátce po skončení kulturní revoluce v osmdesátých letech.


Na radu od ministerstva zahraničních věcí jsme požádali dodavatele jídla o pořízení dezertu, který obsahoval hodně zmrzliny. Po zjištění co dezert obsahuje, všichni Číňané, včetně jejich překladatele, slušně ale rozhodně odmítli jíst a my jsme nebyli schopni přesvědčit jejich v opak. V té době jsme byli všichni nadšený z porcí navíc!


Mléko, jak jsem zjistila, je jedním z nejběžnějších případů stravenek alergií. Více než 70% světové populace není schopna vstřebat mléčný cukr, laktózu, což vede odborníků na stravu k přesvědčení, že je to přirozená těžkost u dospělých, ne nějaký druh obrany. Asi se nám však příroda snaží říct, že jíme nesprávný druh jídla.


Než jsem měla rakovinu poprvé jsem jedla hodně mléčných produktů jako například odtučněné mléko, sýry a jogurty s nízkým obsahem tuků. Používala jsem to jako hlavní zdroj bílkovin. Také jsem jídla levné ale bílé mleté ​​maso, které, jak si teď uvědomuji, s největší pravděpodobností pocházelo z dojných krav.


Za účelem zvládnutí chemoterapie, na kterou jsem byla nasazena při páté recidivě jsem jedla BIO jogurty, abych pomohla mému trávicímu traktu k vyzdravění a zásobila střeva „dobrými" bakteriemi.


Nedávno jsem zjistila, že v roce 1989 jogurt měl na svědomí rakovinu vaječníků. Doktor Harvardské university Daniel Cramer studoval stovky žen s rakovinou vaječníků a zaznamenal co běžně jedli. Kéž bych si byla vědoma jeho výsledků, v dobách kdy jejich objevil.


Následujíc Petrovy a moje porozumění čínské stravě, jsem se okamžitě rozhodla vzdát se nejen jogurtů ale všech mléčných produktů. Sýr, máslo, mléko a jogurt a cokoliv jiného co obsahovalo mléko směřovalo dolů dresem do odpadu.


Je překvapující jako mnoho produktů, zahrnujíc instantní polévky, sušenky a koláčky, obsahuje zbytky mléka. Dokonce množství státem chráněných značek margarínu prodávaného jako sojového, slunečnicového nebo olivového oleje může obsahovat mléčné zbytky. Proto jsem se stala zapáleným čtenářům malých písmenek na etiketách.


Do této chvíle jsem vytrvale měřila velikost rakovinového nádoru a výsledky zapisovala do grafu. Navzdory všem povzbuzujícím komentářem a pozitivním zpětným vazbám lékařů a sestřiček mi moje neomylné zápisky řekli hořkou pravdu.


Moje první chemoterapie neměla žádný efekt - nádor měl stále tu jistou velikost. Pak jsem vyřadila mléčné produkty. Během několika dní se nádor začal scvrkávat. Kolem dvou týdnů po mé druhé chemoterapii a týden po tom jak jsem se vzdala mléčných výrobků, hrudka v mém dekoltu začala svědit. Později se stávala jemnější a menší. Linie grafu, která dosud neukazovala žádnou změnu, najednou směřovala dolů jak se tumor stále zmenšoval.


A co je velmi podstatné, všimla jsem si že namísto exponenciálního klesání (ladná vlnka), jaké je pro rakovinu typické, zmenšování nádoru bylo zakresleno přímou linií vedoucí na spodek grafu, označujíc vyléčení, ne potlačení (nebo ústup) tumoru.


Jedno sobotní odpoledne, po přibližně šesti týdnech bez mléčných výrobků, jsem cvičila na hodině meditace, po které jsem si zkusila nahmatat něco co mělo zůstat z nádoru. Nemohla jsem to však najít. Ano, byla jsem dost zkušená v objevování rakovinových nádorů - všech pět jsem si našla sama. Sešla jsem schody a požádala manžela, ať zkusí nádor nahmatat. Nenašel po něm ani stopu.


Následující čtvrtek jsem se měla sejít se specialistou na rakovinu v Charing Cross Hospital v Londýně. Celou mě přehlédl, hlavně můj dekolt, kde jsem měla mít nádor. Nejdříve byl vyveden z míry, no následně mi ohromeně říká:,, Nemůžu to najít. "Vyšlo najevo, že žádný z mých doktorů neočekával někoho mého typu a v mém stadiu rakoviny (která se zcela zřejmě rozšířila po celém lymfatickém systému), že přežije, natož, že bude překypovat zdravím.


Můj specialista byl minimálně tak rozradovaný, jak jsem byla já. Když jsem s ním poprvé projednala své nápady, byl pochopitelně skeptický. Ale chápu, že dnes na svých hodinách používá grafy ukazující úmrtnost na rakovinu v Číně a doporučuje bezmléčnou stravu svým pacientům.


Nyní věřím, že souvislost mezi mléčnými výrobky a rakovinou prsu je velmi podobná s korelací mezi kouřením a rakovinou plic. Věřím, že identifikování tohoto spojení a následná dieta zaměřená na zachování zdraví mých prsů a hormonálního systému, mě vyléčili.


Bylo pro mě těžké, stejně jako může být pro vás, akceptovat, že látka tak "přirozená" jako mléko může mít takový zlověstný dopad na zdraví.

 

Ale jsem žijícím důkazem, že takto to funguje a od zítra odkrývá tajemství tohoto revolučního objevu.


 

Výňatek z Your Life in Your Hands (Tvůj život je v tvých rukou), Professor Jane Plant.

Z originálu přeložila :


Martinka

http :/ / www.cancersupportinternational.com/janeplant.com/

—————

Zpět