Obsahujú Tartarské tabuľky dôkaz o najstaršom známom systéme písma?

08.02.2016 17:29

Obsahujú Tartarské tabuľky dôkaz o najstaršom známom systéme písma? 

V roku 1961 archeológ Nicolae Vlassa objavil niečo, čo môže byť priamym dôkazom najranejšej formy písma na svete. Zatiaľ čo viedol archeologické vykopávky na neolitickom nálezisku v Rumunsku, Vlassov tím odkryl tri malé hlinené tabuľky obsahujúce nerozlúštiteľné kresby, dnes známe ako Tartarské tabuľky. Boli tu rôzne interpretácie významov kresieb na tabuľkách. Niektorí veria, že kresby sú primitívnou formou písma, zatiaľ čo iní veria, že sú to piktogramy, náhodné čarbanice, náboženské symboly alebo symboly vlastníctva.


Každá z tabuliek má priemer asi 2½ palca (6,35 cm). Dve sú pravouhlé a jedna je okrúhla. Okrúhla tabuľka a jedna pravouhlá tabuľka sú prevŕtané. Hlinené tabuľky boli nepálené a boli objavené spolu s 26 hlinenými a kamennými figúrkami, mušľovým náramkom a poškodenými ľudskými kosťami. Niektorí veria, že tabuľky boli vlastne nájdené v rámci obetného pohrebiska. Tabuľky sú popísané len na jednej strane a nápisy sa ponášajú na rohaté zviera, nejasnú postavu, rastlinný motív, vetvu alebo strom a množstvo prevažne abstraktných symbolov.


Nákres ukazujúci symboly na Tartarských tabuľkách
Zdroj: Atlantipediahttps://atlantipedia.ie/samples/tag/tartaria-tablets/

 

Datovanie tabuliek je neisté. Konzervátori v Múzeu Cluj v Rumunsku tabuľky vypálili, aby ich zachovali, a umožnili datovanie prostredníctvom C14. Najprv sa verilo, že tabuľky vznikli ako súčasť kultúry Vinča-Turdaș, datujúcej sa do roku 2700 pred Kristom. Avšak prostredníctvom uhlíkovej metódy datovania sa ukázalo, že tabuľky možno vznikli už v roku 5500 pred Kristom počas obdobia ranej fázy Eridu Sumerskej civilizácie v Mezopotámii. Kvôli protirečivému stratigrafickému dôkazu sú odhady založené na uhlíkovom datovaní sporné.

Prebehlo mnoho učených diskusií ohľadom významu nápisov na tabuľkách. Niektorí učenci učinili záver, že nápisy sú ranou formou písma. Zakladajú tento záver na štyroch domnienkach. Prvá, nápisy sa zdajú byť zoradené do riadkov. Druhá, zdá sa, že každý znak má jeden jednoznačný význam. Tretia, sú tam štandardné tvary, ktoré boli použité pisármi na iných artefaktoch Dunajskej civilizácie. A štvrtá, symboly vytvárajú tvar riadkov, ktorý je porovnateľný s inými archaickými písomnými systémami. Zatiaľ čo tieto domnienky vedú k záveru, že nápisy boli skorou formou písma, nie je známe, aký typ písma predstavujú.

 


Pomník pre neolitické tartarské tabuľky, datujúce sa do rokov 5500-5300 pred Kristom
a objavených v roku 1961 pri Tartárii, oblasť Alba, Rumunsko
Zdroj: Wikipediahttps://it.wikipedia.org/wiki/Tavolette_di_T%C4%83rt%C4%83ria#mediaviewer...

 

Ďalší učenci vidia nápisy ako sadu piktogramov a náhodných čmáraníc. Kvôli špekulácii, že tabuľky sa našli na obetnom pohrebisku, mnohí veria, že symboly mali náboženský kontext. Niektorí učenci veria, že ľudské kosti nájdené s tabuľkami boli kosti kňaza, šamana, duchovného média alebo vysokého hodnostára. Vyhýbanie sa Vlassovmu popisu rituálnej obete, niektorí učenci veria, že táto osoba zomrela pri požiari, a bola potom pochovaná s tabuľkami, pretože boli pre neho dôležité, pokým žil. Iní stále veria, že kosti patrili „nadradenému kňazovi”, ktorý bol upálený zaživa pri dokončení doby služby v súlade so Sumerskou tradíciou, na počesť veľkého boha Saueho. Dokonca sa predpokladalo, že dve tabuľky s vyvŕtanými otvormi sa možno nosili súčasne, prekrývajúc sa, počas nejakého druhu iniciačnej ceremónie.

Mnoho diskusií ohľadom datovania tabuliek pramení z nezrovnalostí zahaľujúcich objav a následného vypálenia tabuliek. Napodiv, Vlassa vlastne nebol prítomný, keď boli tabuľky odkryté. Dôvod pre jeho neprítomnosť v tom čase sa nikdy nevysvetlil. Tabuľky boli nájdené v jame s vysokou vlhkosťou, a boli prikryté vápencom. Z tohto dôvodu boli tabuľky pri objave mäkké. Predtým, než boli urobené akékoľvek fotografie, tabuľky boli vypálené s dobrým, ale unáhleným úmyslom na ich zachovanie. Snáď ďalšia analýza pred vypálením by poskytla odpovede na niektoré z otázok, ktoré zostávajú do dnešného dňa. Boli spory, že skôr aby to umožnilo uhlíkovú metódu datovania, vypálenie ju znemožnilo.

Celková analýza Tartarských tabuliek viedla k mnohým zaujímavým hypotézam o ranej ľudskej kultúre, a objavení komunikácie prostredníctvom písma. Zatiaľ čo sa zdá, že staroveké artefakty možno zodpovedajú mnohé otázky ohľadom ľudskej civilizácie, v tomto prípade je jasné, že niektoré nálezy vynárajú viac otázok než odpovedí.

 

Zdroje

Milady Tartaria and the riddle of dating Tartaria tablets – Prehistory Knowledge:https://www.prehistory.it/ftp/tartaria_tablets/tartaria_tablets_01.htm

Oldest writing on Earth found in Romania - Antimoon:
https://www.antimoon.com/forum/t2564.htm

Tartaria Tablets – Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/T%C4%83rt%C4%83ria_tablets#cite_note-FOOTNO...

The Tartaria Tablets: A Mathematical Interpretation - YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=D_UD-Dm1ge8

 

M R Reese

22. september 2014

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/do-tartaria-tablets...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Úvodné foto: Tartarské tabuľky nájdené v Rumunskuhttps://www.romaniatourism.net/tag/tartaria-tablets/

Preklad: PH

Korektúry: Yezid

exkluzívne.cez.okno

 

—————

Zpět