Otrava Ameriky mobilními telefony

08.04.2014 18:44

Otrava mobilními telefony

„Otrava Ameriky mobilními telefony“

(translation OSUD.cz 2010)

Obsah
Fakta o používání mobilních telefonů…………………………………………………………………………………………………………………2
Rusové o tom věděli již dávno…………………………………………………………………………………………………………………………….2
Jak mobilní telefony fungují?...................................................................................................................................3
Kde se vzala „buňka“ v mobilním telefonu………………………………………………………………………………………………………….3
Co přesně je radiace mobilního telefonu…………………………………………………………………………………………………………….4
Užitečné výrazy pro pochopení…………………………………………………………………………………………………………………………..4
Méně čárek u signálu znamená více nebezpečí…………………………………………………………………………………………………..5
Proč jsou mobilní telefony nebezpečné?.................................................................................................................5
K poškození dochází takto..…………………………………………………………………………………………………………………………………6
Zdravotní důsledky spojené s elektromagnetickým zářením……………………………………………………………………………….8
Záření mobilních telefonů brání funkci melatoninu…………………………………………………………………………………………….9
Melatonin zabraňuje tvorbě estrogenu a rakoviny……………………………………………………………………………………………10
Mobilní telefony ovlivňují mužskou plodnost……………………………………………………………………………………………………11
Mobilní telefony zneprovozňují mozkokrevní bariéru během dvou minut!..........................................................11
Radiace z mobilních telefonů je zdrojem stresu………………………………………………………………………………………………..12
Potraty a vysoký krevní tlak souvisí s elektromagnetickým zářením………………………………………………………………….12
Radiaci nemůžete uniknout………………………………………………………………………………………………………………………………13
Mobilní telefony nebyly před započetím prodeje nikdy testovány na bezpečnost…………………………………………….13
Telefonní společnosti vědí………………………………………………………………………………………………………………………………..14
Smrtící fakta z vlastní studie odvětví mobilních telefonů………………………………………………………………………………….14
Bývalý výzkumný vědec Motoroly uznává problém s radiací…………………………………………………………………………….15
Co jsou SAR? Jsou průvodcem k bezpečnosti mobilních telefonů?.......................................................................16
Pravda o náhlavních soupravách………………………………………………………………………………………………………………………16
Bluetooth blues………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
Bezdrátové telefony jsou nebezpečnější, než mobilní telefony…………………………………………………………………………17
Dětské monitory mohou ublížit vašemu dítěti………………………………………………………………………………………………….18
A co vysílače mobilních telefonů?.........................................................................................................................18
Studie ukazují na nepříznivé zdravotní následky vysílačů mobilních telefonů…………………………………………………..19
Vysílače mobilních telefonů umístěné na školách, hasičských stanicích a kostelních věžích…………………………….20
Děti mají vyšší míru výskytu leukémie……………………………………………………………………………………………………………..20
Život blízko vysílačů mobilních telefonů zvyšuje neurologické nemoci…………………………………………………………….21
Vysílače mobilních telefonů ovlivňují zvířata……………………………………………………………………………………………………21
Vaše komunita nemůže výstavbu věží mobilních telefonů zastavit…………………………………………………………………..21
Hasiči hlasují za zrušení výstavby věží mobilních telefonů na hasičských stanicích……………………………………………21
Zjistěte si, kolik věží a antén je poblíž vašeho domova……………………………………………………………………………………..22
Účinky radiace mobilních telefonů na děti jsou horší, než na dospělé………………………………………………………………22
Radiace prostupuje hlavou dětí………………………………………………………………………………………………………………………..23
Silná absorpce radiace mobilních telefonů hlavou……………………………………………………………………………………………23
Mobilní telefony Disney a Sprint Market pro děti…………………………………………………………………………………………….24
Naše děti budou nejvíce ohrožené……………………………………………………………………………………………………………………24
Žaloby na mobilní operátory…………………………………………………………………………………………………………………………….24
Confidential
Odvětví mobilní telefonie nemá žádné pojištění……………………………………………………………………………………………….25
Nové kontrakty Verizon……………………………………………………………………………………………………………………………………25
Odvětví mobilní telefonie je v prekérní situaci………………………………………………………………………………………………….25
Pozice vlády………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
Lekce z historie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
Průvodce ochranou a prevencí…………………………………………………………………………………………………………………………27
Posilte svůj imunitní systém, abyste si zvýšili odolnost vůči poškození EMR……………………………………………………..27
Minimalizujte expozici, abyste snížili rizika……………………………………………………………………………………………………….28
Odkazy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
„Otrava Ameriky mobilními telefony“
Confidential
„Elektromagnetické znečištění může být nejvýznamnější formou znečištění, kterou kdy lidská
aktivita v tomto století vytvořila, o to nebezpečnější, že je neviditelné a nevnímatelné.“
Tento silný a pozoruhodný výrok pronesl prominentní lékař Andrew Weil, MD, autor osmi
bestsellerů, absolvent Harvard Medicine School a mezinárodně uznávaný odborník na léčivé
byliny a integrační medicínu. Až si přečtete zbytek této zprávy, pochopíte, proč je jeho výrok jak
přesný, tak platný.
Fakta o používání mobilních telefonů
· Rozmlouvání mobilním telefonem pouhých 500 minut měsíčně může zvýšit
pravděpodobnost rakoviny mozku o 140% až 300% (1)
· Ukázalo se, že radiace mobilního telefonu poškozuje a ničí živou NDA (2)
· Radiace mobilního telefonu způsobuje prostupnost mozkokrevní bariéry, což umožňuje,
aby jedy poškozovaly citlivou mozkovou tkáň (3)
· Mobilní telefony nošené muži na opaku mohou snížit počet spermií o 30% (4) (5)
· Po používání mobilního telefonu šest let se zvyšuje riziko vzniku akustického neuromu
(nádor na sluchovém nervu) o 50% (6)
· Radiace mobilního telefonu zvyšuje úroveň estrogenu a adrenalinu v těle, čímž narušuje
hormonální rovnováhu (7)
· Dvouminutový hovor mobilním telefonem mění mozkové funkce dětí na hodinu (8) (9)
· Bezdrátové telefony znamenají vyšší riziko rakoviny, než mobilní telefony (10)
Rusové o tom věděli již dávno
V letech 1953 až 1976 Rusové směrovali elektromagnetické záření přímo na americké
velvyslanectví v Moskvě. Šlo o nepřetržité bombardování touto radiací, protože Rusové používali
tuto technologii v pokusu vyslechnout konverzace na americké půdě. Personál amerického
velvyslanectví brzy onemocněl. Americký velvyslanec v Rusku dostal leukémii a byl nucen se
vrátit do Spojených států. Jeho náhradník také dostal leukémii a i on byl nahrazen. Zaměstnanci
byli neustále nemocní a navíc si během svého pobytu na velvyslanectví stěžovali na ztrátu paměti,
zamlžení mozku, ztrátu soustředění a nespavost.
„Syndrom radiofrekvenční nemoci“ byla nemoc, kterou Rusové předtím identifikovali
v experimentech. Takže nebyli překvapeni, když se o těchto zdravotních problémech dozvěděli.
Nicméně stejná technologie je dnes propagována jako bezpečná a pohodlná. Pohodlná možná je,
ale bezpečná ne.
Jak mobilní telefony fungují?
Mobilní telefony jsou opravdu pouze rádiové vysílače vysílající signály prostřednictvím
rádiových vln. Tyto vlny jsou formou elektromagnetického záření, či EMR. Když je mobilní
telefon zapnut, lokalizuje se tím, že vysílá řadu signálů na nejbližší věž mobilního operátora.
Operátor pak přenese tyto informace do nejbližší ústředny. Při hovoru zasílá mobilní telefon údaje
na nejbližší věž mobilního operátora, na ústřednu a pak na ústřednu v oblasti volačky, na jejíž
číslo je voláno. Jakmile je spojení navázáno, mobilní telefon přenáší balíčky s vaším hlasem nebo
textovými daty na druhou rádiovou vlnu, která je vytvořena za účelem přenosu informací. Tato
druhá vlna se nazývá informace přenášející rádiová vlna, či ICRW. Když je hovor přijímán
ústřednou volaného, vytvoří se spojení prostřednictvím nejbližší věže, která spojuje hovor s vaším
Confidential
telefonem. Prostřednictvím procesoru v mobilním telefonu je digitální informační signál
přeměněn na analogový signál, aby bylo možné slyšet hlas. To vše se děje v průměrném čase čtyř
až osmi vteřin.
Každý mobilní telefon obsahuje své dva vlastní vysílače. Účelem těchto vysílačů je kódování
informací do rádiové vlny. Tato rádiová vlna vyzařuje z antény telefonu, rovnoměrně do prostoru.
Kódovanými informacemi může být například zvuk vašeho hlasu, údaje vaší textové zprávy nebo
fotografie. Vysílač pak odešle kódovanou vlnu, s vašimi informacemi nebo hlasem, na anténu, a
anténa pak pošle signál. Funkcí antény je tyto rádiové vlny vrhnout do prostoru, aby je přijímač
v nejbližší věži mobilních telefonů zachytil. To činí z antény nejnebezpečnější část telefonu.
Kde se vzala „buňka“ v mobilním telefonu
Věže mobilních telefonů emitují signály ve vzoru „okvětních lístků“ kolem věže. Tento 360°
rádius kolem věže se nazývá „buňka“, a to je to, co výraz „buňka“ v mobilním telefonu znamená
(cell phone). Když je mobilní telefon v buňce, obvykle má dobrý příjem. Ale když mobilní telefon
není v „buňce“, signál je špatný. Takže aby mobilní operátoři poskytli naprosté pokrytí, věže
mobilních telefonů a anténní věže musí být umístěny po celé oblasti, aby se "buňky“ vzájemně
překrývaly. Člověk začíná vidět, jak obrovská infrastruktura musí být vytvořena, aby bylo
zajištěno naprosté pokrytí. To je důvod, proč věže mobilních telefonů a anténní věže jsou tak
všudypřítomné. A to je důvod, proč jsou tyto antény instalována na tak mnoha místech, jako
hasičské stanice, školy, kostely a střechy, všude.
Co přesně je radiace mobilního telefonu
Elektromagnetické záření je forma energie, skládající se z magnetického pole a elektrického pole.
Radiace mobilních telefonů je jedna z forem elektromagnetického záření. Celkové
elektromagnetické záření spadá do spektra, které může sahat od radiace velmi nízké frekvence, či
ELF, na spodním konci, po mikrovlny, rentgenové záření a gama záření na horním konci.
Například elektrická rozvodná síť a vedení v našich domovech funguje na frekvenci 60 Hz, což se
nachází na spodním konci spektra. Středovlnné rádio funguje na frekvencích megahertzů, zatímco
většina mobilních telefonů funguje v rozsahu 800 až 2200 megahertz. Tyto frekvence jsou
podstatně vyšší, než 60 Hz. Na horním konci energetického spektra najdeme rentgenové záření,
které funguje na více než milionu megahertz. Tento druh radiační energie je znám také jako
„ionizující“ záření, protože rádiové vlny jsou tak výkonné, že mohou rozkládat chemické vazby
v těle a způsobovat genetické poškození. Radiace na spodním konci spektra je známá jako
„neionizující“ záření, a záření tohoto druhu je vytvářeno takovými zařízeními, jako mobilní
telefony, věže mobilních telefonů, bezdrátové routery, WiFi, atd. Tato forma záření je příliš slabá,
aby rozložila chemické vazby, a to je jedním z důvodů, proč mnozí mylně věří, že radiace
mobilních telefonů je neškodná.
Když rádiová vlna z mobilního telefonu osciluje na 800 až 2200 megahertz (či dva tisíce dvě stě
milionů cyklů za vteřinu), pohybuje se příliš rychle, aby ji tělo detekovalo. Tělo prostě nedokáže
rozpoznat rádiovou vlnu pohybující se touto rychlostí, a tím se tato vlna pohybuje neviditelně
tělem, bez detekce. Radiace pohybující se takto rychle by mohla být rozpoznána pouze tehdy,
když by byla poháněna velmi silným zdrojem. Pokud je síla (výkon) pohánějící rádio dostatečně
silná, může vlna způsobit poškození prostřednictvím toho, že zahřeje biologickou tkáň. Protože
mobilní telefony nejsou dostatečně silné/výkonné), aby zahřívaly biologickou tkáň, mechanismus,
kterým mobilní telefony způsobují poškození, funguje jinak. Tento mechanismus bude vysvětlen
v jiné části této zprávy.
Confidential
Užitečné výrazy pro pochopení
Elektřina je jednoduše proud elektronů. K tomu může docházet ve vysokonapěťové přenosné síti
nebo v rozvodech doma nebo kanceláři. Kdykoliv elektřina prochází drátem, vytváří se dvě silová
pole. Jedno je elektrické pole, a druhé magnetické pole. Ve Spojených státech mění elektrický
proud směr 60x za vteřinu, a proto se nazývá střídavý proud, či AC. Cykly proudu se měří
v jednotkách zvaných Hertz (Hz), která byla pojmenována po německém fyzikovi Heinrichu
Hertzovi. Hertz je jednoduše definována jako počet cyklů za vteřinu. Elektrický proud v USA
funguje na 60 Hz, zatímco elektřina ve většině zbývající části světa funguje na 50 Hz. Většina
elektřiny v USA má mimořádně nízkou frekvenci, tj. nižší než 3000 Hz. Jak se frekvence zvyšují,
je v poli vytvářeno větší množství energie. Kratší vlnové délky znamenají větší energii. Elektrická
pole lze odstínit celkem snadno, pomocí kovových bariér. Nicméně magnetická pole, jako ta
v rozsahu 60 Hz, snadno prochází většinou bariér a stávají se velmi obtížnými, ne-li nemožnými
na odstínění. Je důležité výraz Hertz (Hz) pochopit, protože se běžně používá pro vyjádření
frekvencí přístrojů a zařízení, jako mobilní telefony a mikrovlnné trouby. Megahertz (MHz) je
milion hertzů a gigahertz (GHz) je miliarda hertzů, či miliarda cyklů za vteřinu. Většina
mobilních telefonů funguje ve frekvenčním rozsahu 800 až 2200 megahertz. Pro srovnání, lidský
tep závisí na elektrické funkci, bije na frekvenci 2 Hz, či dva cykly za vteřinu. Většina elektrické
aktivity lidského těla funguje v rozsahu hertzů.
Další důležitý výraz je gauss, nebo miligauss (mG). Tato jednotka měří intenzitu magnetického
pole. Byla pojmenována po německém astronomovi a matematiku Karl Gaussovi. Miligauss je
jedna tisícina Gausse. Jako příklad, Země má přirozené magnetické pole, u kterého bylo naměřeno
asi 0,5 gausse. Protože lidé byli vystaveni přirozenému zemskému magnetickému poli od počátku
své existence, toto přirozené magnetické pole není pro lidské tělo škodlivé. Nicméně rozvodné
sítě, elektrická zařízení, elektrických rozvodů, mobilních telefonů atd., to vše vytváří magnetická
pole, která nejsou pro lidstvo přirozená. Intenzita těchto polí je vyjadřována v miligaussech.
Abnormality u embryí lze vytvořit magnetickými poli, již o jednom miligauss. (11) Studie
ukázaly 500% nárůst rizika dětské leukémie, lymfomů a mozkových nádorů u dětí vystavených
rozvodným sítím vytvářejícím elektromagnetické pole pouhé čtyři miligauss. (12) Většina vědců
věří, že bychom neměli být vystavováni více než 1 mG. Malé ruční měřáky, zvané gaussmetry,
lze koupit a lze si změřit elektromagnetické pole doma a v kanceláři. Nicméně gaussmetr měří
pouze intenzitu magnetického pole. Neměří bezdrátový signál nebo informace přenášející rádiové
vlny.
Hertz měří frekvenci a miligauss měří intenzitu. Mějte tyto výrazy na paměti, až budete číst
informace o zařízeních, jako mobilní telefony a běžné domácí spotřebiče.
Méně čárek u signálu znamená více nebezpečí
Věnujte pečlivou pozornost indikátorům signálu na displeji svého mobilního telefonu. Méně čárek
značí slabší signál. Slabší signál znamená, že mobilní telefon bude vytvářet více výkonu, aby
udržel spojení. V podstatě každá ztracená čárka v důsledku slabého signálu znamená, že mobil
zvýší svůj výkon o 1000%, aby udržel spojení. Více výkonu znamená větší expozici radiaci pro
volajícího. Ideálně se vždy pokoušejte mluvit venku v otevřeném prostoru. To umožní snazší
spojení vašeho mobilního telefonu s věží mobilního telefonu v blízkosti. Čím snazší spojení, tím
méně výkonu je potřeba pro udržení spojení. Vyhněte se také hovorům mobilními telefony z aut,
autobusů, vlaků, metra nebo letadel. Tyto obálky činí spojení obtížnějším a mají také tendenci
koncentrovat radiaci uvnitř této obálky.
Confidential
Proč jsou mobilní telefony nebezpečné?
Anténa mobilního telefonu vytváří bezdrátový signál, který se spojuje a komunikuje s nejbližší
věží. Tento signál je forma radiace, často zvaná radiace mobilních telefonů. Radiace mobilních
telefonů je typem elektromagnetického záření, či EMR. K dalším typům EMR patří rádiové
frekvence (RF), mikrovlny (MW) a elektromagnetické frekvence či MEF. Existují další formy
záření, ale tyto jsou nejběžnější. Tato forma radiace není stejná, jako jaderná radiace nebo
rentgenové záření. Tyto formy radiace jsou označovány za ionizující záření, protože obsahují
dostatek energie, aby rozbily chemické vazby v těle. Forma radiace, o které mluvíme, se nachází
na velmi nízkých frekvencích elektromagnetického spektra a vychází z věcí jako televize, AM a
FM rádia, radarů, mikrovlnných komunikačních zařízení, elektrických rozvodů, rozvodné sítě a
samozřejmě z mobilních telefonů. Elektrická a elektronická zařízení vytváří různé množství
elektromagnetického záření, tj. vytváří jak elektrické, tak magnetické pole. Existují drtivé důkazy
o výrazných biologických následních plynoucích z expozice těmto formám záření, včetně radiace
mobilních telefonů. Jedním z problémů je, že radiaci mobilních telefonů nelze vidět. Je
neviditelná. A většina lidí ji nedokáže vnímat ani cítit. Nemůžeme vidět, cítit nebo slyšet tisíce a
tisíce EMR frekvencí, které nepřetržitě bombardují každou buňku našeho těla 24 hodin denně.
Tato exploze bezdrátové technologie nás utápí v moři elektrosmogu a radiace mobilních telefonů.
Tento zákeřný a neviditelný toxin, zvaný elektromagnetické záření, způsobuje katastrofu v našem
zdraví. Myslíme si, že když to nemůžeme vidět nebo cítit, neexistuje to. Ale upřímně, není během
dne doba, kdy bychom nebyli vystaveni škodlivým účinkům elektromagnetického záření.
V podstatě nikdy předtím v historii civilizace tento typ prostředí neexistoval. Spojení státy,
Kanada, západní Evropa a Čína emitují tolik EMR, že je dokonce detekovatelné satelity ve
vesmíru.
K poškození dochází takto
Poškození z mobilních telefonů přichází ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem poškození je oblak
radiace poblíž pole, vytvářeného anténou mobilního telefonu. Tento oblak radiace sahá až do
vzdálenosti patnácti nebo osmnácti centimetrů od antény všemi směry. Oblak poblíž pole byl
studován nejvíce a obsahuje nejintenzivnější energii. Je schopné pronikat hluboko do biologické
tkáně. Tato radiace je absorbována, když je mobilní telefon držen blízko těla. Tuto formu radiace
emitují také bezdrátové notebooky a podobná zařízení. Později v této zprávě uvidíte obrázek ze
studie, ukazující, jak hluboko tento oblak radiace poblíž pole prostupuje do hlavy. Varování zní
takto: nedovolte, aby byly mobilní telefony, bezdrátové notebooky nebo jakákoliv podobná
zařízení v blízkosti vašeho těla, kvůli tomuto oblaku poblíž pole. A nikdy si nedávejte anténu
mobilního telefonu do úst.
Druhá forma poškození přichází od rádiových vln zvaných informace přenášející rádiové vlny, či
ICRW. Signál mobilního telefonu je tvořen dvěma částmi. První částí je signál vibrující na 800 až
2200 megahertz. Tato vlna se pohybuje příliš rychle, aby ji tělo rozpoznalo, a pokud dokážeme
říct, nijak neškodí. Nicméně když člověk mluví nebo posílá textovou zprávu, jsou informace
„přivěšeny“ nebo přibaleny k první rádiové vlně. To vytváří druhou vlnu či signál, který se
nazývá informace přenášející rádiová vlna, či IRCW. Vibruje na nízké frekvenci, v rozsahu
hertzů. V tomto rozsahu ICRW tělo rozpozná, a je to tato vlna, která způsobuje poškození.
Děje se toto. Receptory se nachází na buněčné membráně každé buňky našeho těla. Tyto
receptory jsou jak chemické, tak vibrační. Vibrační receptory zachycují signály, které vibrují
v rozsahu hertzů. Jak informace z ICRW kontaktují vibrační receptory na buněčné membráně, je
ICRW rozpoznána jako cizí vetřelec a začíná narušovat komunikaci a funkci buňky.
Confidential
Všichni jsme vystaveni těmto ICRW nepřetržitě. Když tělo vnímá, že je přítomný cizí vetřelec,
podnikne opatření, aby se chránilo. Činí tak tím, že vypne aktivní přenosové kanály v buněčných
membránách, a v důsledku toho se mění propustnost buněčných membrán. Následně se živiny,
které se nachází v prostoru mezi buňkami, nemohou dostat do buněk a vyživovat je. Protože se
živiny nemohou dostat membránou dovnitř, buňka trpí nedostatkem výživy. A obráceně, toxiny a
volné radikály, které se tvoří uvnitř buněk jako součást normálních metabolických procesů našeho
těla, nemohou z buněk řádně odejít. Toto hromadění toxinů a volných radikálů uvnitř buněk
poškozuje a ničí mitochondrie. Mitochondrie jsou organely uvnitř buněk, které vytváří energii pro
tělo ve formě ATP. Když není energie vytvářena, buňka se nemůže detoxikovat, ani nemá energii,
aby komunikovala s dalšími buňkami. V důsledku toho je životně důležitý proces komunikace
mezi buňkami ztracen. Když je tato komunikace ztracena, jsou narušeny základní fyziologické
procesy. Zprávy mezi buňkami nejsou posílány, potřebné hormony a neurotransmitery nejsou
vylučovány a imunitní systém nemůže řádně reagovat.
Odpadní materiál a volné radikály se hromadí uvnitř buněk, mitochondrie jsou poškozeny a
následuje buněčná dysfunkce. Abychom si ilustrovali dopad tohoto narušení, zamyslete se nad
důsledky pro skupinu buněk, jejichž funkcí je udržovat mozkokrevní bariéru uzavřenou. Tyto
buňky již tento úkol nevykonávají a dochází k průsakům v mozkokrevní bariéře. Skutečně,
průsaky mozkokrevní bariérou byly jedním z mnoha zjištění výzkumu. (13)
Volné radikály, které se hromadí uvnitř buněk, také zasahují do oprav a replikace DNA. Mnoho
studií ukázalo vytváření mikrojader po expozici informace přenášejícím rádiovým vlnám. (14)
Mikrojádra jsou fragmenty DNA, která se rozpadne, ale stále má schopnost tvořit buněčnou
membránu a replikovat se. Mikrojádra jsou prekurzory vzniku rakoviny a nepředstavují problém,
dokud zůstávají uvnitř buněk. Ale když poškozené buňky projdou svoji normální
naprogramovanou buněčnou smrtí, zvanou apoptóza, obsah buněk, včetně mikrojader, je
vypuštěn. Normálně imunitní systém, prostřednictvím uvolnění makrofágů, tělo těchto nevhodně
vytvořených buněk zbaví. Ale protože byl komunikační systém narušen, zpráva k imunitnímu
systému nedorazí. Nyní tato mikrojádra sedí v na živiny bohatém prostředí a mohou se volně
klonovat. A tehdy začíná nádor.
Zdravotní důsledky spojené s elektromagnetickým zářením
Je opravdu naivní si myslet, že všechno záření, které se pohybuje neviditelně naším tělem denně,
není škodlivé. Celkem naopak. Pokud se neviditelné EMR vlny nemohou pohybovat snadno skrz
betonové zdi budov, jak víme, že činí, budou snadno procházet měkkou tkání našeho těla.
Zamyslete se nad tím. Můžete telefonovat mobilem z přízemí budovy v New Yorku a snadno se
spojit s někým v budově v Los Angeles v Kalifornii. Tento signál prochází mnoha bariérami a
překážkami, jak se spojuje od jedné věže k druhé. A jak se tento mikrovlnný signál pohybuje
neviditelně skrze nás, ICRW, které já je k němu připojena, působí zmatek v naší biochemii.
V důsledku toho se naše společnost stává nemocnější a nemocnější. V podstatě řada studií spojila
dlouhodobou expozici EMR se zvýšeným rizikem mnoha, mnoha nemocí. Zde je jich pár:
Alzheimerova nemoc (15)
Autismus (16)
Parkinsonova nemoc (17)
Onemocnění srdce (18)
Potraty (19)
Mozkové nádory (20)
Leukémie (21)
Únava (22)
Confidential
Deprese (23)
Porucha imunitního systému (24)
Problémy s učením (25)
Ztráta paměti (26)
Poruchy spánku a nespavost (27)
Bolesti hlavy a migrény (28)
Ztráta soustředění (29)
Snížený počet spermií (30)
Zvýšený krevní tlak (31)
Poškození DNA (32)
Poškození mozkokrevní bariéry (33)
Hormonální nerovnováha (34)
Seznam nemocí, souvisejících s radiací mobilních telefonů a bezdrátovou technologií, je dlouhý, a
tento krátký seznam uvádí jen několik nemocí, které jsou nyní spojovány s radiací mobilních
telefonů a EMR.
Záření mobilních telefonů ovlivňuje hormony
Charles Graham, PhD, fyziolog na Midwest Research Institute v Kansas City MO, provedl studie,
ukazující, že elektromagnetické záření mění úrovně hormonů (35). Když byly ženy vystaveny
EMR v laboratoři přes noc, hladina estrogenu se zvýšila. Studie ukázaly, že zvýšená hladina
estrogenu představuje riziko vzniku rakoviny. Rovněž hladina testosteronů u mužů byla po
expozici EMR snížená. Snížená hladina testosteronu byla spojena s rakovinou prostaty a varlat.
Dnes je toho mnoho napsáno o škodlivých účincích „napodobovačů estrogenu“ vytvářených
řadou chemikálií a znečišťujícími látkami v prostředí. Skutečně, tyto produkty, které napodobují
účinky estrogenu, mají škodlivý účinek na tělo, protože porušují řádnou hormonální rovnováhu.
Dr. Graham věří, že elektromagnetické záření může odpovídat popisu endokrinního disruptoru
lépe, než mnohé známé napodobovače v prostředí. Cítí, že k tomu dochází proto, že EMR zdá se
působí tím, že fungují na a prostřednictvím hormonů tak protichůdně, jak činí hormony coby
napodobovače.
Po mnoho let byl pacientům s rakovinou prsu na celém světě předepisovaný lék zvaný taxomifen,
aby se zabránilo novému výskytu rakoviny prsu. Ve studii zveřejněné v Electricity and
Magnetism in Biology and Medicine v r. 1998 bylo ukázáno, že tamoxifen ztrácí svoji schopnost
bránit šíření rakovinných buněk, je-li vystaven EMR (36). Množství elektromagnetického záření,
posivěného pro tvorbu tohoto efektu, bylo pouhých 12 miligauss. Toto množství EMR je
vytvářeno, když se doma používají běžné spotřebiče, jako fény, vysavače, otvíráky konzerv,
počítače, mikrovlnné trouby, stolní lampy a elektrické hodiny. Představte si dopady tohoto
zjištění. Ženy, které berou lék, aby jim pomohl zabránit návratu rakoviny prsu, mají svoji
medikaci neúčinnou, poté, co byly vystaveny EMR z běžných domácích spotřebičů!
Záření mobilních telefonů brání funkci melatoninu
Studie rovněž prokázaly, že elektromagnetické záření brání vytváření hormonu zvaného
melatonin (37). Melatonin reguluje spánkový cyklus a je vylučován šišinkou mozkovou v mozku.
Je vytvářen asi 90 minut po usnutí. V důsledku toho hladina melatoninu v noci stoupá a během
dne zůstává nízká. Melatonin má mnoho užitečných účinků, ale nejběžnějším je, že reguluje
spánkový cyklus. Když radiace mobilních telefonů, nebo jiné EMR, brání vzniku tohoto
důležitého hormonu, je spánkový cyklus narušen. Mohlo by to být jedním z důvodů, proč tolik lidí
dnes trpí nespavostí? Mohla by být celá řada problémů se spánkem v dnešní Americe důsledkem
Confidential
veškeré té radiace v našem prostředí? Měli bychom odstranit bezdrátový telefon nebo radiobudík
z nočního stolku u naší postele? Selský rozum by tak radil.
Proč je to důležité? Pokud tělo během noci nedosáhne hlubokých fází spánku, nemůže se
opravovat. Buňky nebudou mít příležitost se zotavit a opravit. Spánek je potřebný proto, aby
k těmto opravným procesům došlo. Přesto dnes 81% mladých lidí ve věku 15 až 20 let spí se
svým mobilním telefonem zapnutým! (38) Vzhledem k významu melatoninu pro naše zdraví
nelze důsledky této statistiky zdůraznit dostatečně.
Studie zveřejněná v časopise Národního institutu pro rakovinu zjistila, že riziko rakoviny prsu u
žen se zvýšilo o 60%, pokud pravidelně pracovaly v nočních směnách (39). Riziko rakoviny
prostaty u mužů se také zvýšilo. Jak k tomu dochází? Světlo zvyšuje hladinu kortizolu. Kortizol je
vytvářen nadledvinkami, které jsou aktivovány světlem. Světlo navíc brání tvorbě melatoninu
šišinkou mozkovou v mozku. Takže kombinace zvýšené hladiny kortizolu, který potlačuje náš
imunitní systém, a snížená hladina melatoninu, který potlačuje vývoj nádorů, vede k podmínkám
příznivým pro potenciální vznik rakoviny. Melatonin je také známým regulátorem estrogenu.
Takže když není melatonin vytvářen v odpovídajícím množství, je odstraněn jeden přirozených
mechanismů těla potlačující estrogen, a důsledkem je převaha estrogenu.
Další důležitou funkcí melatoninu je, že je silným antioxidantem a je velmi účinný při ničení
volných radikálů. Ničení volných radikálů a řádná syntéza DNA umožňuje, aby naše buňky
fungovaly řádně. Jedním ze známých účinků volných radikálů je předčasné stárnutí, a jedním ze
způsobů, jakým jsou volné radikály vytvářeny, je z toxinů v prostředí, kam patří i EMR.
Melatonin také posiluje imunitní systém. Činí tak prostřednictvím své schopnosti zvyšovat
aktivitu zabijáckých lymfocytů imunitního systému. Navíc melatonin také posiluje schopnost
vitaminu D zastavovat růst nádorů. V podstatě schopnost vitaminu D bojovat s nádory je
posilována 20 až 100 násobně (40).
Studie zveřejněná v Journal of Pineal Research v r. 2007 informovala o terapeutických účincích
melatoninu v léčbě snížené kognitivní schopnosti, jak k tomu dochází u Alzheimerovy nemoci,
demence atd. Výsledky ukázaly výrazně větší zlepšení u pacientů léčených melatoninem (41). Jak
můžeme vidět, melatonin je důležitý z mnoha důvodů. Jakýkoliv rušivý vliv, jako
elektromagnetické záření, který potlačuje nebo omezuje schopnost těla vytvářet melatonin, by
mohl mít závažné zdravotní důsledky pro každého z nás.
Melatonin zabraňuje tvorbě estrogenu a rakoviny
Studie z r. 2001, provedená japonským Národním institutem pro studium životního prostředí,
odhalila, že buňky rakoviny prsu ošetřené melatoninem začaly opět růst, když byly vystaveny
elektromagnetickému záření! (42) Zjištění ukázala, že signální systém buněk byl narušen, omezen
nebo bránil komunikaci mezi buňkami. Takže buňky nebyly schopny spolu účinně komunikovat,
a to ovlivnilo jejich schopnost reagovat na výzvy z hrozby z životního prostředí.
Možná jednou z nejdůležitějších funkcí melatoninu je, že brání uvolňování estrogenu a potlačuje
vývoj rakoviny prsu (43). Sedmdesát procent rakovin prsu dnes je citlivých na estrogen. Když
EMR brání uvolňování melatoninu, aktivita nejvíce chránícího hormonu těla je ztracena. Navíc
další studie ukázaly, že snížená hladina melatoninu, po potlačení v důsledku elektromagnetického
záření, způsobila řadu dalších zhoubných nádorů, včetně rakoviny prostaty, melanomu a rakoviny
vaječníků.
Confidential
Kauzální spojitost mezi rakovinou prsu a EMR je hlášena stále. Dr. Patricia Coogan z Bostonské
univerzity veřejného zdraví oznámila zvýšení rizika rakoviny prsu o 43% u žen, které pracovaly
v oblastech, kde docházelo k vystavování magnetickým polím (44). K takovým zaměstnáním patří
elektrikář, pracovník rozvodných sítí, zavádění telefonů, elektroinženýr a lidé, kteří pracují blízko
sálových počítačů. Toto zvýšené riziko bylo přímo spojeno s potlačením melatoninu EMR.
Existují také obavy, že toto zvýšené riziko rakoviny prsu se neomezuje jen na ženy. Byl
pozorován až šestinásobný výskyt rakoviny prsu u mužů, kteří pracují v technické správě, na
rozvodnách a opravují telefonní sítě (45).
Mobilní telefony ovlivňují mužskou plodnost
Nedávná studie zveřejněná prestižní Clevelandskou klinikou ukázala spojitost mezi slabou
tvorbou spermií a řadou hodin denně strávených používáním mobilního telefonu muži. Muži, kteří
používají mobilní telefon více než čtyři hodiny denně, mají výrazně nižší počet spermií, a kvalita
těchto spermií se výrazně zhoršila (46). Lékaři věří, že toto poškození mohlo být způsobeno
radiací emitovanou mobilními telefony. Muži, kteří používali mobilní telefon více než čtyři
hodiny denně, měli o 25% nižší počet spermií, než muži, kteří mobilní telefon nikdy nepoužívali
(47). Navíc kvalita spermií byla ovlivněna nepříznivě. Schopnost spermií plavat byla snížena
výrazně. Navíc byl zaznamenán 50% pokles v počtu řádně vytvořených spermií (48). Počet
spermií, pohyblivost, životaschopnost a zjev, to vše bylo výrazně ovlivněno.
Je moudré, aby muži (a ženy) nenosili mobilní telefon na opasku nebo v kapse blízko u těla. Ani
by neměli pracovat na notebooku, který mají na klíně.
Mobilní telefony zneprovozňují mozkokrevní bariéru během dvou minut
Mozkokrevní bariéra je choulostivá membrána, která dělí mozek od zbytku těla a filtruje dodávku
krve do mozku. Tato filtrovací membrána udržuje toxiny a škodlivé proteiny, které by se mohly
vyskytnout v krvi, mimo, aby se nedostaly do kontaktu s citlivou mozkovou tkání. Výzkum
prokázal, že hovor mobilním telefonem již pouhé dvě minuty mozkokrevní bariéru neprovozní
(49). Ve studiích provedených neurologem dr. Leif Slafordem bylo zjištěno, že toxiny a škodlivé
proteiny mohou projít z krve do mozku, když je mobilní telefon zapnutý. Je pozoruhodné, že
nemoci, jako roztroušená skleróza a Alzheimerova nemoc, jsou spojovány s tím, že se v mozku
nacházejí nežádoucí proteiny.
Je to jako řídit opilý
Americké ministerstvo energetiky zjistilo, že používání mobilního telefonu při řízení vážně naruší
paměť a reakční dobu. V podstatě je toto narušení tak vážné, že je to podobné řízení v opilosti.
Navíc výzkumníci univerzity v Torontu zjistili, že rušivé účinky hovoru mobilním telefonem při
řízení trvají až 15 minut po ukončení hovoru (50). Tento efekt byl stejný, ať již řidič používal
hand free nebo ne. Mnoho zemí se nyní chystá připojit se k Anglii, Španělsku, Izraeli, Švýcarsku
a Brazílii, a chtějí omezit nebo zakázat řidičům telefonovat.
Radiace z mobilních telefonů je zdrojem stresu
Mimo stresu a nepřetržitého narušení duševních funkcí mohou mobilní telefony způsobit fyzickou
stresovou reakci v těle. Když tělo zažívá stresovou událost, je spuštěna reakce „bojuj nebo uteč“.
Z nadledvinek jsou uvolněny jisté stresové hormony, z nichž prvním je adrenalin. Většina z nás je
Confidential
s působením adrenalinu obeznámena: rychlý srdeční tep, zvýšená úroveň energie, zvýšený krevní
tlak, stažení svalů, rychlé dýchání atd. Tyto efekty nejsou škodlivé, pokud k nim dochází pouze na
krátkou dobu. Ale co stresová reakce, která adrenalin uvolňuje nepřetržitě, jak k tomu dochází
v důsledku neustálé expozice radiaci mobilních telefonů? Očividně to po delší době zdravé
nebude. Druhou chemikálií uvolňovanou při stresové reakci nadledvinkami je hormon zvaný
kortizol. Kortizol je přirozenou tělesnou formou kortizonu. Je nezbytný pro mnoho údržbářských
funkcí v každodenním životě. Když je naše tělo chronicky stresováno, uvolňuje se zvýšené
množství kortizolu.
Následně vysoké množství kortizolu otlačuje imunitní systém, roste hladina krevního cukru a
může dojít k nespavosti. Nakonec, po dlouhodobém nepřetržitém stresu, se nadledvinky stávají
unavenými. Následně je narušena schopnost reagovat řádně na stresové situace. Podrážděnost,
únava, vztek, vztek za volantem, vysoký krevní tlak, ztráta kontroly nad hladinou cukru v krvi,
snížená funkce štítné žlázy a přibývání na váze je několik z mnoha nemocí, které mohou být
důsledkem tohoto stavu.
Potraty a vysoký krevní tlak způsobený EMR
Krevní tlak lze zvýšit jednoduše tím, že se vystavíme působení mobilního telefonu. Německá
studie, zveřejněná v Lancet, uvedla, že krevní tlak se u skupiny dobrovolníků zvýšil, když byly
náhodně zapínány a vypínány mobilní telefony, aniž by o tom účastníci věděli (51). Potraty byly
s expozicí elektromagnetickému záření spojeny také. V jedné z mnoha studií, které byly
provedeny v této oblasti, se ukázalo, že tisícovka těhotných žen zaznamenala zvýšení rizika
potratu o 180%, když byly vystaveny periodickým magnetickým polím o síle pouhých 16
miligauss (52).
Radiaci nemůžeme uniknout
Výzkumníci prokázali, že člověk nemusí vlastnit mobilní telefon, aby vyl vystaven
elektromagnetickému záření. Každého z nás obklopuje tolik uživatelů mobilních telefonů, kteří
svými mobily volají. Že jsme nepřetržitě vystaveni záření, protože tyto mobilní telefony se spojují
s věžemi mobilních telefonů a dalšími volajícími. Navíc nyní existují všude bezdrátové sítě. A je
to horší, než pasivní kouření, protože tyto rádiové vlny jsou neviditelné. Nemusíte vlastnit mobilní
telefon, nebo ho používat nějak často. Ale vždy existuje někdo kolem vás, kdo mobilní telefon
nebo bezdrátovou síť používá. A všechny tyto mobilní telefony a bezdrátové sítě emitují signály,
nebo radiaci, aby si udržely spojení. Takže signály jsou všude a každičký z nás se nachází
v křížové palbě. Prostě není úniku.
Mobilní telefony nebyly před započetím prodeje nikdy testovány na
bezpečnost
Když se mobilní telefony v r. 1983 dostaly na trh, stalo se tak bez toho, aby předtím došlo
k nějakému testování bezpečnosti. Jak to bylo umožněno? Normálně je vyžadováno, aby jakékoliv
spotřebitelské zařízení, které emituje radiaci, prošlo specifickými bezpečnostními testy, aby se
zjistilo, jestli představují nějaké riziko pro populaci. Ale na základě informací z odvětví mobilních
telefonů dostaly mobilní telefony z jakéhokoliv testování výjimku. Informace poskytnuté
odvětvím mobilních telefonů vládě v té době uváděly, že jediné poškození, které by mohlo
vzniknout z tohoto typu radiace, souvisí s efektem zahřívání biologických tkání. Protože všechny
mobilní telefony měly tak nízký výkon, nebylo možné, aby biologickou tkáň zahřívaly. Proto
vláda udělila mobilním telefonům z testování na bezpečnost výjimku. Při tvrzeních odvětví
mobilních telefonů byla jako příklad používána mikrovlnná trouba. Mikrovlnná trouba vytváří
Confidential
mikrovlny, tj. radiaci, která osciluje na velmi vysoké frekvenci. Tyto mikrovlny jsou také
poháněny velmi výkonným zdrojem. Když je do mikrovlnné trouby umístěno jídlo, ta způsobuje,
že se molekuly vody v jídle pohybují velmi rychle. Tato zvýšená aktivita vytváří tření, které pak
vytváří teplo. Když k tomu dochází dostatečně dlouho, jídlo se začne vařit. Je to celkem
jednoduchý proces. Očividně, vystavování lidského těla těmto mikrovlnám by nebylo moudré,
protože efekt zahřívání by nakonec lidskou tkáň zahřál a zničil. Takže aby učinili mikrovlnnou
radiaci používanou mobilními telefony bezpečnou, výrobci prostě snížili výkon používaný pro
napájen těchto frekvencí. Protože výkon používaný mobilními telefony byl o tolik nižší, než je
tomu u mikrovlnné trouby, k efektu zahřívání nedocházelo. Proto byly mobilní telefony
považovány za bezpečné. Důvodem bylo, že když je používán jen malý výkon a není dostatečně
silný, aby zahřál lidskou tkáň, pak nedojde k žádnému poškození. Žádné teplo, žádné poškození.
A to byl předpoklad, který byl použit federální vládou, aby umožnila prodej a výrobu mobilních
telefonů. Stávající normy pro bezpečnou expozici radiaci jsou založeny výhradně na tomto
zahřívání, či termálním efektu. Nikdy nebylo provedeno žádné testování, jestli samotné frekvence
mohou být škodlivé, či ne. To bylo ponecháno na náhodném objevu. Je to gigantický experiment,
kterého se dnes účastní každý uživatel mobilního telefonu. Nyní víme, že mechanismus
způsobující poškození, není termální či zahřívací efekt na tkáň, ale je to něco subtilnějšího, a
dokonce ještě škodlivějšího.
Telefonní společnosti vědí
V r. 1993 měl Larry King ve své show hosta jménem David Reynard z Tampy na Floridě. Během
show pan Reynard vypustil bombu, která spustila jednu z nejvíce šokujících kontroverzí v historii
televize. Uvedl, že podává žalobu na mobilní operátory a viní je z toho, že jeho žena, Susan,
zemřela na mozkový nádor, způsobený opakovaným používáním mobilního telefonu. Toto
obvinění způsobilo, že akcie operátorů se rychle propadly. Vyvolalo to kongresová vyšetřování a
odvětví mobilních telefonů se snažilo zachránit si tvář. Ve snaze ujistit veřejnost a vládu odvětví
mobilních telefonů souhlasilo, že provede dlouhodobý výzkum, aby prokázalo, že mobilní
telefony jsou bezpečné. Po veřejných slyšeních senát tuto problematiku předložil jak odvětví
mobilních telefonů, tak Úřadu pro potraviny a léky. FDA byla agentura zodpovědná za schválení
mobilních telefonů. Aby se s obviněními vypořádal a aby přinesl důkazy, odvětví mobilních
telefonů dobrovolně nabídl provést dlouhodobý výzkum, aby dokázalo bezpečnost mobilních
telefonů. Nicméně nabídli to pouze za podmínky, e FDA odsouhlasí, že je nebude regulovat,
dokud nebude výzkum dokončen. A tak proces začal.
Jako první krok si odvětví mobilních telefonů najalo vhodné lékařské a vědecké výzkumníky, aby
provedli studii, která se měla stát největší svého druhu, která kdy byla ohledně bezpečnosti
mobilních telefonů provedena. Odvětví mobilních telefonů tento výzkumný projekt financoval
28,5 miliony dolarů ze svých vlastních peněz. Protokol si vyžadoval, aby byla každá provedené
studie duplicitně provedena nejméně dvěma laboratořemi. Výzkumní protokoly byly před
začátkem recenzovány. Navíc i předběžná data byla před interpretací recenzována, a konečné
zprávy a data byly recenzovány v závěru procesu. Podniklo se vše, aby se zajistilo, že této studii
nebude moct být nic vytknuto, a aby výsledky této studie byly důvěryhodné a nebyly podjaté,
kvůli tomu, že to financovalo odvětví.
Smrtící fakta z vlastní studie odvětví mobilních telefonů
V r. 1999 byly výsledky výzkumu zveřejněny. Následující souhrn je ocitován římo ze zprávy:
Confidential
1. Úmrtnost na rakovinu mozku u lidí používající ruční mobilní telefon bylo vyšší, než
míra výskytu rakoviny u těch, kteří používali telefonu nedržené v ruce, které byly
vzdáleny od jejich hlavy.
2. Riziko akustického neuromu, benigního nádoru sluchového nervu, bylo o 50% vyšší
u lidí, kteří oznámili, že mobilní telefon používají šest let a déle.
3. Riziko vzácných neuro-epiteliálních nádorů na vnější straně mozku bylo u uživatelů
mobilních telefonů, v porovnání s neuživateli, více než dvojnásobné.
4. Existuje jistá korelace mezi nádory vyskytujícími na pravé straně hlavy a
používáním telefonu u pravé strany hlavy.
5. Laboratorní studie hledající schopnost radiace z antény mobilního telefonu…
způsobit funkční genetické poškození byly rozhodně pozitivní.
Jinými slovy, výzkum zjistil genetické poškození, průniky mozkokrevní bariérou, buněčnou
dysfunkci a ztrojnásobení rizika výskytu vzácných neuro-epitelálních nádorů a vzácných
mozkových nádorů u lidí, kteří mobilní telefony používali, na rozdíl od lidí, kteří mobilní telefony
nepoužívali. V podstatě nádory dokonce korelovaly se stranou hlavy, ke které si subjekty
používající telefon přikládali telefon nejčastěji. Celkově bylo odvětvím mobilních telefonů
financováno 56 studií, a zúčastnilo se jich více než 200 vědců a lékařů z celého světa.
Zjištění výzkumy byla oznámena šéfům odvětví mobilních telefonů, s doporučením, aby toto
odvětví informovalo veřejnost a umožnilo uživatelům začít s bezpečnostními opatřeními, dokud
nebude provedeno více výzkumů. Podrobný popis celého příběhu lze najít v knize, které
chronologicky uvádí události, ke kterým došlo. Knihu, s názvem Mobilní telefony: Neviditelná
rizika v bezdrátovém věku, lze nalézt ve většině knihkupectví. Šokující částí celého tohoto
procesu je, že navzdory konkrétním recenzovaným nálezům, které tento výzkum přinesl, odvětví
mobilních telefonů se rozhodlo s těmito informacemi na veřejnost nejít.
A je toho více.
Bývalý výzkumný vědec Motoroly uznává problém s radiací
Robert Kane, PhD., bývalý hlavní výzkumný vědec Motoroly a člen technické sekce, řekl toto:
„Nedávný výzkum demonstroval, že dokonce i krátkodobá expozice radiačním energetickým
hustotám vycházejícím z blízkosti mobilního telefonu stačí, aby se pozměnily vzory mozkových
vln, ovlivnila krátkodobá paměť a modifikovala schopnost jedince vykonávat fyzické úkony, jako
třeba řízení auta.“ A pokračoval: „Dostupný výzkum naznačuje, že fungování přenosného
mobilního telefonu poblíž vystaví neuživatele radiaci, z níž část se dostane do mozku neuživatele
na úrovních vyšších, než je nezbytné pro vyvolání nežádoucích biologických následků, dokonce i
když je telefon dále, než tři metry od neuživatele.“
Překlad: Radiace mobilních telefonů vás bombarduje, ať již telefonujete sami, nebo ne. Můžete jet
ve svém autě, jíst v restauraci, sledovat hru nebo navštívit koncert, a budete ozářen hovory
mobilního telefonu někoho jiného, ať to již víte, nebo ne. Není úniku. Není to jen mozek
volajícího, který je ozařován; jsou to také všichni v okolí volajícího. Tyto informace pochází
přímo od bývalých hlavních výzkumných vědců Motoroly.
Co jsou SAR? Jsou průvodcem k bezpečnosti mobilních telefonů?
SAR znamená „specifická míra absorpce“. Jde o komplexní měření, kolik radiace prochází tkání
během specifikovaného časového úseku. Jinými slovy, měří se tím míra absorpce EMR tělem.
Confidential
Když biologická tkáň absorbuje EMR, může to vést k narušení buněčných funkcí. Až do r. 1993
nikdo nikdy nepozoroval, že dochází k mnoha zahřívacím efektům u SAR nižší než 40 wattů na
kilogram. Mobilní telefony fungují s výkonem asi 0,6 wattů a dosahují SAR méně než 2 watty na
kilogram, což se jeví být bezpečnou úrovní. Opět, to bylo zdůvodnění použité, když vláda udělila
výjimku, že mobilní telefony nemusí procházet jakýmkoliv testováním a nemusí podléhat žádné
regulaci. Dokud byly SAR takto nízké a nedocházelo k žádnému zahřívacímu efektu,
předpokládalo se, že biologická tkáň nemůže v souvislosti s mobilními telefony utrpět žádné
poškození. Nyní víme, že to byl mylný předpoklad.
Všechny mobilní telefony dnes uvádějí hodnotu SAR. Ta se mírně liší telefon od telefonu.
Nicméně je dobré vědět, že hodnota SAR vašeho mobilního telefonu je minimální, protože
všechny mobilní telefony vyráběné dnes musí splňovat normu stanovenou FCC – 1,6 wattu/kg či
nižší. Řečeno toto, je stále dobré kupovat si mobilní telefon s hodnotou SAR co nejnižší, aby se
minimalizovala absorbce radiace, když máte mobilní telefonu blízko své hlavy. Ale SAR měří
pouze intenzitu elektromagnetického pole. Mějte na paměti, že SAR neměří pulzaci či oscilační
působení vln. Například vlnová frekvence či pulz by mohl být dostatečně nízký, aby napodoboval
elektrickou aktivitu samotného mozku, a tím působil poškození, ale mobilní telefon by přesto měl
nízkou hodnotu SAR. Takže vězte, že v tomto případě má hodnota SAR jen malý význam. SAR
mohou mít užitečné uplatnění u mikrovlnných trub, ale pro mobilní telefony prostě nejsou
adekvátní, protože k zahřívacímu efektu nedochází, dokud SAR nedosáhne 20 až 25 wattů na
kilogram. Je také důležité pochopit, že SAR se v žádném případě nezaobírá mechanismem
poškozování, které je způsobováno informace přenášející rádiovou vlnou. Hodnotu SAR pro váš
konkrétní telefon lze najít na internetové stránce FCC www.sarvalues.com.
Pravda o náhlavních soupravách
Náhlavní soupravy byly propagovány jako účinná metoda snížení expozice EMR, které je
vytvářeno mobilním telefonem. Protože oblak radiace poblíž pole mobilního telefonu vyzařuje do
vzdálenosti dvanácti až patnácti centimetrů od antény mobilního telefonu, stává se nezbytným
buď a) nějakým způsobem radiaci změnit, aby byla pro tělo neškodná, nebo b) dát telefon dál od
hlavy, při hovoru nejméně 15 až dvacet centimetrů. Při vyhodnocování účinnost náhlavních
souprav musíme mít na paměti dva mechanismy poškozování, které jsou mobilními telefony
vytvářeny. Zaprvé, je tu informace přenášející rádiová vlna (ICRW), která je vytvářena, když
mluvíme nebo posíláme textovou zprávu. Oba tyto mechanismy mohou tělu způsobit škody.
Používán náhlavní soupravy zcela určitě expozici oblaku poblíž pole. Ale náhlavní souprava
neudělá nic se snížením škod způsobovaných informace přenášející rádiovou vlnou. A ani funkce
hlasitého odposlechu. Navíc ne všechny náhlavní soupravy jsou pro používání bezpečné. Mnoho
drátových náhlavních souprav ve skutečnosti přitahuje radiaci k hlavě tak, že fungují jako anténa,
tj. dráty soupravy mohou ve skutečnosti přitahovat okolní radiaci do bezprostřední oblasti hlavy.
V podstatě bylo oznámeno, že drátové náhlavní soupravy mohou zvýšit expozici radiaci u hlavy
300 krát! (53) Trubičkové náhlavní soupravy v tomto ohledu pomáhají, ale stále neudělají nic se
škodami způsobovanými informace přenášející rádiovou vlnou. Pokud musíte používat náhlavní
soupravu, používejte trubičkovou. Aspoň tímto způsobem se vypořádáte s jedním z poškozujících
mechanismů, protože se vyhnete „efektu antény“, vytvářenému drátovými náhlavními
soupravami. Jen si prostě pamatujte, že náhlavní souprava vás nechrání před informace přenášející
rádiovou vlnou. Nelze se na ni spolehnout jako na dokonalou ochranu.
Bluetooth blues
Náhlavní soupravy Bluetooth jsou ještě horší, než konvenční soupravy. Zde je proč. Technologie
Bluetooth je bezdrátová technologie, ve které bylo drátové spojení nahrazeno přijímačem a
vysílačem, a toto spojení komunikuje na frekvenci 2,4 gigahertz. To je stejná frekvence používaná
Confidential
mikrovlnnou troubou. Nicméně výkon používaný pro vysílání těchto frekvencí je velmi nízký.
V podstatě je síla signálu pouze asi 1 miliwatt, přičemž mobilní telefon může fungovat při signálu
až do tří wattů (54). Takže nižší výkon použitý u technologie Bluetooth omezuje dosah asi na 10
metrů. Ale je zde problém. Když je na hlavě nošeno sluchátko, je zapnuto nepřetržitě. A ačkoliv je
výkon menší, je expozice radiaci nepřetržitá, dokonce i když nedochází k žádné konverzaci. U
mobilního telefonu ho aspoň odložíte, když hovor dokončíte. Ne tak sluchátko Bluetooth.
Zadruhé, je to bezdrátové spojení. Z toho, co bylo řečeno o tom, jak nás radiace mobilního
telefonu poškozuje, víme, že když mluvíme nebo posíláme informace přes spojení Bluetooth
jakéhokoliv druhu, jsme vystaveni informace přenášející rádiové vlně. A je to tato vlna, která
způsobuje poškození. Takže zařízení Bluetooth nejsou o nic bezpečnější, než bezdrátová zařízení,
a, v podstatě, mohou být nebezpečnější, v důsledku nepřetržité expozice radiaci na hlavě.
Zde je další otázka. Nedochází se sluchátkem Bluetooth nošeným v uchu a radiací emitovanou
nepřetržitě k poškozování sluchového nervu, nebo možná dokonce k poškození vnitřního ucha?
Poškodí tato nepřetržitá expozice nějakým způsobem sluch? To jsou otázky, které zůstávají
nezodpovězené.
Bezdrátové telefony jsou nebezpečnější, než mobilní telefony
Bezdrátové telefony nejsou o nic bezpečnější, než mobilní telefony. V podstatě některý
zveřejněný výzkum prokázal, že bezdrátové telefony jsou třikrát nebezpečnější, než mobilní
telefony! (55) Zde je proč. Bezdrátový telefonu používá pro své fungování základní stanici. Tato
základní stanice funguje jako malá věž mobilních telefonů posazená doma nebo v kanceláři.
Základní stanice nepřetržitě emituje pulzující mikrovlny při plném výkonu, dokud je zapojena do
zásuvky. Činí tak, aby mohla udržet signál a komunikovat se sluchátkem(ky). To znamená, že
všichni v tomto domě nebo kanceláři jsou vystaveni nepřetržitému vysílání mikrovln, ať se již
telefon používá, nebo ne. Novější bezdrátové telefony nyní používají novější technologii zvanou
DECT, což znamená Digitálně zesílená bezdrátová telekomunikace. Signál z telefonu DECT
vysílá na 2,4 nebo 5,8 gigahertzích nepřetržitě. Toto nepřetržité vysílání frekvencí telefonů DECT
je to, čím se liší od starších modelů. A protože mnoho bezdrátových telefonů je často umístěno
blízko postele na nočním stolku, jsou jedinci, kteří v jejich blízkosti spí, neustále vystaveni
pulzující elektromagnetické vlně, která má sílu elektrického pole asi 6,5 voltů na metr (56). Jaký
to má význam? Studie z Nového Zélandu uvedla, že u obyvatel žijících v blízkosti AM a FM
rádiové věže došlo ke zvýšení výskytu jak chronické únavy, tak problémů se spánkem (57).
Nejvyšší síla pole naměřená u věže byla 2,66voltů/metr, což bylo výrazně méně, než u
bezdrátového telefonu DECT. Další studie ze Schwarzenburgu ve Švýcarsku uvedla, že 55%
obyvatel žijících v blízkosti krátkovlnného rádiového vysílače uvedlo symptomy poruchy spánku
a 35% uvedlo plnou nespavost (58). Výzkumníci byli schopni vysílač během různých nocí zapínat
a vypínat. Symptomy se značně snížily, když byl vysílač vypnutý. Německá Federální agentura
pro ochranu před radiací uvedla, že bezdrátový telefon DECT je často nejsilnějším jediným
zdrojem radiace v domácnostech. Freiberská výzva z října 2002, dokument podepsaný více než
130 lékařskými praktiky z německé lékařské organizace medicíny prostředí zvané IGUMED,
vyzývala k zákazu bezdrátových telefonů DECT v předškolních zařízeních, školách, nemocnicích,
pečovatelských domech a ve veřejných budovách.
Podstatné je, že je mnohem bezpečnější, když se vrátíte k používání normálního telefonu.
Dětské monitory mohou ublížit vašemu dítěti
Vystavujeme novorozence riziku tím, že do jejich ložnic umísťujeme monitorovací zařízení?
Někteří vědci říkají, že je to zbytečné vystavování radiaci. Radiace vytvářená některými dětskými
Confidential
monitory může dosáhnout až šesti voltů na metr, což je dvakrát více, než je radiace ve vzdálenosti
do 100 metrů od věže mobilních telefonů (59). Britská spotřebitelská skupina Powerwatch
vyzývala rodiče, aby přestali používat dětské monitory DECT. „Máme spoustu zpráv od rodičů,
že jejich děti nespaly dobře a velmi brečely, když používali monitory DECT, ale byly v pořádku,
když se nepoužíval žádný dětský monitor,“ uvedla agentura (60).
A co vysílače mobilních telefonů?
Podle odhadů existuje 1,3 milionu antén základních stanic instalovaných na věžích a střechách na
celém světě. A je jich instalováno stále více, aby se zvýšilo pokrytí a mohly se používat nové
aplikace, čímž oceán elektroznečištění, kterému jsme vystaveni, nadále zhoustne. Mobilní věže a
antény vyrůstají všude. Ve Spojených státech je nyní zapojených více než 1,947,000 věží a antén.
Věže jsou struktury, na kterých jsou umístěny antény, a na jednu věž může být umístěno mnoho
antén. Anténa je oním emitentem rádiového signálu. Antény jsou umísťovány nejen na věžích, ale
také na hasičských stanicích, kostelích, školách, hřbitovech a dokonce i v našich národních
parcích. Věděli jste, že existuje mobilní věž poblíž Old Faithful v Yellowstonském parku? A aby
vypadaly v prostředí esteticky, jsou tyto anténní věže často maskovány. Není nic neobvyklého
uvidět na jihozápadě věže mobilních telefonů vypadající, například, jako palmy. Tyto věže a
antény jsou také často skryté, na místech jako věže kostelů, nebo jsou umístěny na střechy, kde je
nelze vidět. Nemohli jste v noci v hotelu dobře spát? Možná, že byla na střeše skrytá anténní věž.
Jak bylo vysvětleno dříve, každá věž mobilních telefonů emituje svůj signál v kruhovém vzoru,
který, byl-li by viditelný, by vypadal jako okvětí. Jinými slovy, tento vzor se šíří v 360° od věže,
v kruhu. Tento „kruh“ kolem věže se nazývá „buňka“, a zde má původ výraz „buňka“ u mobilních
telefonů (cell phone – buňkový telefon). Když jste pod deštníkem „buňky“, máte dobrý signál.
Když jste mimo tuto oblast buňky, je příjem slabý. Věže mobilních telefonů jsou pak
rozmísťovány po celé zemi tak, aby se tyto „buňky“ vzájemně překrývaly, aby, ideálně, nebylo
nikde žádné nepokryté místo.
Studie ukazují na nepříznivé zdravotní následky vysílačů mobilních
telefonů
Níže je uvedeno šest studií, které prokázaly výrazné nepříznivé zdravotní dopady na lidi žijící
v blízkosti věží mobilních telefonů.
1. Santini a kol. našel závažné zdravotní problémy u lidí žijících do 300 metrů od základní
stanice pro mobilní telefony, či věže. Na základě studie bylo doporučeno, aby základní
stanice mobilních telefonů nebyly umísťovány blíže, než 300 metrů od zalidněných
oblastí. Pathol Biol (Paříž) 2002; 50:369-373
2. Studie holandská organizace aplikovaného vědeckého výzkumu s názvem „Účinky
radiofrekvenčních polí globálního komunikačního systému na zdraví a kognitivní funkce
lidských subjektů s a bez subjektivních potíží“ našla výrazné dopady na lidské zdraví,
včetně bolestí hlavy, svalové únavy, bolestí a závratí, způsobené emisemi věží, které byly
značně pod „bezpečnou“ úrovní.
3. Gerd, Enrique, Manuel, Ceferino a Claludio provedli španělskou studii s názvem
„Mikrovlnný syndrom“ a zjistili závažné škodlivé zdravotní dopady na ty, kteří žijí
v blízkosti základních stanic mobilních telefonů. Závažným následkům patřila únava,
tendence k depresím, poruchy spánku, obtíže se soustředěním a kardiovaskulární
problémy.
4. V izraelské studii, zveřejněné v International Journal of Cancer Prevention, sv. 1, č. 2,
duben 2004, Wolf a Wolf oznámili čtyřnásobné zvýšení výskytu rakoviny u lidí žijících
Confidential
do 350 metrů od věže mobilních telefonů, v porovnání s obecnou izraelskou populací.
Rovněž oznámili desetinásobné zvýšení obzvláště u žen.
5. Ve studii Naila z Německa, z listopadu 2004, spolupracovalo pět lékařů na vyhodnocení
rizik pro lidi žijící v blízkosti věže mobilních telefonů. Retrospektivní studie byla
vytvořena z historie případů pacient z let 1994 až 2004, a z případů těch, kteří žili
posledních deset let ve vzdálenosti do 400 metrů od místa věže. Výsledky ukázaly, že
poměr nově vzniklých
6. Australská studie zveřejněná v květnu 2005 ukázala, že radiace z věže mobilních telefonů
na vzdálenost 80 metrů způsobuje výrazné změny elektrických proudů v mozku
zkušebních subjektů. Všechny zkušební subjekty uvedly, že se necítily dobře, když byly
ozářeny, a některé uvedly, že jsou vážně nemocné. Podle vědců provádějících tuto studii
je to první důkaz na světě o výrazných změnách elektrických proudů v mozku, měřeno
EEG, způsobovaných základními stanicemi mobilních telefonů na vzdálenost 80 metrů.
Subjekty uváděly symptomy jako hučení v hlavě, zvonění v uších (tinitus), bušení srdce,
připitomělost, úzkost, krátkost dechu, nervozitu, neklid, bolesti hlavy, pocit tepla a
deprese.
Vysílače mobilních telefonů umístěné na školách, hasičských stanicích a
kostelních věžích
Proč by se věž mobilních telefonů umísťovala na kostel, školu nebo hasičskou stanici? Peníze.
Mobilní operátoři platí organizacím velmi slušně, aby nainstalovaly vybavení mobilní věže na
těchto místech. To odstraňuje potřebu, aby si mobilní operátoři najímali nebo kupovali pozemky
nebo budovy, aby tam mohli postavit své vlastní věže. Mohou si prostě pronajmout stávající
struktury od někoho jiného. Toto „nájemné“ se může pohybovat od pár set dolarů po několik
desítek tisíc dolarů měsíčně. Proč by školní správa nebo církev nemohly použít tyto peníze na
vylepšení svého těsného rozpočtu? Ale převyšuje tento příjem potenciální rizika? Studie říkají, že
absolutně ne.
Dvojnásobný laureát Nobelovy ceny dr. Gerald Hyland, fyzik, musel o věžích mobilních telefonů
říct toto. „Existující bezpečnostní normy pro věže mobilních telefonů jsou naprosto
neodpovídající. Celkem oprávněně zůstává veřejnost ohledně pokusů vlády a tohoto odvětví ujistit
ji, že vše je v pořádku, skeptická, obzvláště s ohledem na neetický způsob, jakým často
symbioticky fungují, aby prosadili své vlastní zájmy.“
Děti mají vyšší míru výskytu leukémie
Dr. Bruce Hocking provedl v australské Sydney studii u dětí žijících v blízkosti televizních a FM
rádiových věží, které byly podobné věžím mobilních telefonů. Zjistil, že u těchto dětí se více než
dvojnásobně vyskytuje leukémie, než u dětí žijících více než deset kilometrů od těchto věží (61).
Takže pokud mobilní operátoři instalují antény na střechách našich škol, opravdu chceme, aby
naše děti seděly v lavicích přímo pod zdrojem této radiace? Známe plně potenciální důsledky pro
vyvíjející se mozek našich dětí? Kolik dětí ve škole již dnes trpí neschopností se soustředit,
poruchou učení a problémy s pozorností? Může zde být spojitost? Mnoho studií ukazuje jasnou
korelaci.
Život blízko vysílačů mobilních telefonů zvyšuje neurologické nemoci
Další studie provedená na obyvatelích žijících v blízkosti nebo pod anténou základní stanice
mobilních telefonů vyprodukovala následující převládající stížnosti: bolesti hlavy (23,5%), změny
Confidential
u paměti (28,2%), závratě (18,8%), třes (9,4%), příznaky deprese (21,7%) a poruchy spánku
(23,5%). (62)
Vysílače mobilních telefonů ovlivňují zvířata
Věže mobilních telefonů ovlivňují také zvířata. Veterinární škola v Hannoveru v Německu
oznámila, že u krav chovaných v blízkosti věže mobilních telefonů po dva roky došlo
k výraznému snížení dojivosti, mimo dalších zdravotních problémů, včetně abnormálního chování
(63).
Naše komunity nemohou výstavbu věží mobilních telefonů zastavit
Co mohou komunity udělat ohledně instalací věží mobilních telefonů? Bohužel velmi málo.
Federální zákon o komunikacích z r. 1996 byl mezním zákonem, který nařídil rychlý rozvoj
bezdrátové infrastruktury v celé zemi. Sekce 704 tohoto zákona učinila v postatě nemožným, aby
komunity mohly zabránit výstavbě věží mobilních telefonů ve svých oblastech, i přes hrozby pro
veřejné zdraví a prostředí. Tento zákon zakazuje místním vládám, aby zasahovaly a zastavovaly
výstavbu věží mobilních telefonů na základě zdravotních obav nebo obav o životní prostředí.
Bohužel naši vůdci byli tlačeni lobbisty tohoto odvětví, aby schválili legislativu, kde již komunity
a samosprávy nemají kontrolu nad tím, co je nejlepší pro jejich společenství. V této záležitosti
jsme delegovali všechny pravomoci na mobilní operátory. Vláda dokonce dovolila odvětví
mobilních telefonů psát zákony. Zde je citát z Federálního zákona o komunikacích z r. 1996, který
zakazuje státům samosprávám a komunitám zasahovat do instalování věží mobilních telefonů:
„Žádný stát nebo místní samospráva nebo jejich zástupci, nesmí regulovat umísťování, výstavbu a
úpravy zařízení osobních bezdrátových služeb na základě dopadů radiofrekvenčních emisí na
prostředí do té míry, aby tato zařízení odpovídala regulačním požadavkům Komise u takovýchto
emisí.“
Hasiči hlasují za zrušení výstavby věží mobilních telefonů na hasičských
stanicích
V srpnu 2004 Mezinárodní asociace hasičů vyjádřila svůj názor na věže mobilních telefonů a
antény, když odsouhlasila na svém výročním shromáždění rezoluci stavící se proti instalaci antén
mobilních telefonů na nebo poblíž hasičských stanic, dokud nebude provedena důvěryhodná
studie ohledně zjištění bezpečnosti. Oddělení zdraví a bezpečnosti odborů dokončilo recenzi
dostupných vědeckých informací v dubnu 2005. Došli k závěru, že existuje dostatek vědeckých
důkazů, aby se bylo možné postavit proti jakékoliv instalaci antén mobilních telefonů na
hasičských stanicích. Tento závěr byl podpořen dokumentem uvádějícím 49 odkazů a 40 citací.
Mezi některé následky zažívané hasiči v důsledku jejich expozice patřily závratě, ztráta
soustředění, silné bolesti hlavy, spánková deprivace, deprese, zpomalené reakční doby a třes (64).
Zjistěte si, kolik věží a antén je poblíž vašeho domova
Průměrný člověk žije od věže mobilních telefonů do vzdálenosti půl míle.
Zajímá vás, jestli jsou v blízkosti vašeho domova nebo kanceláře nějaké věže mobilních telefonů
nebo antény? Znepokojovalo by vás, pokud byste věděli, že žijete v blízkosti věže mobilního
telefonu nebo anténní věže? Kolik jich je kolem vašeho domova nebo kanceláře? Zjistěte si to
návštěvou internetové stránky www.antennasearch.com. Napište svoji adresu a dostanete seznam
a mapu všech věží a antén v malém poloměru od vaší adresy. Budete překvapeni, až zjistíte, jak
Confidential
časté tyto věže a antény jsou a kolik jich sedí přímo za rohem. Například na jednu čtvereční míli
v centru Manhattanu je asi 2500 antén.
A nezapomínejte, že ve vesmíru nad vámi obíhá více než 2000 komunikačních satelitů. Ty
sprchují planetu nepřetržitým zářením. Máte nové GPS? Jak si myslíte, že funguje? Dostává své
informace ze satelitu, který ví, kde jste a kam chce jít. Pak vysílá instrukce dolů a neuběhne
vteřina, abychom nebyli ozařováni rádiovým signálem této vymoženosti. Pamatujete na informace
přenášející rádiovou vlnu, kterou jsme probírali dříve? I zde je vytvářena. A nezapomínejte na
všechny vojenské projekty. Myslím, že již jste v obraze. Množství elektroznečištění, kterému jsme
vystaveni denně, je obrovské, a každým dnem stále roste. Kdy se nebudou naše biologické
systémy již s touto zátěží schopny vypořádat? Co se stane pak? Je rostoucí výskyt rakoviny a
nemocí indikátorem, že jsme pomalu dosáhli bodu, kdy to již nemůžeme tolerovat?
Účinky radiace mobilních telefonů na děti jsou horší, než na dospělé
Ovlivňuje radiace mobilních telefonů jinak, než dospělé? Rozhodně. Zde je proč. Dětská hlava je
menší, přesto obsahuje více tekutin, než u dospělého. Toto zvýšené množství vody funguje jako
vodič radiace. Navíc lebeční kosti v hlavě dítěte jsou měkčí a tenčí. Měkčí kosti znamenají větší
pronikání radiace do hlavy. Větší pronikání znamená větší škody. A pamatujte, jak děti rostou,
dochází k akumulaci této radiace.
Radiace prostupuje hlavou dětí
V r. 1997 dr. Om Ghandi z univerzity v Utahu provedl studie, ukazující, jak radiace prostupuje do
hlavy dítěte mnohem hlouběji, než u dospělého. Její obrázky jsou děsivé.
Penetrace radiace Penetrace radiace Penetrace radiace
do hlavy dospělého do hlavy 10letého dítěte do hlavy 5letého dítěte
Obrázek 1
Děti mají zjevně menší hmotnost. Když jsou vystaveny stejnému množství radiace, jako dospělí,
jsou škodlivé účinky této radiace větší. Děti mají menší váhu, měkčí lebku a více tekutin v hlavě.
To vše umožňuje, aby docházelo k více škodám. Studie na Karolinska Institut ve švédském
Stockholmu zjistila, že děti, které byly vystaveny radiaci již tak slabé, jako jeden miligauss
(1mG), po delší časové období, měly dvakrát větší riziko vzniku leukémie, než je normál (65).
Národní výbor pro radiologickou ochranu (NRPB) vydal v květnu 2000 zprávu, kde se uvádělo,
že „děti mohou být náchylnější na jakékoliv důsledky plynoucí z používání mobilních telefonů,
kvůli tomu, že se jejich nervový systém vyvíjí, jejich tkáň v hlavě absorbuje více energie a jsou za
svého života vystaveny dlouhodobější expozici“.
Silná absorpce radiace mobilních telefonů hlavou
Confidential
Podle vědců z University of Washington 70 až 80% radiace emitované anténou mobilního
telefonu je absorbováno hlavou (66). To je obzvláště znepokojivé, když vidíme, že děti a
pubescenti používají své mobilní telefony neustále. Dnešní děti budou vystaveny tomuto typu
radiace za svého života mnohem delší dobu, než jejich rodiče. Tudíž expoziční riziko je mnohem
větší.
Mobilní telefony Disney a Sprint Market pro děti
Je opravdu znepokojující, že ve světle mnoha zveřejněných studií, které jsou nyní dostupné a
varují před používáním mobilních telefonů dětmi, hlavní korporace odvětví mobilních telefonů se
zaměřují a cílují svůj marketing na děti stejně. Pohlíží na děti jako na příští velký „trh“ pro
mobilní telefony. Například Disney a Sprint se nedávno spojily v rámci smlouvy za 2 miliardy
dolarů, aby propagovaly a prodávaly mobilní telefony dětem ve věku 8 až 12 let. Další společnosti
drží krok a prosazují podobné programy. Teddyfone Ltd. ve Velké Británii přišla s mobilním
telefonem, který vypadá jako plyšový medvídek. Jejím cílovým trhem jsou děti ve věku šesti až
osmi let. Americký protějšek tohoto mobilního telefonu je nazýván Firefly (světluška).
Samozřejmě, že je nyní k dostání i telefon BarbieTM.
Naše děti budou ovlivněny nejvíce
„Pokud existují rizika, a my si myslíme, že mohou, pak jsou těmi, kdo bude pravděpodobně
nejvíce ovlivněn, děti, a čím mladší děti, tím větší nebezpečí.“ Sir William Stewart, předseda
britské Agentury pro ochranu zdraví, vydal toto prohlášení na tiskové konferenci v r. 2005. Řekl,
že žádné dítě mladší devíti let by nemělo používat mobilní telefon, a všichni mladší šestnácti let
by ho měli používat jen pro nouzové hovory.
Nevíme, jaké jsou dlouhodobé následky radiace mobilních telefonů u dětí. Nádorům může trvat
15 až 20 let, než se projeví, a v té době je často na léčbu již pozdě. Musíme se sami sebe zeptat,
jestli chceme, aby se naše děti tohoto obřího experimentu účastnily. Jistě, ochrana, prevence a
omezování expozice jsou nutné, dokud věda nebude moct potvrdit rizika nebo bezpečnost těchto
produktů.
Důkazy v medicíně, že radiace ze zařízení jako mobilní telefony, bezdrátové telefony, a WiFi
vytváří nebezpečné a zdraví škodlivé efekty, se nadále vrší. Čas pro opatření je nyní. Mohou na
tom záviset životy našich dětí.
Žaloby na mobilní operátory
V současné době existuje sedm hromadných žalob, které byly podány na výrobce mobilních
telefonů a které jsou aktivní. Na podzim 2005 bylo pět těchto případů přezkoumáno Nejvyšším
soudem, protože odvětví mobilních telefonů zažádalo, aby byly odmítnuty. Nejvyšší soud
nicméně rozhodl, že existuje dostatek důkazů, aby tyto případy pokračovaly. Tyto případy jsou
v současné době v aktivním procesu a prokousávají se právním systémem. Navíc existuje řada
aktivních individuálních případů, kde údajně došlo ke vzniku rakoviny mozku v důsledku
používání mobilních telefonů.
Jeden případ náhrady pracovníkovi v Kalifornii již byl rozhodnut ve prospěch žalujícího. Soud
rozhodl, že existují přímé důkazy, že mozkový nádor žalobce byl způsoben nadměrným
Confidential
používáním mobilního telefonu při své práci. Tato žena svůj spor vyhrála. Není pochyb, že to
ustaví důležitý precedent pro následující případy.
Odvětví mobilní telefonie nemá žádné pojištění
Je zajímavé, že pojišťovnictví nyní vyřadilo kompenzace za zdravotní rizika z pojištění
zodpovědnosti za výrobek u produktů odvětví mobilních telefonů. To donutilo odvětví mobilních
telefonů pojišťovat se samo. Důsledkem je, že odvětví mobilních telefonů nemá žádnou pojistku
na krytí ztrát plynoucích z jakéhokoliv soudního sporu o náhradu. Jakmile jejich peníze dojdou,
nezbudou již žádné na zaplacení soudu. Když je Lloyds of London odmítá pojistit, nevzdává se
tučných prémií jen tak bezdůvodně. Očividně cítí, že riziko je příliš velké.
Nové kontrakty Verizon
Pohřbena v drobném textu nových kontraktů Verizon je klauzule, kterou zákazník podepisuje,
která uvádí, že zákazník souhlasí, že nebude žalovat výrobce mobilního telefonu za jakékoliv
tělesné poškození nebo újmu. Zákazník také souhlasí, že se nezúčastní žádné hromadné žaloby.
Doporučení: dopřejte si času a přečtěte si svůj kontrakt. Dvakrát si rozmyslete, než ho podepíšete.
Odvětví mobilní telefonie je v prekérní situaci
Odvětví mobilních telefonů se nachází v obtížné pozici. Vehementně odmítalo, že existují
zdravotní problémy způsobené radiací mobilních telefonů. Neustále jsou zveřejňovány vědecké
studie, které říkají něco jiného. Takže proč si odvětví mobilních telefonů prostě nenakoupí
dostupnou bezpečnou technologii, která by učinila používání mobilních telefonů bezpečným?
Pokud by se tak stalo, bylo by to připuštěním viny, nebo připuštěním že mohou existovat
zdravotní problémy způsobené používáním mobilních telefonů. Doplnění této technologie by
jejich vinu podtrhlo a okamžitě by prohráli všechny žaloby, minulé i současné. Takže společnosti
nemají na výběr a nezbývá jim než popírat existenci jakýchkoliv problémů.
Pozice vlády
Můžete navštívit internetovou stránku FDA a přečíst si tam pozici vlády k celé této problematice.
Nicméně nejlépe je to shrnuto v tomto citátu vzatého přímo z internetové stránky FDA:
„Dostupné vědecké důkazy neukazují, že jakékoliv zdravotní problémy jsou spojeny s používáním
bezdrátových telefonů. Nicméně neexistují žádné důkazy, že bezdrátové telefony jsou naprosto
bezpečné.“ Jak je to z důvěryhodností? Cítíte se po tomto výroku ohledně mobilních telefonů
zcela v bezpečí? Neměla by FDA žádat o průkazné studie, že jsou mobilní telefony bezpečné?
Zde je důvod, proč toho vláda veřejně ohledně bezpečnosti mobilních telefonů příliš neřekne.
Mobilní telefony jsou velký byznys. Akcie telekomunikačních společností tvoří velkou část
našeho finančního trhu. Jakákoliv zmínka o problému s bezpečností by způsobila katastrofický
propad akciového trhu. Zadruhé, volání mobilními telefony je druhým největším příjmem
federální vlády od spotřebitelů. Pouze benzín vytváří více příjmů. Představte si, co by se stalo,
kdyby FDA nebo FCC vydala prohlášení, že by u mobilních telefonů mohl existovat bezpečnostní
problém. Výprodej těchto akcií by byl obrovský. Akciový trh by se propadl. Vláda by ztratila
důležitý zdroj příjmů a naše ekonomika by byla ochromena. Takové oznámení by bylo
katastrofické. Takže vláda se bude velmi zdráhat vydat k této problematice jakékoliv prohlášení,
varování nebo doporučení, že mobilní telefony mohou představovat riziko.
Confidential
Lekce z historie
Pamatujte, že trvalo desítky let, než vláda zareagovala na dřívější varování ohledně tabáku,
azbestu a rentgenového záření. Mobilní telefony tu nejsou příliš dlouho a tato technologie je
relativně nová. Nicméně může nám prospět, když se v rychlosti podíváme na historii a poučíme se
z ní.
Historie u tabáku:
n Zdravotní následky byly poprvé probírány v r. 1856 v lékařském časopisu Lancet
n Dr. Isaac Adler tvrdil, že rakovina plic souvisí s kouřením, v r. 1912
n Britský lékařský časopis zveřejnil v r. 1950 studii, která zjistila, že kuřáci dostanou
rakovinu plic 50 krát pravděpodobněji
Teprve v r. 1997 tabákové společnosti souhlasily hradit zdravotní náklady související s
kouřením
Historie rentgenového záření:
n Thomas Edison si povšiml škod způsobených rentgenovým zářením v r. 1896
n Edisonův asistent zemřel na expozici rentgenovému záření v r. 1904
n V obchodech s v r. 1930 obuví byly používány fluoroskopy, aby se vidělo, že boty dobře
padnou
n V r. 1934 byla zveřejněna smrt více než 200 radiologů na rakovinu způsobenou
radioaktivitou
n V r. 1949 byla probírána radiační úroveň fluoroskopů
n V r. 1990 bylo zjištěno, že riziko rakoviny v důsledku radiace je pětkrát vyšší, než se dříve
myslelo
Historie azbestu:
n Inspektor britské továrny varoval před škodlivostí azbestu v r. 1898
n Studie na krysách vyvolala otázky ohledně škodlivých důsledků azbestového prachu, v r.
1911
n V r. 1918 odmítly americké pojišťovny vypořádávat nároky pracovníků v odvětví azbestu
n Od r. 1935 a r. 1949 byla u pracovníků v odvětví azbestu hlášena rakovina plic
n V r. 1989 byl azbest v USA konečně zakázán
Není pochyb, že EMR a radiace mobilních telefonů jsou potenciální karcinogeny. Důkazy na
podporu toxicity a karcinogenity radiace mobilních telefonů jsou zdrcující. Současné
bezpečnostní normy jsou archaické a neupravují problematiky, které vytvořila současná
technologie. Jak je vidět z těchto historií, trvalo mnoho, mnoho desetiletí a vyžádalo si to
bezpočet obětí, než jsme se začali těmito karcinogeny řádně zabývat. Radiace mobilních telefonů
je mnohem větší toxin, než tabák, rentgenové záření nebo azbest, díky počtu lidí, kteří používají
mobilní telefony a bezdrátovou technologii. V důsledku toho je počet lidí, kteří jsou tím zasaženi,
enormní. Nemáme příliš času čekat, než naše vláda nebo průmysl dojdou pochopení, že existuje
problém. Víme, že se budou zdráhat něco takového připustit. Rozumná opatření je třeba
podniknout okamžitě. Důkazy máme před očima. Výzkumné studie nám říkají, že je tu problém.
Nemůžeme čekat, až průmysl a vláda budou nuceni to připustit. To jsme udělali u tabáku,
rentgenového záření a azbestu.
Otázka zní takto. Jste ochotni vidět tento problém takový, jaký opravdu je? Pokud ano, jste
ochotni podniknout potřebná opatření a učinit vše možné, abyste ochránili sebe a svoji rodinu
před tímto toxinem, který je všude?
Průvodce ochranou a prevencí
Confidential
Co můžeme udělat, abychom se ochránili? Jaké kroky je třeba podniknout, abychom
minimalizovali svoji expozici a riziko? Protože bezdrátová technologie tu zůstane, je třeba
k problému ochrany přistupovat dvěma způsoby. Zaprvé, je třeba podniknout opatření, abychom
maximalizovali odolnost těla vůči poškození ze strany EMR. To lze udělat posílením našeho
biopole a imunitního systému, aby lépe odolávaly negativním dopadům elektromagnetického
záření. Zadruhé, expozice EMR musí být minimalizována, aby se snížilo riziko.
Zde je pár věcí, které lze udělat okamžitě.
Zvyšte odolnost vůči poškození EMR:
1. Dobrá výživa je klíčová pro tvorbu silného imunitního systému, který dokáže odolávat
následkům elektroznečištění. Jezte zdravé jídlo. Sem patří pojídání čerstvého organického
ovoce a zeleniny každý den. Doporučuje se pět až devět porcí čerstvého organického
ovoce a zeleniny denně.
2. Pokud jíte maso, jezte maso bez hormonů, kdykoliv je to možné. Vyhněte se rybám
z farem.
3. Zavodňujte se řádně. Pijte kvalitní lahvovou nebo filtrovanou vodu. Používejte skleněné a
keramické obaly, kdekoliv je to možné. Kvalitní voda je klíčová kvůli energii a kvůli
řádné detoxikaci. Jako jednoduché pravidlo vydělte tělesnou váhu dvěma. To je počet uncí
vody denně, které by normální zdravý jedince měl konzumovat.
4. Berte denně vysoce kvalitní multivitaminy/multiminerály.
5. Berte denně větší dávky antioxidantů, abyste neutralizovali volné radikály vytvářené
EMR.
6. Berte denně oleje s omega-3, jako rybí olej. Minimální dávka je 3000 mg denně.
7. Berte před spaním melatonin, 2-4 mg, ve formě pod jazyk.
8. Cvičte 5 dní týdně nejméně po 20 minut.
9. Minimalizujte svoji expozici syntetickým chemikáliím, rozpouštědlům, čistidlům a
kosmetice. Tyto produkty jsou plné škodlivých chemikálií, které poškozují vaše tělo.
Vyhněte se používání pesticidů a insekticidů kdekoliv je to možné.
Zdravým jídlem a cvičením se posílí biopole a imunitní systém. To bude minimalizovat škodlivé
účinky EMR a expozice radiaci mobilních telefonů. Zdravé jídlo a řádné zavodňování také
umožní rychlejší opravy již způsobených škod.
Minimalizujte expozici, abyste snížili rizika
1. Kdekoliv je to možné, vyhněte se jakémukoliv typu zařízení bezdrátové komunikace, jako
mobilním telefonům, bezdrátovým telefonů a WiFi spojení.
2. Když kupujete mobilní telefon, kupte si takový, který má funkci „hlasitého odposlechu“.
Používejte tuto funkci kdykoliv mluvíte a držte telefon od hlavy a těla, kdykoliv je telefon
zapnutý nebo je v pohotovostním režimu.
3. Používejte „trubičkovou“ náhlavní soupravu, pokud váš mobilní telefon nemá funkci
hlasitého odposlechu. Ne každá náhlavní souprava bude fungovat. Musí to být
„trubičková“ náhlavní souprava.
4. Vypínejte mobilní telefon, když ho nebudete používat, a nespěte s mobilem na nebo blízko
postele. Mobilní telefon emituje v pohotovostním režimu signál, i když nemluvíte.
5. Držte mobilní telefon nejméně 12-15 centimetrů od hlavy, vždy. Nenoste mobilní telefon
blízko těla, jako v kapse nebo na opasku.
Confidential
6. Nemluvte mobilním telefonem nebo bezdrátovým telefonem, pokud jste těhotní, nebo u
sebe máte nemluvně nebo malé dítě.
7. Vyhněte se technologii vyspělejší bezdrátové komunikace, či DECT. Ta je často
nejsilnějším zdrojem radiace v domácnosti. Telefony DECT emitují záření nepřetržitě,
nejen když je telefon používán.
8. Nemluvte mobilním telefonem v autě, vlaku, autobusu, v letadle nebo v metru. Tyto
uzavřené oblasti hromadí radiaci a následně se expozice stává v tomto uzavřeném
kovovém prostředí vyšší. Také brání signálu, takže váš mobilní telefon musí používat
vyšší výkon, aby udržel spojení.
9. Používejte klasické telefony s dráty. Odstraňte bezdrátové telefony a WiFi vybavení ze
svého domova a pracovního prostředí.
10. Používejte drátové připojení k internetu, namísto bezdrátových routek. Pokud musíte
používat bezdrátový router, na noc, nebo pokud se nepoužívá, ho vypněte.
11. Věnujte pozornost čárkám síly signálu na displeji mobilního telefonu. Mobilní telefon
nepoužívejte, když je signál slabý. Čím slabší signál, tím vyšší výkon je potřeba pro
udržení spojení. Pokud možno používejte mobilní telefon v otevřeném prostoru.
12. Držte notebooky od těla a neprovozujte notebook, když ho máte na klíně. Seďte dále od
počítačových monitorů a obrazovek, jak je to jen možné.
13. Držte během spánku elektronická zařízení, jako budíky, rádia a bezdrátové telefony,
nejméně dva metry od své hlavy.
14. Vyhněte se vodním postelím, elektrickým dečkám a kovovým rámům postele.
15. Používejte gaussmetr pro měření elektrického pole uvnitř elektromobilů. Velké elektrické
kabely často probíhají přímo pod sedadlem řidiče.
16. Preferujte ve svých komunitách používání optických kabelů, místo bezdrátových sítí.
17. Noste osobní ochranné zařízení na posílení biopole svého těla a zvyšte svoji odolnost vůči
radiaci kolem vás.
18. Nainstalujte si intervenční technologie a prevenční technologie, které „zamaskují“ nebo
napodobí informace přenášející rádiovou vlnu, aby ji nedetekoval tělo. Ty by měly být
nainstalovány na všech elektrických a elektronických zařízeních, elektrických obvodech,
spotřebičích, mobilních telefonech a bezdrátových telefonech ve vašem domově, kanceláři
a podniku.
Pokud si nejste jisti, jaký typ zařízení použít, nebo jaký typ technologie funguje, rád se o
své informace a názory z výzkumu a textů, které mám o dostupné technologii, s vámi
podělím.
Bezdrátová technologie je možná největším pohodlím naší doby. Přesto je také největším
toxinem, který jsme kdy vytvořili. Děkuji vám za váš zájem a ochotu dozvědět se o tomto
rostoucím problému naší společnosti něco víc. Vzdělávejte se a chraňte své blízké. A prosím
přidejte se ke mně a informujte lidi z vašeho okruhu vlivu. Vaše otázky a komentáře jsou vítány a
můžete mne kontaktovat.
Passionate about health,
Lynn Quiring, RPh, CCN, NMD
Logical Health LLC
1163 E. Geronimo Place
Chandler, AZ. 85225
480-275-5915
lynnquiring@msn.com
Navštivte můj blog na https://cellphoneradiationusa.blogspot.com.
Confidential
Odkazy
1. Jour Am Med Assoc. Jan 2001; Wire Technology Research, Second State of the Science
Colloquium.
2. Lai H, Singh NP, “Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand
breaks in rat brain cells”, Bioelectromagnetics 1995; 16:207-210.
3. Salford LG, Sturesson K, Eberhardt JL, Persson BR, “Permeability of the blood-brain
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at
8, 16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech 1994; 27(6):535-542.
4. Agarwal A, “Relationship between cell phone use and human fertility: An observational
study”, presentation P-398, October 23, 2006, 62nd Annual Meeting of the American
Society for Reproductive Medicine (ASRM), New Orleans, October 21-25, 2006.
5. Henderson M, “Mobiles may decrease men’s fertility”, October 23, 2006,
https://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article610494.ece
6. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan LL, “Long-term use of cellular
phones and brain tumours: increased risk associated with use ≥10 years”, Occup Environ
Med 2007;64:626-632.
7. Graham C, Cook MR, Gerkovich MM, Sastre A, “Examination of the melatonin
hypothesis in women exposed at night to EMR or bright light”, Environ Health Perspect
2001 Dec; 109(suppl 6):911-933.
8. Klieesen, Michael, Spanish Neuro-Diagnostic Research Institute, Marbella, Spain.
9. “The child scrambler–What a mobile can do to a youngster’s brain in 2 minutes”, UK
Sunday Mirror, April 1, 2004.
10. Hardell L, op cit.
11. Becker, Robert O, MD, Cross Currents: The Promise of Electromedicine, the Perils of
Electropollution, Jeremy P. Tarcher, New York, December 1989, 1st ed.
12. Olsen J, Nielsen A, Schulgen G. “Residents near high voltage facilities and risk of cancer
in children”, British Medical Journal 1993;307:891-895.
13. Salford, op. cit.
14. Gandhi G A. “Genetic damage in mobile phone user: some preliminary findings”, Indian J
Hum Genet. 2005;11:99-104.
15. Sobel E, Dunn M, Davanipour Z, Qian Z, Chui H. “Elevated risk of Alzheimer’s disease
among workers with likely electromagnetic field exposure”, Neurology 1996;47(6):1594-
1600.
16. Mariea T, Carlo G. “Wireless Radiation in the Etiology and Treatment of Autism: Clinical
Observations and Mechanisms”, Australasian Journal of Clinical Environmental
Medicine 2007; 26(2):3-7.
17. Noonan C, Reif J, Yost M, Touchstone J. “Occupational exposure to magnetic fields in
case-referent studies of neurodegenerative diseases”, Scand J Work Environ Health 2002;
28:42-44.
18. Savitz D, Liao D, Sastre A, Kleckner R. “Magnetic field exposure and cardiovascular
disease mortality among electric utility workers”, Am J Epidemiology 1999; 149:135-142.
19. Sandyk R, Anastasiadis P, Anninos P, Tsagas N. “The pineal gland and spontaneous
abortions: implications for therapy with melatonin and magnetic field”, Int J Neuroscience
1992; 62(3-4):243-250.
20. Khurana V. https://canberra.yourguide.com.au/news/local/general/mobiles-may-be-deathsentence/
1210628.html March 2008.
21. Schuz J, Grigat J, Brinkmann K, Michaelis J. “Residential magnetic fields as a risk factor
for childhood acute leukemia: Results from a German population-based case-control
study”, Int J Cancer 2001; 91:728-735.
22. Freiburger Appeal. Umwelt.medizin.gesellschaft. 2003; 35-36.
https://www.igumed.de/images/fa_1_03.pdf
Confidential
23. Verkasalo P, Kaprio J, Varjonen J, Romanov K, Heikkila K, Koskenvuo M. “Magnetic
fields of transmission lines and depression”, Am J Epidemiology 1997; 146(12):1037-
1045.
24. Szmigielski S, Bielec M, Lipski S, Sokalska G. “Immunological and cancer related
aspects of exposure to low level microwave and radiofrequency fields”, Modern
Bioelectricity. Marcel Bekker, New York. 1988;861-925.
25. Salford L, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson B. “Nerve cell damage in
mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones”, Environ
Health Perspect 2003 June; 111(7):881-883.
26. Lai, H. “Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation in Advances in
Electromagnetic Fields in Living Systems”, 1994. (JC Lin, Ed.) Plenum Press, New York.
27. 27.Savitz D, Checkoway H, Loomis D, “Magnetic field exposure and neurodegenerative
disease mortality among electric utility workers”, Epidemiology 1998; 9:398-404.
28. Freiburger Appeal. Umwelt.medizin.gesekkschaft. 2003; 35-36.
https://www.igumed.de/images/fa_1_03.pdf
29. Johnson-Liakouris A, “Radiofrequency Sickness in the Lilienfeld Study:an effect of
modulated microwaves”, Arch Environ Health 1998, 53:236-238.
30. Agarwal A, Deepinder F, Sharma R, Ranga G, Li J, “Effect of cell phone usage on semen
analysis in men attending infertility clinic: an observational study”, Fertil Steril 2007,
May 3.
31. Braune S, Reidel A, Schulte-Monting J, Raczek J, “Influence of a radio-frequency
magnetic field on cardiovascular and hormonal parameters of the autonomic nervous
system in healthy individuals”, Radiat Res 2002; 158:352-356.
32. Lai H, Singh H. “Single and double strand DNA breaks in rat brain cells after acute
exposure to radiofrequency electromagnetic radiation”, Int J Radiat Biol 1996; 69:513-
521.
33. Salford L, Brun A, Sturesson K, Eberhardt J, Persson B. “Permeability of the blood-brain
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at
8,16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech 1994;27(6):535-542.
34. Graham C, Cook M, Gerkovich M, Sastre A. “Examination of the melatonin hypothesis in
women exposed at night to EMR or bright light”, Environ Health Perspect 2001 May;
109(5):501-507.
35. Graham C, op. cit.
36. Harland J, Lee M, Levine G, Liburdy R. “Differential inhibition of tamoxifen’s oncostatic
functions in a breast cancer cell line by 12 mG magnetic field”, Electricity and Magnetism
in Biology and Medicine, Bersani F (ed.), Plenum Press, Bologna, Italy, 1998.
37. Wilson B, Anderson L, Hilton D, Phillips R. “Chronic exposure to 60-Hz electric fields:
Effects on pineal function in the rat”, Bioelectromagnetics, 1981; (2):371-380.
38. Salter, Chuck. “At One With Our Cells”, Fast Company, 104; April 2006
39. Davis S, et al. “Night Shift Work, Light at Night”, Journal of the National Cancer
Institute Oct. 17, 2001; 93(20): 1557-1562.
40. Robien K, Cutler G, Lazovich D. “Vitamin D intake and breast cancer risk in post
menopausal women: the Iowa Women’s Health Study”, Cancer Causes Control 2007
Sept; 18(7):775-82, epub 2007 June 5, PMID: 17549593.
41. Furio A, Brusco L, Cardinali D. “Possible therapeutic value of melatonin in mild cognitive
impairment: a retrospective study”, Journal of Pineal Research Nov 2007; 43(4): 404-
409.
42. Masami I, Nitta H, Kabuto M. “Magnetic fields of 50 Hz at 1.2 uT as well as 100 uT cause
uncoupling of inhibitory pathways of adenylyl cyclase mediated by melatonin 1a receptor
in MF-sensitive MCF-7 cells”, Carcinogenesis 2001 July; 22(7): 1043-48.
43. Srinivasan V, Spence D, et al. “Melatonin, environmental light, and breast cancer”, Breast
Cancer Res Treat 2007 May 31; PMID: 17541739.
Confidential
44. Coogan P, Clapp R, Newcomb P, Wenzl T, Bogdan G, Mittendor R, Baron J,
Longanecker M. “Occupational Exposure to 60-Hz Magnetic Fields and Risk of Breast
Cancer in Women”, Epidemiology 1996 Sep; 7(5): 459-64.
45. Demers P, Thomas D, Rosenblatt K, et al. “Occupational Exposure to Electromagnetic
Fields and Breast Cancer in Men”, Am J Epidemiology 2003 Apr 15; 157(8):683-91.
46. Agarwal A, Deepinder F, Sharma R, Randga G, Li J. “Effect of cell phone usage on semen
analysis in men attending infertility clinic: an observational study”, Fertil Steril. 2007
May 3.
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Salford L, Brun A, Eberhardt J, Malmgren, Persson B. “Permeability of the blood-brain
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at
8, 16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech. 1994; 27(6):535-542.
50. Redelmeier D, Tibshirani R. “Association between cellular telephone calls and motor
vehicle collisions”, New England Jour Med. 1997 Feb.13; 336(7): 453-458.
51. Braune S, Wrocklage C, Raczek J, Gailus T, Lucking C. “Resting blood pressure
increased during exposure to a radio-frequency electromagnetic field”, Lancet 1998;
351:1857-1858.
52. Li D, Odouli R, Wi S, et al. “A population-based prospective cohort study of personal
exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage”, Epidemiology
2002; 13:9-20.
53. British Consumer Association, April 2000.
54. https://reviews.cnet.com/4520-6454_7-5140288-1.html
55. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan LL, “Long-term use of cellular
phones and brain tumours: increased risk associated with use ≥10 years”, Occup Environ
Med 2007;64:626-632.
56. Schulz J, et al. “Radiofrequency Electromagnetic Fields Emitted from Base Stations of
DECT Cordless Phones and the Risk of Glioma and Meningioma, (Interphone Study
Group)”, Radiation Research, 2006 Jul; 166(1).
57. “Concerns of the Residents of Ouruhia Regarding the Radio Tower at 123 Lower Stux
Road, Christchurch, New Zealand.” Prepared for Christchurch City Council, Context (NZ)
Scientific Services, pg. 2, October 20, 1998.
58. “Study on Health Effects of the Shortwave Transmitter Station of Schwarzenburg, Berne,
Switzerland.” The Federal Office of Energy, August, 1995.
59. https://omega.twoday.net/stories/1616128
60. Ibid.
61. Hocking B, Gordon I, Grain H, Hatfield G. “Cancer Incidence and Mortality and
Proximity to TV Towers”, MJA 1996; 165:601-605.
62. 62.Abdel-Rassoul, et al. “Neurobehavioral Effects Among Inhabitants Around Mobile
Phone Base Stations”, Neurotoxicology 2006 Aug 1.
63. Lsscher W. Institute of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy of the Veterinary School
of Hanover, Germany.
64. International Association of Fire Fighters 2004 Convention, Boston, MA. August 17,
2004. Resolution No. 15.
65. Feychting M, Ahlbom A. “Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near
Swedish High Voltage Power Lines”, Am J Epidemiology 1993; 138:467-481.
66. Lai, H. “Neurological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation Relating to
Wireless Communication Technology”, Bioelectromagnetics Research Laboratory, Dept.
of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington. Paper presented at the
IBC-UK Conference: Mobile Phones – Is there a health risk? Sept. 16-17, 1997, Brussels,
Belgium.
Confidential
© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena.
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ
Confidential

—————

Zpět