Pohled do budoucnosti člověka na Zemi - Merhan Keshe, Keshe Foundation

01.04.2013 17:23

 

 

Merhan Keshe, Keshe Foundation

 

www.cestyksobe.cz/keshe-foundation-ad1667/

Pohled do budoucnosti člověka na Zemi

Vědecký svět dodnes nepochopil způsob proměny magnetických a gravitačních polí při
vytváření hmoty. Proto na konci 20. a na začátku 21. století vytvořili nesmyslná sousloví jako 
"boží částice" označující tyto přirozené procesy, jimiž je hmota vytvářena interakcí a
snížením nebo zvýšením náboje různých magnetických a gravitačních polí, což nazýváme
Magrav intenzitou. Tyto interakce člověku umožňují rozpoznat jakékoli objekty podle
fyzických možností smyslového a zrakového vnímání, které se řídí Magrav intenzitou
aminokyselin lidské tkáně v prostředí Země.
Tito zavádějící vědci tím, že nazývají první známky detekovatelné hmoty v plazmě protonu
“boží částicí”, vyvolali mylnou představu, jako v minulých stoletích, kdy vědci považovali
Zemi za střed vesmíru.

Podle tohoto jejich nového vymyšleného principu mohou taky být a jsou tělo člověka, Země
a Slunce jedněmi z těchto božích částic, protože se projevují ve hmotě a jsou viditelné a
detekovatelné, ale na větší škále polí a hmotného obsahu.
Škoda, že člověku trvá tak dlouho, než se poučí ze svých minulých neporozumění a chyb.
Člověk má ve zvyku ponořit se do svých fantazií a udělat ze svých chybných myšlenek
nakonec to, že se téma jeho zkoumání a zvažování stane fascinujícím pro lidi s omezenou 
myslí, i když možná při svém vědeckém snažení a objevech zjistí, že jeho minulé myšlenky
byly chybné díky nedostatku pochopení svého vlastního stvoření.
Jak člověk intelektuálně dozrával a dělal pokroky v technologiích za minulá staletí, dělal si
záznamy o svém prostředí a o tom, co dělali jiní lidé, nejdříve na stěnách jeskyň a pak na
zvířecích kůžích a poté na plátně a listech papíru a nedávno záznamem hlasu a pak na
filmech nebo páskách a ještě více nedávno na mikročipech.

Proto může člověk jednoduše pochopit, že obyvatelé vesmíru, kteří jsou mnohem pokročilejší
technologicky i intelektuálně, než současné lidstvo, už pozorují a míjejí tuto planetu po
staletí a zaznamenali události a všechny lidské činy na této planetě za milióny let a brzy 
obyvatelům této planety přehrají všechny tyto záznamy.
Pak tak zvaní vůdcové Země zjistí, že pozorovatelé zaznamenávají nejdůležitější události této 
planety a jejich důsledky po tisíciletí, aby je člověk viděl, a ukáží současné lidské generaci,
co tito tak zvaní mocní lidé na Zemi udělali pro sebe a své bližní.
Zároveň bylo po tisíciletí násilné chování lidské rasy do vesmíru živě vysíláno dalším 
stvořeným, kteří tam jsou, stejně jako se dnes vysílají zprávy na planetě Zemi.
Ale záznamy pořízené těmito pozorovateli Země jsou podrobnější a zahrnují nejen činy, ale i 
myšlenky, které podněcovaly tyto zcestné akce tak zvaných mocných lidí.

Kdyby člověk věděl, co bylo z jeho činnosti při svém vědeckém a lidském pokroku za minulá
staletí zaznamenáno jinými bytostmi vesmíru, které tomu byly svědky, pak by zjistil, že
většina jeho minulé kriminální činnosti byla taky zaznamenána těmi samými inteligentními
stvořenými bytostmi, které se pohybovaly kolem této planety a zaznamenaly bezvýznamnou
ješitnou lidskou existenci.
Tito pozorovatelé zaznamenali všechna lidská bezpráví spáchaná na druhých a všechny boje 
o vlastnictví sebemenšího kousku země a bezcenného pozemského materiálního bohatství za
použití válek a zbraní.
Tak jako vědci pozorují život zvířat v džungli bez vměšování se, tak i tito vesmírní
cestovatelé zaznamenali, jak člověk ničil životy a národy pomocí válek, podvodů a
rozkrádání.

Zaznamenali celou historii a přírodní katastrofy této planety a všechny tyto záznamy jsou ve
vesmíru přehrávány po staletí, aby ukázali, jak žije člověk na svém malém ostrůvku Země v
oceánech vesmíru.
Všechny tyto záznamy jsou ve vesmíru přehrávány a ukazují násilí na této planetě a člověk
se jeví jako divoké zvíře mezi všemi stvořenými.
Zajímá mne, jestli tito vůdcové současného i minulého lidstva a tak zvaní národní vládci a
náboženští vůdcové někdy věděli o těchto záznamech jejich nelidských činů, zcestných
záměrů a myšlenek, když maskovali své akce pod různými pláštíky jako zavedení světového
míru a propagování jednoho národa nebo náboženství a tak dále.
Tito vůdcové národů a náboženství se budou stydět za své nečestné a předstírané akce a
záměry, protože jejich práce bude brzy přehrána všem ostatním lidem této planety, aby to 
viděli.

Těmto podvodníkům se pak bude zbytek lidstva vyhýbat, jakmile budou záznamy jejich 
opravdových záměrů postupně zveřejněny lidské rase a budou spravedlivě souzeni za jejich 
vydřidušské kriminální činy, o kterých předstírali, že jsou nevinné.
Lidská rasa uvidí, co zdědila díky falešnému jednání těchto lidí s chabými schopnostmi, 
jejichž zavádějící činy zabránily pokroku své rasy a jejích duší ve všech koutech stvoření.
Zároveň tyto záznamy nezkřiveně odhalí činy opravdových hledajících a podporovatelů míru 
a jednoty Země ve vesmírném společenství.
Člověk tedy brzy uvidí opravdové události svých činů na této planetě, které mu budou
ukázány v záznamech ostatních vesmírných stvořených bytostí.
Proto co bylo ukázáno lidem na televizních obrazovkách jako násilí v různých koutech této
malinkaté planety kvůli zneužívání barvy a náboženství a chamtivému zneužívání bližního 
kvůli materiálnímu zisku bezcenného prachu této planety, to vše bylo fyzicky zaznamenáno 
ve své pravé podstatě a vůdci země, současní i minulí, tomu budou neodvratně čelit a budou 
se muset zodpovídat za své činy, jakmile budou tyto záznamy uvolněny, aby je všichni viděli.

Vlastně většina lidí, tak jako jejich vůdcové, ukazují stejné chamtivé chování, jako divoká
zvířata v džungli, a nesou si stejné přečiny vůči jiným lidem. Současně tak zvané hromadné
sdělovací prostředky vysílají denodenně toto chování, jako zprávy s konflikty a válkami, a
nevědí, že tyto stejné zprávy o zuřivém zvířecím jednání jsou vysílány do vesmíru jinými
inteligencemi.
Podobně jako se slušní lidé vyhýbají násilí a násilnému jednání vůči svým bližním a jako se
počestní lidé straní opilců a divokých rvaček na ulici, aby ukázali, že s tímto nepřijatelným 
chováním nemají nic společného, tak i vesmírné společenství udělalo to samé vůči lidské
rase a vyhýbali se jí jako nezkroceným vesmírným zvířatům, se kterými doteď nechtěli mít
nic do činění, přestože se tak při určitých příležitostech v minulosti stalo.
Doteď se tak dělo, ale to se nyní s uvolněním nové technologie změní.

Jakmile ale člověk zjistí, že všechny akce, ať už běžného člověka nebo tak zvaných vůdců
tak zvaných národů Země nebo náboženství, byly a jsou zaznamenány, vysílány a ukazovány
ve vesmíru jako akce divokých stvořených bytostí vesmíru, moudrý člověk pochopí, proč se
člověk naivně považuje za jedinou stvořenou bytost ve vesmíru. To je také důvod, proč
vědecký svět marně hledá život ve vesmíru, protože zbytek vesmírného společenství se
vyhnul člověku kvůli jeho zvířecímu chování, místo seznámení se s ním.
Jsem zvědavý, jak člověk změní své chování, když uvidí, co z jeho myšlenek nebo činů bylo 
zaznamenáno jinými stvořenými ve vesmíru. Tam taky poctivý člověk uvidí, jak vůdcové
národů Země způsobili tolik utrpení a zrady druhých kvůli získání pouhé bezvýznamné
almužny. Při současných zvycích lidí na této planetě budou opravdoví vůdcové velmi vzácní.
Pláču, protože se stydím za to, že jsem se narodil v kůži takového tvora. Je to pláč autora a
plakal by každý opravdový mírumilovný člověk v současnosti i budoucnosti na této planetě.
Hanba lidem, kteří si mysleli a myslí, že jejich náhlé nejapné kriminální nápady a činy
vycházející z těchto vypuštěných trestuhodných myšlenek nebyly nikdy zaznamenány, a kteří 
pokračují ve svých falešných pseudo životech, aniž by si uvědomili, že jejich záznamy budou
otevřeny dříve, než si dokáží představit.

V dohledné době bude skutečná historie člověka přehrána na živo vesmírnými cestovateli pro
příští generace, aby to všichni viděli, a jsem zvědavý, zda na to budou obyvatelé Země a 
jejich tak zvaní vůdcové pyšní, že pochází z této rasy a planety.
Je to smutné, když se zamyslím nad tím, jak dlouho bude člověku trvat, než dostatečně
dozraje v jeho myšlenkách, chování a skutcích, aby nejen vytvořil mírumilovnou společnost
na Zemi, ale aby byl také schopen připojit se k pokojné společnosti, která již existuje ve
vesmíru.

 

—————

Zpět