Ruský výskum energie pyramíd

26.03.2015 15:36

Ruský výskum energie pyramíd

 


Tento výskum mi bol zaslaný v januári tohto roku doktorom Volodymirom Krasnohovcom, jedným z popredných teoretických fyzikov v Ukrajinskom fyzikálnom inštitúte. Článok obsahuje poznatky, ktoré boli získané počas posledných 10 rokov Alexandrom Golodom z Mosky. 

Veľká Pyramída v Gíze, ako jediný zachovaný div sveta, fascinuje ľudí do dnešných čias. Napriek tomu, že mnohé jej záhady boli vyriešené, idea, že veľká záhada ešte len čaká na odhalenie sa vynára v moment keď sa pozrieme na gigantický monument. Veľká Pyramída budí mnoho otázok – prečo?, kedy?, ako? – ktoré ostávajú nezodpovedané. Kto dokáže poskytnúť hodnoverné a vyčerpávajúce svedectvo a dôkaz o tom, prečo bola hrobka skonštruovaná ako gigantický a fascinujúco geometricky presný monument? Ako bola postavená v čase keď ľudia údajne ešte nepoznali koleso? Aké techniky konštruktéri použili a aké nástroje im slúžili? (Ako napríklad železný plát, ktorý sa našiel v pyramíde, z pred doby železnej) Aké intímne znalosti matematiky a astronómie sú zakódované v mierkach pyramídy? Kde o nich architekti zobrali vedomie? (Ako napríklad číslo pí, ktoré sa v geometrii pyramídy často opakuje, dve tisíc rokov pred tým než bolo objavené Pytagorasom)

Egyptológovia spravili veľký pokrok v porozumení životného štýlu a filozofie starých Egypťanov. Výskumníci pyramíd si neustále lámu hlavu nad spôsobom, ako preniknúť do tajomstiev foriem a proporcií, ktoré sú zakomponované do schémy pyramídy a jej konštrukcie. Poradenská rada členov Great Pyramid of Giza Research Association taktiež významným spôsobom prispela k správnej interpretácii fenoménu pyramídy. Stephen Mehler vo svojom výskumnom článku Pôvod svetovej pyramídy objasňuje, že grécke slovo pyramída znamená “oheň uprostred”. Uvádza, že starí Egypťania používali termín Per-Neter pre pomenovanie pyramídy, čo znamená Dom Stvorenia alebo Dom Energie. Mehler taktiež pripomína, že hlavným účelom Veľkej Per-Neter bolo generovať, transformovať a prenášať energiu.Christopher Dunn vo svojej kniha Elektráreň v Gíze prišiel s hypotézou, že Veľká Pyramída predstavuje geomechanické zariadenie, ktoré bolo synchrónne s vibráciami planéty (Schumanova rezonancia) a menila tieto vibrácie na elektrickú energiu. Popisuje, že transformátor je zabudovaný do dizajnu pyramídy navrhnutej tak, aby rezonoval s pyramídou samotnou a so zemskou frekvenciou. K týmto záverom autor, ktorý sa profesne zaoberal mechanickými zariadeniami a opracovaním minerálnych materiálov, dospel po detailnej inžinierskej analýze interiéru Veľkej Pyramídy ako aj neobyčajných efektov, ktoré boli v pyramíde zaznamenané. Dunn taktiež podopiera svoju hypotézu s analýzami Kráľovej komnaty, vykonané akustickým inžinierom Tomom Danleym, ktorý zaznamenal infrasonické vibrácie v komnate, taktiež harmonické s vibráciou planéty. Usudzuje, že komnata, svojim geometrickým tvarom a dizajnom, mohla byť veľmi mocný transformátor. 

Aj iné neobvyklé mechanické, biologické a medicínske efekty boli zaznamenané ako vo Veľkej Pyramíde, tak aj v jej modeloch. Mnohé z týchto efektov sú popísané v nespočetnom množstve kníh a článkov a rozoberané na stránkach Great Pyramid of Giza Research Association. V mojom článku by som rád poukázal na moju najnovšiu štúdiu, vykonanú mojimi kolegami, fyzikmi, biológmi a výskumnými inžiniermi. Navyše, rád by som podrobnejšie rozprával o mojom osobnom výskume, ktorý som vykonal vo Fyzikálnom inštitúte v Kyjeve, významnej inštitúcii Národnej akadémie vedeckých výskumníkov na Ukrajine. Náš inštitút bol jedným s popredných výskumných centier bývalého ZSSR a stojí v popredí vojenského výskumu do dnešných čias. 
 
NEOBVYKLÉ JAVY SPÔSOBENÉ MODELOM PYRAMÍDY

Počas poslednej dekády niektorí vedci využívali pyramídy na štúdium fluktuácie energetických a informačných polí. Obzvlášť v Rusku, neďaleko Moskvy, boli postavené dve pyramídy o výške 22 metrov a 44 metrov, vyrobené z modulárnych plastov sklenených vlákien. Pyramídy sú duté a neobsahujú žiadne metalické časti. Pomer výšky h pyramídy k jej strane a je v pomere h/a=2,02. Základy sú pásové, podlaha je tvorená zeminou, prípadne prírodnými materiálmi. Orientácia pyramídy je nastavená na základe polohy Polárky. Umiestnené sú v prírodnom prostredí, mimo vplyvu akýchkoľvek človekom produkovaných vplyvov. Hrúbka steny blízko podlahy je u 22 metrovej pyramídy 36 cm a 44 metrovej pyramídy 70 cm. Váha konštrukcie zo sklenených vlákien je 22 a 55 ton. 

Počas posledných niekoľko rokov tím vedcov z Ruskej akadémie vied vykonal mnohé experimenty na tomto mieste. Niektoré sú popísané nižšie.

1. Prof. S M. Klimenko a MUDr. D. N. Nosik z Ivanovskiho výskumného inštitútu virológie Ruskej akadémie vied. Med. Sci. študovali efekt poľa pyramídy na antivirálnu aktivitu imunoglobulínu. Objektom výskumu bol venoglobulin – ľudský imunoglobulín pre intravenóznu aplikáciu, lyofilizovaný. Štúdia bola vykonaná na kultúre diploidných buniek firbroblastu jedinca. Použitý bol vírus encefalomyocarditis (EMC) myší, pre určenie anitvirálnej aktivity imunoglobulínu. Antivirálna aktivita drogy bola determinovaná jej kapacitou ochrany buniek osoby pred cytopatickým dopadom vírusu. Venoglobulín bol rozpustený v detstilovanej vode do koncentrácie 50 mg/ml. V tejto štúdii bola droga testovaná v dvoch koncentráciách: 50 a 0,5 microg/ml. Zmes oboch koncentrácií bola umiestnená v pyramíde. Venoglobulin bol pridaný do bunkám podobných kultúr 24 hodín pre ich kontamináciou vírusom. Bolo zistené, že venoglobulín v koncentrácii 50 microg/ml výraznou mierou inhiboval množenie vírusov, približne faktorom 3. Antivirálne efekty boli zistené aj ďalším riedením až do koncentrácie 0,005 a 0,00005 microg/ml s rovnakým vystavením efektu pyramídy. Antivirálna aktivita venoglobulínu prakticky zmizla po prekročení týchto koncentrácií.

2. Prof. A. G. Antonov a jeho tým z Ruského výskumného inštitútu pediatrie, pôrodníctva a gynekológie (oddelenie patologickej reanimácie novorodencov) skúmal vplyv 40% roztoku glukózy intravenózne a destilovanej vody povrchovo po tom, čo boli vystavené v pyramíde. Pacienti boli novorodenci s vysokým stupňom patológie. Následne porovnali výsledky IIS, ktoré odrážajú stav sympato-adrenalínového systému pacienta. Dáta 20 pacientov boli analyzované. Vo všetkých prípadoch aplikáciou 40 percentného roztoku glukózy v objeme 1 ml IIS narástol prakticky na normálnu hodnotu dokonca aj u pacientov s veľmi nízkymi počiatočnými hodnotami IIS, blízko nulovému bodu. Výsledky boli rovnaké po aplikácii 1 ml vody, ktorá bola umiestnená v pyramíde. 

4. Prof. V. I. Kostikov a Dr. A. C. Katasonov z Výskumného inštitútu Graphite, Ruskej akadémie vied, študovali efekt poľa pyramídy na odpor karbónových materiálov. Subjektom štúdie bol pyrolitický uhlík, produkt zrážania pri pyrolýze metánu na grafitovom substráte za teploty 2100°C. Meranie bolo vykonané sondovanou metódou priameho prúdu za normálnych podmienok. Rozmer laminátu bol 25 mm x 10 mm x1 mm, interval medzi potenciálmi kontaktu bol 3 mm. Dosiahnutý prúd bol hustoty 1500 mA/cm2. Pred umiestnením do pyramídy odpor dosiahol hodnoty 5 až 7 microOhm*m. Po umiestnení do pyramídy na jeden deň sa odpor zvýšil dvojnásobne. Tieto zmeny sú pre pyrokarbóny abnormálne. Dokonca aj neutrónové ožiarenie účinku okolo 1019 neutrónov/m2 nespôsobí variácie väčšie ako 5%. Popri tom bola zistená zmena odporu silikónu polovodičovej kvality z 105 na 104 Ohm*cm a strata supervodivosti pri vysokých teplotách vo vzorkách, ktoré boli vystavené účinku pyramídy

5. Skupina výskumníkov z Celoruského elektrotechnického inštitútu v Moskve skúmala mieru účinku poľa pyramídy na elektrické pole vo vzdušnej medzere medzi tŕňom a platňou, ovplyvnenou elektrickým výbojom pozitívnej polarity v trvaní 250 a 2500 mikrosekúnd. Ako jadrový systém bola vytvorená medzera medzi tŕňom a platňou s medzielektródovým priestorom 5 metrov. Systém v testovacej vzorke bol rovnaký avšak pridané boli kusy granitu rozostavené na platni. Váha každého kúsku bola 100 g a formovali na platni kruh s priemerom jeden meter. Stred kruhu sa nachádzal pol metra od stredu platne. Pred experimentom boli kúsky granitu umiestnené v pyramíde. Využitý bol 100 voltový impulz ako v kontrolnom, tak aj v testovacom systéme. Výboj bol v rozsahu do 1400 kV. Trasa výboja a stopa preniku bola zaznamenaná. Výsledky jednotlivých pokusov a bodov výboja boli vyhodnotené. Bolo zaznamenané, že množstvo prierazov elektrického výboja bolo v jadrovom systéme 5x väčšie ako v testovacom systéme. Výsledok: Okruh kameňov, ktoré boli v pyramíde tvoril účinný ochranný systém pred elektrickým výbojom.

6. Výskumníci z Vedeckej výrobnej rady “Gidrometpribor” (Rusko), ktorých riaditeľom je A. A. Golod, predviedli sériu experimentov s pyramídami.

a. Do pyramídy boli umiestnené plastové nádoby s destilovanou vodou a tá bola pozorovaná počas troch zimných mesiacov. Voda sa nepremenila na ľad a zachovala si svoje vlastnosti kvapaliny po celý čas. Minimálna teplota v pyramíde bola -38°C. Meraním teploty bolo zistené, že voda mala teplotu korešpondujúcu s teplotou vnútri pyramídy (voda nezamŕzala ani keď jej teplota dosiahla -38°C). Minerálna voda sa správala rovnako. Keď bolo s nádobou prudšie pohnuté alebo sa do nej udrelo, okamžite začala kryštalizácia a voda sa rýchlo zmenila na ľad.

VIDEO: Zábery vody vo vnútri pyramídy, ktorá ostáva kvapalná aj pri veľmi nízskych teplotách. Po prudkom údere sa behom sekúnd mení na ľad.

 


b. Prstencová línia z kúskov granitu a krištáľov, ktoré boli vystavené v pyramídach, bola umiestňovaná okolo Moskvy a moskovských regiónov od roku 1997. Začiatkom roku 1999 bolo vytvorených okolo 40 takýchto prstencov. Každý z nich obsahuje od 50 do 300 kameňov o hmotnosti 20 až 200 kg. Očakáva sa, že pravdepodobnosť výskytu epidémií bude klesať každým rokom, čo je zjavné už teraz, napríklad vo výskyte chrípkových ochorení počas posledných dvoch dní. Zdá sa, že projekt má účinok hlavne na mladých ľudí.

c. S pomocou rádiolokátorového zariadenia s metrovým rozsahom vo vzdialenosti 30, 32 a 60 km od pyramídy spoločnosť R&D Institute TTR vykonala detekciu priestoru v okolí horizontálnej osi pyramídy. Počas štúdie bola odhalená ionizovaná formácia vo výške od 2000 m so šírkou 500 m. Tento ionizovaný blok menil výšku od 800 do 2000 metrov. S dostatočnou presnosťou bol identifikovaný kruh priemeru 300 km s vyššou ionizáciou vzduchu so stredom v zóne pyramídy. Taktiež bola zaznamenaná fragmentácia tohto bloku na menšie časti a jeho migrácia smerom nahor. Konfigurácia jednotlivých častí sa menila s intervalmi.

d. Na území jednej z mnohých ropných studní v regióne bolo postavených niekoľko menších pyramíd. V priebehu dní sa viskozita vyťaženej ropy znížila o 30% a rovnakou mierou sa zvýšila miera produkcie. Obsah ropy (množstvo gumy, parafínu a pyrobitumenu) sa zmenil. Frakčná kompozícia sa zmenila v prospech jemnejších derivátov. Experimenty vykonané v spolupráci s Gurbikovým moskovským ropným a plynovým inštitútom potvrdili tieto zistenia.

e. Pred sejbou boli semená poľnohospodárskych plodín umiestnené v pyramíde počas jedného až piatich dní. Desiatky tisíc hektárov bolo osiatych viac ako 20 kultúrami. Vo všetkých prípadoch bola výnosnosť zvýšená o 20 až 100%, zvýšila sa odolnosť voči chorobám a suchu. Množstvo toxínov v rastlinách sa výrazne znížilo. Podobné výsledky boli zaznamenané po tom, čo boli okolo polí rozostavené kamene umiestnené v pyramíde. 

Okrem iného boli vykonané štúdie s menej autentickými výsledkami:
(a)    Úroveň toxicity rôznych substancií, vrátane toxínov a jedovatých zlúčenín, ktoré boli pod vplyvom pyramídy len krátky čas, poklesá;
(b)   Úroveň rádioaktivity materiálov držaných v pyramíde klesá;
(c)    úroveň patogenity rôznych bielkovinových formácií (vírusov, baktérií) ktoré boli umiestnené v pyramíde, klesá;
(d)   v dosahu pyramídy alebo objektov, ktoré boli v pyramíde, úroveň psychotropných účinkov substancií sa výrazne znižuje;
(e)    uspokojivé dáta taktiež poskytuje výskum aplikácie štandardných zlúčenín (glukózy, isoosmotických zlúčenín…) intravenózne alebo vonkajším použitím v prípadoch alkoholizmu a drogových závislostí dokonca aj v kritických stavoch.

7. Za zmienku stojí taktiež štúdia pyramíd, ktorú viedol Dr. Jurij Bogdanov z Vedeckého a technologického inštitútu transkripcie, prekladateľstva a replikácie (TTR) z Ukrajiny. Bogdanove testy boli založené na údajoch špecializovanej technológie “Tesey”, ktorú vytvoril Dr. Bogdanov a jeho spolupracovníci. Dr. Bogdanov participoval na výbere miesta pre stavbu pyramíd v Rusku. Následne vykonal preverovanie podmienok v okolí pyramíd a ich efektov v nich. Jedna z pyramíd bola postavená blízko mesta Ramenskoje v Moskovskom regióne. Na tomto mieste bola postavená pyramída výšky 12 metrov. S pomocou “pyramidálnej energie” bolo možné na blízkom družstve zvýšiť produktivitu obydlia štvornásobne. Rovnako boli vykonané štúdie zmien vlastností materiálov. Zistilo sa, že polčas rozpadu atómov uhlíka sa zmenil, rovnako ako kryštalická štruktúra soli, taktiež boli zaznamenané zmeny v tvrdosti betónu a optického správania kryštálov. Štúdie zamerané na vplyv pyramídy na zvieratá ukázali nasledovné výsledky: fyzická odolnosť zajacov a bielych myší sa zvýšila dvojnásobne, zmeny boli zaznamenané v leukotickej kompozícii krvi. 

V Bližnom Berezniku, v Archangelskom regióne Ruska, bol postavený komplex pyramíd miestnou samosprávou. Tieto pomohli vyčistiť spodnú vodu od stroncia a ťažkých kovov. V meste Krasnogorskoje pyramídy pomohli znížiť úroveň salinity vody. Mnoho laboratórnych štúdií bolo vykonaných na medicínskych preparátoch a plesniach. V Kyjeve boli študované vlastnosti interakcie poľa pyramídy a vedomia osôb. Výsledky boli publikované na konferencii venovanej problémom a harmonizácii ľudstva v Kyjeve.

Ďakujem Dr. J. Bogdanovi, ktorý mi dal tieto materialy k dispozícii

Celý článok na stránke: https://www.gizapyramid.com/drv-article.htm

 

—————

Zpět