SVĚTELNÉ TĚLO Poselství z roku 1994: Archanděl Metatron o vzestupu a změnách ve fyzickém těle

08.07.2014 01:59

SVĚTELNÉ TĚLO

Poselství z roku 1994:
Archanděl Metatron o vzestupu a změnách ve fyzickém těle

 

Já Jsem Metatron. Byl jsem požádán, abych nadiktoval informace, které by vám pomohly projít přechodem, před nímž stojí celá planeta a veškerý život na ní v procesu Vzestupu.

 

Proces Vzestupu probíhá mírnou formou

 

 

Tato planeta a všechny druhy života na planetě jsou v procesu vzestupu. Vzestup znamená, že všechny životní formy 1. a 2. dimenze postoupí na formy 3. dimenze. Lidé a životní formy třetí dimenze postoupí buď do čtvrté nebo do páté dimenze, v závislosti na jejich stupni vývoje a na jejich záměru.

 

Tento vzestup nyní probíhá postupně krok za krokem, a bude tak či onak pokračovat, protože taková je vůle všech. Normálně planety a životní formy vtělené na planetách vzestupují pomocí kataklysmických katastrof, které jsou spjaty s cyklem smrti a obnovy.

 

V tomto cyklu, jak bylo ukázáno Kristem, katastrofy způsobují planetární smrt. Protože toto je způsob, jakým obvykle dochází k vzestupu, je to na úrovni Univerzální mysli velmi dobře známo a chápáno. Proto již od pradávných časů existují proroctví o příchodu strašlivé destrukce na konci věků.

 

Cyklus obnovy (Provedení obnovy) nyní probíhá jako vzestup, kdy všechen život začíná znovu, na nové úrovni vědomí. Obsahuje v sobě koncept karmy, takže před tím, než se obnova může stát možností, musí být vyčištěna veškerá karma. To neznamená existenci pouze ve formě ducha v nebeských světech, nýbrž vzestup je i fyzický.

 

Tento proces mění fyzické tělo, přičemž tělo a duch splývá v jedinou bytost. Tato bytost je zdokonalená světelná bytost ve fyzickém světelném těle.

 

Tento postup Vzestupu v podstatě začal před tisíci let, při Exodu Izraelitů z Egypta.

 

Příběh Mojžíše, který vyvedl svůj lid z otroctví, je metaforou pro postup Vestupu. Inkarnace Ježíše byla nejvýznamnějším bodem obratu v procesu, protože Ježíš jako Avatar byl schopen vzít na sebe „hříchy“ karmy všech lidí a přeměnit tuto energii ve světlo.

Z důvodu tohoto vykoupení se stalo možným aby proběhl Vzestup mírnou formou. Tento Vzestup se vyvíjí v sérii kroků, až do stavu, kdy bude možné bytí ve formě světelné bytosti. Vykoupení Kristem bylo počátečním krokem vývoje Světelného těla. Trvalo téměř dva tisíce let, nežli byl ukončen tento první krok.

 

Světelné tělo je experiment

 

Světelné tělo bylo zavedeno jako experiment v r. 1988, pouhých sedm měsíců po Harmonické konvergenci.

 

Je to experiment, protože ještě nikdy nedošlo k pokusu o vzestup tímto způsobem. Tato metoda, znamenající postupný nárůst světla uvnitř fyzických těl všech životních forem i planety a nárůst vibrační úrovně, nebyla nikdy vyzkoušena v ŽÁDNÉM vzestupujícím vesmíru.

 

V rámci Univerzální mysli existují teorie, jak tento proces bude fungovat, ale časem se stává, že výsledky se liší od předpokládaných. V takových případech dojde ke korekcím. Podklady pro tuto informaci vysvětlím později. Nyní vám musím vysvětlit vývoj Světelného těla.

 

Tento proces musíte chápat nejprve na osobní úrovni. Tato osobní úroveň vyjadřuje, jak vás Světelné tělo ovlivní fyzicky, emocionálně a mentálně. Pak vám podám informace o tom, jak Světelné tělo ovlivní planetu a jak ovlivní struktury vaší společnosti.

 

Za nejdůležitější a nejvíce vzrušující aspekt Světelného těla pokládám to, že tento experiment promění vaši fyzickou schránku ve vozidlo schopné dokonale splynout s vaším vnitřním já, a odehraje se současně s fyzickým procesem.

 

Toto splynutí je vytvářeno řadou poklesů ducha, které jsou načasovány podle množství světla, které držíte uvnitř svých buněk. Toto množství světla obsažené ve fyzických buňkách je klíčové pro úroveň Světelného těla, a čím vyšší je stupeň, tím je tělo méně husté.

 

Čím více světla držíte ve svém fyzickém těle, tím vyšší úroveň ducha můžete držet uvnitř těla. Ke konci vývoje Světelného těla zpracujete posuny na vzestup, a splynete naprosto se svým Vyšším Já. Poklesy ducha jsou mechanismy, které jsou používány k tomu, aby přivodily, nebo nastartovaly, duchovní dary osvícených mistrů.

 

Dvanáct stupňů Světelného těla

 

Světelné tělo má dvanáct stupňů či kroků, a když je ukončen krok, změny, k nimž došlo fyzicky, musejí být integrovány do všech oblastí života a ducha.

 

Světelné tělo je utvořeno tak, aby vám přivodilo při vývoji veškeré lidské problémy, a každý vyšší stupeň přivodí hlubší vrstvu problémů nežli vrstva předtím.

 

Je to proto, aby vám bylo pomoženo vyčistit se mentálně, emocionálně, fyzicky a duchovně. Když se vynořují problémy, můžete dovolit Kristovu vykoupení, aby je pro vás proměnilo. Na konci každého stupně Světelného těla je prázdnota, kterou nazýváme smrt ega, a ta se může projevit jako deprese nebo pocit nicoty.

 

Tato prázdnota má být využita jako prostor odpočinku před nástupem na další cestu. Tato prázdnota je energetické místo, kde neexistuje nic, a vy můžete vytvořit nový obraz sebe sama a svého života, nežli se přesunete k dalšímu kroku. Prázdnota je integrační komora, nebo se dá snad popsat jako zámotek, kde si můžete odpočinout a zformovat se v krásného motýla, kterým se máte stát v příštím kroku.

 

Prvních šest kroků Světelného těla bylo strukturováno pro postupnou změnu na všech úrovních, a prolíná se v nich pravidelné duchovní probouzení s fyzickými, mentálním a emocionálními změnami. Od sedmého stupně do desátého se postup mění, je zaměřen současně vždy na jednu oblast vašich prožitků.

 

Například, v sedmém stupni prožila většina z vás váš první pokles ducha, a s ním významné duchovní probuzení. S probuzením se může se u vás projevit jasnovidnost, jasnoslyšení, nebo kinestetické vědomí energie. Mluvím o tomto stupni v minulém čase, protože v současné době se planeta posunuje na začátek devátého stupně (rok 1994).

8. stupeň

Je velmi bolestnou zkušeností být na nižším vibračním stupni než planeta, na níž existuje, což se týká těch, kteří jsou nyní níže než v osmém stupni. Protože čtete tento článek, jsem si jist, že musíte být někde mezi prázdnotou osmého stupně a jedenáctým stupněm vývoje Světelného těla.

 

Kdybyste byli v nižších stupních, neměli byste zájem o duchovně orientovanou literaturu. Osmý stupeň Světelného těla vytváří tělesné změny jistými extrémními způsoby.

 

Velmi běžné jsou fyzické příznaky podobné virovým syndromům. Během tohoto stupně si možná všimnete, že každý měsíc máte nějaké nachlazení.

 

Dalšími symptomy jsou bolení hlavy (za očima), protože jsou aktivovány cesty optického nervu za světelem, a je aktivováno pineální tělísko. Mohou vás bolet uši, můžete mít potíže při změnách tlaku vzduchu, svědění v uších, protože vaše sluchové ústrojí se překodovává na to, aby umělo dekódovat přenosy světla, můžete mít nadměrné pocení či průjem, protože propouštíte hustotu z buněk svého těla.

 

Jedním z náhledů na tyto změny je, že si ke své DNA přidáváte třetí fyzické vlákno. U některých může tělo odmítat pouštění hustoty z důvodu poklesu ducha. Symptomem tohoto odporu je přibývání na váze.

 

Lidská těla mají tendenci vyrovnávat se s poklesy tím, že se stanou větší, aby mohla obsáhnout duchovní masu, která do něj vchází. Jediným efektivním způsobem, jak zastavit nárůst váhy, jakmile začal, je fyzické cvičení.

 

Myslím tím velmi náročné cvičení, jako posilování, cyklistika, běh nebo plavání. Cvičení musí být dostatečné, aby začalo vytvářet svalovou hmotu. Vytvoření svalové hmoty ochrání váš nervový systém, protože energie přicházející s každým poklesem jsou mnohem silnější, než na jaké je váš nervový systém zvyklý.

 

Tuková tkáň nemůže chránit nervový systém tak jako svaly přijetím přebytku z nervového systému. Tuková tkáň se „rozpálí“, když je nadbytek těchto energií, a výsledkem je poškození inzulínových receptorů v buňkách. To rozhodí metabolismus, a výsledkem je nárůst váhy.

 

Svalová hmota vytvořená cvičením přijme nadměrný náklad z nervového systému, a přesvěčí vědomí těla, že je „dost velké“, aby udrželo ducha. Můžete začít vidět na své vnitřní obrazovce záblesky barev, geometrické rovnice procházející vaší myslí, nebo začít slyšet hučení. To je začátek rozšířené schopnosti přenostu, a umožní vám proměnit světelný kód v poznávací porozumění a chápání.

 

Mřížky po celé planetě neustále předávají poselství životním formám vtěleným na planetě. Tato poselství přicházejí formou takzvaných světelných balíčků, a jsou zakódována. Říkám tomu „světelný kód“. Tyto informace musejí být „dekódovány“ čili konvertovány do vědomých myšlenek, tak, abyste je mohli pochopit a použít je ve svém životě. Tato poselství jsou určena k předávání informací a k vysvětelní, co se děje energeticky na vyšších dimenzionálních frekvencích.

 

Pokud jste citliví tím způsobem, že slyšíte hučení, ostrý tón, bzučení, prosím, sdělte to svým vůdcům. Ti se snaží vám pomáhat v příjmu světelných kódů, ale nemohou si ověřit, zda slyšíte, dokud se jim neozvete.

 

Vaši vůdcové se budou snažit vám pomoci zvýšením hlasitosti a frekvence slyšitelného světelného kódu, dokud od vás neuvidí odezvu.

 

Světelný kód ve formě hučení se může stát velmi otravným a fyzicky nepříjemným. (2) Pokud zažíváte tento symptom, „požádejte“ své vůdce, aby snížili hlasitost a vyrovnali frekvenci tak, aby vás nerozčilovala a nevysilovala.

 

Tyto změny při osmém stupni mohou u člověka trvat až dva roky. Pro planetu trvaly tři roky.

9. stupeň

Devátý stupeň se týká integrace duchovních změn od sedmého stupně a fyzických změn osmého stupně do vašeho fyzického života. V devátém stupni jsou středem vaší pozornosti vztahy, a proto skrze vztahy testujete sami sebe a změny, které byly ve vás způsobeny.

 

Můžete zjistit, že veškeré snahy založené na ovládání či manipulaci se stávají nesnesitelnými, a během této fáze mnohé vztahy končí. Můžete také shledat, že pracujete na změnách světa, protože se zapojujete do své nové identity. Prázdnota Světelného těla devátého stupně může být velmi bolestná, protože po té, co zde byl takový důraz na vztahy, od vás tato prázdnota vyžaduje, abyste byli zcela sami se sebou.

 

Koneckonců, vztah, který máte sami se sebou, je ten nejdůležitější, který máte. Devátý stupeň končí (a někdy začíná) velmi silnými poklesy, a dává vám jako součást vašeho vývoje ještě další vztah, který je třeba integrovat.

10. stupeň

Na začátku desátého stupně se zdá život jako nový, můžete se cítit jako znovuzrození a velmi láskyplní. Desátý stupeň je počátek duchovního probuzení, které povede k vašemu zvládnutí schopností, jimiž se vyznačují duchovní mistři. Tyto schopnosti, neboli dary ducha, se stanou silnějšími s tím, jak se budete stávat energeticky čistšími.

 

V desátém stupni bude soustředění na projevení těchto duchovních darů a pak na jejich plnou integraci tak, aby byly použitelné ve vašem fyzickém každodenním životě. Nejprve se v desátém stupni projeví váš největší přirozený duchovní dar, a vaše další dary se postupně budou otvírat později.

 

Bude po vás vyžadováno, abyste žili podle vašich duchovních darů. Pokud jste například jasnovidní, musíte činit rozhodnutí podle toho, co jasnovidně vnímáte – ne podle toho, co vnímáte fyzicky. V desátém stupni vaše jasnovidnost doslova převládne nad vaším fyzickým zrakem. Jednoho dne si možná povšimnete, že velmi jasně vidíte tři obruby chodníků a tři chodníky.

 

Bude možná velmi matoucí rozhodnout se, kam šlápnout. Budete vidět fyzický obrubník a chodník, éterický obrubník a chodník, a čtyřdimenzionální obrubník a chodník. Pokud se zcela spolehnete na svou jasnovidnost, a nikoliv na fyzický smysl zraku, budete vědět, kam šlápnout. Pokud použijete fyzický zrak, můžete na veřejném místě párkrát klopýtnout.

 

Nakonec se naučíte, jak zpracovat tento typ vidění. Proces vyjasnění je procesem uvolnění nashromážděné energie z emocionálního těla a mentálního těl, a přemístění této energie do duchovního těla, kde se stane použitelnou, a tím se vytvoří ony zázraky.

 

Jediným rozdílem mezi Avatarem a obyčejným člověkem je umístění energie držené v energetických tělech. Obyčejný člověk má veškerou energii „zamknutou“ ve skladovaných emocích a vzpomínkách v emocionálním těle, a v názorech, dogmatech a myšlenkách v mentálním těle.

Obyčejný člověk má vybité duchovní tělo, protože při všech požadavcích a myšlenkách pro něj nezbývá žádná energie. Avatar má jasné emocionální i mentální tělo. Veškerá energie zdržující se v jemnohmotných tělech Avatara je uskladněna v duchovním těle.

 

U Mistra energie spojená s emocemi proudí do emocionálního těla z duchovního těla V PŘÍSLUŠNÉM OKAMŽIKU, a je uvolněna do duchovního těla ihned, jakmile skončí emocionální podnět. Energie sppojená s myšlenkovým proudem teče z duchovního do mentálního těla, a jakmile je myšlení ukončeno, je zase uvolněna do duchovního těla.

 

To nechává Avatarovi energii volnou k použití podle jeho vůle. Duchovní energie je avatarovi dostupná, protože není spotřebovávána myšlenkami, názory, emocemi a vzpomínkami. Taková je energetická struktura, kterou musíte vytvořit ve svých energetických tělech během devátého a desátého stupně Světelného těla. To umožní každému z vás konat zázraky, jako zhmotnit myšlenku do fyzické reality.

11. stupeň

11. stupeň světelného těla je přirozeným postupem od desátého, a často je přechod tak snadný, že posun není ani znát. Nadále rostou duchovní schopnosti, a fyzické tělo se mění vzhledově. Vaše fyzické tělo se stává zářivým, svítícím, a vypadá velmi krásně.


Možná že máte přátele a známé, kteří si najednou všimnou, že vypadáte mladší, nebo že jste se změnili nějakým nedefinovatelným způsobem. 11. stupeň přináší hlubší stupně zpracování vašich emocionálních problémů. Na této úrovni se musíte vypořádat se svými názory a myšlenkovými formami ohledně smrti a ztráty.

 

Možná si vytvoříte zklamání, anebo zjistíte, že si své nejhlubší strachy vytváříte ve svém fyzickém těle a tak je budete moci zcela odstranit tím, že je prožijete.

 

Veškerá energie uložená v emocionálním a mentálním těle po dokončení 10. stupně musí být uvolněna pro duchovní tělo v 11. stupni.

Pokud jste se nevyrovnali s těmito problémy v desátém stupni, projeví se ve vašem životě v 11. stupni. Ale opravdu se v 11. stupni Světelného těla nemáte čeho bát, pouze strachu samotného.

12. stupeň

12. stupeň Světelného těla je Vzestup. Je charakterizován posunem Merkaby do srdečního centra vašeho těla. Merkabu lze nejsnadněji popsat jako zlatou světelnou kouli. Je to nástroj vašeho Vzestupu, a když k ní dojde, je to nejvyšší iniciace vašeho Vzestupu. Tato událost je počátkem vašeho osobního Vzestupu do pětidimenzionálního světa Jednoty. K Vzestupu může dojít na individuální úrovni, může k němu dojít skupinově, anebo může nastat jako součást kolektivního prožívání.

 

Požadavkem Vzestupu je Radost

 

K vašemu vzestupu dojde, až budete připraveni, ať už budete sami, či jako součást skupiny nebo jakou součást „planetárního posunu“, který má přijít. Pro vzestup neexistuje žádné časové období. Na individuální úrovni dochází k vzestupům denně. Od Harmonické konvergence je dostupný posun do vědomí páté dimenze, i když jste ve fyzickém těle.

 

Je mnoho bytostí, které se zde vtělují jako dobrovolníci, aby testovali experiment Světelného těla. Jsou mezi prvními, kteří dosáhnou vzestupu. Pro ostatní z vás bude program Světelného těla pokračovat, dokud nebudete připraveni, a pak dojde k vašemu posunu. Vzestup je velice prostá věc.

 

Je to změna, k níž dojde v okamžiku, ale stále zůstanete zde. Slunce bude stále svítit, a hvězdy se budou stále třpytit. Rozdíl je v radost, ve vaší schopnosti prožívat a cítit Radost. Nejsnadnějším způsobem, jak si ověřit, zda proběhl váš vzestup, je povšimnout si kvality radosti v osobním životě.

 

Začátkem vzestupu je, když člověk začne žít svůj život tak, že vytváří ze svých fantazií svou realitu. Já, Metatron, mohu definovat Radost jako Nirvánu – pocit blaha, Extázi neboli Vytržení.

 

Je to stav jednoty s Bohem. Může být také definována jako vaše centrum nebo bytí ve svém centru. Tohoto jasného prostoru můžete dosáhnout v meditaci, když vaše energie plyne a vy pocítíte absolutní kosmickou jednotu se vším. Cokoli vám přináší radost nebo pocity lehkosti, a cokoli můžete definovat jako radost, je cestou k tomuto stavu.

 

Jestliže pracujete jako součást duchovní skupiny, prožijete při svém vývoji řadu rychlejších posunů. Když některý člen vaší skupiny zjistí vtělení Merkaby, získáte ji všichni, a brzy si to také uvědomíte. Jednotliví členové si toho nemusejí všimnout, ale nejméně jeden člen skupiny bývá na to připraven, a ve výsledku z toho bude mít prospěch celá skupina.

 

Skupina pracující na vzestupu má obrovskou výhodu, protože vědomí páté dimenze je vědomí „jednoty“, neboli jinými slovy, skupina je Jedno. Práce se skupinou vytváří nesmírně velkou synergistickou energii, kdy je každý z vás mnohem silnější než kdybyste byli sami.

 

Také dává každému členu šanci naučit se jednat jak s jednotlivci, tak v rámci jednoty skupiny. To je základní posun vědomí do páté dimenze, který musí prodělat každý. Když se jednotlivci a skupiny soustřeďují na vzestup, měli by se soustředit na začátku na to, aby přetvořili své životy na absolutní umělecká díla radosti.

 

Až to učiní, začnou žít z radosti, a později se stanou radostí.

 

Kdokoli z vás to udělá, začne posunovat výše každého, s kým přijdete v denním životě do styku. Budete na ně vysílat energii radosti a probouzet je pro tuto frekvenci. K masovému vzestupu dojde, až většina vzestupujících lidí na planetě bude existovat v tomto stavu radosti, dříve ne. Důvodem k tomu je, že tento planetární experiment je experimentem svobodného rozhodnutí. V tomto multidimenzionálním vesmíru je svobodné rozhodnutí Božím zákonem.

 

Až bude většina z vás žít z radosti, planetární experiment se posune do světa lásky a jednoty. Až se většina z vás vzdá své hry na polaritu, protože se naučí vše, co může, a ze své vlastní volby se posune do radosti a jednoty, dojde k masovému vzestupu. Než přijde tato doba, a ta přijde, vývoj Světelného těla bude pokračovat.

 

Vzestup bude trvat tak dlouho, jak bude třeba, a o načasování této události nakonec rozhodne lidstvo jako kolektivní celek. Svobodné rozhodnutí nelze porušit, ani pro nejvyšší cíle, ani pro vytvoření vzestupu. Touto informací chci upozornit na to, že nejlepší cestou, jak sloužit Bohu, je sloužit celému lidstvu, sloužit planetě, a sloužit sobě samému k tomu, abyste ze svých životů utvořili mistrovská díla radosti.

 

Buďte nemilosrdní při hodnocení svých životů a odstraňte vše, co vám nepřináší radost. Propusťte staré emoce a staré problémy, protože ty spotřebovávají energii, kterou byste mohli použít k radosti. Jestliže se soustředíte na celý proces, a soustředíte se na to, abyste se naučili žít z radosti jako svou cestu iniciace, stanete se adeptem na duchovního mistra, kterým si tolik přejete být.

 

Pouhou svou přítomností budete pomáhat každému, koho potkáte, a budete ukotvovat energie radosti rovněž pro planetu, abyste jí pomohli zrodit novou úroveň zhmotňování všeho. Tento extatický stav spojení s Bohem je součástí potenciálu, který je otevřen pro všechny. Tato cesta radosti učiní vzestup naprosto snadným, protože vše, co je třeba udělat, je, aby se každý jednotlivec soustředil na svou odpovědnost za svůj život a plně ji převzal.

 

Žijte jako mistrovské dílo RADOSTI.

 

Světelné tělo planety

 

Planetární změny, které byly prorokovány pro tuto dobu, v níž žijete, jsou pro mnohé z vás děsivé. Ale nemáte se čeho bát kromě strachu, a já vám dám informace o tom, jak proces vývoje Světelného těla mění pravděpodobnou budoucnost planety.

 

Popsal jsem vám proces, který ovlivňuje vaše fyzické já a váš osobní život. Nyní vám vysvětlím, jak Světelné tělo ovlivňuje planetu, protože planeta je fyzický naprostý základ pro udržení vašeho fyzického života. Když se stanete světelnou bytostí, změní se i planeta. Stane se koulí z křišťálu a světla. Když začal v r. 1984 experiment se Světelným tělem, planeta byla posunuta do Světelného těla třetí úrovně.

 

Poté se planeta posunovala každým rokem o stupeň výše: v r. 1989 do 4. stupně, v r. 1990 do 5. stupně, a v r. 1991 do 6. stupně. Do 7. stupně vstoupila 11. ledna 1992, branou v 11:11, a tam zůstala až do otevření další brány 5. 5. 1992.

 

Tato brána iniciovala počátek 8. stupně Světelného těla pro planetární vývoj, a v tomto stupni byly velice pravděpodobné změny země.

 

Planerární posuny jsou vždy uváděny řadou technologií, kterým říkám vstupní brány. Jsou to energetické kanály otevřené z vesmíru vyšších dimenzí do tohoto vesmíru. Tyto kanály přivádějí energie nezbytné k tvarování masového vědomí, ke změně planetárních vibrací a ke změně dimenzionálních frekvencí.

 

Brána vyžaduje pomoc vesmírných bratří a mnoha bytostí na vyšších dimenzionálních frekvencích, aby ji vytvořili a aby přizpůsobili energie specifickým účelům. Účel brány a její načasování je v moci Světelných rad, neboli Karmické komise a Osvícených mistrů Velkého bílého bratrstva.

 

Tyto rady dohlížejí na vývoj a pomáhají, je-li třeba. Účelem brány 5. 5. 1992 bylo předejít možnosti kataklysmických katastrof, které byly velice pravděpodovné v souvislosti s tím, jak země ztrácela hustotu. Největší pravděpodobnou katastrofou je přesun pólů. Brána 5. 5. 1992 začala posun mezi nádechem a výdechem Boha, mezi expanzí a kontrakcí Vesmíru.

 

Tato brána, 5. 5. 1992, zahájila nehybný čas mezi těmito dvěma směry. Tento nehybný čas bude trvat až do roku 2012, kdy začne nádech pána Brahmy. Tento fyzický Vesmír expanduje a rozpadá se na jednotlivé celky. Až začne kontrakce (nádech pána Brahmy), znamená to splynutí zlomků do Jednoty.

 

Tento posun Síťky z východní polokoule na západ (Mount Shasta) byl vytvořen za účelem pomoci těm, kteří jsou známi jako pracovníci světla pro tuto dobu změn, neboť tato Síťka umožnila planetárním frekvencím pozvednout se vzhůru až na to, co je známo jako nižší frekvence čtvrté hustoty. To přivedlo planetární vibraci až k tomu, co je známo jako astrální světy.

Již jsme v astrálních světech

Tyto světy jsou stále ještě světy polarity a iluze, ale jsou daleko méně fyzické. Umožňují každému z vás začít otevírat potenciály radosti pro sebe, a když to provádíte, katastrofy se stávají méně pravděpodobnými.

 

Ti, kteří jsou probuzení a ti, kteří se učí používat duchovní moc k tvoření ve fyzickém světě, mohou použít energie z nového zarovnání Síťky, aby vytvořili svou osobní verzi „nebe na zemi“. Mnozí z vás žádali o takovouto pomoc, protože mnoho pracovníků světla chtělo být schopno urychlit vstup myšlení do hmoty.

 

Nejlepší způsob, jak se zbavit zažitých vzorců nepřátelství, je přesunout se do prostoru, o němž se domníváte, že tam nejsou nepřátelé. Přesuňte se do prostoru, kde není nutno a potřeba bránit svá práva. Přesuňte se do postoje, že máte absolutní právo vlastnit a nosit zbraně, ale odkud by mohla vzejít nutnost tyto zbraně použít? Tento svět je světem v míru!

 

Toto je jedna z věcí, které se drasticky změní v důsledku tiché revoluce. S posunem energie se iluze toho, že máme nepřátele, stane stále méně reálnou, až reálně přestane existovat. Ujasněte si každý sám v sobě, jak interpretujete násilné události, a co ve vás zrcadlí.

 

Ujasněte si sami v sobě, jak vnímáte potřebu mít zbraně, a jaké jsou vaše hodnoty. Pracujte na těchto problémech na své vlastní úrovni, ve svém životě, dokud si nedokážete vytvořit vnímání světa jako absolutně bezpečného a stabilního. Pomozte ostatním lidem ve vašem životě, kteří mají strachy a starosti, svou schopností chránit si energii.

 

Usnadněte jejich snahy zpracovat jejich názory, až budou schopni dojít na místo, kde budou v bezpečí a beze strachu, a dosáhnou postoje, že toto je čas míru a my ho vítáme. Pokud tyto věci dokážete udělat, bude to velká služba světlu, vaše pomoc při posunu masového vědomí ohledně těchto problémů.

 

Je zajímavé, že v makroměřítku jsou lidé ochotni vzdát se jaderných zbraní. Zničit je, rozmontovat, učinit jejich použití nezákonným. Ale na osobní úrovni budou pevně lpět na svých vlastních střelných zbraních. Božský zákon zní: Jak uvnitř, tak venku. Nejprve to musí proběhnout na osobní úrovni, a pak se to uskuteční mezinárodně. Pokud opravdu chcete dostat jaderné zbraně mimo zákon, začněte se svým vlastním životem.

 

Je normální, že než se energie ustálí a vyrovná, kyvadlo se vychyluje velmi silně ze strany na stranu. Je naděje, že i tento problém je pouze výkyvem kyvadla, než se postoje samy vyrovnají.

 

Dalšími pohyby, které vidíte v politice, jsou pohyby směrem k vytvoření reform v systému sociálního zabezpečení. Tyto posuny jsou výsledkem brány, která se otevřela 6. 6. 1994. Tato brána je brána sebeposílení.

 

Ale společně se sebeposílením přichází i požadavek na sebedůvěru. Tato brána přinesla nový model sebeposílené ženy. Archetyp bohyně Atény je něčím, co nese ve svém vědomí každá žena. Aktivovaný model tohoto archetypu sebeposílené ženy byl vysílán branou z vesmírné lodi Aténa.

 

To otevřelo lék pro mnoho sociálních nemocí v západním světě. Neboť jak můžete mít vzestoupenou planetu či životní formy, když polovina populace je v „nižší“ pozici? S mnoha ženami se jedná jako s nižšími než muži, vydělávají méně než muži, mají menší možnosti, méně vzdělání, jsou odsouzeny k péči o jiné, k chudým podmínkám a nerovným příležitostem. Aby se to změnilo, musí ženy opět získat svou moc. Energie k posílení ženskosti je dostupná již od znovuprobuzení přírodních sil branou 21. 12. 1991.

 

Každý z vás, kdo je vědomý a posílený, se musí soustředit na vyplnění prázdnoty radostí, a na rychlé a snadné posuny forem ve svém životě. Když to provádíte, přechody od starých forem k novým budou probíhat i u většiny ostatních rychle a snadno. Pro ty z vás, kteří aktivně pracují na svém vlastním vzestupu: nesete velké břemeno. Tím břemenem je žít bez chyb.

Boží zákon: Jak nahoře, tak dole.

Nemůžete vytvořit nic na úrovni kolektivu (v makroměřítku), pokud to nejprve nevytvoříte na osobní úrovni (v mikroměřítku). Jak nahoře, tak dole – to je Božský zákon. Nejprve musíte vytvořit ve svém vlastním životě to, co si přejete ve společnosti, sociální struktuře a zemi. Mezi vámi je mnoho těch, kteří se reinkarnovali s božským posláním přeorganizovat právo, aby se více blížilo k Božskému zákonu.

 

Jste zde, abyste posunuli celé společenství ohledně problémů v politice, ekonomice, vládě a právu. Nejprve musíte užívat Božský zákon ve svém vlastním životě, žít podle něj, a pak ho můžete prosazovat na úroveň masového vědomí. Vytvořte si život bez potřeby obrany či násily, bez potřeby politické polarity, bez potřeby sociálních programů, bez potřeby léčení nemocí. Vytvořte si svůj život jako svět míru, radosti, bezpečí a rovnosti. Vnější svět pak bude následovat za vámi. Svět, v němž žijete, je nyní světem čtvrté dimenze – astrálním světem. Je to stále ještě svět polarity, ale již je tu rozdíl. Polarita je nyní pouze iluzí!

 

Na každé cestě iniciace jsou historky o „strážci prahu“, a nejčastěji je tímto strážcem příšerná obluda. Když je iniciovaný dost vyvinutý na cestování v astrálních světech, první věcí, s níž se setká, je tento strážce. Iniciovaný musí přemoci strážce, aby mohl činit další pokrok na své duchovní cestě. Je to pokládáno za test, a test musí být splněn, jinak přestanou instrukce od Mistra.

 

Každá ezoterická tradice má metodu, jak se vypořádat se strážcem a jak ho překonat. Jedinou univerzální pravdou o tomto testu je, že tím strážcem jste vy sami. Ten příšerný démon je astrální zjevení vašich nejhorších strachů. Ano, je to příšera, ale není to nic více než iluze. V každé tradici je řešením pro iniciovaného opustit své strachy a osobní démony, a tím překonají strážce. Ten prostě zmizí.

 

Proto se každá duchovní tradice či iniciační cesta vždy soustřeďuje na rozvoj jasnosti a osobních vlastností jako je pokora, odpuštění a láska. Tyto vlastnosti jsou jediným způsobem, jak můžete prorazit iluze astrálních světů. Stejně jako ve starých tradicích, i při současném vývoji k vzestupu nebudou iniciovanému otevřeny vyšší dimenzionální frekvence, dokud nesloží tento test.

 

V iniciaci neexistuje neúspěch. Když neprojdete testem, lekce se pouze opakuje tak dlouho, dokud iniciovaný neprojde. To je nejlepší metafora, kterou vám mohu poskytnout k popisu zkušeností, která máte v této dimenzionální frekvenci.

 

Pamatujte, strážce je pouhá iluze, i polarita je pouze iluze. Pokud se vzdáte těchto iluzí a názorů, propustíte tyto strachy, strážce zmizí! Svět, který žijete, sám kolem vás vytvoří vjemy nové reality. Pomoc všech hostitelů z nebe je dostupná všem, ale musíte požádat. My nemůžeme porušit vaše svobodné rozhodnutí, ani pokud jde o pomoc.

 

Veškerá pomoc k tomu, abyste prošli těmito změnami klidně a radostně, je dostupná každému z vás. Tyto informace jsou vám podávány proto, abyste se ujistili, že vše je dobré. Mou rolí je odsunout vaše obavy, ujistit vás božskou láskou, a probudit ve vás potenciály, které jsou možná ve vás, abyste pomohli kolektivu. Každý z vás má v tomto životě pouze jedinou odpovědnost, a to je ODPOVĚDNOST ZA VÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT.

 

Božský zákon zní: Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak venku. Když ve vnějším světě kolem vás vnímáte obtíže, nepřátele nebo strašidla, podívejte se do svého vnitřního života, protože tam existují také. Když vyčistíte tyto vjemy z vašeho vnitřního života, zjistíte, že jako kouzlem se posunou vaše prožitky a vjemy ve vnějším životě. To je božský zákon.

 

Odstranit polaritu a strach

 

Polaritu můžete odstranit velmi jednoduše – tím, že budete pracovat na svém vlastním životě, a to je vše, co se od vás vyžaduje, abyste dělali. Jděte vpřed a vytvářejte svůj život jako absolutní mistrovské dílo radosti. Jsou vám dány nástroje, je vám dána veškerá pomoc a vedení, vše co byste mohli potřebovat, je k dispozici. Ale každý z vás to opravdu MUSÍ UDĚLAT, a až to uděláte, proměníte svůj svět a současně i vnější svět.

 

Není už nic, čeho byste se měli bát, kromě samotného strachu. Neboť strach je největší zlo, které zůstává ve světě. Pracujte na svém strachu a odstraňte ho ze svého mentálního a emocionálního těla, a až to učiníte, odstraníte ho i ze svého života. Strach je jediným zbývajícím nepřítelem, a tento nepřítel sídlí jedině uvnitř každého z vás.

 

Vpravdě, ti velcí jsou ti, kteří jsou vtěleni v této době změn. Vaše iniciace je téměř kompletní. Vše, co zbývá každému z vás, je projít testem Radosti.

 

Požehnání všem, lásku všem, vzdáváme vám čest a naší snahou je pouze složit každému z vás.

 

 

Světelné tělo a jeho aktivace

Níže je uvedený další popis o Světelném těle z jiného zdroje


 

 

SVĚTELNÉ TĚLO - PROGRAM 12 KROKŮ

 

V tomto konkrétním zkoumání o světelném těle jsem použil model 12 kroků k popisu manifestace světelného těla. K tomu sem použil výbornou knihu "Co to je Světelné Tělo" od Tashiry Tachi-ren Andělského Dosahu, Channeling Archanděla Ariela (nově přepracovaný novým walk-in (pozn.1) Aliyah Ziondra). Zbytek je z toho, co vím a objevuji o Světelném Těle jak aktivuji své.

 

Různé průběhy a úrovně probouzení, které zažíváme my jako služebníci světla - lásky při našich iniciacích jsou 12 úrovňovým probouzením světelného těla, podobně jako 12 krokový program pro léčení alkoholiků. Na proces světelného těla můžeš nahlížet jako na vzdávání se návyku na fyzičnost a přizpůsobování se zcela novému způsobu nahlížení na realitu - svět světla, lásky, prosperity, jednoty, Kristova vědomí. U tohoto modelu, nová civilizace, která se zde oficiálně bude manifestovat až každý budeme mít aktivované své světelné tělo na úrovni 7 - 10+

 

V tom okamžiku jsme oficiálně na cestě k uzdravení, absolvovali jsme školu přežití a oficiálně jsme vstoupili do nového světa světelného těla.

 

V procesu probouzení k tomu "kdo opravdu jsme" a realizací naší lásky a velkoleposti, která je skutečným vzestupem a manifestací světelného těla, se můžeš dívat na 12 úrovní světelného těla jako na iniciace.

 

Fyzický vzestup obsahuje iniciace 1 až 6. Kosmický vzestup obsahuje iniciace 7 - 12 a dokončuje stav Kristova vědomí. Během těchto iniciací lidstvo a Země vstupuje do 4. a 5.dimenze. Tyto úrovně a iniciace jsou to, čím jsme prošli v dobách Atlantidy a Egypta. Komora pro vzestup ve velké pyramidě (také známá jako "královská" komora), byla fyzickým dimenzionálním transportérem do konečných stupňů vzestupu, "konečných" iniciací do VĚDOMÍ-KRISTOVA-SVĚTELNÉHO-TĚLA, pomocí něhož tvé VĚDOMÍ a fyzické tělo opouští tuto dimenzi a "cestuje" do páté dimenze a výše.

 

Věci jsou dnes jinak, není třeba procházet dvaceti čtyřleté chrámové iniciace. (Mnoho z nás již těmito iniciacemi prošlo). Žít život na planetě zemi v těchto zrychlených časech a zvýšených úrovních světla - je iniciací. Opravdu, kdokoliv sem přijde a dostane se do těla "si zaslouží" světelné tělo k vzestupu. Také iniciace minulých let byly určeny pro tehdejší dobu, obzvláště k průchodu skrz husté opony dimenzí. Opony jsou nyní velmi tenké a všechny dimenze se nyní sbližují do jednotného celku, takže iniciace jsou nyní snadnější a přímější. Čas pro přímý posun je nablízku. Jde pouze o jednoduchou volbu věnovat svou existenci Všemu Co Je - to je celé o čem to je, jsi doma svobodný.

 

Pamatuj si, že skutečně tento proces probouzení a transmutace není vůbec lineárním procesem, můžeš zažít mnoho úrovní probouzení najednou a simultánně, proto model 12 úrovní je pouze pro tvé vnímání, aby sis uvědomil pokrok. Vývoj manifestace tvého světelného těla bude jedinečný pro tebe i tvou osobní evoluci.

 

Tento vývojový model je popisem toho, co se děje na úrovni planetárního druhu, dá se aplikovat na každého na planetě zemi bez ohledu na to jestli se chce vědomě probudit či ne. Celý lidský druh se vyvíjí a mutuje do úplně jiného druhu, nového vylepšeného Světelného člověka - anglicky člověk: Hu-Man, (Hu: Bůh, světlo. Man: myšlenková bytost). Toto je jak fyzický přechod, tak přechod vědomí. Druh Homo Sapiens se vyvíjí do své další úrovně. Abychom mohli spočívat v nových světelných tělech, VĚDOMÍ bytostí v nich musí být VYVINUTÉ, to je VZESTUP VĚDOMÍ.

 

Tato planeta VZESTUPUJE, AKTIVUJE SVÉ SVĚTELNÉ TĚLO,stává se hvězdou. NOVÁ CIVILIZACE, která bude sídlit na této hvězdě se manifestuje na planetě Zemi, je to CIVILIZACE SVĚTLA, civilizace čisté NEPODMÍNĚNÉ LÁSKY - KRISTOVA VĚDOMÍ. Kdokoliv, kdo se nechce posunout s planetou a akceptovat lásku a božství, kdo stále bude chtít hrát s iluzemi moci a kontroly, bude muset jít hrát jinam na nějakou vzdálenou planetu na hranici dalšího vesmíru.

 

Nyní, individuálně, mnoho z nás, obzvláště služebníci světla (planetární tým expertů na přechod), již řekli ano a aktivace našich světelných těl už začala. Mnoho z nás může být velmi vysoko v poměru k dvanácti úrovňového programu, jsme skutečně na cestě k obnově. Mnoho bytostí na planetě není ani blízko těchto úrovní, to je zřejmé podle toho, jak se lidé stále na planetě zemi chovají. Mnoho bytostí řekne ano a bude se probouzet rychle, jak se vyvine evoluce. Mnoho bude stále pokračovat v říkání ne svému božství až do poslední chvíle, pokoušejíc se naučit jak nejvíce budou moci z iluze oddělenosti, nehodnosti, před tím než odejdou jinam. Ale budou muset odejít, v této záležitosti není na výběr. Síla evoluce je na nás, buď s tím souhlasíš nebo si dej odchod. Může zde být mnoho záchranných misí, ale buď ujištěn, že vše probíhá podle plánu.

 

Pro mnoho členů týmu přechodu, v závislosti na tom, kdo jsou a co dělali, a co je jejich specifická mise, vzhledem k Božskému plánu Spolutvoření Nebe na Zemi, jejich aktivace světelného těla se může dít velmi odlišně a mnohem dříve než se stane aktivace druhu, takžemohou být průvodci druhých.

 

 

1. Úroveň Světelného Těla

 

Na této úrovni jsi povolán k probouzení se od DNA tvého těla a shodou okolností z vnějšího zdroje jak manifestaci tohoto vnitřního signálu. Budík zvoní, je čas se probudit ze tvého spánku a začít si otírat spánek z očí. Na této úrovni také tvé tělo signalizuje, že je čas snižovat hustotu, začne mutativní změny DNA tvého těla. Symptomy jako chřipka jsou v této fázi časté jak tvé tělo začíná mutovat a tvůj systém žláz začíná být aktivovaný, tvé dlouho atrofované a scvrklé žlázy šišinky a hypofýzy začínají růst a přicházet k sobě. Zároveň se aktivují čakry a uvědomění těchto center vědomí. V březnu 1988 byli všichni služebníci světla aktivováni na 1. úroveň světelného těla.

 

2. Úroveň Světelného Těla

 

Tvůj éterický soubor genetických informací se začne rozebírat zvýšenými úrovněmi světla. To je okamžik, kdy uvolňujeme čtyř dimenzionální struktury omezení, obzvláště staré karmické vzorce, které začnou měnit otáčení v geometriích tvého emocionálního, mentálního a duchovního těla. To je první stupeň vytahování karmického cyklu. Vážně se začneš pokládat otázku: "kdo jsem já a proč jsem tu". Fyzické změny se velmi zrychlí a můžeš být hodně unavený, jak tvé tělo mutuje a potřebuje odpočinek, aby tomu stačilo.

 

 

3. Úroveň Světelného Těla

 

16. dubna 1989 byla celá krystalická struktura hmoty aktivována na 3. úroveň světelného těla. Na této úrovni se fyzické smysly stávají velmi jemné, staneš se velmi citlivý k extrémům. Můžeš více nesnášet velký hluk, silné pachy chemikálií atd. Můžeš jemně vnímat cokoliv je nepřírodní a neorganické a pravděpodobně se staneš neústupný, co se týče přírodních věcí a toho, zda máš přírodní věci kolem sebe. Jestliže ještě nejsi vegetarián, můžeš se jím stát a můžeš mít odpor ke všemi mrtvému. Oblečení může být rozptylující, můžeš mít chuť být pořád nahý. Můžeš přemýšlet o tom, že odejdeš z města, v kterém žiješ do menšího či na vesnici. Tvé hodnoty se změní výrazně.

 

Díky této nově nalezené citlivosti můžou být aktivovány smysly potěšení. Budeš se chtít hodně milovat a zlepšit si sexuální vztahy. Proto přibyl počet těhotenství od roku 1989, kdy planeta a její populace byly aktivovány na třetí úroveň. Tato úroveň aktivuje biologický energetický přijímač a vysílač těla, jeho atrofovanou a zapomenutou schopnost pracovat s vyššími energiemi světla.

 

Na 3. úrovni nemůže být proces mutace světelného těla zastaven. Když jsme dosáhli této úrovně, planeta byla zesynchronizována s 383+ dalšími planetami, které také VZESTUPUJÍ z trojdimenzionální fyzické roviny. Z toho můžeš vidět, že nejen naše planeta je ta, která vzestupuje, ale celý tento vesmír. A vzestup, který právě probíhá je na ve velmi fyzické úrovni. Tato celá "dimenze", fyzická sféra, včetně 4. dimenze a všech dimenzí vzestupuje. Čtvrtá dimenze, (astrální rovina), se sbližuje se všemi ostatními dimenzemi a realitami do jedné reality. V knize "Co to je Světelné tělo", Archanděl Ariel mluví o tom, že se sbíhají všechny dimenze a paralelní reality, a mnoho dalších zdrojů o tom také mluví. To nutně patří k dění u každého vzestupného procesu.

 

Planeta Země, Matka Gaia, již vzestoupila alespoň do vyšší harmonických tónů 4. dimenze a neustále vzestupuje. Její pěti dimenzionální světelné tělo je nyní aktivováno. Jeví se to ale jinak kvůli našemu neustálému odporu k božství, naší závislosti na odděleném vědomí a trojdimenzionálními způsoby nazírání na realitu.Tomuto vzestupu bylo velmi pomoženo INTENZIVNÍ PRACÍ na Vzestupu, která byla udělána všemi služebníky lásky - světla k Jednotě - Kristovu Vědomí, včetně pomoci čtyř dimenzionálních bytostí (Šedí mimozemšťané, temní páni, odhmotnění duchové...)jejich probuzením se do lásky. V určitém smyslu pak 3. a 4. dimenze se přiblížily, společně s astrální rovinou. Mnoho bytostí, které uvízli v astrální rovině se přeměnili na bytosti světla-lásky zatímco jiní jsou vzati do světla či znova absorbováni do Všeho-Co-Je. Mnoho nových "ztracených" bytostí stále přichází, aby se s námi všemi spojili a naučili se lásku od nás lidských "učitelů lásky".

 

Když teď "cestujeme astrálně", co doopravdy děláme je, že cestujeme ve vědomí. Teď je to přímější, protože opony mezi dimenzemi jsou tak tenké a naše vědomí-duše se stala tak zrychlenou, že nám dovoluje dosáhnout tyto zrychlené prostory. Odhmotnění duchové, ztracené aspekty nás, tmavé entity, mimozemšťané (ET)... se teď "scházejí" jiných realitách vnímání než na astrální rovině, jsou mezi tímto fyzickým světem a " snovým únikem".

 

Jestliže věříš, že na tebe působí některé z těchto bytostí, rozvaž jakékoliv a všechny dohody, které s nimi máš, napříč časoprostorem a dimenzí a pomož jim ke světlu (techniky jsou k dispozici v mé knize "Soubor nástrojů pro mistry vzestupu" na mé webové stránce www.ZaKaiRan.com ). Také požádej o pomoc anděle a nanebevzaté mistry a pro složité případy požádej někoho v těle (jako mě), který se na to specializuje. Ujisti se, že jakékoliv rušivé vlivy, které na tebe působí není někdo, kdo k tobě cestuje vědomím, někdo v těle, možná ve spánku a je aktuálně někde na planetě zemi a pravděpodobně má s tebou konflikt vyplývající z karmy minulých životů a z toho, co si v něm vyvolal v jeho procesu probouzení ("syndrom zabití posla"). (Je čas, aby všechny naše zkušenosti z minulých životů byly uzdraveny a karma byla uvolněna.) Jdi tam, odkud se přenášejí, promluv s nimi a zjisti, o jaký konflikt jde, zruš s nimi jakékoliv a všechny dohody, odpusť si a jim za svou minulou zkušenost a požádej o karmické zproštění - rozřešení (u karmické rady). Pak si můžete začít spolu hrát, spíše než být v opozici.

 

 

4. Úroveň Světelného Těla

 

Tato úroveň je mentální fází, začínající masivní změnu v chemii tvého mozku. Může tě začít bolet hlava, na prsou, můžeš začít mít oční problémy a problémy s ušima, jak tvé žlázy dále mutují a tvé čakry se aktivují. V procesu světelného těla můžeš zažít bolesti na prsou, protože tvé srdce se začíná otevírat hlubším a hlubším rovinám.

 

Zrakové a sluchové ústrojí se začnou měnit a mozek se začne zapalovat přes hemisféry. V tomto bodě začne nelineární myšlení, které může být hrozivé pro mentální tělo, protože si začne uvědomovat, že již není tím kdo velí. To je, kdy si opravdu začneš pochybovat o realitě a začíná druhý signál k probuzení. To je, když bytosti začínají uvažovat o duchu. Osobní identita se mění, aby zahrnula možnost být duchem s lidskou zkušeností spíše než být člověkem s duchovní zkušeností. Telepatie a jasnozřivost začínají aemocionální tělo se začíná otevírat. V tomto bodě může mentální tělo úplně vyvádět a zoufale zkoušet si udržet nadvládu. Celý tento nový pocit a empatie a spojení může být pro lidi rušivý a radostný zároveň. To je, kdy se začneš setkávat s lidmi podobných názorů, uvažujících o minulých životech a dalších duchovních alternativách. Můžeš pochybovat o směru tvého života, volbě kariéry, vztazích a dokonce začít bourat tyto staré způsoby fungování ve prospěch holističtějších a duchovnějších. Může tě to táhnout k četbě všeho duchovního, co se ti dostane do ruky a na duchovní semináře. Můžeš potkat někoho, kdo ti řekne o nějaké nové duchovní záležitosti nebo jsou ti doporučeny některé knihy nebo channeling nebo guru nebo cítíš ohromné nutkání objevit sebe, signál k probuzení jede teď na plný výkon, dostáváš velký signál - "je čas jít domů".

 

Poznámka: Walk-in: člověk z jiné dimenze, který vešel do těla osoby zde na zemi. Ve všech případech je zde dohoda mezi tzv. hostitelem a tímto člověkem. Takto tzv. walk - in může přeskočit narození a adolescenci vtěluje se do dospělého těla. Ne však vždy. Walk-in se vtěluje pro uskutečnění své mise zda na zemi.

 

 

5. Úroveň Světelného Těla

 

Toto je úroveň, kdy se mentální tělo začne vzdávat Duchu. Nelineární myšlenkové procesy se stanou velmi častými a to může působit rušivě. Je to přechodové pásmo mezi základním lineárním myšlením a životem plně oddaným Duchu. To je, kdy uvažuješ o tom, že jsi více než sis myslel. Že tvé myšlenky a pocity nejsou pravděpodobně tvé a že nejsou tebou. Pochybuješ o všem, zvláště o svých ustálených způsobech chování, o tom, že těmito způsoby již bys nerad byl. To je, kdy začneš vytahovat karmické, genetické programy a programy společenského vědomí ven z tvého pole a hledáš způsoby, jak toho dosáhnout. V tomto bodě se budeš vzdávat všech starých náboženství, vír a zcela přijmeš nové způsoby vnímání reality. Pravděpodobně v tomto bodě budeš oficiálně nazýván "new agerem", jak tvé mentální tělo kolísá mezi vzdáním se Duchu a řevem ze strachu ze ztráty kontroly, můžeš kolísat mezi starými a novými - zatím neznámými způsoby bytí. Můžeš se cítit jako mezi dvěmi světy, bez identity a bez přátel, kteří by se cítili podobně. Možná začneš hledat podobně se cítící lidi.

 

 

6. Úroveň Světelného Těla

 

To je úroveň, kdy začneš být aktivním účastníkem svého vývoje probouzení. Začneš využívat procesy a technologie k odstraňování limitujících struktur z tvého pole, nebo se alespoň smíříš s faktem, že tyto limity nejsou tebou a jsou jen součástí lidské existence. Tvůj duch tě teď dá do kontaktu s lidmi aktivně pracujícími s procesem světelného těla.

 

Duch začne dávat na tvou cestu knihy a semináře k zrychlení tvého probouzení. Bude ti dán širší osvícenější náhled na realitu k rozšíření tvého vědomí. To je, kdy opravdu pochybuješ o realitě a uvědomuješ si, že nic není lineární, čas neexistuje. Začneš vnímat multidimenzionálně a fungovat v těle s touto rozšířenou realitou. Tělo bude tvým průvodcem.

 

Toto je zásadní bod, protože se již nemůžeš vrátit k tomu, čím nebo kdo si byl či sis myslel, že jsi, buď se posuneš blíže a blíže ke své velkoleposti nebo umřeš. To je, kdy si uvědomíš, že jsi součástí síly evoluce, ČLEN TÝMU PLANETÁRNÍHO PŘECHODU, že jsi zde k spoluvytvoření NEBE na zemi. Možná si nyní uvědomíš rozsáhlost tohoto úkolu, můžeš se cítit jako, že tato práce je pro tebe ohromně velká, příliš velká pro tak malého člověka. To je, kdy se práce může zkomplikovat, protože to je doba, kdy vstupuješ do své opravdové moci. Začneš aktivně přetvářet obrazy reality v tvém poli pro sebe a ve skutečnosti pro lidstvo. Nyní si uvědomíš, že to není osobní práce, ale planetární.

 

Mnoho bytostí se v tomto bodě rozhodne se neúčastnit, protože to není jejich záležitost v které by pokračovali, nemohou unést zvýšené hladiny světla, které jsou nyní dostupné. Když zůstanou, je to čas, kdy se věci dají opravdu do pohybu. Je to čas, kdy se odvracíš od všeho, co si předtím věděl, možná budeš muset opustit mnoho přátel, protože se nevyvíjejí stejnou rychlostí jako ty. Nebo tě možná dokonce zavrhnou a odsoudí, protože seš pro ně divný.To je čas, kdy lidé mění svou práci, vztahy, manželství apod. - můžeš se cítit velmi osaměle. Mnoho nových lidí, kteří jsou v souladu s tím, kde jsi, vejde do tvého života. Pokud seš osamocený a nemáš okolo sebe lidi, kteří jsou stejně naladěni, bude tě to silně nutit k jejich vyhledání a povídání si s nimi o pravdivé realitě. V tomto období zažiješ rozsáhlejší sestup Ducha a UVĚDOMÍŠ SI, že jsi Duch.

 

Začneš komunikovat se zvýšenou telepatií a aktivně komunikovat se svých Duchem, svými rádci, průvodci, anděly apod. Asi 1/3 struktury SVĚTELNÉHO TĚLA je nyní ROZSVÍCENA v tvém DUCHOVNÍM GENETICKÉM SOUBORU. Můžeš se cítit jako SVĚTLO a že VYZAŘUJEŠ SVĚTLO. Tvé oči budou zářivější a lidé si toho všimnou. Po nějaké době se stane život nádherně vzrušujícím. Uvědomuješ si úžasnost bytí, posvátnost ve všech bytostech, rozlehlost a zázraky univerza a zažiješ extázi a úžasné vzrušení z právě probíhající transformace, které jsi součástí. Začneš se aktivně podílet spolu s ostatními mistry na tomto nádherném procesu Vzestupu. (Je to velmi krásná práce, milujete jí). Začne tě bavit spoluvytvářet nebe na zemi.

 

 

7. Úroveň Světelného Těla

 

Toto je ÚROVEŇ POCITŮ a EMOCÍ, kdy se TVÁ SRDEČNÍ ČAKRA OTEVÍRÁ a ty cítíš hlouběji a vášnivěji než kdy předtím. Díky těmto zvýšeným hladinám světla, všechna místa uvnitř tvého bytí, která nejsou milována VYPLUJÍ NA POVRCH, aby ses s nimi zabýval, USMÍŘIL SE S NIMI, uctil je a skutečně miloval. To může být těžké, znamená to intenzivní dobu emocí. Budeš schopen cítit tak hluboce, protože máš narůstající odstup od identifikace se svými pocity.

 

Začneš se opravdu spojovat s planetou a CÍTIT JI. SPONTÁNNOST začne být pro tebe normální způsob fungování. Dělání "ztřeštěných" věcí jako dítě, dělání věcí, protože ti přijdou na mysl. V závislosti na tom, jak moc tvé mentální tělo bude klást odpor a uvolní kontrolu smyslům, tak moc bude tato úroveň jednoduchá a bude tě bavit. Bude to čas k zharmonizování mentálního těla s emocionálním tělem. Tvé mentální tělo se MUSÍ PŘENÉST PŘES SVÉ STRACHY a záležitosti přežití k blaženému stavu "no a co". Tvé emoce budou nevyzpytatelné jako u dítěte. Když budeš smutný, budeš brečet, když rozčilený, budeš křičet, když šťastný, budeš se smát. Budeš emocionálně spontánní, nebudeš dbát na to, kdo tě uvidí jak seš emotivní. Budeš vyjadřovat jakoukoliv emoci momentálně procházející tvé emocionální tělo. Začneš žít v teď, vyvážen mezi svým emocionálním tělem přiklánějící se k žití v minulosti a mentálním tělem přiklánějícím se směrem k žití v budoucnosti.

 

Jak EMOCIONÁLNÍ TĚLO opouští své staré vzory, začneš nově definovat své vztahy a mnoho jich ukončíš, protože již více neplní svou funkci. Na této úrovni se tvé vztahy stanou transpersonálními, jinými slovy, již nebudou založeny na závislých emocionálně karmických poutech, budou založeny na tom, zda tvůj Duch tě vede k tomu, aby si byl s tou určitou osobou pro svůj osobní rozvoj a PROBOUZENÍ planety. Druhým se můžeš zdát chladným, protože jsi méně emocionálně poután a nyní má pro tebe větší hodnotu tvůj osobní prostor. Srdeční Čakra se teď otevírá ještě více a můžeš ji cítit jako střed tvého těla. Meditace začnou být jednoduché, protože se teď zaměřuješ na své srdce než na svou "hlavu".

 

Nyní můžeš cestovat multidimnezionálně skrz své SRDCE.

 

Čakry začnou mutovat a stanou se sférickými, pak se ještě více stanou JEDNÍM JEDNOTNÝM POLEM podobným velké sféře obklopující naše tělo v meditaci MerKaBah (ala Drunvalo Melchizedek, také podobně jako v meditaci na Jednotnou čakru v "What is Lightbody"("Co to je Světelné tělo") od Aliyah Ziondra, Wings of Glory ("Křídla slávy"), www.einsoph.com, na mé webové stránce (pozn. www.zakairan.com) a také v "An Ascension Handbook" ("Příručka k vzestupu") od Tony Stubbs) Toto čakrové propojení pomáhá emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu tělu ke spojení se v jednotné pole. Toto jednotné pole tě udržuje v rovnováze, již více se nepropadáš do záležitostí přežití, kvůli tvým nezesynchronizovaným čakrám. Nyní jseš schopen ustát jakékoliv množství energie, které do tebe sestupuje, bez vyčerpání.

 

Na 7. úrovni žlázy šišinky a hypofýzy se otevírají a začneš je pociťovat jako tlak. Když hypofýza funguje na své maximum, již více nestárneš, takže začneš vypadat mladší. ŠIŠINKA JE TVÉ 4. OKO, VIDÍ NAHORU A MULTIDIMNEZIONÁLNĚ. Jak se bude otevírat, možná začneš vidět sebe v jiných tělech na této planetě, na jiných planetách, na lodích, v dalších paralelních realitách apod. a prožiješ sebe multidimenzionálně. To je, kdy si uvědomuješ a cítíš hluboké spojení s lidmi a duchem. To je, kdy si opravdu volíš priority podle toho, co je skutečně pro tebe důležité. Tvůj smysl pro záměr se zvýší. Začneš si přát žít opravdově, bavit se a pomáhat lidstvu poznat, kdo opravdu je.

 

 

8. Úroveň Světelného Těla

 

Tvé žlázy šišinky a hypofýzy začnou hodně mutovat a růst a možná tě z toho bude hodně bolet hlava. Tvá 8.9. a 10. čakra se otevírají, spojují s "jazykem světla". Teď budeš schopný dekódovat jazyk vyšších dimenzí - tóny, geometrie, barvy, přímou komunikaci se stvořitelem, povznesenými mistry, anděly apod. Začneš si teď plně uvědomovat rozlehlost a mistrovství a dokonalost. Zanecháš jakékoliv jiné závazky než je božský plán. Komunikuješ s lidmi na DUCHOVNÍ ÚROVNI, transpersonálně. Již více nenavazuješ kontakt s lidmi na základě vzájemné psychické závislosti. Začneš fungovat jako SÍLA ZMĚNY na uzemněné úrovni. JIŽ VÍCE NEHLEDÁŠ - PROSTĚ VÍŠ. Začneš být opravdovým kosmickým mistrem, kterým bezpochyby jsi.

 

 

9. Úroveň Světelného Těla

 

To je, kdy se tvé tělo začne měnit. Možná budeš vyšší nebo hubenější. Chápeš světlo přímo. Teď zcela znáš svou existenci na úrovni jiných dimenzí. Méně a méně se staráš o to, co si o tobě kdo myslí. Nyní žiješ své kosmické já, kterým jsi.

 

Tato úroveň může být nejtěžší, protože si nyní žádán ke konečnému a ÚPLNÉMU ODEVZDÁNÍ SE DUCHU a je PRO TEBE NAPLÁNOVÁNA BOŽÍ MISE. Uvědomíš si, že vše v tvém životě je řízeno Vším Co Je. Svobodná vůle je nahlížená z té správné perspektivy - POPŘÍT nebo NÁSLEDOVAT DUCHA. Fungovat na základě starých programů přežití a omezení nebo žít božskost. Nyní se znáš jako čisté vědomí, prožívající život v lidském těle. Nyní vyzařuješ sílu světla, KTERÉ VELMI OVLIVNÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA S KTERÝM SE SETKÁŠ.

Na předchozí úrovni si cítil, že toužíš VZESTOUPIT a hodně sis to přál - chci jít domů ! Teď si uvědomuješ svou volbu zůstat aPOMÁHAT PŘI PŘECHODU, vlastně jsi odvážný ve svém rozhodnutí - dosáhneš cíle za každou cenu. Již nefunguješ na základě ega (s věděním o světě), ale na základě čistého vědomí. Pracuješ na Kristově úrovni, se SOUCITEM a ODPUŠTĚNÍM, přijímajíc své dary od Všeho Co je.

Budeš kolísat mezí bytím úctyhodným mistrem plným Božské lásky, vůle, pravdy, soucitu a odpuštění, a chvílemi, kdy jsi hloupým lidským chudákem s chybami a slabostmi. Uvědomíš si pravdu bytí čistého vědomí v lidském těle - že i když jsi úctyhodný - funguješ v rámci omezení lidského těla a lidské existence. Staneš se oficiálně těsně spjatý s tím, kdo jsi, jako jednotné plavidlo světla. Dostaneš se do stavů bytí, ve kterých si předtím ještě nikdy nebyl, přičemž zažiješ stav bytí své vlastní pravdy, zažiješ stav bytí nepodmíněné lásky a zažiješ stav bytí svého světla a síly.

 

 

10. Úroveň Světelného Těla

 

Poslední 3 úrovně světelného těla jsou "duchovní úrovně", to je kdy tvé čakry a pole jsou kompletně sjednocené a ty jsi plně silně spjat s Kristovou Nejvyšší duší na každé úrovni. Je to úroveň, kdy umíš doslova dělat cokoliv, kdy máš schopnosti Avatara. Můžeš se přenášet teleportací, manifestovat cokoliv atd. Je to jednoduché, protože si plně poznal svou jednotu se Vším Co je.

 

V tomto bodě je tvá MERKABAH plně aktivována a alespoň tři vlákna DNA jsou plně aktivována. V této době vzestupu všechny tři skupiny bytostí pomáhající transformaci spojí svá světelná těla. Vesmírné bratrstvo (Ashtarova skupina) se spojí, aby vytvořili planetární světelné tělo. Vzestoupení Mistři budou vedoucími a navigátory, zatímco Andělé poskytnou palivo pro transformaci. Osobně na této úrovni budeš pracovat specificky se svou duševní skupinou v závislosti na tom, "kdo jsi" osobně, na misi tvé duše a na koordinaci jak ET, Andělů, Andělských ET nebo Nanebevzatých Mistrů/Avatarů.

 

"Ashtarova skupina je skupina mimozemských emisarů a Vzestoupených Mistrů, která koordinuje pomocné týmy (vytvořené z andělů, archandělů a emisarů z různých blízkých hvězdných systémů). Cestují v mateřské lodi a Svrchovaná duše jako GAIA (a všichni na ní inkarnovaní) prochází procesem vzestupu a změny světelného těla. Přinášejí Zemi světelné paprsky v nových frekvencích, které jsou channelovány ze Zdroje a jiných galaktických center".

 

 

11. Úroveň Světelného Těla

 

Postavil si strukturu své MERKABYtvé SVĚTELNÉ TĚLO je plně aktivováno a teď se rozhodneš, zda zůstat ve světelném těle a VZESTOUPIT S PLANETOU, vzestoupit dříve než planeta nebo se přeměnit na čistou energetickou formu. Rozhodneš se odejít, protože tvá práce je hotova nebo zůstat a dále pomáhat ostatním v jejich vzestupu. Mnoho bytostí jako já již prožilo vzestup na této úrovni světelného těla a rozhodlo se zůstat, aby pomáhalo vzestupu s lidskými vlastnostmi. To je, kdy se staneme skutečnou božskou "mocnou" silou transmutace.

 

Tvé světelné tělo je vytvořeno z mnoha vláken světla, křížících se v nádherné geometrii. Také máš sférickou ženskou geometrii zasazenou mezi lineární geometrii. Toto je učení světelného těla/ MerKaBah. Jsi také těsně spjat s Merkabah prostředky vyšší dimenze, větších a větších struktur. Toto je učení Květu Života Platónových těles, geometrických struktur našeho bytí a veškerého života. První, kterou musíme probudit je dvojitý hvězdný čtyřstěn, pak další vyšší geometrii, osmistěn - neboli dvojitou pyramidu, (a další geometrie, které následují). Dvojitý hvězdný čtyřstěn obklopuje tvé tělo, spojuje ho se zemí a kosmem a když je aktivovaný, jeho energetické pole má minimálně 55 stop (pozn. to je asi 17 m) v průměru, ve tvaru létajícího talíře.

 

Osmistěnná struktura, milióny mílí daleko, je obrovská geometrická struktura tvé Merkaby a celkového světelného těla. (Další informace k Merkabě naleznete v mých článcích o světelném těle, v knize "The Secrets of the Flower of Life"( "Tajemství Květu života") od Drunvalo Melchidezeka a u dalších učitelů posvátné geometrie. Na většinu z nich mám odkazy na svém webu).

 

Tvé fyzické tělo je v tomto bodě restrukturováno na molekulární úrovni, v podstatě nemáš žádné tělo, přestože se ti to tak může zdát. Čas se zrychlí a stane opravdu relativní. Až všichni budou na této úrovni, již nebude existovat žádný čas, jen současnost. Toto je úroveň, kdy jsi tak ve středu svého bytí, víš kdo jsi, máš tak velký smyslem pro já, že jsi mimo čas. Čas pro tebe neexistuje, protože tím, čím doopravdy jsi je věčnost.

 

Teď se opravdu začneš rozpomínat a používat své dovednosti. Nyní děláš pouze to, z čeho má radost tvé srdce. Aktivně manifestuješ svou vizi Nebe na Zemi a bytí Tím, Kým Opravdu Jsi.

 

 

12. Úroveň Světelného Těla

 

Toto je úroveň pro změny na úrovni pěšáků, aktivně začneš tvořit změnu na planetární úrovni. Těsně spjat s ostatními z DUCHOVNÍ RODINY. Vytvářejíc Skupinové Merkaby. Světelná Centra.Světelné Komunity. Světelná Města. Vytvářejíc opravdové komunální vlády. Předistribuvávajíc bohatství, jídlo a zdroje. Nyní jednáš a děláš bez zaváhání a dimenze splývají, každý je ve světelném těle a jedná tak, jaký je, s úplnou suverenitou a s naprostým mistrovstvím. Nebe na Zemi je v plné síle, existuje světelné tělo země. Na 12. úrovni jsme všichni avatary a dokončili jsme dvanácti krokový program.

 

Mnoho informací v tomto článku může být zastaralých nebo se můžou změnit bez varování. Informace ti byly poskytnuty, aby sis udělal určitou představu o tom, co se děje v této zrychlené době v procesu probouzení. To je žádoucí, protože věci se dějí rychleji než naše těla, intelekt a paměť to nemůže stíhat a mnoho z tvého procesu aktivace světelného těla a procesu probouzení bude vzpomínkou, jak si uvědomíš, co se s tebou stalo, po té, co již se to s tebou stalo. A mnoho informací bude něco, na co se můžeme těšit a o co můžeme usilovat.

 

 

O MERKABĚ - Stavění a použití merkaby

 

 

Drahá Eikir, mám na Tebe pár otázek. Co je to Merkaba?

 

Merkaba je cesta, drahý Ilumauire.

 

Cesta? Tak proč jí vidím jako dva rotující čtyřstěny?

 

Jsou různé druhy cest, tohle je cesta dovnitř.

 

Co je uvnitř? Kam dovnitř?

 

Je to cesta rozšíření vědomí, je to o uvědomění si toho, co je uvnitř. Až tou cestou projdeš, poznáš to.

 

Jaký je vztah mezi Modrou hvězdou a Merkabou?

 

Modrá hvězda je vajíčko, Merkaba je to, co se z něho vylíhne.

 

Eikir, popiš mi prosím ještě jednou Modrou hvězdu…

 

Ve chvíli, kdy se propojí dvanáct světelných kódů, změní se energetická matrice lidského druhu způsobem, který umožní lidem mít širší vědomí. Tato změna se osobně dotkne každého žijícího člověka na Zemi tím, že se mu nad hlavou objeví Modrá hvězda. Lidský druh a jeho kódy byly změněny. Ale ta změna se neprojeví v životě lidí okamžitě, ale jen vědomou aktivací. Svým záměrem si každý člověk může stáhnout tu Modrou hvězdu do svého života, ona projde jeho energetickým sytémem a transformuje ho. V tu chvíli je člověk připraven spustit Merkabu, která rozšíří jeho vědomí.

 

Můžu to udělat teď hned?

 

Můžeš udělat spoustu věcí, ale Merkaba je ještě neaktivní, zatím jí tvoříte. Důležité je si uvědomovat, že pod pojmem "člověk" zde mluvíme o celém lidském druhu, o energetické matrici nebo o tom, čemu se říká Adam Kadmon, čili o lidském archetypu ve vyšších dimenzích. Jeho změna ještě neproběhla, ale právě na ní společně pracujeme.

 

Jakto že není aktivní?

 

Lidstvo má stále na výběr, stojíte na rozcestí na jedné cestě dochází k transformaci vědomí celého druhu, na druhé ne. Když se rozhodnete pro první cestu Merkaba se aktivuje.

 

To jako celé lidstvo se máme rozhodnout? Bude se hlasovat? Vždyť se nedokážeme shodnout na ničem…

 

Srandičky. V těchle záležitostech hlasování neplatí, tohle není demokracie. Funguje to tak, že když se dostatečný počet jednotlivých lidí rozhodne pro svou individuální změnu a realizují ji, změní se i matrice druhu. Tím dostatečným počtem jsou už zmiňovaná 2 až 3 % lidí.

 

To je dost nedemokratické…

 

Tohle je evoluce, ne politika. Tady prostě platí jiná pravidla

 

A co tedy těch 97 až 98 % lidí, kteří se nepřipojili?

 

Mají možnost se připojit

 

Co když se budou bránit násilím? fyzickým nebo psychickým? Politicky? Ze všeho se dá udělat politický problém…

 

To jim není nic platné, změna je nevratná. Už jejich děti budou jiný druh. Jsou prostě věci, které s politikou nemají nic společného a neexistují na ně politická řešení. Jako globální oteplování a nebo právě evoluce…

 

Mluvíš o dvou lidských druzích? Staří a noví? To zavání dokonce evoluční válkou.

 

Tohle všechno, co se děje, směřuje k míru. Celá akce je postavená tak, že lidstvo bude stále jeden živočišný druh. Je to všechno tak komplikované právě proto, že chceme udržet genetickou a biologickou jednotu lidstva. Proto ti, kteří po aktivaci MODRÉ HVĚZDY jí nepřijmou do svého života, budou odpojeni od Adama Kadmona, od aktivního lidského archetypu

 

To zní hrozivě

 

Všichni ale budou mít stále možnost se k novému archetypu připojit, právě prostřednictvím Modré hvězdy. Pokud to neudělají, jejich starý energetický archetyp skončí s jejich smrtí. Všechny děti, které se ale budou rodit, už budou mít nový achetyp. Tím zkrátíme rizikovou dobu jen do konce života současných generací.

 

Merkaba? Modrá hvězda? Co z toho je Hvězdná brána?

 

Tohle všechno je Hvězdná brána. Merkabu můžeš také popsat jako prostředek na průchod Hvězdnou branou. Markaba je i samotná cesta a to samé lze říct i o Modré hvězdě. Vidím zmatek ve tvé mysli, který je způsobený tím, že se díváš na ty věci odděleně, ale on je to jeden kontinuální proces, kde není možné rozlišovat mezi cestou a dopravním prostředkem na ní.

 

Spousta lidí teď pracuje s Merkabou, pořád nemůžu pochopit, jakto že ještě není aktivní…

 

Teď jste v přípravné fázi, kdy pracujete se svými individuálními Merkabami a každý se svou energií

 

A tohle znamená, že je "neaktivní"

 

Ano, takovéto Merkaby nejsou druhově aktivní, jen individuálně-

 

K čemu pak slouží individuálně aktivní Merkaby?

 

Jejich cílem je aktivovat tu druhovou Ilumauir

 

 

DRUNVALO MELCHIDEZEK O MERKABĚ

 

Jedna z funkcí MerKaBy, jak jsme si říkali, je být dopravním prostředkem, který vezme DUCHA a TĚLO do jiného světa. Přesto ale této funkce - a mnoho dalších funkcí - je nemožné dosáhnout dokud se něco nezmění uvnitř člověka. MerKaBa je umístěna okolo lidského těla jako trojdimenzionální geometrická síť, která leží nevyužita a nefunkční, čekající na ten správný okamžik. Když si duch, která sídlí v těle, vzpomene, že tam je a začne měnit určité své aspekty, neuvěřitelná transformace začne sílit.

 

Ve starověku se věřilo a dokonce se o tom psalo u Hebrejců, že Merkavah může být spuštěna určitými principy meditace. To zahrnovalo změny v dýchání a v mysli, srdci a těle, které změnily způsob, kterým člověk vnímal Realitu. Z tohoto pohledu to je začátek Osvícení.

 

Avšak je jasné, že MerKaBa může být "aktivována", jak členové hnutí New Age říkají, jinými metodami vedle instrukcí v mužském stylu použitím změn dýchání zmíněných výše. Může se stát funkční také metodami čistě ženskými. Skrz pravdivé žití kvalit jako je LÁSKA, VÍRA, DŮVĚRA, PRAVDA A SOUCIT se může MerKaBa spontánně oživit. Jinými slovy, velmi čistý lidský charakter může být převeden do žijícího pole MerKaBy okolo člověka, přestože předtím člověk ani nevěděl, že tam je.

 

A ano, určitě, MerKaBa je živá. Je to živoucí pole, ne čistě mechanické pole energie. Protože to je živoucí pole, reaguje na lidské myšlenky a pocity, což je způsob, jak se spojit s polem. Takže tímto "počítačem", který provází MerKaBu je lidská mysl a srdce. Možnosti jsou nekonečné.

 

Rozpomenutí si na MerKaBu se rozšiřuje po celém světě. Z mého pohledu, toto šíření je součástí vývoje kosmického DNA. Na MerKaBu si teď vzpomeneme, protože je čas k rozpomenutí.

 

Ano, věřím, jako věřili téměř všechny starověké civilizace, že existují specifické momenty v historii lidstva, kdy probíhají velké skoky v lidském pochopení, jako Sumerové, Egypťané a civilizace Údolí Indu.

 

Opravdu cítím, že jsme dosáhli další z těchto velkolepých momentů lidské historie, kdy zářivé světlo se šíří po světě a další obrovský skok v lidském vědomí se dostavuje.

 

Na závěr to řeknu ještě jednou: Tvůj charakter je klíčem k tvému vzestupu. Nehledě na to, kdo jsi v tomto okamžiku, dobrý či špatný, můžeš změnit svůj charakter. Jako hubnutí, je to plně pod tvou kontrolou, když se na to zaměříš.

 

Při měnění sebe, tvá MerKaBa se stane živou. A jakmile je živá, vše je možné.

 

zdroj : www.pomoc-lidem.cz/index.php/vzestup/svetelne-telo

—————

Zpět