Tvorba vlastních voleb

01.11.2015 23:45

Ahoj, 

 

sdílím starší, nicméně stále aktuální poselství od Jeshuy. Všichni se neustále ptáme, co a jak mám dělat a většinou se ptáme někoho jiného, než sebe. Jeshua to vysvětluje, že to je v pořádku, jen jsme to vždy mi sami, kdo se musí rozhodnout a učinit vlastni volbu. Tip na to, jak se ptát sami sebe je v poselství. 

 

Krásné zážitky, 

 

Honza

 

 

Tvorba vlastních voleb

Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Erna Hoek a Frank Tehan

Drazí přátelé, všechny vás ze srdce zdravím. Vnímejte mé srdce, neboť jsem s vámi spojený. Nadechujte mne. Mezi námi, mezi vámi a mnou a širší skupinou přátel duše, pracovníků světla, je podobné smýšlení. Některé znáte, jiné ne, alespoň ne v pozemském smyslu. Existuje tu však blízký vztah, větší spojení, kterého jste součástí. Vnímejte toto spojení uvnitř sebe.

Všichni se pokoušíte nalézt rovnováhu mezi pozemským bytím a bytím vaší duše. Na jedné straně jste pozemským člověkem narozeným v těle s predispozicemi k jisté osobnosti a vyrůstali jste v kulturách a tradicích Země. Na straně druhé existuje širší realita vaší duše, vaše kosmické dědictví. Vaše duše je mnohem starší než tento jediný život a vytvořila si mnoho zkušeností v rozmanitých inkarnacích. Navíc jste součástí širší spirituální rodiny, která vedle vaší pozemské rodiny přebývá částečně na Zemi a částečně v jiných světech.

Spojování vaší duše s pozemským já je pro vás často matoucí. Jak můžete integrovat obojí? Mnoho z vás cítí realitu duše. Cítíte, že vámi proudí něco, co „není z této Země“, něco, co nemůže být přisuzováno vaší výchově, genům nebo kulturnímu zázemí. Existuje tu něco jedinečného a nepochopitelného, co z vás činí „vás“. Citliví lidé mohou zachytit záblesky své duše, neboť jsou intuitivně spojeni s vnitřním světem za prostorem a časem a ča sto chtějí být plně z tohoto světa. Cítí, že jejich Domov, jejich Zdroj, je tam a mají pravdu. Nicméně jelikož jste lidská bytost, tady teď, je nezbytné toto spojení s vaší duší vtělit – „do rukou a nohou“. Neměli byste oddělovat spojení mezi duší a Zemí, spíše naopak: připojte se pevněji tomuto spojení a učiňte tak s radostí a vášní. Pak jste doopravdy integrovali své pozemské já a já duše.

Důvodem, proč je to pro vás často tak obtížné, je to, že mnoho z vás pracovníků světla dáváte přednost své duši nad pozemskou osobností. Předpokládáte, že vaše duše ví nejlíp, co dělat. Jako pozemský člověk byste se však měli svou duší nechatinspirovatvy jste a vy byste měli být tím, kdo určuje volby a činí rozhodnutí. Vy jste tím, kdo nakonec vytváří svůj život. Dovolte mi to vysvětlit.

Často přemýšlíte: „Co bych měl/a dělat? Jak mám zvládnout tuto situaci? Co to pro mě znamená?“ Máte sklon hledat odpověď mimo sebe a tím mám na mysli mimo svou pozemskou osobnost. Když ještě nejste daleko vpředu na cestě vnitřního vývoje, hledáte osobu mimo sebe, aby vám dala odpověď.  Někoho, ke komu vzhlížíte, někoho, koho považujete za experta v dané záležitosti. A tak vaše otázka má tendenci znít: „Můžeš mi říct, co mám dělat?“ Když tak činíte, děláte se menšími – pokud jde o pochopení a pozn&aacu te;ní – tím, že dáváte druhou osobu nad sebe. Když však spirituálně dospějete, přebíráte za sebe a za své volby zodpovědnost. Stále se můžete s druhou osobou radit, radit se s někým, ke komu máte vysokou úctu, koho respektujete. Můžete radu této osoby posuzovat ze všech stran, vy však rozhodnete, co s ní učiníte. To je cesta vyzrálé duše, dospělé osoby.

Teď všichni víte, že byste se neměli opírat o druhou osobu, co se týká vašich voleb, ale stále tak hodně činíte ve svých vztazích se svými spirituálními průvodci a duší. Například uvažujete: „Co bych měl/a v této situaci dělat? Jaká je pro mě nejlepší volba?“ Ze své touhy po bezpečí se obracíte na spirituální zdroj pro radu: na své průvodce, učitele, na anděly na druhé straně nebo  na své vlastní vyšší já. Anebo se radíte se spirituálním médiem, aby vám poskytlo „vy&s caron;ší“ informace, nebo se snažíte spojit se svou duší, svým vyšším já nebo se svými průvodci sami. Podívejme se však blíže na to, co to značí. Ve skutečnosti jednáte stejně, jako když se obracíte pro radu na druhou osobu: odpovědi hledáte mimo sebe.

Můžete pochopitelně říci: „Ano, ale tyto spirituální zdroje opravu ví víc než já, mají lepší přehled či perspektivu. Mí průvodci jsou mnohem vyvinutější než já, má duše se pohybuje ve vyšších dimenzích a tak je správné obrátit se na ni pro radu.“ Znovu však snižujete svou „malou“ pozemskou osobnost, když tak činíte. Často se domníváte, že vaše pozemská osobnost není nejmoudřejší s nejvyšší částí vás samých a že se musíte obrátit na nějakou „aut oritu“, která lépe chápe situaci a ví, co byste měli se svým životem dělat. To je chyba a to je moje dnešní sdělení.

Ze všeho nejdřív – duše není dokonalá – taktéž se vyvíjí. Je to dynamická realita, která se ustavičně obohacuje zkušenostmi. Samozřejmě, že duše má perspektivu, která překračuje mnohem hlouběji a má větší rozhled o celkové skládačce, zatímco na Zemi máte pár dílků této skládačky ve svých rukou a nevidíte větší obraz. Důležité však je, že, ano je skvělé vnímat svou duši, spojit se s ní, radit se s ní a dostat informaci od tohoto multidimenzionálního vyvíjejí cího se, dynamického zdroje. Nakonec jste to však vy, pozemské já, kdo nese pozemské jméno – to jedinečné já, kterým jste právě nyní –kdo musí učinit volbu! Existuje moment volby v každé věci, kterou činíte, která je a vždy bude zcela vaše. Ani vaše duše, ani průvodce ani nejmoudřejší učitel na Zemi –dokonce ani Bůh – to nemůže udělat za vás. Ve skut ečnosti opravdový spirituální učitel to nechce převzít za vás.

Potřeba činit vlastní rozhodnutí ve skutečnosti projevuje vaši jedinečnou sílu: to, že vytváříte svůj pozemský život po svém. Kromě toho můžete stále působit na všechny druhy zdrojů poznání a moudrosti, jak na ty pozemské, tak na ty kosmické. Vaší výzvou je však uvést tyto vnější zdroje do své vnitřní pravdy a vnímat, co je pro vás správné a co nen&ia cute;. Neexistuje nic jako absolutní vědění – vše je relativní. To, co je pravdou, se ve vašem životě projevuje ve vztahu mezi vámi a světem a tento vztah je jedinečný a jiný pro každou osobu. Nezáleží na tom, kolik informací obdržíte zvnějšku. To, co je pro vás důležité, je vyhodnotit tuto informaci ve vztahu ke své situaci – ke své každodenní realitě a pozemskému bytí – vnímat, zda je vhodná.

Vnímejte svou pozemskou osobnost se všemi jejími aspekty: s jejím strachem, bolestí, nadějí, radostí a se všemi těmito emocemi, které tak hluboce a konkrétně vytváří pozemský, lidský život. Tyto emoce jsou často matoucí, dokonce ohromující a vy hledáte něco, čeho se přidržet nad sebou nebo mimo sebe. Rád bych však zdůraznil, že odpověď a základ leží uvnitř vás ne ve vaší duši nebo vyšším já, aleuvnitř vás. Ve skutečnosti jste svým vyšším já a svou duší, jste však část ne celek. Jste aspektem svého veškerého Já. Jste aspektem, který se inkarnoval tady a teď a který sbírá zkušenosti, a tudíž víte nejlépe, co je pro vás dobré.

Sestupte do svého těla, které je s pozemským já úzce spojeno. Dovolte svému vědomí sestoupit do těla příjemným a uvolněným způsobem. Představte si, že vaše vědomí je světlo a že toto světlo je to, kým jste a kdo činí volby. Vybírá si být zcela tady a teď a sestupuje do hrudi, do vašeho břicha, do stehen a kolen a celou cestou dolů do vašich lýtek a chodidel. Vnímejte, jak toto světlo z cela prostupuje vaše tělo, a vnímejte sílu a vitalitu svého těla. Vnímejte, jak je vaše tělo víc než jen spojením fyzických buněk: je živoucím, moudrým a inspirujícím bytím. A kdo jste vy? Jste tím, kdo se s tímto tělem pro tento život spojil. Jste nádherní a nesmírní a spojili jste se s touto bytostí, která nyní nese vaše jméno. Vnímejte odv ahu a statečnost, s kterou tak činí.

Přišli jste sem jako pochodeň světla své duše a inkarnovali jste se v tomto těle a osobnosti, která je zcela nová. Jste součástí své duše, avšak zároveň přidáváte své duši něco zásadního, něco nového a jedinečného, a tím jste vy. Jste samostatným celkem, nejste závislí na silách větších, než jste vy sami. Jste sami sobě stvořením – lé pe řečeno: jste sami sobě stvořitelem.Vnímejte hodnotu a sílu a krásu tohoto bytí. Mé nejhlubší přání je, abyste uznali svou hodnotu a už nehovořili o vyšším nebo nižším já, ale abyste uznali své pozemské já jako kotvu své existence, tady a teď.Z tohoto já můžete vzít v úvahu další pozemské zdroje, průvodce, učitele, terapeuty, rádce, doktory nebo svou vlastní duši prostřednictvím meditace či vnitřního rozjímání a přijmout všechny tyto informace, avšak poté učiňte své vlastníuvážené volby.

A jak tak učinit? To je pravděpodobně vaše další otázka. Zkuste to. Představte si, že máte ve svém životě otázku, z které jste zoufalí, a myslíte si: „Opravdu nevím, co dělat.“ Nyní zcela sestupte do svého pozemského já, řekněte své jméno, vnímejte světlo vědomí ve svém břiše, ve své kořenové čakře. Pak se znovu sami sebe zeptejte a vnímejte odpověď, která přijde z hloubky uvnitř: z vašeho základu, jádra. Zkrátka ji víte. Máte vnitřní poznání a zdroje, které jsou nezbytné k odpovědím na vaše životní otázky.

Je to ve vás, vy jste kotvou, sběrnou poznání, prožitku, světla. A ze všeho, co jste vybudovali v tomto životě, činíte volby založené na své vlastní síle pronikavosti. Uznejte tuto sílu, tuto svobodu. To vás činí „velkými“ a umožňuje vám sebe-uvědomění k růstu, a tak začněte důvěřovat své vlastní pronikavosti a volbám, svému pocitu, co je pro vás dobré. Není to o tom znát věci jistě. Je to o dovolení si důvěřovat tomu, kdo jste a co cítíte hluboko uvnitř. Nejste tu proto, abyste činili „dokonalé“ volby, ale abyste prožív ali svou vlastní tvořivou sílu tím, že se učíte a rostete z voleb, které činíte.

Proto vám chci nyní dát symbolicky pochodeň světla, abych vyjádřil, že se nemusíte spoléhat na mě. Je to vevás a chci, abyste si toho byli vědomi. Chci vám ji dát zpět. V minulosti jste příliš často hledali mimo sebe. Vnímejte, zda dokážete přijmout tuto pochodeň, kterou vám nabízím, a přijměte ji jako něco, co vám patří. Sledujte, kam tato pochodeň jde ve vašem těle, kde má své přirozen& eacute; místo odpočinku. Je to tam, kde sídlí vaše nejhlubší vědění o tom, co je vaší cestou. Čiňte volby a učte se ze svých učiněných rozhodnutí,přesně tak by to mělo v lidském životě být.

Nepodceňujte skutečnou sílu „vás samých“, ztělesněného pozemského já. Je to nejdůvěrnější zdroj moudrosti, který kdy budete mít. Vy jste stvořitelem svého života.

© Pamela Kribbe
 

—————

Zpět