Dutá země

 

 

 

   

   

Teorie duté země představuje alternativní vědecký pohled na strukturu naší a ostatních planet včetně slunce. Poukazuje na různe nesrovnalosti ve stávajících teoriích a snaží se předložit lepší vysvětlení pro současnou vědu nejasných míst.


Zmínky o podzemních říších a duté zemí lze nalézt v ústních tradicích i náboženských spisech mnoha kultur světa. Pojmy jako Shambhala či Agharta jsou dostatečně známé.

Slavný astronom Edmund Halley byl prvním vědcem v moderní době, který dospěl k závěru, že země je dutá. Po něm následovala vědecká diskuse trvající asi dvěstě let, kterou ukončilo až Pearyho údajné objevení severního pólu. Badatel Marshall Gardner však poukázal na nesrovnalosti v Pearyho deníku a také americký Kongres ve dvacátých letech uspořádal v této věci slyšení, při němž bylo Pearyho tvrzení zcela vyvráceno. Přesto je Peary dodnes považován za objevitele severního pólu. Diskuse by tedy měla pokračovat.

Tato alternativní vědecká teorie navzdory pro ní nepříznivému klimatu ve vědeckých kruzích nezanikla, ale podnítila multidisciplinární výzkum, který zahrnuje astronomii, geofyziku, seismografii, folkloristiku, religionistiku a další obory. Je zajímavé, že podává vysvětlení jevů (a jejich vlivu), které model plné země vysvětluje buď nedokonale či vůbec (gravitace, slapy, zemětřesení, polární záře, atd.) a umožňuje pochopení starobylých představ o zemi, v dnešní době považovaných za pouhé mýty.

https://dutazeme.sweb.cz/images/globe.gif

 

Neznámý objektSouhrn vědeckých důkazů duté země

https://dutazeme.sweb.cz/images/Byrd.jpg    1) Badatelé navštívili tuto zemí za póly a vrátili se, aby podali 
zprávu o svých objevech.

Richard Evelyn Byrd, admirál námořnictva Spojených státu, proletěl letadlem severním a jižním polárním otvorem v roce 1929, v únoru 1947 severním a 13. ledna 1956 jižním polárním otvorem.(Secret of the Ages, str. 114, Worlds Beyond the Poles, od Gianniniho)

Kapitán Hubert Wilkins dosáhl této země za jižním pólem 12. prosince 1929. (Worlds Beyond the Poles, Giannini)

Olaf Jansen připlul do této země 15. srpna 1829 severním polárním otvorem.(The Smoky God, str. 89)

Pacient dr. Nephiho Cottoma z Los Angeles navštívil tuto zemí skrze severní polární otvor v tomto století.

Dánský vědec a badatel Edmund Bork vedl expedici do duté země roku 1991.

    2) Magnetické póly se nekryjí se zeměpisnými. Rotující dutá země s téměř nehybným vnitřním sluncem by zapříčinila vznik geomagnetického pole země. Jelikož zemská osa byla v minulosti posunuta, vnitřní slunce si stále uchovává svou původní orientaci a způsobuje, že geomagnetické póly nesouhlasí se zemskou osou.

    3) Ledovce vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře. Tvoří je tedy sladká voda, která se jinak v této oblasti v atmosféře nevyskytuje.

    4) Sibiřští zmrzlí mamuti a další divoká zvířata žijící uvnitř země, jako je nosorožec srstnatý, sob, hroch, lev a hyena, spadnou do řek, v nichž zmrznou a později se dostávají ven spolu s ledovci. To vysvětluje, proč se v jejich žaludcích často nachází ještě čerstvá potrava.

    5) Četné ryby jako makrela a sleď; zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň; ptáci jako jespák, labuť, husa sněžní, berneška a racek Rossuv se každé jaro a podzim stěhují do a z neznámé severní země kvůli rozmnožování nebo aby unikli chladné zimě. 
(Gardner, kap. 12)

    6) Severní vítr přináší teplejší počasí. Na okraj polárního otvoru slunce v létě dopadá kolmo, tak jako na rovníku, což značně zvyšuje teplotu. Olaf Jansen uváděl, že když se ocitli na dálném severu, na okraji polárního otvoru, "Slunce žhnulo v takovém úhlu, jako bychom byli v jižních zeměpisných šířkách a nikoliv na dalekém severu. Otáčelo se kolem, jeho oběžná drahá byla stále viditelná a stoupalo každým dnem výše... Jeho paprsky, které dopadaly v šikmém úhlu, dodávaly ničím nerušené teplo." (The Smoky God, str. 76, 83)

    7) Eskymáci říkají, že jejich předkové pocházejí ze země na severu, kde slunce nikdy nezapadá. Marshall B. Gardner píše, že "...když se tito Eskymáci snažili říci, odkud pocházejí, ukazovali k severu a popisovali zemi věčného slunečního svitu..." (A Journey to the Earth's Interior, str. 302)

 

    8) Na dalekém severu, za pólem, uvnitř polárních otvorů a za oblastí ledu, existuje OTEVŘENÉ MOŘE, do něhož se několik badatelů dostalo. V určitých obdobích sahalo na jih až k 80. stupni severní šířky. Zdá se, že dříve dosahovalo dále k jihu než dnes.

https://dutazeme.sweb.cz/images/smokygod01.jpgBadatel Olaf Jansen a jeho otec dosáhli Země Františka Josefa v červnu 1829 a nalezli otevřenou cestu ledem, kterou se dostali do otevřeného moře v polárním otvoru a pak do duté země. (The Smoky God, str. 60, 61)

Několik vyprávění badatelů, kteří se dostali do tohoto otevřeného moře na druhé straně ledové bariéry je v knize dr. D. Barringtona "The Possibility of Approaching the North Pole Asserted" vydané roku 1818 v New Yorku. Dr. Barrington píše, že v roce 1751 kapitán MacCallam velící velrybářské lodi dostal nápad během přestávky v lovu vykonat rychlou cestu k severnímu pólu. Dosáhl severní šířky 83 stupňů a nenalezl žádný další led. Ve skutečnosti nenalezl ani kousek ledu během posledních tři stupňů. Musel však svého dobrodružství zanechat, neboť na sebe nechtěl přivolat nevoli svých majitelů.

Další cestu vykonal dr. Dallie z Holandska na holandské válečné lodi během obhlídky grónských rybářských oblastí. Dosáhl 88 stupňů a hlásil, že počasí je teplé a moře zcela prosté ledu. Dallie naléhal na kapitána, aby plul dále, ale ten byl přesvědčen, že se již příliš vzdálil od svého stanoviště.

Později pan Stephens plavící se na jiné holandské lodi v roce 1754, která byla proudem zanesena na 84. stupeň, uváděl, že chladno není nijak velké, že má na sobě jen o něco více oblečení než obvykle, že spatřil jen málo ledu, kterého směrem k severu ještě ubývalo.

    9) Badatelé nacházejí subtropická semena, květiny, zelené rostliny a stromy i mnoho naplaveného dřeva plovoucího v Severním ledovém oceánu, které nemohou pocházet z jiného místa než z duté země.

    10) Severní větry často přinášejí tolik pylu, že zbarví ledovce. Barevný sníh byl analyzován a bylo zjištěno, že červená, zelená a žlutá barva obsahuje rostlinnou hmotu podobnou pylu. Podle pozorování padá v různých ročních obdobích. Badatel Kane v prvním dílu své knihy na str. 44 napsal: "Dopoledne 5. srpna jsme minuli Karmínové útesy Sira Johna Rosse. Skvrny červeného sněhu, od něhož odvozují své jméno, bylo možno jasně vidět na vzdálenost deseti mil od pobřeží... Všechny strže a rozsedliny, v nichž se usadil sníh, jim byly silně zbarveny... neboť pokud by byl sněhem pokrytý povrch více rozšířen, jak dříve v roce nepochybně bývá, karmín by zde jako barva převládal."

    11) Severní a jižní polární záře jsou způsobeny slunečním větrem vnitřního slunce proudícím skrz polární otvory a sledujícím zemské elektromagnetické siločáry. Ten způsobuje, že se atomy v atmosféře v okolí otvoru ozáří a vydávají překrásnou severní a jižní záři. Vědci ji přirovnávají k televizi, ale nemají odpověď na to, co je katodou; jejich zdroj energie není znám. Připouštějí, že musí jít o sluneční vítr, ale sluneční vítr z našeho slunce je odražen okolo země jejím elektromagnetickým polem a je mu tedy bráněno ve vstupu do atmosféry.

Zde teorie duté země poskytuje dokonalou odpověď co se týče zdroje energie polárních září, této obří televizní katody. To slunce uvnitř duté země vyzařuje vysoce energetické elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře.

    12) Sonda Voyager a Hubbleův vesmírný teleskop potvrdily, že většina planet naší sluneční soustavy má polární záře. To mátlo vědce, protože sluneční vítr není ani dost silný na to, aby způsobil polární záře na zemi, o polárních zářích na vnějších planetách ani nemluvě. Teorie dutých planet poskytuje nejlogičtější řešení: VSECHNA kosmická tělesa jsou dutá. Polární záře a geomagnetická pole planet naznačují, že nejsou jen duté, ale mají vnitřní slunce a polární otvory. Skrz ně silný sluneční vítr z vnitřních sluncí vyzařuje a způsobuje polární záře při kontaktu s atmosférou nad polárními otvory.

    13) Astronomická pozorování polárních září na Marsu, Venuši a Merkuru ukazují, že tyto planety jsou duté a mají ve svém středu slunce, která svítí skrze polární otvory.

    https://dutazeme.sweb.cz/images/earth.jpg14) Obrázky z družic ukazují polární otvory.

    15) Země není dostatečně tuhá, aby mohla být pevná po celém svém průřezu. Sir G. H. Darwin ve své knize "Thé Tides and Kindred Phenomena of the Solar System" píše: "Těleso země, na kterém spočívají oceány, nemůže být absolutně tuhé. To platí o všech tělesech. Musí být více či méně deformováno přitažlivosti slunce a měsíce." Ukazuje také, jak se tyto přitažlivosti počítají - na základě měření dvoutýdenního slapu. Tím je myšlena "...malá nerovnost slapu - výška, přibližná perioda dvou týdnů v závislosti na úhlu mezi oběžnou dráhou měsíce a rovinou tvořenou rovníkem. Lze vypočítat míru, jakou by měl mít dvoutýdenní slap, kdyby země byla absolutně tuhá."

Výsledky těchto výpočtů ukazují, že země se do jistě míry poddává přitažlivosti slunce a měsíce. Tato poddajnost není dostatečně malá na to, abychom mohli říci, že je prakticky tuhá, a není ani dostatečně velká, aby bylo možno tvrdit, že má tekuté jádro. Závěr tedy je, že musí být dutá.

Po obšírném prozkoumání teorie gravitace jsem dospěl k závěru, že newtonovská fyzika dovoluje, aby všechny planety, slunce a měsíce byly dutá tělesa. Za předpokladu, že jsou všechny dutými tělesy s povrchem širokým 10% průměru planety také dovoluje, aby všechny planety a dokonce i slunce měly pevně povrchy s hustotou v rámci možnosti. Možnou výjimkou může být Saturn.

    16) Země se zdá být na pólech zploštělá, což částečně způsobuje existence otvoru vedoucích do vnitřní země.

    17) Země vibruje jako mýdlová bublina, která je dutá. Při velkém zemětřesení vibruje jako zvon, který je také dutý. Základní vibrační perioda země je 54 minut. To naznačuje, že to musí být dutá koule.

    18) Van Allenovy radiační pásy mají díry na polárních vrcholech shodující se s tamními otvory. Vědci nechápou, co je zdrojem radiace těchto pásů a připouštějí, že pochází že slunečního větrů. Ale sluneční vítr z našeho slunce je odrážen okolo země jejím elektromagnetickým polem. Teorie duté země odpovídá, co je tímto zdrojem. Slunce uvnitř duté země vyzařuje elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře. Poté jsou uvězněny elektromagnetickým polem země, které vytváří Van Allenovy radiační pásy.

    19) Na dalekém severu badatel Nansen objevil, že severo-jižní obzor se v perspektivě zkrátil, zatímco východo-západní zůstal stejný, k čemuž by docházelo, kdyby se tam nacházel polární otvor. Ve skutečnosti běžné navigační přístroje nefungují v arktické a antarktické oblasti tak jako jinde, protože nejsou brány v úvahu polární otvory. Například horizontální gyroskop se stane vertikálním při vstupu do polárního otvoru a dosažení středobodu okraje polárního otvoru. Magnetický kompas bude ukazovat na jedné straně otvoru nahoru a na druhé straně dolů podle toho, na které straně vůči magnetickému pólu se nacházíme. Na jiných místech se může pouze točit.

    20) Žádná letecká společnost nelétá přes pól, protože by tím riskovala, že letadla vlétnou do polárního otvoru.

    21) Žádné družice na polárních oběžných drahách nemíjejí pól blíže než na 300 mil. Žádnou družici nelze umístit na stabilní oběžnou dráhu přímo nad polárními otvory, aniž by byl vzat v úvahu místní nedostatek gravitace daný neexistencí hmoty v polárních otvorech.

    22) Rentgenové, ultrafialové a další obrazy slunce pořízené stanicí Sky-lab odhalují díry na slunečních pólech, kde je gravitace velmi zmenšená vlivem otvoru do dutého jádra "planety bohů".

    23) Seismografická záznamová zařízení umístěná na povrch Měsíce misemi Apollo naznačují, že měsíc je také dutý.

    24) Ozónové díry na zemských pólech jsou vytvořeny vzduchem prostým ozónu vycházejícím zevnitř země polárními otvory. Tyto ozónové díry v atmosféře jsou větší v ročních obdobích, kdy polárními otvory vychází větší množství vzduchu.

Není tedy zřejmé, že existuje více vědeckých důkazů o tom, že naše země a všechny ostatní planety jsou duté, než těch, že mají kombinaci pevného a tekutého jádra? Opravdu, existují téměř drtivé důkazy o tom, že naše země JE DUTÁ, ale není to obecně známo, protože tento objev byl záměrně držen v tajnosti. Každý, kdo však vynaloží trochu energie na vlastní studium a zkoumání, může nyní dospět k poznání pravdy o skutečné struktuře naší země.

https://dutazeme.sweb.cz/images/map.gif

 

Neznámý objektDalší informace o tomto tématu:

Subterranean Worlds
www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/under012.html

Hollow Planets Theory (J. Lamprecht)
www.hollowplanets.com

How Jan got Involved with the Hollow Earth
www.v-j-enterprises.com/janhol.html

Hollow Earth Resources
www.v-j-enterprises.com/holres.html

Hollow Earth in the Puranas (plus The Smoky God book)
skyboom.com/hollowearthpuranas

Hollow Earth (Dr. Bernard's book)
www.projectparanormal.com/hollowearth

Our Earth IS Hollow! (R. Cluff)
www.ourhollowearth.com/Contents.htm

Library of the Hollow Earth
www.onelight.com/hollow/library/books.html

Les Mondes Creux - Le Theme De La Terre Creuse
myweb.worldnet.net/~tquest/myst2.html

Vedic Hollow Earth
skywebsite.com/hollow

Hollow Earth (Space 2001)
www.space-2001.net/Image_Gallery/Hollow_Earth/hollow_earth.html

Images Showing an Opening at the North Pole 
www.v-j-enterprises.com/janpicts.html

Survival - informace pro přežití v naší přírodě
survival.host.sk

 

zdroj : 

https://dutazeme.sweb.cz/

 


Dutá země

04.01.2016 12:06

Známý vědec uvedl, že starověká civilizace uvnitř Země se může brzy odhalit světu

Známý vědec uvedl, že starověká civilizace uvnitř Země se může brzy odhalit světu   V novém rozhovoru pro Coast to Coast AM, autor a vědec David Wilcock uvedl, že uvnitř planety žije aliance starověkých civilizací. Tyto starověké civilizace...

—————

04.01.2016 12:02

Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí!

Vypadá to, že mýty o duté Zemi nejsou až tak mýty. foto: www.atlanteanconspiracy.com Vyspělé starověké civilizace stále žijí pod zemí! 31. říjen 2015 Existence tajných kosmických programů byla pečlivě a opatrně skryta před americkou veřejností a před celým světem po více než 75...

—————

23.02.2015 20:20

Josef Studený: Dutá Země a tajný deník admirála Byrda

Josef Studený: Dutá Země a tajný deník admirála Byrda  Konspirace, Videa Lis222013   Teorie duté země představuje alternativní vědecký pohled na strukturu naší a ostatních planet včetně slunce. Poukazuje na různe nesrovnalosti ve stávajících teoriích a snaží se...

—————

23.02.2015 20:02

Probůh, naše Země je dutá!

Probůh, naše Země je dutá! Konspirace  Manipulace veřejnosti Příroda Vesmír Richard Evelyn Byrd   (Článek zveřejněn v časopise Svět vědy 6/2005) Kdo by to byl jenom řekl! Máme tady další úžasnou (dez)informaci z dílny českých i...

—————

23.02.2015 19:59

Německý špión odhalil tajný pakt USA s Dutou zemí

Německý špión odhalil tajný pakt USA s Dutou zemí   Vzpomeňte si, co říkala Little Grandmother o Antarktidě: nejvyšší utajení vládami (:-))) Zdroj: https://www.whatdoesitmean.com/index1606.htm   Německý špión odhalil tajný pakt Spojených států s Dutou zemí za účelem...

—————